SQL Server 2008 年累积更新包 10


简介


SQL Server 2008 年累计更新 10 包含已修复后发布的 SQL Server 2008年的 Microsoft SQL Server 2008年问题的修补程序。


注意:
此累积更新包的生成也被称作为生成 10.00.1835.00。我们建议您部署到生产环境之前测试修补程序。因为版本具有累计性,所以每个新修补程序版本包含上一个 SQL Server 2008 修补程序版本随附的所有修补程序和所有安全修复程序。我们建议您考虑将应用包含此修复程序的最新的修补程序版本。

有关详细信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
956909
在 SQL Server 2008 发布之后发布的 SQL Server 2008 生成

有关累积更新包的重要说明

 • SQL Server 2008年的修补程序现已多语言。因此,所有语言仅有一个累积修补程序包。
 • 一个累积修补程序包包括所有组件包。累积更新包更新系统安装的那些组件。

详细信息


如何获取 SQL Server 2008 年累计更新 10

现可从 Microsoft 支持累积更新包。但是,它被用于纠正本文中描述的问题。它只应用于出现这些问题的系统。此累积更新包可能会接受进一步的测试。因此,如果您不会严重影响由任何这些问题,我们建议您等待包含此累积更新包中的修补程序的下一个 SQL Server 2008年服务包。

如果此更新提供下载,在此知识库文章顶部的"提供修补程序下载"部分如果这一节没有出现,请与 Microsoft 客户服务和支持,以获取此累积更新程序包。

注意:如果是必需的任何故障诊断或发生其他问题,您可能需要创建单独的服务请求。通常的支持费用将应用的其他支持问题和事项,不计入此特定累积更新包。有关 Microsoft 客户服务和支持电话号码或创建单独的服务请求的完整列表,请访问下面的 Microsoft 网站︰

SQL Server 2008 年累计更新 10 中包含的 SQL Server 2008年修补程序


可用时,Microsoft 知识库文章讨论这些修补程序将被释放。有关 SQL Server 错误的详细信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
VSTS bug 数知识库文章编号说明
393366979925修复: ddl_event_notification_events 通知注册成功即使在 SQL Server 2008年中禁用了服务中介程序
409184 | 409186978791修复: 可能发生数据丢失数据库镜像线程停止 SQL Server 2005 中或在 SQL Server 2008年中的自动故障切换过程中长时间响应
407495978947无产出的问题可能会导致数据库镜像故障转移 SQL Server 2005 中,SQL Server 2008年中
407500979042修复: 主体不恢复数据库如果数据库中有大量的虚拟日志文件,SQL Server 2005 中
407502979549数据更新数据,则 SQL Server 2005 的事务复制中的 LOB 列时已损坏的修复程序:
394091979707在 SQL Server 2008年中意外中止分布式的事务
407503979777修复: 遇到某些问题时执行基于 Excel 数据透视表的数据源是 SSA 2005 多维数据集的分组成员操作

累积更新包信息

重新启动信息


应用此累积更新后您可能必须重新启动计算机。

注册表信息


若要使用此程序包中的某个修补程序,您不必对注册表进行任何更改。

文件信息


此累积更新包可能不包含您必须将产品完全更新到最新版本的所有文件。此累积更新包仅包含的文件,您必须解决本文列出的问题。此累积更新包的英文版具有的文件属性 (或更新的文件属性) 在下表中列出。日期和为这些文件的时间以协调世界时 (UTC) 列出。当您查看文件信息时,它将转换为本地时间。要了解 UTC 与本地时间之间的时差,请使用
时区
选项卡中
日期和时间
在控制面板中的项。

