Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thỏa thuận dịch vụ này (“Thỏa thuận dịch vụ”)  áp dụng cho Dịch vụ hỗ trợ (được định nghĩa dưới đây) đồng thời được ký kết bởi và giữa khách hàng sử dụng Dịch vụ hỗ trợ (“bạn” hoặc “của bạn”) và Microsoft (“chúng tôi,” “về phía chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) (bạnchúng tôi, mỗi, một “Bên” và gọi chung là “Các bên”). Thỏa thuận Dịch vụ này không áp dụng cho bất kỳ dịch vụ chuyên nghiệp nào (ví dụ: hỗ trợ hoặc tư vấn) được cung cấp hoặc thực hiện cho khách hàng doanh nghiệp (ví dụ: tuân theo Thỏa thuận Dịch vụ và Kinh doanh của Microsoft hoặc các thỏa thuận dịch vụ hoặc sản phẩm khác của Microsoft).

 

 

Bằng việc mua hoặc sử dụng Dịch vụ hỗ trợ, bạn chấp nhận Thỏa thuận dịch vụ này. Việc bạn sử dụng Dịch vụ hỗ trợ, nếu được cung cấp dựa trên hoặc liên quan tới một trang web của Microsoft thì phải tuân theo điều khoản của trang web (ví dụ: Điều khoản sử dụng, Tuyên bố quyền riêng tư, v.v., gọi chung là “TOU”) và bất kỳ chính sách nào khác trên trang web đó. Thỏa thuận dịch vụ này và TOU, nếu áp dụng, sẽ cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Microsoft về Dịch vụ hỗ trợ. Các điều khoản trong Thỏa thuận dịch vụ này được áp dụng trong trường hợp xảy ra xung đột.

 

Microsoft có quyền đơn phương thay đổi Dịch vụ hỗ trợ và Thỏa thuận dịch vụ này.Nếu thay đổi tăng giá hoặc giảm đáng kể mức độ Dịch vụ hỗ trợ đã mua thì phải gửi thông báo trước 30 ngày qua email. Việc bạn sử dụng Dịch vụ hỗ trợ sau khi bất kỳ thay đổi nào có hiệu lực sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận Dịch vụ hỗ trợ và Thỏa thuận dịch vụ đã thay đổi.

 

MỌI GIỚI HẠN VỀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VÀ TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH, CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỀU HÌNH THÀNH CƠ SỞ CẦN THIẾT CHO THỎA THUẬN GIỮA CÁC BÊN.

 

DỊCH VỤ HỖ TRỢ CHỈ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH THEO THỎA THUẬN DỊCH VỤ NÀY VÀ MỌI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ÁP DỤNG CHỨ KHÔNG THEO BẤT KỲ THỎA THUẬN DỊCH VỤ NÀO KHÁC VỚI MICROSOFT. BẠN TUYÊN BỐ RẰNG BẠN ĐÃ ĐẾN TUỔI THÀNH NIÊN THEO LUẬT TẠI NƠI CƯ TRÚ CỦA BẠN VÀ BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN DỊCH VỤ NÀY.

 

Dịch vụ Hỗ trợ

 

Microsoft Customer Support Service kết nối bạn với đại lý hỗ trợ để được trợ giúp về các công việc liên quan đến hỗ trợcủa Microsoft (“Dịch vụ hỗ trợ”). Dịch vụ hỗ trợ có thể bao gồm như là một phần của sản phẩm Microsoft được cấp phép hợp lệ của bạn hoặc đã mua (ví dụ: dịch vụ thanh toán một lần cho mỗi sự cố (“Dịch vụ PPI” hoặc chương trình đăng ký), nhưng không bao gồm bất kỳ dịch vụ chuyên nghiệp nào (tức là: hỗ trợ hoặc tư vấn) được cung cấp hoặc thực hiện cho khách hàng doanh nghiệp (ví dụ: tuân theo Thỏa thuận Dịch vụ và Kinh doanh của Microsoft hoặc thỏa thuận dịch vụ hoặc sản phẩm doanh nghiệp khác của Microsoft).

 1. Đồng ý với các dịch vụ điều khiển từ xa hoặc Kết nối dữ liệu. Phần mềm được sử dụng với Dịch vụ Hỗ trợ có thể kết nối với Microsoft và nhà cung cấp dịch vụ khác qua kết nối dữ liệu (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc mạng không dây). Trong một số trường hợp, bạn sẽ không nhận được thông báo riêng khi chúng kết nối. Bằng việc sử dụng Dịch vụ Hỗ trợ, bạn đồng ý với việc truyền thông tin qua Dịch vụ Hỗ trợ.

 2. Lạm dụng các Dịch vụ Điều khiển từ xa hoặc Kết nối Dữ liệu. Bạn không thể sử dụng Dịch vụ hỗ trợ theo bất kỳ cách nào có thể gây hại cho Microsoft, chi nhánh của Microsoft hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào khác hay bất kỳ hệ thống hoặc mạng máy tính nào hay tác động đến việc sử dụng của người khác. Bạn không thể sử dụng Dịch vụ Hỗ trợ để cố truy cập trái phép vào bất kỳ dịch vụ, dữ liệu, tài khoản hay mạng bằng bất kỳ cách thức nào.

