Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo danh sách nhóm trong việc cần làm

Biểu tượng trang trí. Nội dung trình đọc màn hình

Bài viết này dành cho những người bị khiếm thị sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm Office và là một phần trong bộ nội dung Khả năng tiếp cận Office. Để được trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Làm bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để sắp xếp các danh sách của bạn thành các nhóm. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật và JAWS nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách tạo và đổi tên nhóm, thêm danh sách vào nhóm và rã nhóm danh sách.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Tạo nhóm

Sắp xếp các danh sách của bạn thành các nhóm để dễ dàng tìm thấy các danh sách liên quan ở một nơi. Các nhóm của bạn sẽ được hiển thị trong menu danh sách.

 1. Nhấn phím tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Create a New Group" (tạo nhóm mới), rồi nhấn Enter. Một nhóm chưa có tiêu đề được tạo. Tiêu điểm nằm trong trường tiêu đề nhóm.

 2. Nhập tên cho nhóm mới, rồi nhấn Enter. Tên được thêm vào, và tiêu điểm sẽ di chuyển đến nút danh sách mới .

Để tìm hiểu cách thêm danh sách vào các nhóm, hãy đi tới thêm danh sách vào nhóm.

Để tìm hiểu cách đổi tên nhóm, hãy đi đến đổi tên nhóm.

Thêm danh sách vào nhóm

 1. Dẫn hướng đến danh sách mà bạn muốn thêm vào nhóm.

 2. Khi ở trong danh sách, nhấn Shift + F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 3. Trong menu ngữ cảnh, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy: "Move list to, SubMenu." Nhấn phím mũi tên phải để bung rộng Menu.

 4. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên của nhóm mà bạn muốn, rồi nhấn Enter để chọn. Danh sách được thêm vào nhóm.

Đổi tên nhóm

 1. Nhấn phím tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Lists" (danh sách), tiếp theo là tên của danh sách hoặc nhóm hiện được chọn.

 2. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy nhóm mà bạn muốn đổi tên.

 3. Khi ở trong nhóm, nhấn Shift + F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 4. Bạn nghe thấy: "đổi tên nhóm." Nhấn Enter.

 5. Tiêu điểm di chuyển đến trường tiêu đề nhóm. Nhập tên mới cho nhóm, rồi nhấn Enter.

Rã nhóm danh sách

Khi bạn rã nhóm danh sách, danh sách sẽ bị loại bỏ khỏi nhóm, nhưng chúng sẽ không bị xóa. Danh sách rã nhóm di chuyển đến cấp chính của cây dẫn hướng.

 1. Nhấn phím tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Lists" (danh sách), tiếp theo là tên của danh sách hoặc nhóm hiện được chọn.

 2. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy nhóm có danh sách mà bạn muốn rã nhóm.

 3. Khi ở trong nhóm, nhấn Shift + F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 4. Trong menu ngữ cảnh, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "rã nhóm danh sách", rồi nhấn Enter.

  Danh sách sẽ bị loại bỏ khỏi nhóm. Nhóm trống sẽ bị xóa.

Loại bỏ một danh sách khỏi một nhóm

Bạn có thể loại bỏ một danh sách từ một nhóm. Danh sách đã loại bỏ được di chuyển đến cấp chính của cây dẫn hướng và nó không bị xóa. Việc loại bỏ một danh sách khỏi một nhóm không xóa nhóm, ngay cả khi danh sách là danh sách duy nhất trong nhóm.

 1. Nhấn phím tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Lists" (danh sách), tiếp theo là tên của danh sách hoặc nhóm hiện được chọn.

 2. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy danh sách mà bạn muốn loại bỏ khỏi nhóm.

  Mẹo: Nếu bạn không nghe thấy danh sách, hãy đảm bảo rằng nhóm đó thuộc danh sách được bung rộng. Để bung rộng một nhóm, dẫn hướng đến nhóm và nhấn phím cách.

 3. Khi ở trong danh sách, nhấn Shift + F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 4. Trong menu ngữ cảnh, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Remove from Group" (loại bỏ khỏi nhóm), rồi nhấn phím cách.

  Danh sách sẽ bị loại bỏ khỏi nhóm.