32 位版本

SQL Server 2008 数据库服务核心共享
文件名称文件版本文件大小日期时间平台
Commanddest.dll2007.100.1835.0164,71227-Feb-201004:37x86
Distrib.exe2007.100.1835.075,11227-Feb-201004:45x86
Dtexec.exe2007.100.1835.054,12027-Feb-201004:45x86
Dts.dll2007.100.1835.01,429,35227-Feb-201004:45x86
Dtslog.dll2007.100.1835.079,72027-Feb-201004:45x86
Dtspipeline.dll2007.100.1835.0694,12027-Feb-201004:45x86
Dtswizard.exe2007.100.1835.0804,71227-Feb-201004:45x86
Exceldest.dll2007.100.1835.0173,41627-Feb-201004:52x86
Excelsrc.dll2007.100.1835.0183,14427-Feb-201004:52x86
Flatfiledest.dll2007.100.1835.0276,32827-Feb-201004:53x86
Flatfilesrc.dll2007.100.1835.0284,00827-Feb-201004:53x86
Iftsph.dll2007.100.1835.038,76027-Feb-201005:00x86
Logread.exe2007.100.1835.0423,27227-Feb-201005:22x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.0.1835.067,43227-Feb-201005:23x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.0.1835.0149,35227-Feb-201005:25x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.1835.0292,71227-Feb-201005:25x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.1835.0296,80827-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.0.1835.083,81627-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.0.1835.0403,30427-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.1835.071,52827-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.1835.01,765,73627-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.1835.02,860,90427-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.1835.0182,12027-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.1835.01,083,24027-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.1835.0141,16027-Feb-201005:28x86
Oledbdest.dll2007.100.1835.0173,92827-Feb-201005:30x86
Oledbsrc.dll2007.100.1835.0186,72827-Feb-201005:30x86
Rdistcom.dll2007.100.1835.0651,11227-Feb-201005:38x86
Repldp.dll2007.100.1835.0191,33627-Feb-201005:38x86
Replmerg.exe2007.100.1835.0341,35227-Feb-201005:40x86
Replsync.dll2007.100.1835.099,68827-Feb-201005:40x86
Snapshot.exe10.0.1835.013,16027-Feb-201006:15x86
Spresolv.dll2007.100.1835.0179,04827-Feb-201006:15x86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.1835.013,67227-Feb-201005:15x86
Sqllogship.exe10.0.1835.096,10427-Feb-201006:15x86
Sqlmergx.dll2007.100.1835.0192,87227-Feb-201006:15x86
Sqltaskconnections.dll2007.100.1835.0113,51227-Feb-201006:17x86
Sqlwep100.dll2007.100.1835.089,44827-Feb-201006:17x86
Txdataconvert.dll2007.100.1835.0206,69627-Feb-201006:17x86
Txlookup.dll2007.100.1835.0354,15227-Feb-201006:17x86
SQL Server 2008年数据库服务核心实例
文件名称文件版本文件大小日期时间平台
Atxcore.dll2007.100.1835.026,47227-Feb-201004:36x86
Databasemailengine.dll10.0.1835.075,62427-Feb-201004:37x86
Databasemailprotocols.dll10.0.1835.042,85627-Feb-201004:37x86
Datacollectorcontroller.dll2007.100.1835.0134,50427-Feb-201004:37x86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.1835.013,67227-Feb-201005:15x86
Sqlagent.exe2007.100.1835.0366,95227-Feb-201006:15x86
Sqlctr100.dll2007.100.1835.077,16027-Feb-201006:15x86
Sqlos.dll2007.100.1835.014,69627-Feb-201006:15x86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.1835.014,69627-Feb-201006:15x86
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.1835.03,376,48827-Feb-201006:15x86
Sqlservr.exe2007.100.1835.041,021,28827-Feb-201006:15x86
Sqsrvres.dll2007.100.1835.089,96027-Feb-201006:17x86
Xpstar.dll2007.100.1835.0300,90427-Feb-201006:18x86
SQL Server 2008年数据库服务共同的核心
文件名称文件版本文件大小日期时间平台
Microsoft.analysisservices.dll10.0.1835.01,316,71227-Feb-201005:22x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.0.1835.0149,35227-Feb-201005:25x86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.0.1835.0403,30427-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.1835.02,860,90427-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.1835.0182,12027-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.1835.01,083,24027-Feb-201005:26x86
Msgprox.dll2007.100.1835.0202,60027-Feb-201005:28x86
Replisapi.dll2007.100.1835.0272,23227-Feb-201005:40x86
Replprov.dll2007.100.1835.0575,84827-Feb-201005:40x86
Replrec.dll2007.100.1835.0789,86427-Feb-201005:40x86
Replsub.dll2007.100.1835.0410,98427-Feb-201005:40x86
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.1835.013,67227-Feb-201005:15x86
Sqlmgmprovider.dll2007.100.1835.0261,48027-Feb-201006:15x86
Svrenumapi100.dll2007.100.1835.0756,07227-Feb-201006:17x86