 3. Hợp tác và Hỗ trợ. Khả năng cung cấp Dịch vụ Hỗ trợ của Microsoft phụ thuộc vào sự hợp tác đầy đủ và kịp thời của bạn cũng như sự chính xác và toàn vẹn của mọi thông tin mà bạn cung cấp. Bạn phải có thiết bị đủ điều kiện và phần mềm được cấp phép hợp lệ đáp ứng những yêu cầu tối thiểu hiện hành của Microsoftđối với những hỗ trợ được nêu trong Chính sách Vòng đời của Microsoft trước khi Microsoft cung cấp Dịch vụ hỗ trợ. Microsoft có quyền hủy Dịch vụ hỗ trợ và/hoặc hoàn lại tiền cho bạn do sự cố với thiết bị của bạn, các yêu cầu hệ thống hoặc cấu hình của bạn hay vì bất kỳ lý do nào khác nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi khiến việc cung cấp Dịch vụ hỗ trợ không khả thi hoặc thiếu thực tế.

 4. Đăng ký. Có thể sử dụng Dịch vụ hỗ trợ thông qua chương trình đăng ký ở khu vực của bạn. Nếu bạn tham gia chương trình đăng ký Dịch vụ hỗ trợ, đăng ký chỉ hợp lệ bằng tài khoản Microsoft của bạn mà được liên kết với đăng ký phần mềm Microsoft trên các thiết bị của bạn. Để tham gia và sử dụng đăng ký Dịch vụ hỗ trợ của bạn, bạn sẽ được yêu cầu xác thực ID tài khoản Microsoft (MSA). Bạn không được chia sẻ hoặc bán đăng ký của mình. Bạn cũng chịu trách nhiệm về bất kỳ hoạt động nào đối với đăng ký của bạn.

 5. Dịch vụ PPI. Dịch vụ Hỗ trợ có thể được cung cấp như là dịch vụ thanh toán một lần cho mỗi sự cố (“Dịch vụ PPI”) cho dịch vụ hỗ trợ một lần trên từng thiết bị với một khoản phí cố định.

 6. Sao lưu Dữ liệu. Bạn hiểu rằng dữ liệu có thể vô tình bị mất, hỏng hoặc xâm phạm, và đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sao lưu bất kỳ và mọi dữ liệu, phần mềm, thông tin hoặc các tệp khác được lưu trữ trong thiết bị của bạn, bao gồm tất cả các đĩa và ổ đĩa hay thiết bị có liên quan khác (gọi chung là “Dữ liệu của bạn”) trước khi nhận Dịch vụ hỗ trợ. Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng Microsoft có thể cần phải chuyển giao Dữ liệu của bạn, bao gồm bất kỳ thông tin bí mật, độc quyền và cá nhân nào được lưu trữ trên thiết bị của bạn cho nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để thực hiện Dịch vụ hỗ trợ. Mọi quá trình chuyển giao này sẽ được thực hiện theo Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi. Trong phạm vi tối đa cho phép của pháp luật, Microsoft không chịu trách nhiệm về mọi sự tiết lộ, mất mát hoặc hỏng Dữ liệu của bạn.

 7. Truy cập Từ xa. Để cung cấp các Dịch vụ hỗ trợ, Microsoft có thể phải kết nối từ xa với thiết bị của bạn. Điều này cho phép chúng tôi truy cập và kiểm soát thiết bị, xem màn hình thiết bị, cài đặt phần mềm và thay đổi cài đặt trên thiết bị của bạn. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn tải xuống hoặc chấp nhận trước các điều khoản cấp phép phần mềm của bên thứ ba để thiết lập kết nối từ xa. Bạn có trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản phí tải xuống nào có thể áp dụng và thanh toán các khoản phí của (các) nhà cung cấp dịch vụ kết nối dữ liệu (ví dụ: qua internet, Wi-Fi hoặc nhà cung cấp dịch vụ không dây. Các khoản phí đó là khoản phí bổ sung cho mọi khoản phí mà bạn đã thanh toán cho Dịch vụ hỗ trợ và chúng tôi sẽ không hoàn lại cho bạn Chúng tôi có thể chạy các công cụ chẩn đoán trên thiết bị của bạn để xác định xem liệu thiết bị của bạn có đáp ứng các yêu cầu hệ thống tối thiểu hay không để chúng tôi thực hiện một số Dịch vụ hỗ trợ nhất định, chẳng hạn như nâng cấp. Bạn phải đồng ý với bước này để chúng tôi cung cấp các Dịch vụ Hỗ trợ đó. Nếu chúng tôi không thể thiết lập kết nối truy cập từ xa cho thiết bị của bạn hoặc hoàn thành bất kỳ bước nào nêu trên, thì chúng tôi không thể cung cấp Dịch vụ Thỏa thuận cho bạn.

