Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

Release Date:
September 8, 2020

Version:
.NET Framework 3.5 and 4.8

Summary

ClickOnce will no longer download applications from untrusted servers which use NTLM authentication, but, instead, will fail with “Authentication failed”. Sites in the Local Intranet and Trusted sites zones will continue to authenticate as before.

Known issues in this update

Microsoft is not currently aware of any issues in this update.

How to get this update

Install this update

Release Channel

Available

Next Step

Windows Update and Microsoft Update

Yes

None. This update will be downloaded and installed automatically from Windows Update.

Microsoft Update Catalog

Yes

To get the standalone package for this update, go to the Microsoft Update Catalog website.

Windows Server Update Services (WSUS)

Yes

This update will automatically sync with WSUS if you configure Products and Classifications as follows:

Product:Windows 10 Version 1903, Windows Server 1903 RTM, Windows 10, version 1909 and Windows Server, version 1909

Classification: Security Updates

File information

For a list of the files that are provided in this update, download the file information for cumulative update.

Information about protection and security

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Explore subscription benefits, browse training courses, learn how to secure your device, and more.

Communities help you ask and answer questions, give feedback, and hear from experts with rich knowledge.

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×