Sử dụng bộ đọc màn hình để phản hồi các câu hỏi về biểu mẫu hoặc bài kiểm tra trong Microsoft Forms

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Biểu mẫu Microsoft bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để phản hồi các câu hỏi trong biểu mẫu hoặc bài kiểm tra. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật và JAWS trong Microsoft Edge nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình và các trình duyệt khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

Trả lời các câu hỏi trong biểu mẫu hoặc bài kiểm tra

 1. Biểu mẫu Microsoft biểu mẫu và bài kiểm tra được chia sẻ với người trả lời trong biểu mẫu của một liên kết web. Để bắt đầu phản hồi, hãy mở nối kết trong Microsoft Edge.

 2. Nhấn phím tab để dẫn hướng bên trong biểu mẫu hoặc bài kiểm tra. Đối với mỗi câu hỏi, bạn nghe thấy số lượng câu hỏi và tiêu đề của nó.

 3. Nhấn phím tab để di chuyển tiêu điểm đến phần nội dung của câu hỏi. Bạn nghe thấy loại câu hỏi. Đối với các câu hỏi bắt buộc mà bạn cũng nghe thấy: "bắt buộc phải trả lời".

 4. Tùy thuộc vào loại câu hỏi, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để biết các câu hỏi lựa chọn, hãy sử dụng các phím mũi tên phải và trái để dẫn hướng đến nút cho phản hồi bạn muốn, rồi nhấn phím cách để chọn nó.

   Nếu câu hỏi cho phép bạn chọn nhiều tùy chọn, hãy nhấn phím tab hoặc Shift + Tab để duyệt các tùy chọn trả lời, rồi nhấn phím cách để chọn các tùy chọn bạn muốn.

  • Đối với các câu hỏi văn bản đơn và nhiều dòng, hãy nhập câu trả lời của bạn vào trường văn bản.

  • Để biết các câu hỏi về đánh giá, nhấn phím mũi tên trái hoặc phải để chọn xếp loại bạn muốn.

  • Đối với các câu hỏi ngày, hãy nhập ngày bạn muốn có định dạng MM/DD/YYYY.

  • Để biết các câu hỏi về xếp hạng, với trình tường thuật, sử dụng phím mũi tên trái hoặc phải để duyệt các phần tử trong danh sách.

   Để di chuyển một phần tử lên trong thứ hạng, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Move Option up" (tùy chọn di chuyển lên), rồi nhấn Enter một lần cho mỗi vị trí mà bạn muốn di chuyển thành phần.

   Để di chuyển một phần tử xuống trong thứ hạng, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Move Option Down" (tùy chọn di chuyển xuống dưới), rồi nhấn Enter một lần cho mỗi vị trí mà bạn muốn di chuyển thành phần.

  • Đối với các câu hỏi Likert scale, nhấn phím tab hoặc Shift + Tab để duyệt câu lệnh.

   Đối với mỗi câu lệnh, với trình tường thuật, hãy sử dụng các phím mũi tên phải và trái để dẫn hướng đến nút phản hồi bạn muốn. Với JAWS, sử dụng các phím mũi tên lên và xuống để dẫn hướng đến phản hồi bạn muốn, rồi nhấn Enter để chọn.

  • Đối với các câu hỏi tải lên tệp, nhấn Enter. Hộp thoại mởWindows sẽ mở ra. Dẫn hướng đến tệp bạn muốn tải lên, rồi nhấn Enter.

  • Đối với các câu hỏi về điểm số net promoter, với trình tường thuật, hãy sử dụng các phím mũi tên phải và trái để dẫn hướng đến giá trị bạn muốn. Với JAWS, sử dụng các phím mũi tên lên và xuống để dẫn hướng đến giá trị bạn muốn, rồi nhấn Enter để chọn.

 5. Để di chuyển đến câu hỏi tiếp theo, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy câu hỏi. Trả lời câu hỏi như được hướng dẫn ở trên.

 6. Khi bạn đã sẵn sàng để gửi phản hồi của mình, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "submit" (gửi), rồi nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo biểu mẫu mới trong Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo bài kiểm tra mới trong Microsoft Forms

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với các biểu mẫu Microsoft

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng các biểu mẫu Microsoft

Sử dụng Biểu mẫu Microsoft với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, trong Safari để trả lời các câu hỏi trong biểu mẫu hoặc bài kiểm tra.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trả lời các câu hỏi trong biểu mẫu hoặc bài kiểm tra

 1. Biểu mẫu Microsoft biểu mẫu và bài kiểm tra được chia sẻ với người trả lời trong biểu mẫu của một liên kết web. Để bắt đầu phản hồi, hãy mở nối kết trong Safari.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải để dẫn hướng bên trong biểu mẫu hoặc bài kiểm tra. Đối với mỗi câu hỏi, bạn nghe thấy số lượng câu hỏi và tiêu đề của nó.

 3. Trượt nhanh sang phải để di chuyển tiêu điểm đến phần nội dung của câu hỏi. Bạn nghe thấy loại câu hỏi. Đối với các câu hỏi bắt buộc mà bạn cũng nghe thấy: "bắt buộc phải trả lời".

 4. Tùy thuộc vào loại câu hỏi, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Đối với các câu hỏi về loại lựa chọn, bạn nghe từng tùy chọn, theo sau là "nút radio". Trượt nhanh sang trái hoặc phải để duyệt các tùy chọn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn một trong những tùy chọn bạn muốn.

