Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tạo nhóm và rã nhóm các hình dạng, ảnh hoặc đối tượng khác

Bạn có thể nhóm hình dạng, hình ảnh hoặc đối tượng khác (nhưng không phải hộp văn bản). Nhóm cho phép bạn xoay, lật, di chuyển hoặc đổi kích cỡ tất cả các hình dạng hoặc đối tượng cùng một lúc, mặc dù chúng là một hình dạng hoặc đối tượng duy nhất.

Bạn cũng có thể thay đổi các thuộc tính của tất cả các hình dạng trong một nhóm, chẳng hạn như thêm tô hình dạng hoặc hiệuứng cho ảnh. Bạn có thể rã nhóm một nhóm các hình vào bất kỳ lúc nào rồi nhóm lại chúng sau này.

Bấm vào đầu đề bên dưới để biết thêm thông tin

 1. Nhấn và giữ CTRL trong khi bạn bấm vào hình dạng, ảnh hoặc các đối tượng khác vào nhóm. Bạn sẽ cần phải chọn nhiều hơn một hình dạng, ảnh hoặc đối tượng để bật nút nhóm .

  Mẹo: Để trợ giúp chọn hình dạng hoặc ảnh, hãy xem Chọn hình dạng hoặc ảnh.

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  Mẹo: 

  • Để nhóm nhiều biểu tượng SVG cùng nhau bạn phải chuyển đổi chúng thành hình dạng đầu tiên. Để biết thêm thông tin về việc chuyển đổi chúng thành hình dạng, hãy xem: chuyển đổi hình ảnh SVG thành hình dạng Office.

  • Sau khi tạo nhóm, bạn vẫn có thể làm việc với từng thành phần riêng lẻ trong nhóm. Chọn nhóm rồi bấm vào mục để chọn mục đó.

  • Để nhóm ảnh, trên tab định dạng công cụ ảnh , hãy bấm nhóm >nhóm.

   Nút Nhóm được tìm thấy trên tab Định dạng Công cụ Ảnh

   Lưu ý: Các tab định dạng công cụ vẽ hoặc công cụ ảnh theo ngữ cảnhcó nghĩa là họ chỉ xuất hiện trên dải băng khi bạn có hình dạng hoặc ảnh được chọn.

  • Để nhóm hình dạng và các đối tượng khác, trên tab định dạng công cụ vẽ, hãy bấm nhóm >nhóm.

   Nút Tạo nhóm được tìm thấy trên tab Định dạng Công cụ Vẽ

 1. Chọn nhóm mà bạn muốn rã nhóm.

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để rã nhóm ảnh, trên tab định dạng công cụ ảnh , hãy bấm nhóm > nhóm .

   Nút Rã nhóm được tìm thấy trên tab Công cụ Ảnh

  • Để rã nhóm hình dạng và đối tượng, trên tab định dạng công cụ vẽ , hãy bấm nhóm > nhóm .

   Nút Rã nhóm được tìm thấy trên tab Định dạng Công cụ Vẽ

Lưu ý: 

 • Nếu bạn đã chuyển đổi Đồ họa SmartArt thành các hình riêng lẻ, bạn không thể chuyển đổi chúng trở lại Đồ họa SmartArt hoặc nhóm lại chúng.

 1. Hãy chọn bất kỳ hình dạng, ảnh hoặc đối tượng nào trước đây có mặt trong nhóm.

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để nhóm lại các hình dạng và đối tượng, trên tab định dạng công cụ vẽ , hãy bấm nhóm > rã nhóm.

   Nút Rã nhóm được tìm thấy trên tab Định dạng Công cụ Vẽ

  • Để nhóm lại ảnh, trên tab định dạng công cụ ảnh , hãy bấm nhóm > rã nhóm.

   Nút Rã nhóm nằm trên tab Định dạng Công cụ Vẽ

Sau đây là một số lý do vì sao nút Nhóm bị xám mờ và các thao tác bạn có thể thực hiện để kích hoạt lại nút này.