 8. Cài đặt Phần mềm/Thỏa thuận Cấp phép Người dÙng Cuối/Thẩm quyền. Nếu Dịch vụ Hỗ trợ bao gồm cài đặt phần mềm, bất kể phần mềm có được cung cấp bởi Microsoft hay nhà cung cấp phần mềm bên thứ ba hay không, bạn phải có sẵn phần mềm và khóa sản phẩm phần mềm trước khi cài đặt. Bằng cách cung cấp cho Microsoft thông tin, phần mềm hoặc các ứng dụng để cài đặt hoặc chuyển giao thay mặt bạn, bạn chứng nhận rằng bạn có quyền để ủy quyền cho Microsoft thực hiện hành động trên. Bạn hiểu và thừa nhận rằng Microsoft có thể cần phải chấp nhận các Thỏa thuận cấp phép người dÙng cuối (“EULAs”) thay mặt bạn để cài đặt phần mềm đó, và bạn đồng ý tuân theo bất kỳ EULA nào nêu trên. Nếu bạn yêu cầu cài đặt phần mềm từ nhà cung cấp phần mềm bên thứ ba liên quan tới Dịch vụ hỗ trợ, chúng tôi sẽ tạo cơ hội cho bạn xem xét EULA tương ứng; bạn sẽ phải chịu trách nhiệm một mình nếu quyết định không xem lại EULA đó. Bạn hiểu và đồng ý rằng Microsoft không kiểm soát các điều khoản của EULA bên thứ ba bất kỳ và sẽ không xem xét các EULA trên trước khi chấp nhận thay mặt bạn.

 9. Hủy đăng ký dịch vụ hỗ trợ. Bạn có thể hủy đăng ký Dịch vụ hỗ trợ của mình bằng cách liên hệ với nhân viên hỗ trợ của Microsoft hoặc với chúng tôi tại địa chỉ https://account.microsoft.com. Khi gần hết thời hạn đăng ký hiện tại của bạn , bạn phải hủy đăng ký ít nhất 3 ngày trước ngày thanh toán để tránh bị tính phí trong thời gian tiếp theo. Ngày thanh toán là ngày kỷ niệm lần đầu tiên bạn đăng ký tham gia. Bạn có thể xem lại ngày thanh toán và ngày đăng ký tham gia lần đầu tiên  của bạn tại https://account.microsoft.com. Microsoft có quyền đơn phương chấm dứt đăng ký Dịch vụ hỗ trợ của bạn mà không cần thông báo nếu bạn không thanh toán đúng thời hạn, bạn vi phạm Thỏa thuận dịch vụ này hoặc chúng tôi xác định rằng đăng ký của bạn được người nào đó chứ không phải bạn sử dụng hoặc để hỗ trợ cho thiết bị của ai đó. Chúng tôi cũng có thể chấm dứt Dịch vụ hỗ trợ hoặc đăng ký của bạn nếu xác định rằng bạn không đủ điều kiện để nhận được Dịch vụ hỗ trợ.

Thanh toán, lập hóa đơn, hoàn trả

 1. Thông tin thanh toán và tài khoản. Để mua đăng ký Dịch vụ PPI hoặc Dịch vụ hỗ trợ, bạn phải cung cấp phương thức thanh toán và thông tin cần thiết (ví dụ như: số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ). Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với ngân hàng phát hành thẻ hoặc ngân hàng tính thêm bất kỳ khoản phí nào cho bạn do việc xử lý thanh toán thẻ tín dụng/ghi nợ của bạn. Nếu bạn mua đăng ký Dịch vụ hỗ trợ, bạn có thể bị tính phí vào thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ của mình hàng tháng (nếu có trong khu vực của bạn) hoặc hàng năm cho đến khi hủy đăng ký. 

  Bạn có thể quản lý tài khoản trực tuyến tại https://account.microsoft.com. Bạn đồng ý cho phép Microsoft sử dụng bất cứ thông tin thẻ hoặc tài khoản nào được cập nhật do ngân hàng mở tài khoản hoặc mạng thanh toán cung cấp. Bạn đồng ý rằng thông tin về tài khoản thanh toán và liên hệ của mình là thông tin cập nhật. Những thay đổi được thực hiện đối với tài khoản thanh toán của bạn sẽ không ảnh hưởng đến các khoản chi phí mà chúng tôi thông báo vào tài khoản thanh toán của bạn trước khi chúng tôi có thể có hành động hợp lý đối với những thay đổiđó.

 2. Thông tin thanh toán. Bằng việc cung cấp cho Microsoft thông tin thanh toán, bạn (i) chứng nhận rằng bạn được phép sử dụng phương thức thanh toán, (ii) chứng nhận rằng mọi thông tin thanh toán chính xác và (iii) cho phép Microsoft tính phí đối với Dịch vụ hỗ trợ sử dụng phương thức thanh toán của bạn. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn thanh toán (a) trước; (b) tại thời điểm mua hàng; (c) ngay sau khi mua hàng; hoặc (d) định kỳ đối với đăng ký Dịch vụ hỗ trợ của bạn. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn thanh toán một lần cho nhiều hơn một kỳ thanh toán trước đó của bạn đối với các khoản chưa được thanh toán trước đó.

 3. Thanh toán định kỳ. Đăng ký Dịch vụ hỗ trợ của bạn sẽ bao gồm thanh toán định kỳ nếu tính năng này có tại khu vực của bạn. Nếu hiện tại bạn có đăng ký Dịch vụ hỗ trợ, đăng ký của bạn sẽ được nâng cấp để đưa vào tính năng thanh toán định kỳ khi tính năng này có ở khu vực của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể 'tắt' thanh toán định kỳ bất cứ lúc nào bằng cách truy cập https://account.microsoft.com.