Xmlsub.dll2007.100.1835.0192,36027-Feb-201006:18x86
SQL Server 2008年商业智能开发 Studio
文件名称文件版本文件大小日期时间平台
Commanddest.dll2007.100.1835.0164,71227-Feb-201004:37x86
Dataprofileviewer.exe10.0.1835.0313,19227-Feb-201004:38x86
Dtexec.exe2007.100.1835.054,12027-Feb-201004:45x86
Dts.dll2007.100.1835.01,429,35227-Feb-201004:45x86
Dtslog.dll2007.100.1835.079,72027-Feb-201004:45x86
Dtspipeline.dll2007.100.1835.0694,12027-Feb-201004:45x86
Dtswizard.exe2007.100.1835.0804,71227-Feb-201004:45x86
Exceldest.dll2007.100.1835.0173,41627-Feb-201004:52x86
Excelsrc.dll2007.100.1835.0183,14427-Feb-201004:52x86
Flatfiledest.dll2007.100.1835.0276,32827-Feb-201004:53x86
Flatfilesrc.dll2007.100.1835.0284,00827-Feb-201004:53x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll10.0.1835.03,233,64027-Feb-201005:22x86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.0.1835.05,920,61627-Feb-201005:22x86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.1835.01,316,71227-Feb-201005:22x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.0.1835.01,001,32027-Feb-201005:23x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.0.1835.05,928,80827-Feb-201005:23x86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.1835.04,233,06427-Feb-201005:23x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.1835.0333,67227-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.1835.0563,04827-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.0.1835.083,81627-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.designer.dll10.0.1835.0657,25627-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.1835.0898,92027-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.1835.0251,75227-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.1835.0284,52027-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.0.1835.0198,50427-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.1835.0145,25627-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.1835.04,339,56027-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.0.1835.092,00827-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.0.1835.0829,28827-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.0.1835.010020027-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.1835.0247,65627-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.0.1835.0227,17627-Feb-201005:23x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.0.1835.067,43227-Feb-201005:23x86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.1835.0280,42427-Feb-201005:25x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.1835.0296,80827-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.1835.071,52827-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.1835.0141,16027-Feb-201005:28x86
Msmdlocal.dll10.0.1835.023,466,34427-Feb-201005:28x86
Msmdpp.dll10.0.1835.06,127,97627-Feb-201005:28x86
Msmgdsrv.dll10.0.1835.08,557,92827-Feb-201005:28x86
Msolap100.dll10.0.1835.06,532,45627-Feb-201005:28x86
Oledbdest.dll2007.100.1835.0173,92827-Feb-201005:30x86
Oledbsrc.dll2007.100.1835.0186,72827-Feb-201005:30x86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.1835.01,324,90427-Feb-201005:40x86
Sql_bids_keyfile.dll2007.100.1835.013,67227-Feb-201005:15x86
Sqldest.dll2007.100.1835.0180,07227-Feb-201006:15x86
Sqlmanagerui.dll10.0.1835.07,559,01627-Feb-201006:15x86
Sqltaskconnections.dll2007.100.1835.0113,51227-Feb-201006:17x86
Txdataconvert.dll2007.100.1835.0206,69627-Feb-201006:17x86
Txgroupdups.dll2007.100.1835.0258,40827-Feb-201006:17x86
Txlookup.dll2007.100.1835.0354,15227-Feb-201006:17x86
SQL Server 2008 Analysis Services
文件名称文件版本文件大小日期时间平台
Microsoft.analysisservices.dll10.0.1835.01,316,71227-Feb-201005:22x86
Msmdlocal.dll10.0.1835.023,466,34427-Feb-201005:28x86
Msmdpump.dll10.0.1835.06,178,15227-Feb-201005:28x86
Msmdredir.dll10.0.1835.06,201,19227-Feb-201005:28x86
Msmdspdm.dll10.0.1835.0178,02427-Feb-201005:28x86
Msmdsrv.exe10.0.1835.021,960,55227-Feb-201005:28x86
Msmgdsrv.dll10.0.1835.08,557,92827-Feb-201005:28x86
Msolap100.dll10.0.1835.06,532,45627-Feb-201005:28x86
Sql_as_keyfile.dll2007.100.1835.013,67227-Feb-201005:15x86
SQL Server 2008年集成服务
文件名称文件版本文件大小日期时间平台
Commanddest.dll2007.100.1835.0164,71227-Feb-201004:37x86
Dtexec.exe2007.100.1835.054,12027-Feb-201004:45x86
Dts.dll2007.100.1835.01,429,35227-Feb-201004:45x86