 • Chỉ một hình dạng hoặc ảnh được chọn. Đảm bảo rằng bạn đã chọn nhiều hình dạng hoặc ảnh. Bạn không thể sử dụng công cụ nhóm với các biểu tượng SVG, vì vậy những người không đếm.

 • Để nhóm các biểu tượng SVG cùng nhau bạn phải chuyển đổi chúng thành hình dạng đầu tiên. Để biết thêm thông tin về việc chuyển đổi chúng thành hình dạng, hãy xem: chuyển đổi hình ảnh SVG thành hình dạng Office.

 • Vùng chọn của bạn bao gồm một bảng, trang tính hoặc hình ảnh GIF. Nút nhóm sẽ không sẵn dùng nếu bất kỳ đối tượng nào trong số này được chọn.

 • Nếu bạn đang dùng PowerPoint, bạn có thể đã thử nhóm gì đó với văn bản chỗ dành sẵn tiêu đề ("bấm để thêm tiêu đề") hoặc với chỗ dành sẵn cho nội dung ("bấm để thêm văn bản").

  Bản chiếu với hai chỗ dành sẵn và hai đối tượng riêng biệt

  Ở ví dụ trên, hình vuông xanh dương và hình tròn xanh lục có thể nhóm lại với nhau. Nhưng hình dạng thì không thể nhóm được với văn bản chỗ dành sẵn.

  Để kích hoạt nút Nhóm trở lại, hãy di chuyển hình dạng, ảnh hoặc đối tượng đến vị trí khác trên bản chiếu nhưng ở ngoài văn bản chỗ dành sẵn, hoặc loại bỏ chỗ dành sẵn khỏi các đối tượng mà bạn muốn tạo nhóm.

Lưu ý: Nếu không có cách nào trong số các cách trên có thể kích hoạt nút Nhóm cho bạn, hãy tìm kiếm ở diễn đàn Giải đáp hoặc đăng câu hỏi của bạn ở đó.

Bấm vào đầu đề bên dưới để biết thêm thông tin

 1. Nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn các hình dạng, ảnh hoặc đối tượng mà bạn muốn nhóm.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để nhóm ảnh: bên dưới công cụ ảnh, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , hãy bấm Hình ảnh nút, rồi bấm nhóm.

   Nếu bạn không nhìn thấy các tab công cụ vẽ hoặc công cụ ảnh , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn một hình dạng, ảnh hoặc đối tượng khác. Bạn có thể phải bấm đúp vào đối tượng để mở tab định dạng .

  • Để nhóm hình dạng và các đối tượng khác: dưới công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , hãy bấm Hình ảnh nút, rồi bấm nhóm .

  Mẹo: Sau khi bạn nhóm các mục, bạn có thể tiếp tục chọn bất kỳ mục duy nhất trong nhóm. Chọn Nhóm, rồi bấm vào mục riêng lẻ mà bạn muốn chọn.

 1. Chọn nhóm mà bạn muốn rã nhóm.

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để rã nhóm hình dạng hoặc đối tượng khác, bên dưới công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , hãy bấm nhóm Hình ảnh nút, rồi bấm nhóm .

   Danh sách Nhóm với Rã nhóm được chọn

  • Để rã nhóm ảnh, bên dưới công cụ ảnh, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , hãy bấm Hình ảnh nút, rồi bấm nhóm.

   Danh sách Nhóm với Rã nhóm được chọn

   Nếu bạn không nhìn thấy các công cụ vẽ, công cụ ảnhhoặc tab định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn một nhóm hình dạng, ảnh hoặc các đối tượng khác. Bạn có thể phải bấm đúp vào đối tượng để mở tab định dạng .

 1. Hãy chọn bất kỳ hình hoặc đối tượng nào trước đây có mặt trong nhóm.

  Lưu ý: Nếu bạn chuyển đổi đồ họa SmartArt thành các hình dạng riêng lẻ, bạn không thể chuyển đổi chúng trở lại đồ họa SmartArt hoặc để nhóm lại chúng.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để nhóm lại các hình dạng và đối tượng: bên dưới công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , hãy bấm Hình ảnh nút, rồi bấm vào nhóm lại.

