Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng OneNote bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để chia sẻ sổ tay của bạn và cộng tác hiệu quả với đồng nghiệp của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, JAWS và NVDA, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách tạo bản sao của các ghi chú cụ thể, chẳng hạn như một trang hoặc một phần từ sổ tay và chia sẻ chúng.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Lưu sổ tay vào OneDrive

Nếu bạn muốn chia sẻ sổ tay, hãy đảm bảo sổ tay được lưu vào OneDrive.

Lưu sổ tay mới vào OneDrive

Khi tạo sổ tay mới để chia sẻ, hãy lưu sổ tay trực tiếp vào OneDrive.

 1. Nhấn Alt + F. Với trình tường thuật, bạn nghe thấy: "menu Tệp". Với JAWS, bạn nghe thấy: "Backstage View. Tab thông tin tệp. "

 2. Nhấn N. Với trình tường thuật, bạn nghe thấy: "đã chọn. Mục tab mới. " Với JAWS, bạn nghe thấy: "New tab" (tab mới).

 3. Để chọn vị trí lưu, nhấn phím tab và sử dụng phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy vị trí OneDrive mình muốn.

 4. Để đặt tên cho sổ ghi chép mới, hãy nhấn phím tab. Bạn sẽ nghe thấy: “Enter a notebook name” (Nhập tên sổ tay). Nhập tên của sổ tay mới.

 5. Để tạo sổ ghi chép, nhấn Enter. Với trình tường thuật, bạn nghe thấy: "hộp thoại Microsoft OneNote. Nút mời mọi người. " Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "sổ ghi chép của bạn đã được tạo. Bạn có muốn chia sẻ với những người khác không? "

 6. Để chia sẻ sổ tay mới với những người khác, nhấn Enter.

Bạn sẽ được chuyển hướng đến tab Chia sẻ, nơi bạn có thể chọn những người mà bạn muốn chia sẻ ghi chú. Để tìm hiểu thêm về cách chia sẻ sổ ghi chép của bạn, hãy tham khảo mục chia sẻ sổghi chép.

Di chuyển một sổ tay vào OneDrive

Nếu bạn có sổ tay muốn chia sẻ nhưng chưa lưu vào OneDrive, bạn có thể di chuyển sổ tay.

 1. Đảm bảo sổ tay bạn muốn di chuyển đã mở.

 2. Để di chuyển sổ ghi chép sang OneDrive, nhấn Alt + F, rồi nhấn H. Với trình tường thuật, bạn nghe thấy: "đã chọn. Chia sẻ mục tab. " Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Share tab” (tab Chia sẻ).

 3. Để chọn một vị trí, hãy nhấn phím tab và sử dụng các phím mũi tên lên và xuống cho đến khi bạn nghe thấy vị trí OneDrive mình muốn.

 4. Nếu bạn muốn thay đổi tên của sổ ghi chép trước khi lưu nó vào OneDrive, hãy nhấn phím tab. Bạn sẽ nghe thấy: “Enter a notebook name” (Nhập tên sổ tay). Nhập tên mới.

 5. Để di chuyển sổ ghi chép, nhấn Enter. Sổ ghi chép được lưu vào OneDrive. Bạn nghe thấy tiến độ đồng bộ hóa. Nếu đồng bộ với OneDrive thành công, với trình tường thuật bạn nghe thấy: "hộp thoại Microsoft OneNote. Nút OK, "và với JAWS, bạn sẽ nghe thấy:" sổ ghi chép của bạn hiện đang được đồng bộ vào vị trí mới. " Nhấn Enter.

Giờ bạn có thể chọn những người mà bạn muốn chia sẻ ghi chú. Để tìm hiểu thêm về cách chia sẻ sổ ghi chép của bạn, hãy tham khảo mục chia sẻ sổghi chép.

Chia sẻ sổ tay

Chọn sổ tay bạn muốn chia sẻ và mời mọi người cộng tác trên đó.

 1. Đảm bảo sổ tay bạn muốn chia sẻ đã mở.

 2. Để chia sẻ sổ ghi chép, nhấn Alt + F, rồi nhấn H. Với trình tường thuật, bạn nghe thấy: "đã chọn. Chia sẻ mục tab. " Với JAWS, bạn nghe thấy: "file. Chia sẻ tab. "

 3. Để mời mọi người cộng tác thông qua email, hãy nhấn S. Bạn sẽ nghe thấy: “Share with people tab” (Tab Chia sẻ với mọi người).