  Nếu đăng ký Dịch vụ hỗ trợ của bạn bao gồm thanh toán định kỳ hàng năm, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email mỗi năm trước ngày thanh toán của bạn. Sau khi thông báo cho bạn rằng đăng ký của bạn sẽ được thanh toán cho giai đoạn tiếp theo, chúng tôi có thể tính phí cho bạn với mức giá hiện hành trong thời thời hạn đăng ký mới. Chúng tôi cũng sẽ nhắc nhở bạn rằng chúng tôi sẽ tính phí theo phương thức thanh toán mà bạn đã chọn cho đăng ký, dÙ phương thức đó đã được lưu trên hồ sơ vào ngày thanh toán hay được cung cấp sau.

 4. Lịch sử thanh toán và lỗi. Chúng tôi sẽ cung cấp trực tuyến lịch sử thanh toán của bạn trên trang web Thanh toán và lập hóa đơn (https://account.microsoft.com). Bạn có trách nhiệm xem lại lịch sử thanh toán của mình và thông báo cho chúng tôi nếu có bất kỳ lỗi hoặc khoản phí trái phép nào. Bạn phải liên hệ với chúng tôi trong vòng 120 ngày kể từ ngày xuất hiện bất kỳ sai sót hoặc khoản phí trái phép nào lần đầu tiên trên hóa đơn của bạn. Chúng tôi sẽ nhanh chóng kiểm tra khoản chi phí. Nếu bạn không thông báo cho chúng tôi biết trong khoảng thời gian đó thì có nghĩa là bạn đã tự miễn cho chúng tôi mọi trách nhiệm và khiếu nại về tổn thất do khoản phí trái phép hoặc sai sót đó gây ra và chúng tôi sẽ không cần phải đính chính sai sót hay hoàn lại tiền. Nếu Microsoft phát hiện ra sai sót thanh toán, thì chúng tôi sẽ đính chính sai sót đó trong vòng 90 ngày.

 5. Khoản tiền hoàn lại. Bạn có thể hủy đăng ký Dịch vụ hỗ trợ của mình trong vòng 30 ngày sau ngày đầu tiên bạn mua đăng ký và yêu cầu hoàn lại tiền nếu chúng tôi không thể khắc phục sự cố hỗ trợ. Nếu bạn hoặc Microsoft hủy đăng ký Dịch vụ hỗ trợ của bạn sau khoảng thời gian 30 ngày đầu tiên thì chúng tôi sẽ không hoàn trả lại số tiền bạn đã thanh toán. Nếu bạn đã thanh toán cho Dịch vụ PPI (không phải là đăng ký), bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền trong vòng 30 ngày sau ngày mua nếu chúng tôi không thể khắc phục sự cố hỗ trợ.

Các liên kết tới trang web của bên thứ ba

Nếu bạn được cấp một liên kết tới trang web của bên thứ ba trong khi nhận Dịch vụ hỗ trợ (cho dÙ liên kết đó có được Microsoft cung cấp hay có trong trang web mà bạn nhận Dịch vụ hỗ trợ hay không), bạn thừa nhận rằng các liên kết này được cung cấp chỉ để bạn dễ tham khảo và thuận tiện cho bạn; rằng các site được liên kết không thuộc quyền kiểm soát của Microsoft và Microsoft không chịu trách nhiệm về các nội dung của bất kỳ bất kỳ liên kết nào hay site được liên kết nào hoặc bất kỳ thay đổi hay bản cập nhập nào đối với các site được liên kết đó.  Việc cung cấp các site được liên kết đó không cấu thành sự chứng thực dưới mọi hình thức đối với tài liệu có trong site được liên kết đó hoặc bất kỳ sự liên kết nào với nhàđiều hành site đó. Microsoft không chịu trách nhiệm về việc lập sơ đồ web hoặc bất kỳ hình thức truyền tải dẫn nào khác nhận được từ mọi trang web được liên kết.

Thông báo

Khi bạn đăng ký Dịch vụ hỗ trợ và cung cấp địa chỉ email của mình, bạn chấp thuận với việc Microsoft gửi cho bạn các thông báo về Dịch vụ hỗ trợ hoặc thông tin do pháp luật yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn  đến địa chỉđó. Các thông báo bằng thư điện tử gửi cho bạn sẽ được coi là đã được gửi và được tiếp nhận khi thư điện tử được gửi đi.

