Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Trung bình: yêu cầu kỹ năng macro, mã hóa và tương tác cơ bản. Bài viết này áp dụng cho tệp Microsoft Access cơ sở dữ liệu (. MDB) hoặc tệp cơ sở dữ liệu Microsoft Access (. accdb). Đối với phiên bản Microsoft Access 2000 của bài viết này, xem 209037.

Đối với phiên bản Microsoft Access 97 của bài viết này, xem 116145.

Tóm tắt

Microsoft Access bao gồm ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL) mà bạn có thể sử dụng để tạo và xoá (thả) bảng và mối quan hệ. Bạn cũng có thể thực hiện các thao tác tương tự bằng cách sử dụng dữ liệu truy cập các đối tượng (DAO) trong Visual Basic for Applications. Bài viết này mô tả một số thao tác có sẵn trong DDL. Lưu ý: Tất cả các ví dụ trong bài viết này giả định rằng bạn thêm các câu truy vấn truy cập và bạn chạy chúng bằng cách bấm chạy.

Thông tin Bổ sung

Sử dụng báo cáo định nghĩa dữ liệu, hãy làm theo các bước sau:

  1. Tạo truy vấn mới trong cơ sở dữ liệu Access.

  2. Trên menu truy vấn , trỏ tới SQL cụ thể, và sau đó bấm vào định nghĩa dữ liệu. Lưu ý Trong Access 2007, bấm vào định nghĩa dữ liệu trong các truy vấn loại nhóm trên thiết kế tab.

  3. Nhập báo cáo định nghĩa dữ liệu của bạn trong cửa sổ truy vấn định nghĩa dữ liệu , và sau đó chạy truy vấn bằng cách chạy trên menu truy vấn . Lưu ý Trong Access 2007, nhập báo cáo định nghĩa dữ liệu của bạn trong cửa sổ truy vấn dữ liệu định nghĩa , và sau đó chạy truy vấn bằng cách bấm chạy trong nhóm kết quảthiết kế tab.

Để tạo một bảng PrimaryKey với một loại dữ liệu AutoNumber và trường được gọi là MyText kiểu dữ liệu văn bản và độ dài 10, nhập lệnh sau vào cửa sổ truy vấn định nghĩa dữ liệu , và sau đó chạy truy vấn.

TẠO bảng Table1 (ID truy cập hạn chế PrimaryKey khóa chính, MyText văn bản (10))Bên ngoài khoá mối quan hệ không yêu cầu khoá chính và có thể được tạo ra bằng cách chạy truy vấn sau đây. Truy vấn này tạo một bảng với một trường kiểu dữ liệu dài và một trường với kiểu dữ liệu văn bản với kích thước mặc định là 255:

TẠO bảng Table2 (ID LONG, MyText TEXT)Sau khi bạn tạo cả hai bảng, chạy truy vấn sau đây tạo một mối quan hệ một-nhiều giữa Table1 và Table2, Table1 là phía chính của mối quan hệ:

THAY đổi bảng Table2 thêm ràng buộc Relation1 ngoại khóa ([id]) tham khảo Table1 ([id])Để xoá mối quan hệ giữa các bảng, chạy truy vấn sau đây:

THAY đổi bảng Table2 DROP ràng buộc Relation1Để xóa Table1, hãy chạy truy vấn sau đây:

THẢ bảng Table1Để xóa Table2, hãy chạy truy vấn sau đây:

THẢ bảng Table2Bạn cũng có thể chạy báo cáo DDL bằng cách sử dụng hành động RunSQL. Để chạy lệnh DDL trong mã, sử dụng quy trình tương tự như ví dụ sau:chú ý: mã mẫu trong bài viết này sử dụng Microsoft dữ liệu truy cập đối tượng. Mã này chạy đúng cách, bạn phải tham khảo thư viện đối tượng Microsoft DAO 3,6. Để làm như vậy, bấm vào tham chiếu trên menu công cụ trong Visual Basic Editor và đảm bảo rằng hộp Thư viện đối tượng Microsoft dao 3,6 được chọn.

Sub ExecuteSQLDDL (SQLString As String)   Dim db As DAO.Database, qd As DAO.QueryDef   Set db = DBEngine.Workspaces(0).Databases(0)   Set qd = db.CreateQueryDef("")   qd.SQL = SQLString   qd.Execute   db.CloseEnd Sub

Để gọi thủ tục này, sử dụng cú pháp sau:

ExecuteSQLDDL "thả bảng Table1"

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×