Đăng nhp vào Xbox | Xbox Support
Đăng nhập vào thiết bị Windows: Trên các thiết bị Windows dùng chung có nhiều hồ sơ người dùng, khả năng hiển thị của trò chơi và ứng dụng có thể thay đổi tùy thuộc vào hồ sơ nào được chọn.Kiểm tra xem bạn đã đăng nhập vào thiết bị trong cùng hồ sơ người dùng đã được sử dụng khi cài đặt trò ...
Biểu đồ bong bóng và phân tán trong Power View
Thực sự, khó có thể xem từng bong bóng riêng lẻ nếu bạn có nhiều. Thêm hai hoặc ba giá trị số vào bảng. Với hai giá trị, bạn sẽ có biểu đồ phân tán các vòng tròn nhỏ, tất cả có cùng kích thước. Với ba giá trị, bạn có biểu đồ bong bóng. Mỗi bong bóng có màu ...
Applies To: Excel 2013
TEXT (Hàm TEXT)
Nhấn Ctrl+C để sao chép mã định dạng, rồi nhấn Hủy bỏ để bỏ qua hộp thoại Định dạng Ô. Bây giờ, tất cả những gì bạn cần làm là nhấn Ctrl+V để dán mã định dạng vào công thức TEXT, chẳng hạn như: =TEXT (B2," dd/mm/yy "). Đảm bảo rằng bạn dán mã định dạng trong ...
Applies To: Excel for Microsoft 365, Excel for Microsoft 365 for Mac, Excel for the web, Excel 2021, Excel 2021 for Mac, Excel 2019, Excel 2019 for Mac, Excel 2016, Excel 2016 for Mac, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007, Excel for Mac 2011, Excel Starter 2010
Video: Nhúng và liên kết đến tp
Liên kết đến tệp. Nếu bạn muốn xem phiên bản tệp mới nhất trong một tệp khác, hãy liên kết với tệp đó. Chọn Chèn >tượng. Chọn Tạo từ Tệp. Chọn Duyệt, rồi đi đến tệp bạn muốn sử dụng. Chọn Chèn. Chọn Liên kết đến tệp, rồi chọn OK.
Applies To: Excel for Microsoft 365, Word for Microsoft 365, Outlook for Microsoft 365, PowerPoint for Microsoft 365, Excel 2021, Word 2021, Outlook 2021, PowerPoint 2021, Excel 2019, Word 2019, Outlook 2019, PowerPoint 2019, Excel 2016, Word 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016, Office 2016
Qun lý đăng ký Microsoft 365 ca bn
Ở bên phải tên đăng ký, chọn Quản lý. Từ đây bạn có thể: Đối vớiMicrosoft 365 Family đăng ký, bạn có thể bắt đầu chia sẻ đăng ký của mình hoặc thêm hoặc loại bỏ những người mà bạn đã chia sẻ. Và nếu bạn không phải là chủ sở hữu của gói đăng ký, bạn sẽ ...
Applies To: Excel for Microsoft 365, Word for Microsoft 365, Outlook for Microsoft 365, PowerPoint for Microsoft 365, Access for Microsoft 365, OneNote for Microsoft 365, Publisher for Microsoft 365, Visio Plan 2, Excel for Microsoft 365 for Mac, Word for Microsoft 365 for Mac, Outlook for Microsoft 365 for Mac, PowerPoint for Microsoft 365 for Mac, OneNote for Microsoft 365 for Mac, Word for the web, Excel 2021, Word 2021, Outlook 2021, Access 2021, Project Professional 2021, Project Standard 2021, Publisher 2021, Visio Professional 2021, Visio Standard 2021, Office 2021, OneNote 2021, Excel 2021 for Mac, Word 2021 for Mac, Outlook 2021 for Mac, OneNote 2021 for Mac, Office 2021 for Mac, Excel 2019, Word 2019, Outlook 2019, PowerPoint 2019, Access 2019, Project Professional 2019, Project Standard 2019, Publisher 2019, Visio Professional 2019, Visio Standard 2019, Office 2019, Excel 2019 for Mac, Word 2019 for Mac, Outlook 2019 for Mac, PowerPoint 2019 for Mac, OneNote 2019 for Mac, Office 2019 for Mac, Excel 2016, Word 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016, Access 2016, OneNote 2016, Project Professional 2016, Project Standard 2016, Publisher 2016, Visio Professional 2016, Visio Standard 2016, Office 2016, Excel 2016 for Mac, Word 2016 for Mac, Outlook 2016 for Mac, PowerPoint 2016 for Mac, OneNote 2016 for Mac, Office 2016 for Mac, Excel 2013, Word 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Access 2013, OneNote 2013, Publisher 2013, Office 2013, Microsoft 365 for home, Office for business, Office 365 Small Business, Microsoft 365 admin, Office 365 operated by 21Vianet, Office 365 operated by 21Vianet - Small Business Admin, Office 365 operated by 21Vianet - Admin, Excel for Mac 2011, Word for Mac 2011, PowerPoint for Mac 2011, Microsoft 365 for Mac, Microsoft account dashboard, Microsoft Office, Office 365 Germany - Enterprise, Office 365 Germany - Enterprise admin
Chèn siêu kết ni đến Facebook và Twitter vào ch ký trong ...
Mẹo: Đặt con trỏ ở cuối dòng có chữ ký, rồi nhấn Enter. Chọn Ảnh , đi tới thư mục mà bạn đã lưu các biểu tượng của mình, sau đó chọn biểu tượng dịch vụ mạng xã hội mà bạn đã lưu. Chọn Chèn >nối siêu . Trong hộp Địa chỉ, hãy nhập địa chỉ web—ví dụ ...
Applies To: Outlook for Microsoft 365, Outlook 2021, Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013
S dng hàm IF đ kim tra xem mt ô có trng hay không
Đôi khi bạn cần kiểm tra xem một ô có bị trống hay không, thường vì bạn không muốn một công thức hiển thị kết quả mà không có thông tin vào. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ sử dụng hàm IF cùng với hàm ISBLANK: Công thức cho biết IF (D2 trống thì trả về "Trống", nếu ...
Applies To: Excel for Microsoft 365, Excel for Microsoft 365 for Mac, Excel 2019, Excel 2019 for Mac, Excel 2016, Excel 2016 for Mac, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007, Excel for Mac 2011
Xóa mt tài khon đưc kết ni khi Outlook.com
Chọn Cài đặt > Xem tất cả cài đặt Outlook > đồng bộ email. Trong Quản lý tài khoản liên kết của bạn, di chuyển con trỏ qua tài khoản bạn muốn loại bỏ, rồi chọn Xóa . Chọn Lưu. Sau khi bạn loại bỏ tài khoản khỏiOutlook.com, bạn có thể xóa thông điệp email từ tài ...
Applies To: Outlook.com
Windows 0x87e00196 | Xbox ...
尝试在 Windows 设备上安装、更新或启动 Xbox Game Pass 游戏时看到以下错误代码,并被定向到游戏服务的 Microsoft Store 页:
Hy đăng ký Microsoft 365
Bạn không cần làm gì thêm vào thời điểm này và bạn có thể tiếp tục sử dụng sản phẩm cho đến khi gói đăng ký Microsoft 365 hết hạn. Chọn Hủy bỏ đăng ký (hoặc có thể là Nâng cấp hoặc hủy bỏ ). Làm theo hướng dẫn trên trang để tiếp tục hủy bỏ bằng cách tắt ...