Dtslog.dll2007.100.1835.079,72027-Feb-201004:45x86
Dtspipeline.dll2007.100.1835.0694,12027-Feb-201004:45x86
Dtswizard.exe2007.100.1835.0804,71227-Feb-201004:45x86
Exceldest.dll2007.100.1835.0173,41627-Feb-201004:52x86
Excelsrc.dll2007.100.1835.0183,14427-Feb-201004:52x86
Flatfiledest.dll2007.100.1835.0276,32827-Feb-201004:53x86
Flatfilesrc.dll2007.100.1835.0284,00827-Feb-201004:53x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.0.1835.067,43227-Feb-201005:23x86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.1835.0280,42427-Feb-201005:25x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.1835.0296,80827-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.1835.071,52827-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.1835.0141,16027-Feb-201005:28x86
Msmdpp.dll10.0.1835.06,127,97627-Feb-201005:28x86
Oledbdest.dll2007.100.1835.0173,92827-Feb-201005:30x86
Oledbsrc.dll2007.100.1835.0186,72827-Feb-201005:30x86
Sql_is_keyfile.dll2007.100.1835.013,67227-Feb-201005:15x86
Sqldest.dll2007.100.1835.0180,07227-Feb-201006:15x86
Sqltaskconnections.dll2007.100.1835.0113,51227-Feb-201006:17x86
Txdataconvert.dll2007.100.1835.0206,69627-Feb-201006:17x86
Txgroupdups.dll2007.100.1835.0258,40827-Feb-201006:17x86
Txlookup.dll2007.100.1835.0354,15227-Feb-201006:17x86
SQL Server 2008年报告服务
文件名称文件版本文件大小日期时间平台
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.1835.0563,04827-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.0.1835.083,81627-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.1835.0898,92027-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.1835.0251,75227-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.1835.0284,52027-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.0.1835.0198,50427-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.1835.0145,25627-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.1835.04,339,56027-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.0.1835.092,00827-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.0.1835.0829,28827-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.0.1835.010020027-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.1835.0247,65627-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.0.1835.0227,17627-Feb-201005:23x86
Msmgdsrv.dll10.0.1835.08,557,92827-Feb-201005:28x86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.1835.01,324,90427-Feb-201005:40x86
Reportingservicesservice.exe2007.100.1835.01,104,23227-Feb-201005:40x86
Reportingserviceswebserver.dll10.0.1835.01,906,53627-Feb-201005:40x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.0.1835.01,611,62427-Feb-201005:40x86
Rsconfigtool.exe10.0.1835.01,206,12027-Feb-201006:07x86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.1835.013,67227-Feb-201005:15x86
SQL Server 2008年管理 Studio
文件名称文件版本文件大小日期时间平台
Commanddest.dll2007.100.1835.0164,71227-Feb-201004:37x86
Copydatabasewizard.exe10.0.1835.0661,35227-Feb-201004:37x86
Databasemailwizard.exe10.0.1835.0595,81627-Feb-201004:37x86
Dataprofileviewer.exe10.0.1835.0313,19227-Feb-201004:38x86
Dtexec.exe2007.100.1835.054,12027-Feb-201004:45x86
Dts.dll2007.100.1835.01,429,35227-Feb-201004:45x86
Dtslog.dll2007.100.1835.079,72027-Feb-201004:45x86
Dtspipeline.dll2007.100.1835.0694,12027-Feb-201004:45x86
Dtswizard.exe2007.100.1835.0804,71227-Feb-201004:45x86
Exceldest.dll2007.100.1835.0173,41627-Feb-201004:52x86
Excelsrc.dll2007.100.1835.0183,14427-Feb-201004:52x86
Flatfiledest.dll2007.100.1835.0276,32827-Feb-201004:53x86
Flatfilesrc.dll2007.100.1835.0284,00827-Feb-201004:53x86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.1835.04,233,06427-Feb-201005:23x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.1835.0333,67227-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.1835.0898,92027-Feb-201005:23x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.0.1835.067,43227-Feb-201005:23x86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.1835.0280,42427-Feb-201005:25x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.1835.0292,71227-Feb-201005:25x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.1835.0296,80827-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.0.1835.083,81627-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.0.1835.03,290,98427-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.management.reports.dll10.0.1835.08,968,04027-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll10.0.1835.0391,01627-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.0.1835.092,00827-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.1835.071,52827-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.1835.01,765,73627-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.sqlparser.dll10.0.1835.02,148,20027-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.0.1835.0280,42427-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.1835.0141,16027-Feb-201005:28x86
