Windows
可通过不同的方式删除应用和程序,因此如果找不到要查找的应用和程序,可以尝试另一个位置。 请注意,某些应用和程序内置于 Windows 中,无法卸载。
Khc phc s c v Đin thoi Link
Trên thiết bị Android của bạn: Mở ứng dụng Liên kết với Windows. Nhấn vào Cài đặt. Chọn tùy chọn Cung cấp phản hồi. Trên PC: Trong ứng dụng Liên kết Điện thoại, chọn Cài đặt > Ý kiến phản hồi và cộng đồng. Điền vào biểu mẫu nhiều thông tin chi tiết nhất có ...
Qun lý đăng ký Microsoft 365 ca bn
Ở bên phải tên đăng ký, chọn Quản lý. Từ đây bạn có thể: Đối vớiMicrosoft 365 Family đăng ký, bạn có thể bắt đầu chia sẻ đăng ký của mình hoặc thêm hoặc loại bỏ những người mà bạn đã chia sẻ. Và nếu bạn không phải là chủ sở hữu của gói đăng ký, bạn sẽ ...
Applies To: Excel for Microsoft 365, Word for Microsoft 365, Outlook for Microsoft 365, PowerPoint for Microsoft 365, Access for Microsoft 365, OneNote for Microsoft 365, Publisher for Microsoft 365, Visio Plan 2, Excel for Microsoft 365 for Mac, Word for Microsoft 365 for Mac, Outlook for Microsoft 365 for Mac, PowerPoint for Microsoft 365 for Mac, OneNote for Microsoft 365 for Mac, Word for the web, Excel 2021, Word 2021, Outlook 2021, Access 2021, Project Professional 2021, Project Standard 2021, Publisher 2021, Visio Professional 2021, Visio Standard 2021, Office 2021, OneNote 2021, Excel 2021 for Mac, Word 2021 for Mac, Outlook 2021 for Mac, OneNote 2021 for Mac, Office 2021 for Mac, Excel 2019, Word 2019, Outlook 2019, PowerPoint 2019, Access 2019, Project Professional 2019, Project Standard 2019, Publisher 2019, Visio Professional 2019, Visio Standard 2019, Office 2019, Excel 2019 for Mac, Word 2019 for Mac, Outlook 2019 for Mac, PowerPoint 2019 for Mac, OneNote 2019 for Mac, Office 2019 for Mac, Excel 2016, Word 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016, Access 2016, OneNote 2016, Project Professional 2016, Project Standard 2016, Publisher 2016, Visio Professional 2016, Visio Standard 2016, Office 2016, Excel 2016 for Mac, Word 2016 for Mac, Outlook 2016 for Mac, PowerPoint 2016 for Mac, OneNote 2016 for Mac, Office 2016 for Mac, Excel 2013, Word 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Access 2013, OneNote 2013, Publisher 2013, Office 2013, Microsoft 365 for home, Office for business, Office 365 Small Business, Microsoft 365 admin, Office 365 operated by 21Vianet, Office 365 operated by 21Vianet - Small Business Admin, Office 365 operated by 21Vianet - Admin, Excel for Mac 2011, Word for Mac 2011, PowerPoint for Mac 2011, Microsoft 365 for Mac, Microsoft account dashboard, Microsoft Office, Office 365 Germany - Enterprise, Office 365 Germany - Enterprise admin
Liên kết tài khon Google và tài khon Microsoft ca bn
Liên kết tài khoản Google và tài khoản Microsoft của bạn. Microsoft account Windows 10. Tại thời điểm này, bạn không thể sử dụng thông tin xác thực Google để đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình, nhưng bạn có thể sử dụng địa chỉ Gmail của mình như một cách để ...
Thanh toán cho gói đăng ký Microsoft quá hn
Nếu bạn không thể mua hàng thì có thể là do thẻ tín dụng của bạn đã hết hạn và bạn có một khoản thanh toán đăng ký đã quá hạn. Để thanh toán cho đăng ký quá hạn của bạn: Đăng nhập vào Dịch vụ & ký bằng tài khoản Microsoft của bạn. Đăng nhập
Applies To: Microsoft account dashboard
Hy liên kết và liên kết li OneDrive
Chọn Bắt đầu, nhậpOneDrive vào hộp tìm kiếm, sau đó chọnOneDrive kết quả tìm kiếm. Chọn Cài cài đặt. Trên tab Tài khoản , bấm vào Hủy liên kết Máy tính này, rồi bấm vào Hủy liên kết tài khoản. Đóng OneDrive. Chọn nút Bắt đầu , nhập "thông tin xác thực", rồi chọn ...
Applies To: OneDrive (work or school), OneDrive (home or personal), OneDrive for Windows
Microsoft Defender
按照 Play Store 页上的安装步骤操作。 安装后,使用个人Microsoft 帐户(如 @outlook.com、@hotmail.com 或 @live.com)登录。 首次登录Microsoft DefenderAndroid 时,我们将引导你完成一些简单的步骤,从设置 Web 保护 开始。
Applies To: Microsoft Defender on Android, Microsoft Defender on iOS, Microsoft Defender on Mac, Microsoft Defender on Windows
Cng hoc tr ngày tháng
Cộng hoặc trừ các tháng từ một ngày có hàm EDATE. Bạn có thể dùng hàm Edate để nhanh chóng thêm hoặc trừ các tháng từ một ngày. Hàm Edate đòi hỏi phải có hai đối số: ngày bắt đầu và số tháng mà bạn muốn thêm hoặc trừ. Để trừ tháng, hãy nhập số âm là đối số ...
Applies To: Excel for Microsoft 365, Excel for the web, Excel 2021, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007
Hy đăng ký Microsoft 365
Bạn không cần làm gì thêm vào thời điểm này và bạn có thể tiếp tục sử dụng sản phẩm cho đến khi gói đăng ký Microsoft 365 hết hạn. Chọn Hủy bỏ đăng ký (hoặc có thể là Nâng cấp hoặc hủy bỏ ). Làm theo hướng dẫn trên trang để tiếp tục hủy bỏ bằng cách tắt ...
Loi b mt tài khon liên kết khi Outlook trên web
Loại bỏ kết nối giữa một tài khoản khác và Outlook trên web. Đăng nhập vào Outlook trên web. Trên thanh công cụ Outlook, chọn Cài đặt . Bên dưới Cài đặt ứng dụng của bạn, chọn Thư. Trong ngăn dẫn hướng, chọn thư và bên dưới tài khoản, chọn các tài khoản được kết ...
Applies To: Office for business, Outlook on the web