  • Để nhóm lại ảnh: bên dưới công cụ ảnh, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , hãy bấm Hình ảnh nút, rồi bấm vào nhóm lại.

   Danh sách Nhóm với Nhóm lại được chọn

   Nếu bạn không nhìn thấy các công cụ vẽ, công cụ ảnhhoặc tab định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn một nhóm hình dạng, ảnh hoặc các đối tượng khác. Bạn có thể phải bấm đúp vào đối tượng để mở tab định dạng .

Nếu vùng chọn của bạn bao gồm một bảng, trang tính hoặc hình ảnh GIF, nút nhóm sẽ không sẵn dùng. Trong PowerPoint, nút nhóm có thể không khả dụng nếu hình, ảnh hoặc đối tượng đã được chèn vào chỗ dành sẵn hoặc bạn đang cố gắng nhóm chỗ dành sẵn, như không thể nhóm chỗ dành sẵn với các hình dạng, ảnh, đối tượng khác.

Bản chiếu với hai chỗ dành sẵn và hai đối tượng riêng biệt
 • Di chuyển hình, ảnh hoặc đối tượng sang một vị trí khác trên trang chiếu của bạn bên ngoài chỗ dành sẵn hoặc loại bỏ chỗ dành sẵn ra khỏi các đối tượng mà bạn muốn nhóm.

Tạo nhóm các hình dạng, ảnh hoặc đối tượng khác

 1. Nhấn và giữ lệnh trong khi bạn sử dụng chuột hoặc Touchpad để chọn các hình dạng, ảnh hoặc các đối tượng khác mà bạn muốn nhóm.

 2. Bấm vào tab định dạng hình dạng hoặc tab định dạng ảnh , sau đó bấm nhóm > nhóm .

  Lưu ý: Các tab định dạng hình dạng và hình ảnh theo ngữ cảnh, điều này có nghĩa là chúng chỉ xuất hiện trên dải băng khi bạn có hình dạng hoặc ảnh được chọn.

  Để tạo một nhóm các hình ảnh hoặc đối tượng đã chọn, hãy bấm nhóm.

  Microsoft 365 có thể hiển thị một hoặc cả hai tab này, tùy thuộc vào kiểu đối tượng hiện đang được chọn trong một trang.

  Để tạo một nhóm các hình ảnh hoặc đối tượng đã chọn, hãy bấm nhóm.

  Nếu nhóm không nhìn thấy được trên ribbon, Bạn có thể cần phải bấm sắp xếp để xem nhóm trên tab định dạng hình dạng và trên tab định dạng ảnh., bấm vào sắp xếp để hiển thị nó.

Sau khi bạn thực hiện một nhóm đối tượng, bạn vẫn có thể làm việc với một mục riêng lẻ trong nhóm bằng cách chọn Nhóm, rồi bấm vào mục đó để chọn nó.

Lưu ý: Nếu nút nhóm không sẵn dùng, hãy xác nhận rằng bạn có nhiều đối tượng được chọn. Nếu bạn không thể chọn một đối tượng bổ sung, hãy xác nhận rằng không có đối tượng nào bạn muốn thêm vào nhóm có bộ ngắt dòng từ để phù hợp với văn bản.

Bạn có thể muốn di chuyển nhóm nhưng để lại hình dạng hoặc hình ảnh phía sau, hoặc bạn có thể cần thực hiện các thay đổi rộng rãi đối với một hình dạng mà không cần thay đổi các hình dạng khác trong nhóm. Để thực hiện điều này, trước tiên, bạn đã giải thể hoặc nhóm, nhóm đối tượng.