 

Không có bảo hành, giới hạn biện pháp khắc phục

 1. KHÔNG BẢO HÀNH. TRONG PHẠM VI CHO PHÉP TỐI ĐA CỦA LUẬT PHÁP, DỊCH VỤ HỖ TRỢ ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ MICROSOFT TỪ CHỐI CŨNG NHƯ LOẠI TRỪ TẤT CẢ CÁC GIẢI TRÌNH, BẢO HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN, DÙ ĐƯỢC NÊU RÕ, HÀM Ý HAY BẮT BUỘC THEO LUẬT PHÁP, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC GIẢI TRÌNH, BẢO HÀNH HOẶC CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ TÁC QUYỀN, KHÔNG VI PHẠM, ĐIỀU KIỆN THỎA MÃN HOẶC CHẤT LƯỢNG, TÍNH THƯƠNG MẠI VÀ/HOẶC TÍNH THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỤ THỂ LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ DỊCH VỤ HỖ TRỢ, PHẦN MỀM, CHẨN ĐOÁN NÀO HOẶC TÀI LIỆU KHÁC HOẶC THÔNG TIN DO CHÚNG TÔI CUNG CẤP. BẠN CHỊU HOÀN TOÀN RỦI RO VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỊCH VỤ HỖ TRỢ.

 2. GIỚI HẠN BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC. Nếu luật pháp quy định bất kỳ bảo hành ngụ ý nào bất kể các loại trừ và giới hạn trong Thỏa thuận dịch vụ này, các biện pháp khắc phục của bạn bị giới hạn theo quyết định của chúng tôi, trong trường hợp Dịch vụ hỗ trợ, đối với:

  • việc thực hiện lại Dịch vụ hỗ trợ hoặc

  • hoàn trả số tiền bạn đã thanh toán (nếu có) cho Dịch vụ hỗ trợ.

Đây là biện pháp khắc phục duy nhất của bạn cho trường hợp vi phạm bảo hành hoặc điều kiện, ngay cả khi biện pháp khắc phục không thể đạt được mục đích cần thiết của nó.

Trừ khi bắt buộc theo luật pháp, chúng tôi sẽ xác định đơn đặt hàng trong đó có các biện pháp khắc phục bị giới hạn này. Bạn có thể có các quyền bổ sung của người tiêu dÙng theo luật mà Thỏa thuận dịch vụ này không thể thay đổi.

Giới hạn Trách nhiệm pháp lý

TRONG PHẠM VI CHO PHÉP TỐI ĐA CỦA LUẬT PHÁP:

 • NẾU BẠN CÓ BẤT KỲ CƠ SỞ NÀO ĐỂ KHÔI PHỤC THIỆT HẠI, BẠN CHỈ CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC KHOẢN BỒI THƯỜNG TỪ MICROSOFT VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA MICROSOFT CHO CÁC THIẾT HẠI TRỰC TIẾP TỐI ĐA BẰNG SỐ TIỀN BẠN ĐÃ THANH TOÁN CHO DỊCH VỤ HỖ TRỢ (HOẶC TỐI ĐA LÀ 5 ĐÔ LA MỸ NẾU DỊCH VỤ HỖ TRỢ MIỄN PHÍ) VÀ

 • KHÔNG BÊN NÀO SẼ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BÊN KIA VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO DO HẬU QUẢ, ĐẶC BIỆT, TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP HOẶC NGẪU NGHIÊN, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở TỔN THẤT DO MẤT LỢI NHUẬN, MẤT DỮ LIỆU HOẶC MẤT CƠ HỘI KINH DOANH, VỀ BẤT KỲ VẤN ĐỀ GÌ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN DỊCH VỤ NÀY, BẤT KỲ DỊCH VỤ HỖ TRỢ HOẶC BẤT KỲ TÀI LIỆU HAY THÔNG TIN NÀO KHÁC DO MICROSOFT CUNG CẤP, NGAY CẢ KHI MICROSOFT ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG PHÁT SINH CÁC THIỆT HẠI ĐÓ HOẶC CÁC THIỆT HẠI NÀY LÀ CÓ THỂ THẤY TRƯỚC ĐƯỢC.BẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ CỦA MÌNH VÀ BẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO GÂY RA TRONG PHẠM VI CHO PHÉP TỐI ĐA CỦA LUẬT NƠI BẠN Ở. TRƯỜNG HỢP GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀY KHÔNG ÁP DỤNG CHO TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN NÀY ĐỐI VỚI BÊN KIA DO VIỆC VI PHẠM NGHĨA VỤ BẢO MẬT HOẶC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA BÊN KIA HOẶCĐỐI VỚI GIAN LẬN, SƠ SUẤT CHUNG HOẶC CỐ TÌNH LÀM SAI CỦA MỘT BÊN HOẶC TỬ VONG, THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN DO SỰ BẤT CẨN CỦA BÊN KIA GÂY RA. MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ CẤP THẨM QUYỀN KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HAY GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ CÁC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HAY DO HẬU QUẢ, NÊN GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÊN ĐÂY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

BẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ CỦA MÌNH VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO GÂY RA TRONG PHẠM VI CHO PHÉP TỐI ĐA CỦA LUẬT.

 

Bên ký hợp đồng, luật điều chỉnh và địa điểm giải quyết tranh chấp

 • Nếu bạn sống ở Hoa Kỳ, bạn sẽ ký hợp đồng với Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Các đạo luật của tiểu bang nơi bạn đang sống sẽ áp dụng cho việc giải thích Thỏa thuận dịch vụ này, các khiếu nại về việc vi phạm Thỏa thuận và tất cả các khiếu nại khác (bao gồm việc bảo vệ người tiêu dÙng, cạnh tranh không công bằng và khiếu nại dân sự), bất chấp sự xung đột của các quy định pháp luật, trừ khi Đạo luật trọng tài liên bang chi phối toàn bộ điều khoản liên quan đến phân xử bằng trọng tài. Bạn và chúng tôi đồng ý không hủy ngang việc chấp nhận thẩm quyền duy nhất và địa điểm xét xử của các tòa án tiểu bang hoặc liên bang trong Hạt King, Washington, đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận dịch vụ này hoặc Dịch vụ hỗ trợ được xét xử tại tòa án (không bao gồm trọng tài và tòa án giải quyết các vụ khiếu nại nhỏ).