 4. Để chọn những người mà bạn muốn mời, hãy nhấn Y, 1. Bạn sẽ nghe thấy: “Type a contact name” (Nhập tên liên hệ). Hãy nhập tên hoặc email của người bạn muốn mời.

 5. Theo mặc định, những người được mời có thể chỉnh sửa sổ tay của bạn. Nếu bạn muốn họ chỉ có thể xem sổ ghi chép, hãy nhấn Alt + H, rồi nhấn Y, 4, rồi bấm phím mũi tên xuống. Bạn sẽ nghe thấy: “Can view” (Có thể xem). Để chọn, hãy nhấn Enter.

 6. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Share Button" (nút chia sẻ), rồi nhấn Enter để chia sẻ sổ ghi chép.

Chia sẻ một phần ghi chú của bạn

Đôi khi, bạn muốn chia sẻ một phần ghi chú cụ thể, chẳng hạn như trang hoặc phần. Để làm vậy, bạn có thể xuất trang hoặc phần muốn chia sẻ tới một vị trí trên OneDrive.

 1. Đảm bảo trang hoặc phần bạn muốn chia sẻ hiện hoạt. Bạn chỉ có thể xuất trang hoặc phần hiện tại trong sổ tay.

 2. Nhấn Alt + F, S. Với trình tường thuật, bạn nghe thấy: "đã chọn. Xuất mục tab. " Với JAWS, bạn nghe thấy: "Backstage View. Nộp. Xuất tab. "

 3. Chọn nội dung mà bạn muốn xuất:

  • Để xuất trang hiện tại dưới dạng tệp OneNote (*. One), nhấn P, O. Bạn nghe thấy: "Save as Dialog" (hộp thoại lưu dưới dạng). Để lưu theo các định dạng khác, nhấn P, rồi nhấn phím tab và sử dụng các phím mũi tên lên và xuống cho đến khi bạn nghe thấy định dạng mong muốn.

  • Để xuất phần hiện tại dưới dạng tệp OneNote (* một), hãy nhấn S, O. Bạn nghe thấy: "Save as Dialog" (hộp thoại lưu dưới dạng). Để lưu theo các định dạng khác, nhấn S, rồi nhấn phím tab và sử dụng các phím mũi tên lên và xuống cho đến khi bạn nghe thấy định dạng mong muốn.

  Lưu ý: Bạn có thể xuất ghi chú theo các định dạng khác: Tài liệu Word (*.docx hoặc *.doc), PDF (*.pdf), XPS (*.xps) hoặc Trang Web (*.mht).

 4. Nếu bạn muốn thay đổi tên tệp, hãy nhập tên tệp, rồi nhấn Enter để lưu.

 5. Giờ thì bạn có thể chia sẻ tài liệu đã lưu với những người khác. Để tìm hiểu cách chia sẻ tệp OneDrive với những người khác, hãy tham khảo mục Chia sẻ mục bằng cách sử dụng menu ngữ cảnh trong mục Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với OneDrive.

Xem tác giả, ngày giờ cập nhật

Mọi thay đổi được thực hiện bởi mọi tác giả sổ tay dùng chung đều sẽ được tự động cập nhật trong OneDrive. Khi chỉnh sửa ghi chú, bạn có thể kiểm tra tác giả của nội dung cập nhật và thời điểm cập nhật.

 1. Trong văn bản có thể chỉnh sửa, hãy sử dụng phím mũi tên lên hoặc xuống để duyệt các ghi chú của bạn. Bộ đọc màn hình sẽ đọc các mục khi bạn duyệt.

 2. Để xem ai đã thực hiện thay đổi và thời điểm thay đổi, hãy nhấn Shift+F10, rồi nhấn Shift+Tab. Bạn sẽ nghe thấy tên tác giả cũng như ngày giờ cập nhật.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, phần và trang trong OneNote

Lối tắt bàn phím trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneNote bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng OneNote for iOS bằng VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, để chia sẻ các sổ tay của bạn và cộng tác hiệu quả với đồng nghiệp.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đã thêm tài khoản email vào điện thoại.

Trong chủ đề này

Chia sẻ sổ tay

Khi bạn tạo sổ tay mới, OneNote for iOS sẽ tự động lưu sổ tay vào OneDrive, như vậy, chỉ cần chọn sổ tay bạn muốn chia sẻ và mời mọi người cộng tác trên đó.

