Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bài viết này thảo luận về thay đổi hành vi trong Microsoft Outlook trên web khi tổ chức cuộc họp thêm người dùng hoặc loại bỏ người dùng từ một yêu cầu cuộc họp hiện có.

THÔNG TIN KHÁC

Khi một người tổ chức cuộc họp Cập Nhật cuộc họp bằng cách thêm hoặc loại bỏ người tham dự, các thông báo không được hiển thị trong Outlook trên web:

  • Gửi bản Cập Nhật chỉ để thêm hoặc xoá người tham dự

  • Gửi bản Cập Nhật cho tất cả người tham gia

Các tùy chọn đã bị xoá khỏi Outlook trên web và mã logic được chuyển đến máy chủ. Do đó, máy chủ thực hiện các quyết định về việc gửi bản Cập Nhật cho tất cả người tham gia hoặc chỉ cho người tham gia thêm hoặc xoá.

Lưu ý Thay đổi này ảnh hưởng đến chỉ Outlook trên web. Các thông báo được hiển thị trong Microsoft Outlook khi tổ chức cuộc họp thêm hoặc loại bỏ những người tham gia từ một yêu cầu cuộc họp hiện có.

Hai loại bản Cập Nhật

Có hai loại Cập Nhật: bản Cập Nhật yêu cầu trả lời và bản cập nhật thông tin.

Theo mặc định, bản Cập Nhật sẽ không được gửi đến tất cả người nhận nhưng chỉ để điều chỉnh nhận cụ thể (Thêm hoặc xoá người tham dự).

Bản Cập Nhật được gửi đến tất cả người nhận đơn và lặp lại cuộc họp khi thay đổi một trong các mục sau:

  • Vị trí trường

  • Nội dung thư

  • Phần đính kèm

Các bản Cập Nhật được thông tin, và không yêu cầu người nhận xử lý (chấp nhận/từ chối/dự kiến).

Bản Cập Nhật được gửi đến tất cả người nhận được xử lý khi thay đổi một trong các mục sau đây xảy ra:

  • Bắt đầu/kết thúc ngày hoặc giờ thay đổi

  • Thay đổi mẫu lặp lại

  • Phiên bản của những thay đổi mẫu lặp lại

  • Hủy bỏ phiên bản hoặc nhóm

Các bản Cập Nhật yêu cầu trả lời và họ yêu cầu người nhận xử lý (chấp nhận/từ chối/dự kiến) .

Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vào Cộng đồng Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×