 • Nếu bạn sống ở Canada, bạn sẽ ký hợp đồng với Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Luật pháp của tỉnh nơi bạn đang sống sẽ áp dụng cho việc giải thích Thỏa thuận dịch vụ này, các khiếu nại về vi phạm Thỏa thuận và tất cả các khiếu nại khác (bao gồm bảo vệ người tiêu dÙng, cạnh tranh không công bằng và khiếu nại dân sự), bất kể sự xung đột của các quy định pháp luật. Bạn và chúng tôi đồng ý không hủy ngang việc chấp nhận thẩm quyền duy nhất và địa điểm xét xử của các tòa án tại Ontario đối với tất cả tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận dịch vụ này hoặc Dịch vụ hỗ trợ.

 • Nếu bạn sống ở Bắc Mỹ hoặc Nam Mỹ bên ngoài Hoa kỳ hoặc Canada, bạn sẽ ký hợp đồng với Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Luật của tiểu bang Washington áp dụng cho việc giải thích Thỏa thuận dịch vụ này và áp dụng cho các khiếu nại về vi phạm Thỏa thuận, bất kể sự xung đột của các nguyên tắc pháp luật. Luật pháp của quốc gia nơi bạn sống sẽ áp dụng cho tất cả các khiếu nại khác, bao gồm bảo vệ người tiêu dÙng, cạnh tranh không công bằng và khiếu nại dân sự.

 • Nếu bạn sống ở Châu Âu, Trung Đông hoặc Châu Phi, bạn sẽ ký hợp đồng với Microsoft Ireland Operations Limited, The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland (đã đăng ký tại Văn phòng đăng ký công ty ở Ireland theo số 256796, số đăng ký VAT: IE 8256796 U, với địa chỉ đã đăng ký là 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland) và luật của Ireland áp dụng cho việc giải thích Thỏa thuận dịch vụ này cũng như các khiếu nại về vi phạm Thỏa thuận, bất kể sự xung đột các quy định pháp luật. Luật pháp của quốc gia nơi bạn sống sẽ áp dụng cho tất cả các khiếu nại khác, bao gồm bảo vệ người tiêu dÙng, cạnh tranh không công bằng và khiếu nại dân sự. Bạn và chúng tôi đồng ý không hủy ngang việc chấp nhận thẩm quyền duy nhất và địa điểm xét xử của các tòa án tại Ireland đối với tất cả tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận dịch vụ này hoặc Dịch vụ hỗ trợ.

 • Nếu bạn sống ở Châu ÁhoặcNam Thái Bình Dương (chứ không phải là các quốc gia được nêu dưới đây), bạn sẽ ký hợp đồng với Microsoft Regional Sales Corp. có trụ sở tại 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968. Luật pháp của tiểu bang Washington sẽ áp dụng cho Thỏa thuận dịch vụ này, bất chấp sự xung đột của các quy định pháp luật. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận dịch vụ này, Dịch vụ hỗ trợ hoặc phần cứng hay phần mềm sẽ được đệ trình lên và chịu sự phán quyết cuối cÙng của trọng tài tại Singapore theo Quy tắc hòa giải của Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore (“SIAC”). Các quy tắc này được đính kèm trong điều khoản này để tham khảo. Tòa án hòa giải sẽ bao gồm một trọng tài do Chủ tịch SIAC chỉ định. Ngôn ngữ sử dụng trong hòa giải sẽ là tiếng Anh. Phán quyết của trọng tài sẽ là phán quyết cuối cÙng, mang tính ràng buộc và không thể chối cãi. Phán quyết này có thể được sử dụng làm cơ sở cho phán quyết tại mọi quốc gia hoặc khu vực.

 • Nếu bạn sống ở Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, bạn sẽ ký hợp đồng với Microsoft (China) Company Limited, No. 5 Danling Street, Haidian District, Beijing 100080. Luật pháp của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa sẽ áp dụng cho Thỏa thuận dịch vụ này bất kể sự xung đột của các quy định pháp luật. Bạn có thể đệ trình mọi tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến Thỏa thuận dịch vụ này lên Ủy ban trọng tài thương mại và kinh tế quốc tế của Trung Quốc (“CIETAC”) theo các quy tắc hòa giải của CIETAC ở Bắc Kinh.

 • Nếu bạn sống ở Nhật Bản, bạn sẽ ký hợp đồng với Microsoft Japan Co., Ltd, Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. Luật pháp của Nhật Bản sẽ áp dụng cho Thỏa thuận dịch vụ này và mọi vấn đề phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch vụ hỗ trợ. Bạn và chúng tôi đồng ý không hủy ngang việc chấp nhận thẩm quyền chính thức duy nhất và địa điểm xét xử của các Tòa án cấp quận ở Tokyo đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận dịch vụ này hoặc Dịch vụ hỗ trợ.