 1. Đảm bảo sổ tay bạn muốn chia sẻ đã được mở ở dạng xem Phần.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Share menu button" (Nút menu Chia sẻ), rồi gõ nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Invite people to notebook button" (Nút Mời mọi người vào sổ tay), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Type names or email addresses text field" (Trường văn bản Nhập tên hoặc địa chỉ email), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Nếu đây là lần đầu tiên bạn chia sẻ sổ tay, bạn có thể nhận được thông báo bật lên yêu cầu truy nhập vào danh bạ.

 5. Nhập địa chỉ email của người bạn muốn mời. Nếu OneNote có thể truy nhập danh bạ của bạn, bạn cũng có thể chọn một liên hệ từ danh sách thả xuống xuất hiện khi bạn nhập địa chỉ.

 6. Dùng 4 ngón tay nhấn vào nửa dưới của màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Return" (Trở về). Nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Theo mặc định, những người được mời có thể chỉnh sửa sổ tay của bạn. Nếu bạn muốn họ chỉ xem được sổ tay, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy: “Can Edit, switch button, on” (Nút công tắc, Có thể Chỉnh sửa, bật). Nhấn đúp vào màn hình để tắt cài đặt.

 7. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Send button" (Nút Gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Một email sẽ được gửi đến cộng tác viên của bạn, mời họ làm việc với sổ tay.

 8. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Đã xong), rồi nhấn đúp vào màn hình để quay lại dạng xem Phần.

Gửi trang qua email

Nếu bạn chỉ muốn hiển thị cho những người khác một trang trong sổ tay, bạn có thể gửi trang đó dưới dạng tệp đính kèm PDF qua email.

 1. Mở trang sổ tay mà bạn muốn gửi qua email.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Page actions button" (Nút Hành động trên trang), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Email page button" (Nút Gửi trang qua email), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "To text field" (Trường văn bản Tới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Nhập địa chỉ email của người nhận. Nếu OneNote có thể truy nhập danh bạ của bạn, bạn cũng có thể chọn một liên hệ từ danh sách thả xuống xuất hiện khi bạn nhập địa chỉ.

  Tiêu đề trang sẽ được tự động điền vào trường chủ đề.

 6. Dùng 4 ngón tay nhấn vào nửa dưới của màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Return" (Trở về). Nhấn đúp vào màn hình.

 7. Dùng 4 ngón tay nhấn vào nửa trên của màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Cancel button" (Nút Hủy bỏ).

 8. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Send button" (Nút Gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Email được gửi đi, menu sẽ đóng lại và bạn sẽ trở về dạng xem trang.

Ẩn thông tin tác giả

Theo mặc định, OneNote for iOS hiển thị tên viết tắt của các tác giả khác dọc theo khu vực văn bản và VoiceOver sẽ đọc lên ở chế độ đọc.

 1. Trong dạng xem danh sách sổ tay của OneNote for iOS, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Settings button" (Nút Cài đặt). Nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Nếu bạn không ở dạng xem danh sách sổ tay, hãy dùng bốn ngón tay nhấn vào nửa trên của màn hình. VoiceOver cho biết nơi bạn sẽ trở về, sau đó là "Back button" (Nút Quay lại). Nhấn đúp vào màn hình để quay lại một mức. Tiêu điểm nằm trên nút Quay lại, như vậy, bạn chỉ cần tiếp tục nhấn đúp cho đến khi nghe thấy "Settings button" (Nút Cài đặt).

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit and view button" (Nút Chỉnh sửa và xem), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Hide authors, switch button, off" (Nút công tắc, Ẩn tác giả, tắt). Nhấn đúp để bật cài đặt này.

 4. Trượt sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back button" (Nút Quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Bạn sẽ nghe thấy: "Close button" (Nút Đóng). Nhấn đúp vào màn hình để trở về dạng xem mức cao nhất.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, phần và trang trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneNote bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng OneNote for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để chia sẻ sổ tay của bạn (qua OneDrive) và các trang nhằm cộng tác hiệu quả với đồng nghiệp.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Hãy đảm bảo rằng bạn bật TalkBack trước khi cho chạy OneNote for Android.

Trong chủ đề này

Chia sẻ sổ tay

Khi bạn tạo sổ tay mới, OneNote for Android sẽ tự động lưu sổ tay đó vào OneDrive. Nếu bạn có ứng dụng OneDrive trên điện thoại, bạn có thể sử dụng ứng dụng đó để chia sẻ toàn bộ sổ tay.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng tài khoản cơ quan hoặc trường học, các bước có thể hơi khác nhau.