Xóa nhóm trống

Bạn có thể xóa bỏ các nhóm không chứa danh sách.

 1. Nhấn phím tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Lists" (danh sách), tiếp theo là tên của danh sách hoặc nhóm hiện được chọn.

 2. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy nhóm mà bạn muốn xóa bỏ.

 3. Khi ở trong nhóm, nhấn Shift + F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 4. Trong menu ngữ cảnh, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Delete Group" (nhóm xóa), rồi nhấn phím cách.

  Nhóm đã bị xóa.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để di chuyển tác vụ giữa hoặc trong danh sách để thực hiện

Sử dụng bộ đọc màn hình để hiện tất cả các tác vụ có ngày đến hạn trong danh sách có kế hoạch trong việc cần làm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các nhiệm vụ trong thực hiện

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các đề xuất trong thực hiện

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng đến thực hiện

Sử dụng To Do cho iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của iOS, để sắp xếp các danh sách của bạn thành các nhóm. Bạn sẽ tìm hiểu cách tạo và đổi tên nhóm, thêm danh sách vào nhóm và rã nhóm danh sách.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Tạo nhóm

Sắp xếp các danh sách của bạn thành các nhóm để dễ dàng tìm thấy các danh sách liên quan ở một nơi. Các nhóm của bạn sẽ được hiển thị trong menu danh sách.

 1. Để dẫn hướng đến menu danh sách, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Lists menu" (menu danh sách), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Create Group" (nhóm tạo), rồi nhấn đúp vào màn hình. Hộp thoại tạo nhóm sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trong trường văn bản tiêu đề nhóm.

 3. Sử dụng bàn phím trên màn hình để xóa tên mặc định, rồi nhập tên mô tả vào nhóm của bạn.

 4. Sau khi bạn đã nhập xong, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Create Group" (nhóm tạo), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Để tìm hiểu cách thêm danh sách vào các nhóm, hãy đi tới thêm danh sách vào nhóm.

Để tìm hiểu cách đổi tên nhóm, hãy đi đến đổi tên nhóm.

Thêm danh sách vào nhóm

Bạn có thể thêm một danh sách vào một nhóm bằng cách kéo và thả danh sách vào nhóm hoặc sử dụng dạng xem chi tiết trong danh sách đã mở.

Kéo và thả danh sách vào nhóm

 1. Dẫn hướng đến danh sách mà bạn muốn thêm vào một nhóm, rồi nhấn đúp và giữ màn hình. Bạn nghe thấy một cue âm thanh. Danh sách được chọn.

 2. Nếu không nhấc ngón tay ra khỏi màn hình, hãy kéo ngón tay lên hoặc xuống màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Move below" (di chuyển bên dưới), tiếp theo là tên của nhóm mà bạn muốn di chuyển danh sách của mình.

 3. Để thả danh sách vào nhóm, hãy nhấc ngón tay ra khỏi màn hình.

Thêm danh sách vào nhóm bằng cách dùng dạng xem chi tiết danh sách

 1. Dẫn hướng đến danh sách mà bạn muốn thêm vào một nhóm, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn và mở danh sách.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "danh sách tùy chọn", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Move list to" (di chuyển danh sách), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên Nhóm bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn và thêm danh sách đã chọn vào nhóm.

Đổi tên nhóm

 1. Trong menu danh sách, dẫn hướng đến Nhóm bạn muốn đổi tên.

 2. Với bộ cánh quạt được đặt thành hành động, trượt nhanh lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "More Options for Group" (các tùy chọn khác cho nhóm), theo sau là tên của nhóm.

 3. Nhấn đúp vào màn hình. Hộp thoại tùy chọn Nhóm sẽ mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "đổi tên nhóm", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Sử dụng bàn phím trên màn hình để xóa tiêu đề hiện tại và nhập tiêu đề mới cho nhóm.

 6. Sau khi bạn đã nhập xong, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "ñoåi teân" (đổi tên), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Tiêu điểm di chuyển đến nhóm được đổi tên trong menu danh sách.

Rã nhóm danh sách

Khi bạn rã nhóm danh sách, danh sách sẽ bị loại bỏ khỏi nhóm, nhưng chúng sẽ không bị xóa. Danh sách rã nhóm di chuyển đến cấp chính của cây dẫn hướng.