 • Nếu bạn sống ở Hàn Quốc, bạn sẽ ký hợp đồng với Microsoft Korea, Inc., 12th FL. Tower A, The K-Twin Towers, 50, Jongno 1 gil, Jongno-Gu, Seoul 110-150, Korea. Luật pháp của Hàn Quốc sẽ áp dụng cho Thỏa thuận dịch vụ này. Bạn và chúng tôi đồng ý không hủy ngang việc chấp nhận thẩm quyền chính thức duy nhất và địa điểm xét xử của các Tòa án quận Seoul đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận dịch vụ này hoặc Dịch vụ hỗ trợ.

 • Nếu bạn sống ở Đài Loan, bạn sẽ ký hợp đồng với Microsoft Taiwan Corp., 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110. Luật pháp của Đài Loan sẽ áp dụng cho việc giải thích Thỏa thuận dịch vụ này. Bạn và chúng tôi không hủy ngang việc chỉ định Tòa án cấp quận ở Đài Bắc là sự lựa chọn tòa án đầu tiên có thẩm quyền về mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận dịch vụ này hoặc Dịch vụ hỗ trợ.

Phân xử ràng buộc và khước từ vụ kiện tập thể (Chỉ tại Hoa Kỳ)

Phân xử ràng buộc và khước từ vụ kiện tập thể nếu bạn sống ở (hoặc, nếu Công ty, Trụ sở Kinh doanh của bạn đặt tại) Hoa Kỳ. Chúng tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ không bao giờ có tranh chấp, nhưng nếu có, bạn và chúng tôi đồng ý cố gắng giải quyết tranh chấp một cách thân tình trong vòng 60 ngày. Nếu không thể, bạn và chúng tôi đồng ý phân xử ràng buộc riêng trước Hiệp hội trọng tài Mỹ (“AAA”) theo Đạo luật trọng tài liên bang (“FAA”) và không kiện lên tòa án có sự tham gia của thẩm phán và bồi thẩm đoàn. Thay vào đó, trọng tài trung lập sẽ đưa ra phán quyết và phán quyết của trọng tài này sẽ là phán quyết cuối cÙng ngoại trừ quyền xem xét lại giới hạn theo FAA. Không được phép khởi tố tập thể, hòa giải tập thể, kiện tụng chung với luật sư riêng hoặc bất kỳ tố tụng nào khác mà trong đó người nào đó hành động với tư cách đại diện. Không bên nào được kết hợp các tố tụng riêng mà chưa được sự chấp thuận của tất cả các bên.

 1. Các tranh chấp được giải quyết—mọi tranh chấp ngoại trừ IP. Thuật ngữ tranh chấp” bao quát hết mức có thể. Tranh chấp bao gồm bất kỳ khiếu nại hay tranh cãi nào giữa bạn và chúng tôi liên quan đến Thỏa thuận dịch vụ này, Dịch vụ hỗ trợ, tài khoản hoặc đăng ký của bạn, giá thành, hoạt động quảng cáo, tiếp thị, thông tin liên lạc, giao dịch mua, thanh toán hoặc Dữ liệu của bạn, theo bất kỳ vi phạm về pháp luật nào bao gồm hợp đồng, bảo hành, sai lầm cá nhân, quy chế hay quy định, ngoại trừ các tranh chấp liên quan đến việc thực thi hoặc tính hợp lệ của quyền sở hữu trí tuệ của bạn, người cấp phép của bạn, của chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi.

 2. Gửi thư Thông báo về tranh chấp trước tiên. Nếu bạn có tranh chấp và đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi không thể giải quyết tranh chấp đó, hãy gửi Thông báo về tranh chấp qua đường bưu điện của Hoa Kỳ tới Microsoft Corporation, ATTN: CELA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399. Hãy cho chúng tôi biết tên, địa chỉ, cách liên lạc với bạn, vấn đề của bạn và điều bạn muốn. Biểu mẫu hiện có tại http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499. Chúng tôi cũng sẽ làm như vậy nếu có tranh chấp với bạn. Sau 60 ngày, bạn hoặc chúng tôi có thể bắt đầu phân xử bằng trọng tài nếu tranh chấp chưa được giải quyết.

 3. TÙy chọn tòa án xử các vụ kiện nhỏ. Thay vì gửi Thông báo về tranh chấp qua đường bưu điện, bạn cũng có thể kiện chúng tôi ra tòa án xử các vụ kiện nhỏ ở hạt bạn cư trú (hoặc trụ sở kinh doanh của bạn, nếu là doanh nghiệp) hoặc Hạt King, Washington nếu bạn đáp ứng các yêu cầu của tòa án.