Objectexplorer.dll10.0.1835.03,237,73627-Feb-201005:30x86
Oledbdest.dll2007.100.1835.0173,92827-Feb-201005:30x86
Oledbsrc.dll2007.100.1835.0186,72827-Feb-201005:30x86
Radlangsvc.dll10.0.1835.0120,68027-Feb-201005:38x86
Rsconfigtool.exe10.0.1835.01,206,12027-Feb-201006:07x86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.1835.013,67227-Feb-201005:15x86
Sqldest.dll2007.100.1835.0180,07227-Feb-201006:15x86
Sqleditors.dll10.0.1835.01,226,60027-Feb-201006:15x86
Sqlmanagerui.dll10.0.1835.07,559,01627-Feb-201006:15x86
Sqltaskconnections.dll2007.100.1835.0113,51227-Feb-201006:17x86
Txdataconvert.dll2007.100.1835.0206,69627-Feb-201006:17x86
Txgroupdups.dll2007.100.1835.0258,40827-Feb-201006:17x86
Txlookup.dll2007.100.1835.0354,15227-Feb-201006:17x86
SQL Server 2008年工具和工作站组件
文件名称文件版本文件大小日期时间平台
Autoadmin.dll2007.100.1835.0937,83227-Feb-201004:36x86
Dtexec.exe2007.100.1835.054,12027-Feb-201004:45x86
Dts.dll2007.100.1835.01,429,35227-Feb-201004:45x86
Dtslog.dll2007.100.1835.079,72027-Feb-201004:45x86
Dtspipeline.dll2007.100.1835.0694,12027-Feb-201004:45x86
Dtswizard.exe2007.100.1835.0804,71227-Feb-201004:45x86
Exceldest.dll2007.100.1835.0173,41627-Feb-201004:52x86
Excelsrc.dll2007.100.1835.0183,14427-Feb-201004:52x86
Flatfiledest.dll2007.100.1835.0276,32827-Feb-201004:53x86
Flatfilesrc.dll2007.100.1835.0284,00827-Feb-201004:53x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll10.0.1835.03,233,64027-Feb-201005:22x86
Microsoft.analysisservices.deployment.exe10.0.1835.0501,60827-Feb-201005:22x86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.0.1835.05,920,61627-Feb-201005:22x86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.1835.01,316,71227-Feb-201005:22x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.0.1835.01,001,32027-Feb-201005:23x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.0.1835.05,928,80827-Feb-201005:23x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.0.1835.067,43227-Feb-201005:23x86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.0.1835.0227,17627-Feb-201005:25x86
Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll10.0.1835.01,300,32827-Feb-201005:25x86
Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll10.0.1766.024,60001-Oct-200802:17x86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.1835.071,52827-Feb-201005:26x86
Msmdlocal.dll10.0.1835.023,466,34427-Feb-201005:28x86
Msmdpp.dll10.0.1835.06,127,97627-Feb-201005:28x86
Msmgdsrv.dll10.0.1835.08,557,92827-Feb-201005:28x86
Msolap100.dll10.0.1835.06,532,45627-Feb-201005:28x86
Oledbdest.dll2007.100.1835.0173,92827-Feb-201005:30x86
Oledbsrc.dll2007.100.1835.0186,72827-Feb-201005:30x86
Spresolv.dll2007.100.1835.0179,04827-Feb-201006:15x86
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.1835.013,67227-Feb-201005:15x86
Sqltaskconnections.dll2007.100.1835.0113,51227-Feb-201006:17x86
Txdataconvert.dll2007.100.1835.0206,69627-Feb-201006:17x86
SQL Server 2008年全文引擎
文件名称文件版本文件大小日期时间平台
Chsbrkr.dll12.0.9730.01,681,25627-Feb-201004:37x86
Chtbrkr.dll12.0.9730.06,109,03227-Feb-201004:37x86
Fd.dll2007.100.1835.0463,20827-Feb-201004:53x86
Iftsph.dll2007.100.1835.038,76027-Feb-201005:00x86
Infosoft.dll12.0.9730.0464,74427-Feb-201005:00x86
Korwbrkr.dll12.0.9730.067,43227-Feb-201005:22x86
Msfte.dll12.0.9732.02,430,82427-Feb-201005:28x86
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.1835.013,67227-Feb-201005:15x86
Xmlfilt.dll12.0.9730.0194,40827-Feb-201006:18x86
SQL Server 2008年浏览器服务
文件名称文件版本文件大小日期时间平台
Msmdredir.dll10.0.1835.06,201,19227-Feb-201005:28x86
Msmdsrv.rll10.0.1835.0665,44827-Feb-201005:47x86
Sqlbrowser_keyfile.dll2007.100.1835.013,67227-Feb-201005:15x86
SQL Server 2008年的本机客户端
文件名称文件版本文件大小日期时间平台
Sqlncli_keyfile.dll2007.100.1835.013,67227-Feb-201005:15x86
Sqlncli10.dll2007.100.1835.02,457,44827-Feb-201006:15x86