 1. Trong menu danh sách, dẫn hướng đến Nhóm bạn muốn chỉnh sửa.

 2. Với bộ cánh quạt được đặt thành hành động, trượt nhanh lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "More Options for Group" (các tùy chọn khác cho nhóm), theo sau là tên của nhóm.

 3. Nhấn đúp vào màn hình. Hộp thoại tùy chọn Nhóm sẽ mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "rã nhóm danh sách", rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Danh sách sẽ bị loại bỏ khỏi nhóm. Nhóm trống sẽ bị xóa.

Loại bỏ một danh sách khỏi một nhóm

Bạn có thể loại bỏ một danh sách từ một nhóm. Danh sách đã loại bỏ được di chuyển đến cấp chính của cây dẫn hướng và nó không bị xóa. Việc loại bỏ một danh sách khỏi một nhóm không xóa nhóm, ngay cả khi danh sách là danh sách duy nhất trong nhóm.

 1. Trong menu danh sách, dẫn hướng đến danh sách mà bạn muốn loại bỏ khỏi nhóm, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn và mở danh sách.

  Mẹo: Nếu bạn không nghe thấy danh sách, hãy đảm bảo rằng nhóm đó thuộc danh sách được bung rộng. Để bung rộng một nhóm, hãy dẫn hướng đến nhóm, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "danh sách tùy chọn", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Remove from Group" (loại bỏ khỏi nhóm), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Danh sách sẽ bị loại bỏ khỏi nhóm. Tiêu điểm di chuyển đến dạng xem tác vụ trong danh sách đã mở.

Xóa nhóm trống

Bạn có thể xóa bỏ các nhóm không chứa danh sách.

 1. Trong menu danh sách, dẫn hướng đến nhóm mà bạn muốn xóa bỏ.

 2. Với bộ cánh quạt được đặt thành hành động, trượt nhanh lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "More Options for Group" (các tùy chọn khác cho nhóm), theo sau là tên của nhóm.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Delete Group" (nhóm xóa), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Nhóm đã bị xóa. Tiêu điểm sẽ trở về menu danh sách.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để di chuyển tác vụ giữa hoặc trong danh sách để thực hiện

Sử dụng bộ đọc màn hình để hiện tất cả các tác vụ có ngày đến hạn trong danh sách có kế hoạch trong việc cần làm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các nhiệm vụ trong thực hiện

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các đề xuất trong thực hiện

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng đến thực hiện

Sử dụng To Do cho Android với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của Android, để sắp xếp các danh sách của bạn thành các nhóm. Bạn sẽ tìm hiểu cách tạo và đổi tên nhóm, thêm danh sách vào nhóm và rã nhóm danh sách.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Tạo nhóm

Sắp xếp các danh sách của bạn thành các nhóm để dễ dàng tìm thấy các danh sách liên quan ở một nơi. Các nhóm của bạn sẽ được hiển thị trong menu danh sách.

 1. Để dẫn hướng đến menu danh sách, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Lists menu" (menu danh sách), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Create Group" (nhóm tạo), rồi nhấn đúp vào màn hình. Hộp thoại tạo nhóm sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trong trường văn bản tiêu đề nhóm.

 3. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên mô tả cho nhóm của bạn.

 4. Sau khi bạn đã nhập xong, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Create Group" (nhóm tạo), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Hộp thoại thêm danh sách vào nhóm sẽ mở ra. Để thêm danh sách, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy danh sách bạn muốn thêm, rồi nhấn đúp vào màn hình. Lặp lại bước này cho mỗi danh sách mà bạn muốn thêm.

 6. Để xác nhận lựa chọn của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add Lists to Group" (thêm danh sách vào nhóm), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Để tìm hiểu cách đổi tên nhóm, hãy đi đến đổi tên nhóm.

Thêm danh sách vào nhóm

Bạn có thể thêm danh sách vào nhóm thậm chí sau khi nhóm đã được tạo. Bạn có thể kéo và thả danh sách vào nhóm hoặc sử dụng menu ngữ cảnh nhóm.

 1. Trong menu danh sách, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "More Options for Group" (Thêm tùy chọn cho nhóm), theo sau là tên của nhóm mà bạn muốn thêm danh sách vào đó.