   Nếu câu hỏi cho phép bạn chọn nhiều tùy chọn, bạn sẽ nghe thấy từng tùy chọn, theo sau là "Tickbox." Trượt nhanh sang trái hoặc phải để duyệt các tùy chọn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn một trong những tùy chọn bạn muốn.

  • Đối với văn bản dòng đơn và các câu hỏi văn bản đa dòng, hãy nhập câu trả lời của bạn trong trường văn bản với bàn phím trên màn hình.

  • Đối với các câu hỏi ngày, sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập ngày ở định dạng MM/DD/YYYY, hoặc trượt nhanh sang phải và nhấn đúp vào màn hình để mở bộ chọn ngày. Trong bộ chọn ngày, trượt nhanh sang phải hoặc xuống để tìm ngày bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn.

  • Đối với các câu hỏi Likert scale, bạn nghe từng câu lệnh, theo sau là các nút radio cho các tùy chọn trả lời. Trượt nhanh sang trái hoặc phải để tìm câu trả lời bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Đối với các câu hỏi tải lên tệp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Upload a file" (tải lên tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy nguồn mà bạn muốn tải tệp lên và nhấn đúp vào màn hình. Tìm tệp bạn muốn tải lên, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn ảnh.

  • Đối với các câu hỏi về điểm số net promoter, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy giá trị mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 5. Trượt nhanh sang phải để di chuyển đến câu hỏi tiếp theo và lặp lại các bước 3 và 4.

 6. Khi bạn đã sẵn sàng để gửi phản hồi của mình, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "submit" (gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo biểu mẫu mới trong Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo bài kiểm tra mới trong Microsoft Forms

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với các biểu mẫu Microsoft

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng các biểu mẫu Microsoft

Sử dụng Biểu mẫu Microsoft với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, trong Chrome để trả lời các câu hỏi trong biểu mẫu hoặc bài kiểm tra.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trả lời các câu hỏi trong biểu mẫu hoặc bài kiểm tra

 1. Biểu mẫu Microsoft biểu mẫu và bài kiểm tra được chia sẻ với người trả lời trong biểu mẫu của một liên kết web. Để bắt đầu phản hồi, hãy mở nối kết trong Chrome.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải để dẫn hướng bên trong biểu mẫu hoặc bài kiểm tra. Đối với mỗi câu hỏi, bạn nghe thấy số lượng câu hỏi và tiêu đề của nó.

 3. Trượt nhanh sang phải để di chuyển tiêu điểm đến phần nội dung của câu hỏi. Bạn nghe thấy loại câu hỏi. Đối với các câu hỏi bắt buộc mà bạn cũng nghe thấy: "bắt buộc phải trả lời".

 4. Tùy thuộc vào loại câu hỏi, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Đối với các câu hỏi về loại lựa chọn, bạn nghe từng tùy chọn, theo sau là "nút radio". Trượt nhanh sang trái hoặc phải để duyệt các tùy chọn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn một trong những tùy chọn bạn muốn.

   Nếu câu hỏi cho phép bạn chọn nhiều tùy chọn, bạn sẽ nghe thấy từng tùy chọn, theo sau là "Tickbox." Trượt nhanh sang trái hoặc phải để duyệt các tùy chọn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn một trong những tùy chọn bạn muốn.

  • Đối với văn bản dòng đơn và các câu hỏi văn bản đa dòng, hãy nhập câu trả lời của bạn trong trường văn bản với bàn phím trên màn hình.

  • Đối với các câu hỏi ngày, sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập ngày ở định dạng MM/DD/YYYY, hoặc trượt nhanh sang phải và nhấn đúp vào màn hình để mở bộ chọn ngày. Trong bộ chọn ngày, trượt nhanh sang phải hoặc xuống để tìm ngày bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn.

  • Đối với các câu hỏi xếp hạng, trượt nhanh sang trái hoặc phải để dẫn hướng giữa các mục trong danh sách xếp hạng. Để thay đổi thứ tự của các mục, hãy nhấn đúp vào màn hình khi bạn nghe thấy một mục bạn muốn di chuyển lên hoặc xuống, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Move Option up" or "option Down" (tùy chọn di chuyển xuống), rồi nhấn đúp vào màn hình để di chuyển mục lên hoặc xuống dưới một khoảng trắng.

  • Đối với các câu hỏi Likert scale, bạn nghe từng câu lệnh, theo sau là các nút radio cho các tùy chọn trả lời. Trượt nhanh sang trái hoặc phải để tìm câu trả lời bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Đối với các câu hỏi tải lên tệp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Upload a file" (tải lên tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy nguồn mà bạn muốn tải tệp lên và nhấn đúp vào màn hình. Tìm tệp bạn muốn tải lên, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn ảnh.

  • Đối với các câu hỏi về điểm số net promoter, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy giá trị mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 5. Trượt nhanh sang phải để di chuyển đến câu hỏi tiếp theo và lặp lại các bước 3 và 4.

 6. Khi bạn đã sẵn sàng để gửi phản hồi của mình, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "submit" (gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo biểu mẫu mới trong Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo bài kiểm tra mới trong Microsoft Forms

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với các biểu mẫu Microsoft

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng các biểu mẫu Microsoft

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×