 1. Sau khi tạo sổ tay bạn muốn chia sẻ trong OneNote, hãy mở ứng dụng OneDrive.

 2. Trong OneDrive, để duyệt các tệp và thư mục, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tên của mục bạn muốn. Các tệp OneNote được thông báo như sau: "Notebook, <notebook name>" (Sổ tay <tên sổ tay>). Để mở một mục, nhấn đúp vào màn hình.

 3. Khi ở trên sổ ghi chép bạn muốn chia sẻ, hãy trượt nhanh sang phải. Bạn nghe thấy: "nút lệnh tệp." Để mở menu đó, nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Share" (Chia sẻ), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Chia sẻ sẽ mở ra.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Invite people" (Mời mọi người), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit, Add people to share with, Edit Box" (chỉnh sửa).

 6. Nhập địa chỉ email của người bạn muốn mời bằng bàn phím trên màn hình. Khi hoàn tất, hãy kéo ngón tay trên bàn phím cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong), rồi nhấc tay lên (và nhấn đúp vào màn hình, nếu cần).

  Lưu ý: Bạn có thể tìm thấy bàn phím bằng cách khám phá các mục trên màn hình. Để khám phá, đặt một ngón tay lên màn hình, rồi kéo ra xung quanh. TalkBack sẽ thông báo mục khi bạn đến các mục đó. Để chọn một mục, hãy nhấc ngón tay khi đến lượt mục đó. Tùy theo cài đặt thiết bị mà có thể bạn cần nhấn đúp vào màn hình để chèn ký tự.

 7. Theo mặc định, những người bạn mời đều có thể chỉnh sửa sổ tay của bạn. Nếu bạn muốn họ chỉ xem được sổ tay, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy: "Checked, Allow editing, checkbox" (Đã chọn hộp kiểm Cho phép chỉnh sửa). Nhấn đúp vào màn hình để tắt cài đặt.

 8. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Send" (Gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Một email sẽ được gửi đến cộng tác viên của bạn, mời họ làm việc với sổ tay. Menu Chia sẻ sẽ đóng lại.

Gửi trang qua email

Nếu bạn chỉ muốn hiển thị cho những người khác một trang trong sổ tay, hãy gửi trang đó qua email Outlook cho Android.

 1. Trong OneNote, mở trang sổ tay bạn muốn gửi qua email.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "More options button" (Nút Xem thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Share page" (Chia sẻ trang), rồi nhấn đúp vào màn hình. Hộp thoại Chia sẻ dưới dạng sẽ mở ra.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chia sẻ trang dưới dạng tệp đính kèm PDF trong email, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "PDF", rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để chia sẻ trang dưới dạng văn bản thuần trong nội dung thư, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Plain Text" (văn bản thuần túy), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Outlook", rồi nhấn đúp vào màn hình. Một Thư mới mở ra trong Outlook cho Android với tiêu điểm nằm trên trường Đến. Bạn sẽ nghe thấy: "chỉnh sửa, đến trường, hãy nhập địa chỉ email người nhận, hộp chỉnh sửa."

 5. Nhập địa chỉ email của người nhận bằng bàn phím trên màn hình.

  Lưu ý: Tiêu đề trang sẽ được tự động điền vào trường chủ đề.

 6. Để gửi thư email, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Send" (Gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Để tìm hiểu thêm về cách soạn và gửi email trong Outlook cho Android, hãy tham khảo mục tạo và gửi email trong các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook.

 7. Email được gửi, Outlook sẽ đóng và tiêu điểm di chuyển đến dạng xem trang trong OneNote.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, phần và trang trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong OneNote bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng OneNote for Windows 10 bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để chia sẻ sổ tay của bạn và cộng tác hiệu quả với đồng nghiệp của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, JAWS và NVDA, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách tạo bản sao của các ghi chú cụ thể và chia sẻ chúng.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Chia sẻ sổ tay

Khi bạn tạo sổ tay mới, OneNote for Windows 10 sẽ tự động lưu sổ tay vào OneDrive, như vậy, bạn chỉ cần chọn sổ tay mình muốn chia sẻ, rồi mời mọi người cộng tác trên đó.

 1. Đảm bảo sổ tay bạn muốn chia sẻ đã được mở ở chế độ soạn thảo.

 2. Để mở sổ tay, hãy nhấn Ctrl+G để mở dẫn hướng sổ tay.

 3. Sử dụng phím mũi tên lên và xuống để dẫn hướng đến sổ tay bạn muốn mở. Khi bạn tìm được đúng sổ tay, nhấn Esc. Sổ tay sẽ mở ra.