 1. Chọn Nhóm có đối tượng hoặc đối tượng mà bạn muốn tách biệt với những người khác.

 2. Trên tab định dạng hình dạng hoặc tab định dạng ảnh , hãy bấm nhóm, rồi bấm nhóm.

  Để giải thể nhóm, hãy bấm rã nhóm trên tab định dạng hình dạng hoặc tab định dạng ảnh.

  Nếu nhóm không nhìn thấy được trên ribbon, Bạn có thể cần phải bấm sắp xếp để xem nhóm trên tab định dạng hình dạng và trên tab định dạng ảnh., bấm vào sắp xếp để hiển thị nó.

  Microsoft 365 hòa hợp nhóm, rời khỏi các đối tượng cá nhân trong vị trí hiện tại của chúng và được chọn.

Lưu ý: Nếu bạn đã chuyển đổi Đồ họa SmartArt thành các hình riêng lẻ, bạn không thể chuyển đổi chúng trở lại Đồ họa SmartArt hoặc nhóm lại chúng.

 1. Hãy chọn bất kỳ hình dạng, ảnh hoặc đối tượng nào trước đây có mặt trong nhóm.

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để nhóm lại các hình dạng và đối tượng, trên tab định dạng hình dạng , hãy bấm nhóm > rã nhóm.

   Nút Rã nhóm được tìm thấy trên tab Định dạng Công cụ Vẽ

  • Để nhóm lại ảnh, trên tab định dạng ảnh , hãy bấm nhóm > rã nhóm.

   Nút Rã nhóm nằm trên tab Định dạng Công cụ Vẽ

Sau đây là một số lý do vì sao nút Nhóm bị xám mờ và các thao tác bạn có thể thực hiện để kích hoạt lại nút này.

 • Chỉ một hình dạng hoặc ảnh được chọn. Đảm bảo rằng bạn đã chọn nhiều hình dạng hoặc ảnh. Bạn không thể sử dụng công cụ nhóm với các biểu tượng SVG, vì vậy những người không đếm.

 • Vùng chọn của bạn bao gồm một bảng, trang tính hoặc hình ảnh GIF. Nút nhóm sẽ không sẵn dùng nếu bất kỳ đối tượng nào trong số này được chọn.

 • Nếu bạn đang dùng PowerPoint, bạn có thể đã thử nhóm gì đó với văn bản chỗ dành sẵn tiêu đề ("bấm để thêm tiêu đề") hoặc với chỗ dành sẵn cho nội dung ("bấm để thêm văn bản").

  Bản chiếu với hai chỗ dành sẵn và hai đối tượng riêng biệt

  Ở ví dụ trên, hình vuông xanh dương và hình tròn xanh lục có thể nhóm lại với nhau. Nhưng hình dạng thì không thể nhóm được với văn bản chỗ dành sẵn.

  Để kích hoạt nút Nhóm trở lại, hãy di chuyển hình dạng, ảnh hoặc đối tượng đến vị trí khác trên bản chiếu nhưng ở ngoài văn bản chỗ dành sẵn, hoặc loại bỏ chỗ dành sẵn khỏi các đối tượng mà bạn muốn tạo nhóm.

Lưu ý: Nếu không có cách nào trong số các cách trên có thể kích hoạt nút Nhóm cho bạn, hãy tìm kiếm ở diễn đàn Giải đáp hoặc đăng câu hỏi của bạn ở đó.

Tạo nhóm các hình dạng, ảnh hoặc đối tượng khác

 1. Nhấn và giữ CTRL trong khi bạn bấm vào hình dạng, ảnh hoặc các đối tượng khác vào nhóm. Bạn sẽ cần phải chọn nhiều hơn một hình dạng, ảnh hoặc đối tượng để bật nút nhóm . Bạn có thể chọn tất cả các đối tượng trên một trang chiếu bằng cách nhấn CTRL + A.

 2. Chọn nút sắp xếp và chọn nhóm.

  Menu sắp xếp Hiển thị các đối tượng nhóm

Mẹo: Để rã nhóm các đối tượng chọn Nhóm, hãy chọn nút sắp xếp , rồi chọn nhóm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×