基于 x64 版本

SQL Server 2008 数据库服务核心共享
文件名称文件版本文件大小日期时间平台
Commanddest.dll2007.100.1835.0247,14427-Feb-201009:28x64
Distrib.exe2007.100.1835.086,88827-Feb-201009:32x64
Dtexec.exe2007.100.1835.064,87227-Feb-201009:32x64
Dts.dll2007.100.1835.02,202,98427-Feb-201009:32x64
Dtslog.dll2007.100.1835.095,59227-Feb-201009:32x64
Dtspipeline.dll2007.100.1835.01,086,82427-Feb-201009:32x64
Dtswizard.exe2007.100.1835.0800,61627-Feb-201009:32x64
Exceldest.dll2007.100.1835.0260,45627-Feb-201009:35x64
Excelsrc.dll2007.100.1835.0279,91227-Feb-201009:35x64
Flatfiledest.dll2007.100.1835.0414,56827-Feb-201009:35x64
Flatfilesrc.dll2007.100.1835.0424,80827-Feb-201009:35x64
Iftsph.dll2007.100.1835.054,63227-Feb-201009:39x64
Logread.exe2007.100.1835.0510,82427-Feb-201009:50x64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.0.1835.067,43227-Feb-201009:50x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.0.1835.0149,35227-Feb-201005:25x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.1835.0292,71227-Feb-201005:25x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.1835.0296,80827-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.0.1835.083,81627-Feb-201009:51x86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.0.1835.0403,30427-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.1835.071,52827-Feb-201009:53x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.1835.01,765,73627-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.1835.01,939,81627-Feb-201009:53x64
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.1835.02,860,90427-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.1835.0182,12027-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.1835.01,083,24027-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.1835.0141,16027-Feb-201005:28x86
Oledbdest.dll2007.100.1835.0259,94427-Feb-201009:55x64
Oledbsrc.dll2007.100.1835.0286,05627-Feb-201009:55x64
Rdistcom.dll2007.100.1835.0789,86427-Feb-201009:59x64
Repldp.dll2007.100.1835.0191,33627-Feb-201005:38x86
Repldp.dll2007.100.1835.0229,73627-Feb-201009:59x64
Replmerg.exe2007.100.1835.0408,42427-Feb-201010:00x64
Replsync.dll2007.100.1835.0125,28827-Feb-201010:00x64
Snapshot.exe10.0.1835.013,16027-Feb-201006:15x86
Spresolv.dll2007.100.1835.0215,91227-Feb-201010:24x64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.1835.014,18427-Feb-201009:46x64
Sqllogship.exe10.0.1835.096,10427-Feb-201010:24x86
Sqlmergx.dll2007.100.1835.0229,22427-Feb-201010:24x64
Sqltaskconnections.dll2007.100.1835.0161,12827-Feb-201010:24x64
Sqlwep100.dll2007.100.1835.0119,65627-Feb-201010:24x64
Txdataconvert.dll2007.100.1835.0306,02427-Feb-201010:26x64
Txlookup.dll2007.100.1835.0535,91227-Feb-201010:26x64
SQL Server 2008年数据库服务核心实例
文件名称文件版本文件大小日期时间平台
Atxcore.dll2007.100.1835.030,56827-Feb-201009:28x64
Databasemailengine.dll10.0.1835.075,62427-Feb-201009:28x86
Databasemailprotocols.dll10.0.1835.042,85627-Feb-201009:28x86
Datacollectorcontroller.dll2007.100.1835.0255,33627-Feb-201009:28x64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.1835.014,18427-Feb-201009:46x64
Sqlagent.exe2007.100.1835.0427,88027-Feb-201010:24x64
Sqlctr100.dll2007.100.1835.0108,39227-Feb-201010:24x64
Sqlctr100.dll2007.100.1835.077,16027-Feb-201006:15x86
Sqlos.dll2007.100.1835.015,20827-Feb-201010:24x64
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.1835.015,72027-Feb-201010:24x64
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.1835.03,375,97627-Feb-201010:24x64
Sqlservr.exe2007.100.1835.057,853,80027-Feb-201010:24x64
Sqsrvres.dll2007.100.1835.0105,83227-Feb-201010:26x64
Xpstar.dll2007.100.1835.0546,66427-Feb-201010:26x64
SQL Server 2008年数据库服务共同的核心
文件名称文件版本文件大小日期时间平台
Microsoft.analysisservices.dll10.0.1835.01,316,71227-Feb-201005:22x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.0.1835.0149,35227-Feb-201005:25x86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.0.1835.0403,30427-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.1835.02,860,90427-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.1835.0182,12027-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.1835.01,083,24027-Feb-201005:26x86