 4. Để chia sẻ sổ tay, hãy nhấn Alt+H. Bạn nghe thấy: "Home tab" (tab trang đầu). Sau đó, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Share Button" (nút chia sẻ). Nhấn Phím cách để chọn. Tab Chia sẻ sẽ mở ra. Bạn nghe thấy: "gửi a copy" (bản sao).

 5. Nhấn phím Tab. Bạn nghe thấy: "type địa chỉ email".

 6. Nhập địa chỉ email của người bạn muốn mời.

 7. Theo mặc định, những người được mời có thể chỉnh sửa sổ tay của bạn. Nếu bạn muốn họ có thể chỉ xem sổ ghi chép, nhấn phím tab. Bạn nghe thấy: "có thể chỉnh sửa". Nhấn phím Mũi tên xuống hai lần. Bạn sẽ nghe thấy: “Can view” (Có thể xem). Sau đó, nhấn Enter.

 8. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Share Button" (nút chia sẻ), rồi nhấn phím cách để chia sẻ sổ ghi chép.

 9. Để dừng chia sẻ sổ ghi chép với một người nào đó, trong tab chia sẻ , nhấn phím tab cho đến khi bạn là tên của một trong những người cộng tác. Sau đó, sử dụng phím mũi tên lên hoặc xuống để dẫn hướng đến người mà bạn muốn dừng chia sẻ. Nhấn phím cách, rồi nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Stop Sharing Button" (nút chia sẻ dừng). Nhấn Phím cách để dừng chia sẻ.

Chia sẻ trang

Đôi khi, bạn muốn chia sẻ một phần cụ thể trong ghi chú. Để chia sẻ một phần cụ thể, bạn có thể tạo liên kết chia sẻ tới một trang trong sổ tay.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng tài khoản cơ quan hoặc trường học, có thể bạn sẽ không chia sẻ được trang. Hãy sử dụng tài khoản Microsoft để thay thế.

 1. Đảm bảo trang bạn muốn chia sẻ hiện hoạt. Bạn chỉ có thể tạo liên kết chia sẻ cho trang hiện tại trong sổ tay.

 2. Để mở trang cụ thể, nhấn Ctrl+Shift+G để đi tới dẫn hướng phần. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của một phần. Sau đó, sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống để dẫn hướng đến phần có chứa trang mà bạn muốn chia sẻ.

 3. Nhấn Ctrl+Alt+G để mở dẫn hướng trang. Bạn sẽ nghe thấy tên trang. Sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống để dẫn hướng đến trang mà bạn muốn chia sẻ. Khi bạn tìm được đúng trang, hãy nhấn Phím cách để chuyển sang chế độ soạn thảo trang.

 4. Để chia sẻ trang, nhấn Alt+H. Bạn nghe thấy: "Home tab" (tab trang đầu). Sau đó, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Share Button" (nút chia sẻ). Nhấn Phím cách để chọn. Tab Chia sẻ sẽ mở ra. Bạn nghe thấy: "gửi a copy" (bản sao).

 5. Để tạo liên kết chia sẻ với trang, hãy nhấn phím tab, rồi sử dụng phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "This Page" (Trang này) và tiêu đề trang. Nhấn Phím cách để chọn.

 6. Nhấn phím Tab. Bạn sẽ nghe thấy: “Create button” (Nút Tạo). Nhấn Phím cách để tạo liên kết.

 7. Để sao chép liên kết, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Copy Button" (nút sao chép). Nhấn Phím cách để sao chép.

  Lưu ý: Những người nhận được liên kết chỉ có thể xem trang.

 8. Để ngừng chia sẻ trang, trong tab chia sẻ , nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "bất kỳ ai có liên kết có thể xem trang". Nhấn Phím cách. Bạn sẽ nghe thấy: “Stop sharing button” (Nút Dừng chia sẻ). Sau đó, nhấn Phím cách để chọn.

Gửi một bản sao qua email

Với OneNote for Windows 10, bạn có thể dễ dàng gửi bản sao ghi chú của mình qua email.

 1. Đảm bảo trang bạn muốn chia sẻ hiện hoạt ở chế độ soạn thảo.

 2. Để gửi một bản sao của trang, hãy nhấn Alt+H. Bạn nghe thấy: "Home tab" (tab trang đầu). Sau đó, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Share Button" (nút chia sẻ). Nhấn Phím cách để chọn. Tab Chia sẻ sẽ mở. Bạn nghe thấy: "gửi a copy" (bản sao).