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra và bạn nghe thấy: "Add, Remove Lists" (Thêm vào danh sách).

 3. Nhấn đúp vào màn hình. Hộp thoại chọn thêm hoặc loại bỏ sẽ mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy danh sách bạn muốn thêm, rồi nhấn đúp vào màn hình. Lặp lại bước này cho mỗi danh sách mà bạn muốn thêm vào nhóm.

 5. Để xác nhận lựa chọn của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save changes" (lưu thay đổi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Đổi tên nhóm

 1. Trong menu danh sách, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "More Options for Group" (Thêm tùy chọn cho nhóm), theo sau là tên của nhóm mà bạn muốn đổi tên.

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "đổi tên nhóm", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên mới cho nhóm.

 5. Sau khi bạn đã nhập xong, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "ñoåi teân" (đổi tên), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Tiêu điểm di chuyển trở lại menu danh sách.

Rã nhóm danh sách

Khi bạn rã nhóm danh sách, danh sách sẽ bị loại bỏ khỏi nhóm, nhưng chúng sẽ không bị xóa. Danh sách rã nhóm di chuyển đến cấp chính của cây dẫn hướng.

 1. Trong menu danh sách, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "More Options for Group" (xem thêm tùy chọn cho nhóm), theo sau là tên của nhóm mà bạn muốn rã nhóm.

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "rã nhóm danh sách", rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Danh sách sẽ bị loại bỏ khỏi nhóm. Nhóm trống sẽ bị xóa.

Loại bỏ một danh sách khỏi một nhóm

Bạn có thể loại bỏ một danh sách từ một nhóm. Danh sách đã loại bỏ được di chuyển đến cấp chính của cây dẫn hướng và nó không bị xóa. Việc loại bỏ một danh sách khỏi một nhóm không xóa nhóm, ngay cả khi danh sách là danh sách duy nhất trong nhóm.

 1. Trong menu danh sách, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "More Options for Group" (Thêm tùy chọn cho nhóm), theo sau là tên của nhóm mà bạn muốn loại bỏ danh sách.

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra và bạn nghe thấy: "Add, Remove Lists" (Thêm vào danh sách).

 3. Nhấn đúp vào màn hình. Hộp thoại chọn thêm hoặc loại bỏ sẽ mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy danh sách bạn muốn loại bỏ, rồi nhấn đúp vào màn hình. Lặp lại bước này cho mỗi danh sách mà bạn muốn loại bỏ khỏi nhóm.

 5. Để xác nhận lựa chọn của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save changes" (lưu thay đổi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xóa nhóm trống

Bạn có thể xóa bỏ các nhóm không chứa danh sách.

 1. Trong menu danh sách, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "More Options for Group" (xem thêm tùy chọn cho nhóm), theo sau là tên của nhóm mà bạn muốn xóa bỏ.

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Delete Group" (nhóm xóa), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Nhóm đã bị xóa. Tiêu điểm di chuyển đến menu danh sách.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để di chuyển tác vụ giữa hoặc trong danh sách để thực hiện

Sử dụng bộ đọc màn hình để hiện tất cả các tác vụ có ngày đến hạn trong danh sách có kế hoạch trong việc cần làm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các nhiệm vụ trong thực hiện

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các đề xuất trong thực hiện

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng đến thực hiện

Sử dụng To Do phiên bản web bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để sắp xếp các danh sách của bạn thành các nhóm. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật bằng cách sử dụng Edge và JAWS bằng Chrome, nhưng nó có thể làm việc với các trình duyệt và bộ đọc màn hình miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách tạo và đổi tên nhóm, thêm danh sách vào nhóm và rã nhóm danh sách.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng To Do phiên bản web với trình tường thuật, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình.

Trong chủ đề này

Tạo nhóm

Sắp xếp các danh sách của bạn thành các nhóm để dễ dàng tìm thấy các danh sách liên quan ở một nơi. Các nhóm của bạn sẽ được hiển thị trong menu danh sách.

 1. Nhấn phím tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Create Group" (nhóm tạo), rồi nhấn Enter. Một nhóm chưa có tiêu đề được tạo. Tiêu điểm nằm trong trường tiêu đề nhóm.