Msgprox.dll2007.100.1835.0202,60027-Feb-201005:28x86
Msgprox.dll2007.100.1835.0246,12027-Feb-201009:53x64
Replisapi.dll2007.100.1835.0272,23227-Feb-201005:40x86
Replisapi.dll2007.100.1835.0377,70427-Feb-201010:00x64
Replprov.dll2007.100.1835.0575,84827-Feb-201005:40x86
Replprov.dll2007.100.1835.0728,42427-Feb-201010:00x64
Replrec.dll2007.100.1835.0789,86427-Feb-201005:40x86
Replrec.dll2007.100.1835.0977,25627-Feb-201010:00x64
Replsub.dll2007.100.1835.0410,98427-Feb-201005:40x86
Replsub.dll2007.100.1835.0492,39227-Feb-201010:00x64
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.1835.014,18427-Feb-201009:46x64
Sqlmgmprovider.dll2007.100.1835.0261,48027-Feb-201006:15x86
Sqlmgmprovider.dll2007.100.1835.0358,76027-Feb-201010:24x64
Svrenumapi100.dll2007.100.1835.01,017,19227-Feb-201010:26x64
Svrenumapi100.dll2007.100.1835.0756,07227-Feb-201006:17x86
Xmlsub.dll2007.100.1835.0192,36027-Feb-201006:18x86
Xmlsub.dll2007.100.1835.0308,07227-Feb-201010:26x64
SQL Server 2008年商业智能开发 Studio
文件名称文件版本文件大小日期时间平台
Commanddest.dll2007.100.1835.0164,71227-Feb-201004:37x86
Dataprofileviewer.exe10.0.1835.0313,19227-Feb-201004:38x86
Dtexec.exe2007.100.1835.054,12027-Feb-201004:45x86
Dts.dll2007.100.1835.01,429,35227-Feb-201004:45x86
Dtslog.dll2007.100.1835.079,72027-Feb-201004:45x86
Dtspipeline.dll2007.100.1835.0694,12027-Feb-201004:45x86
Dtswizard.exe2007.100.1835.0804,71227-Feb-201004:45x86
Exceldest.dll2007.100.1835.0173,41627-Feb-201004:52x86
Excelsrc.dll2007.100.1835.0183,14427-Feb-201004:52x86
Flatfiledest.dll2007.100.1835.0276,32827-Feb-201004:53x86
Flatfilesrc.dll2007.100.1835.0284,00827-Feb-201004:53x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll10.0.1835.03,233,64027-Feb-201005:22x86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.0.1835.05,920,61627-Feb-201005:22x86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.1835.01,316,71227-Feb-201005:22x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.0.1835.01,001,32027-Feb-201005:23x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.0.1835.05,928,80827-Feb-201005:23x86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.1835.04,233,06427-Feb-201005:23x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.1835.0333,67227-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.1835.0563,04827-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.0.1835.083,81627-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.designer.dll10.0.1835.0657,25627-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.1835.0898,92027-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.1835.0251,75227-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.1835.0284,52027-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.0.1835.0198,50427-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.1835.0145,25627-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.1835.04,339,56027-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.0.1835.092,00827-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.0.1835.0829,28827-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.0.1835.010020027-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.1835.0247,65627-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.0.1835.0227,17627-Feb-201005:23x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.0.1835.067,43227-Feb-201005:23x86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.1835.0280,42427-Feb-201005:25x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.1835.0296,80827-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.1835.071,52827-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.1835.0141,16027-Feb-201005:28x86
Msmdlocal.dll10.0.1835.023,466,34427-Feb-201005:28x86
Msmdlocal.dll10.0.1835.044,422,50427-Feb-201009:53x64
Msmdpp.dll10.0.1835.06,127,97627-Feb-201005:28x86
Msmgdsrv.dll10.0.1835.012,332,39227-Feb-201009:53x64
Msmgdsrv.dll10.0.1835.08,557,92827-Feb-201005:28x86
Msolap100.dll10.0.1835.06,532,45627-Feb-201005:28x86
Msolap100.dll10.0.1835.08,152,42427-Feb-201009:53x64