 3. Nhấn Phím cách để chọn. Trình tường thuật sẽ thông báo: “Share window” (Cửa sổ Chia sẻ). Với JAWS bạn nghe thấy: "chia sẻ, danh sách ứng dụng."

 4. Để gửi bản sao qua email, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "mail" (thư), rồi nhấn phím cách để chọn.

 5. Ứng dụng Thư dành cho Windows 10 mở ra, tiêu điểm nằm trong trường Tới, nơi bạn có thể nhập email của những người mà bạn muốn gửi bản sao. Để tìm hiểu cách gửi thư email bằng bộ đọc màn hình, hãy tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để viết và gửi thư email mới trong Thư dành cho Windows 10.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, phần và trang trong OneNote

Lối tắt bàn phím trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneNote bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng OneNote cho web bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để chia sẻ sổ tay của bạn và cộng tác hiệu quả với đồng nghiệp của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, JAWS và NVDA, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng OneNote cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì OneNote cho web chạy trong trình duyệt web của bạn, các lối tắt bàn phím khác nhau từ các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (trợ giúp) và Ctrl + O (mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web-không OneNote cho web.

Trong chủ đề này

Chia sẻ sổ tay

Chọn sổ tay bạn muốn chia sẻ và mời mọi người cộng tác trên đó.

 1. Đảm bảo sổ tay bạn muốn chia sẻ được mở trong OneNote cho web.

 2. Nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy tên của tab Ribbon hiện được chọn.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Share button" (Nút Chia sẻ), rồi nhấn Enter. Hộp thoại Chia sẻ sẽ mở ra.

 4. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "mọi người trong tổ chức của bạn với nối kết này có thể chỉnh sửa." Nếu bạn muốn thay đổi liên kết mà bạn muốn chia sẻ hoạt động hoặc người nhận có thể chỉnh sửa sổ ghi chép được chia sẻ, hãy nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "Link Settings" (cài đặt liên kết). Để hạn chế liên kết đến một người dùng hoặc người dùng cụ thể, nhấn phím mũi tên lên cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn Enter để xác nhận lựa chọn. Để thay đổi liên kết đến nối kết dạng xem, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy hộp kiểm "đã kiểm tra, cho phép chỉnh sửa", rồi nhấn Enter.

  Để xác nhận cài đặt liên kết mới, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Apply" (áp dụng), rồi nhấn Enter.

 5. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "nhập tên hoặc địa chỉ email." Nhập tên hoặc email của người mà bạn muốn mời, phân tách bằng dấu phẩy nếu có nhiều người.

 6. Nhấn phím Tab. Bạn nghe thấy: "nhập thông báo tùy chọn của bạn ở đây." Nếu bạn muốn gửi thông điệp cùng với lời mời, hãy viết thông điệp.

 7. Để chia sẻ sổ ghi chép, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "send button" (nút gửi), rồi nhấn phím cách. Để đóng hộp thoại chia sẻ , nhấn esc.

Kiểm tra trạng thái hiện diện của cộng tác viên

OneNote cho web cho phép bạn kiểm tra xem người nào khác đang làm việc trên sổ tay cùng một lúc.

 1. Trong khi xem sổ ghi chép được chia sẻ trong OneNote cho web, hãy nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy tên của tab Ribbon hiện được chọn.

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "gửi phản hồi cho Microsoft, Button" (nút trả lời), rồi nhấn phím tab một lần nữa để tìm hiểu xem đồng tác giả của bạn hiện đang xem sổ ghi chép.

  • Nếu cộng tác viên đang xem sổ ghi chép, bạn sẽ nghe thấy tên của họ, theo sau là "cũng ở đây." Nếu bạn nhấn Enter, bộ đọc màn hình sẽ cho bạn biết đồng tác giả của bạn đang xem phần nào, ví dụ: "This page" (Trang này).

  • Nếu không ai khác đang xem sổ tay, bạn sẽ nghe thấy: "It's Just you Here Now."

 3. Để trở về khu vực văn bản của sổ tay, hãy nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Editing area, editing" (Khu vực chỉnh sửa, chỉnh sửa).

Mẹo: Để hiển thị thông tin tác giả dọc theo khu vực văn bản, hãy nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy tên của tab Ribbon hiện được chọn, rồi nhấn W. Bạn nghe thấy: "đã chọn, xem mục tab". Nhấn S để hiển thị thông tin tác giả.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, phần và trang trong OneNote

Lối tắt bàn phím trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneNote bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×