 2. Nhập tên cho nhóm mới, rồi nhấn Enter. Tên được thêm vào và tiêu điểm di chuyển trở lại nút tạo nhóm.

Để tìm hiểu cách thêm danh sách vào các nhóm, hãy đi tới thêm danh sách vào nhóm.

Để tìm hiểu cách đổi tên nhóm, hãy đi đến đổi tên nhóm.

Thêm danh sách vào nhóm

 1. Dẫn hướng đến danh sách mà bạn muốn thêm vào nhóm.

 2. Khi ở trong danh sách, nhấn Shift + F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 3. Trong menu ngữ cảnh, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Move list to" (di chuyển danh sách), rồi nhấn phím cách để bung rộng Menu.

 4. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên của nhóm mà bạn muốn, rồi nhấn Enter để chọn nó. Danh sách được thêm vào nhóm.

Đổi tên nhóm

 1. Nhấn phím tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Lists" (danh sách), tiếp theo là tên của danh sách hoặc nhóm hiện được chọn.

 2. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy nhóm mà bạn muốn đổi tên.

 3. Khi ở trong nhóm, nhấn Shift + F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra. Bạn nghe thấy: "đổi tên nhóm."

 4. Nhấn Enter. Tiêu điểm di chuyển đến trường tiêu đề nhóm. Nhập tên mới cho nhóm, rồi nhấn Enter.

Rã nhóm danh sách

Khi bạn rã nhóm danh sách, danh sách sẽ bị loại bỏ khỏi nhóm, nhưng chúng sẽ không bị xóa. Danh sách rã nhóm di chuyển đến cấp chính của cây dẫn hướng.

 1. Nhấn phím tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Lists" (danh sách), tiếp theo là tên của danh sách hoặc nhóm hiện được chọn.

 2. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy nhóm có danh sách mà bạn muốn rã nhóm.

 3. Khi ở trong nhóm, nhấn Shift + F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 4. Trong menu ngữ cảnh, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "rã nhóm danh sách", rồi nhấn Enter.

  Danh sách sẽ bị loại bỏ khỏi nhóm. Nhóm trống sẽ bị xóa.

Loại bỏ một danh sách khỏi một nhóm

Bạn có thể loại bỏ một danh sách từ một nhóm. Danh sách đã loại bỏ được di chuyển đến cấp chính của cây dẫn hướng và nó không bị xóa. Việc loại bỏ một danh sách khỏi một nhóm không xóa nhóm, ngay cả khi danh sách là danh sách duy nhất trong nhóm.

 1. Nhấn phím tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Lists" (danh sách), tiếp theo là tên của danh sách hoặc nhóm hiện được chọn.

 2. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy danh sách mà bạn muốn loại bỏ khỏi nhóm.

  Mẹo: Nếu bạn không nghe thấy danh sách, hãy đảm bảo rằng nhóm đó thuộc danh sách được bung rộng. Để bung rộng một nhóm, dẫn hướng đến nhóm và nhấn phím cách.

 3. Khi ở trong danh sách, nhấn Shift + F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 4. Trong menu ngữ cảnh, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Remove from Group" (loại bỏ khỏi nhóm), rồi nhấn phím cách.

  Danh sách sẽ bị loại bỏ khỏi nhóm.

Xóa nhóm trống

Bạn có thể xóa bỏ các nhóm không chứa danh sách.

 1. Nhấn phím tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Lists" (danh sách), tiếp theo là tên của danh sách hoặc nhóm hiện được chọn.

 2. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy nhóm mà bạn muốn xóa bỏ.

 3. Khi ở trong nhóm, nhấn Shift + F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 4. Trong menu ngữ cảnh, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Delete Group" (nhóm xóa), rồi nhấn phím cách.

  Nhóm đã bị xóa.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để di chuyển tác vụ giữa hoặc trong danh sách để thực hiện

Sử dụng bộ đọc màn hình để hiện tất cả các tác vụ có ngày đến hạn trong danh sách có kế hoạch trong việc cần làm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các nhiệm vụ trong thực hiện

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các đề xuất trong thực hiện

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng đến thực hiện

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×