 4. Thủ tục phân xử bằng trọng tài. AAA sẽ tiến hành mọi hoạt động phân xử bằng trọng tài theo Quy chế trọng tài thương mại của Hiệp hội (hoặc nếu bạn là một cá nhân và sử dụng Dịch vụ hỗ trợ cho cá nhân hoặc hộ gia đình hoặc nếu giá trị của tranh chấp là $75.000 trở xuống, cho dÙ bạn có phải là một cá nhân hay không hoặc bạn sử dụng các Dịch vụ hỗ trợ như thế nào thì cũng theo Quy chế trọng tài thương mại của Hiệp hội). Để biết thêm thông tin, hãy xem www.adr.org hoặc gọi theo số 1-800-778-7879. Để bắt đầu phân xử bằng trọng tài, hãy gửi biểu mẫu hiện có tại http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245497 cho AAA và gửi bản sao cho chúng tôi qua đường bưu điện. Trong một vụ tranh chấp liên quan đến $25.000 trở xuống, mọi hoạt động xét xử sẽ được thực hiện qua điện thoại, trừ khi trọng tài có lý do chính đáng để tổ chức xét xử trực tiếp. Bất kỳ yêu cầu xét xử trực tiếp nào sẽ diễn ra ở hạt bạn cư trú (hoặc trụ sở kinh doanh của bạn, nếu là doanh nghiệp) hoặc Hạt King, Washington. Bạn có thể chọn một trong hai. Trọng tài có thể phán quyết những thiệt hại tương tự đối với riêng bạn với tư cách một tòa án. Trọng tài có thể phán quyết biện pháp giảm nhẹ trừng phạt hoặc xác nhận quyền lợi cho riêng bạn nhằm đáp ứng yêu cầu cá nhân của bạn. Theo các quy tắc của AAA, trọng tài có thẩm quyền riêng của mình, bao gồm cả phán xét đối với bất kỳ khiếu nại nào. Nhưng tòa án có toàn quyền để thực thi lệnh cấm xét xử trọng tài trên cơ sở toàn tập thể hoặc trong năng lực đại diện.

 5. Lệ phí và khoản thanh toán phân xử bằng trọng tài.

  1. Tranh chấp liên quan đến $75.000 trở xuống. Chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn trả phí đệ trình của bạn và thanh toán lệ phí và chi phí cho trọng tài cũng như cho AAA. Nếu bạn từ chối phán quyết cuối cÙng bằng văn bản của chúng tôi được đưa ra trước khi chỉ định trọng tài, tranh chấp của bạn sẽ hoàn toàn tuân theo quyết định của trọng tài (được gọi là “phán quyết”) và trọng tài đưa ra phán quyết chi tiết hơn phán quyết cuối cÙng bằng văn bản này, chúng tôi sẽ: (i) thanh toán cho bạn nhiều hơn số tiền được phán quyết hoặc $1.000; (ii) thanh toán phí luật sư hợp lý của bạn, nếu có; và (iii) hoàn trả bất kỳ chi phí nào (bao gồm chi phí và lệ phí cho chuyên gia làm chứng) mà luật sư của bạn trả cho việc điều tra, chuẩn bị và theo đuổi vụ khiếu nại của bạn khi phân xử bằng trọng tài.

  2. Tranh chấp liên quan đến hơn $75.000. Quy tắc của AAA sẽ điều chỉnh việc thanh toán lệ phí đệ trình cũng như lệ phí và chi phí cho trọng tài và cho AAA.

 6. Mâu thuẫn với quy tắc của AAA. Thỏa thuận dịch vụ này điều chỉnh phạm vi mâu thuẫn với Quy chế trọng tài thương mại của AAA hoặc Quy chế trọng tài cho người tiêu dÙng.

 7. Phải đệ trình trong vòng một năm. Bạn và chúng tôi phải đệ trình lên tòa án xử các vụ kiện nhỏ hoặc trọng tài bất kỳ khiếu nại hay tranh chấp nào (ngoại trừ các tranh chấp về sở hữu trí tuệ—xem đoạn 1 nêu trên) trong vòng một năm kể từ khi khiếu nại hoặc tranh chấp có thể được đệ trình lần đầu tiên. Nếu không, bạn và chúng tôi sẽ vĩnh viễn không được phép đệ trình khiếu nại hoặc tranh chấp đó nữa.

 8. Từ chối thay đổi trọng tài trong tương lai. Bạn có thể từ chối bất kỳ sự thay đổi nào chúng tôi thực hiện đối với phần Phân xử ràng buộc và Khước từ vụ kiện tập thể (ngoại trừ thay đổi địa chỉ) bằng cách gửi cho chúng tôi thông báo trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi theo đường bưu điện của Hoa Kỳ đến địa chỉ trong đoạn 2 nêu trên. Nếu bạn làm như vậy, phiên bản mới nhất của phần này trước khi có thay đổi bạn đã từ chối sẽ được áp dụng.

 9. Hiệu lực từng phần. Nếu phát hiện thấy bất kỳ phần nào trong phần Phân xử ràng buộc và Khước từ vụ kiện tập thể là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành  thì những phần còn lại vẫn có hiệu lực (với một phán quyết trọng tài được ban hành trước khi bắt đầu bất kỳ thủ tục tố tụng nào của tòa án), ngoại trừ nếu phát hiện một phần bất hợp pháp hoặc không thể thi hành đối với phân xử tập thể hoặc đại diện thì phần Phân xử ràng buộc và Khước từ vụ kiện tập thể sẽ hoàn toàn không còn hiệu lực.

 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×