Oledbdest.dll2007.100.1835.0173,92827-Feb-201005:30x86
Oledbsrc.dll2007.100.1835.0186,72827-Feb-201005:30x86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.1835.01,324,90427-Feb-201005:40x86
Sql_bids_keyfile.dll2007.100.1835.014,18427-Feb-201009:46x64
Sqldest.dll2007.100.1835.0180,07227-Feb-201006:15x86
Sqlmanagerui.dll10.0.1835.07,559,01627-Feb-201006:15x86
Sqltaskconnections.dll2007.100.1835.0113,51227-Feb-201006:17x86
Txdataconvert.dll2007.100.1835.0206,69627-Feb-201006:17x86
Txgroupdups.dll2007.100.1835.0258,40827-Feb-201006:17x86
Txlookup.dll2007.100.1835.0354,15227-Feb-201006:17x86
SQL Server 2008 Analysis Services
文件名称文件版本文件大小日期时间平台
Microsoft.analysisservices.dll10.0.1835.01,316,71227-Feb-201005:22x86
Msmdlocal.dll10.0.1835.023,466,34427-Feb-201005:28x86
Msmdlocal.dll10.0.1835.044,422,50427-Feb-201009:53x64
Msmdpump.dll10.0.1835.07,426,92027-Feb-201009:53x64
Msmdredir.dll10.0.1835.06,201,19227-Feb-201005:28x86
Msmdspdm.dll10.0.1835.0178,02427-Feb-201009:53x86
Msmdsrv.exe10.0.1835.043,700,07227-Feb-201009:53x64
Msmgdsrv.dll10.0.1835.012,332,39227-Feb-201009:53x64
Msmgdsrv.dll10.0.1835.08,557,92827-Feb-201005:28x86
Msolap100.dll10.0.1835.06,532,45627-Feb-201005:28x86
Msolap100.dll10.0.1835.08,152,42427-Feb-201009:53x64
Sql_as_keyfile.dll2007.100.1835.014,18427-Feb-201009:46x64
SQL Server 2008年集成服务
文件名称文件版本文件大小日期时间平台
Commanddest.dll2007.100.1835.0247,14427-Feb-201009:28x64
Dtexec.exe2007.100.1835.064,87227-Feb-201009:32x64
Dts.dll2007.100.1835.02,202,98427-Feb-201009:32x64
Dtslog.dll2007.100.1835.095,59227-Feb-201009:32x64
Dtspipeline.dll2007.100.1835.01,086,82427-Feb-201009:32x64
Dtswizard.exe2007.100.1835.0800,61627-Feb-201009:32x64
Exceldest.dll2007.100.1835.0260,45627-Feb-201009:35x64
Excelsrc.dll2007.100.1835.0279,91227-Feb-201009:35x64
Flatfiledest.dll2007.100.1835.0414,56827-Feb-201009:35x64
Flatfilesrc.dll2007.100.1835.0424,80827-Feb-201009:35x64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.0.1835.067,43227-Feb-201009:50x86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.1835.0280,42427-Feb-201009:51x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.1835.0296,80827-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.1835.071,52827-Feb-201009:53x86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.1835.0141,16027-Feb-201005:28x86
Msmdpp.dll10.0.1835.07,362,92027-Feb-201009:53x64
Oledbdest.dll2007.100.1835.0259,94427-Feb-201009:55x64
Oledbsrc.dll2007.100.1835.0286,05627-Feb-201009:55x64
Sql_is_keyfile.dll2007.100.1835.014,18427-Feb-201009:46x64
Sqldest.dll2007.100.1835.0264,55227-Feb-201010:24x64
Sqltaskconnections.dll2007.100.1835.0161,12827-Feb-201010:24x64
Txdataconvert.dll2007.100.1835.0306,02427-Feb-201010:26x64
Txgroupdups.dll2007.100.1835.0478,05627-Feb-201010:26x64
Txlookup.dll2007.100.1835.0535,91227-Feb-201010:26x64
SQL Server 2008年报告服务
文件名称文件版本文件大小日期时间平台
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.1835.0563,04827-Feb-201009:50x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.0.1835.083,81627-Feb-201009:50x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.1835.0898,92027-Feb-201009:50x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.1835.0251,75227-Feb-201009:50x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.1835.0284,52027-Feb-201009:50x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.0.1835.0198,50427-Feb-201009:50x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.1835.0145,25627-Feb-201009:50x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.1835.04,339,56027-Feb-201009:50x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.0.1835.092,00827-Feb-201009:50x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.0.1835.0829,28827-Feb-201009:50x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.0.1835.010020027-Feb-201009:50x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.1835.0247,65627-Feb-201009:50x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.0.1835.0227,17627-Feb-201009:50x86
Msmgdsrv.dll10.0.1835.012,332,39227-Feb-201009:53x64
Reportingserviceslibrary.dll10.0.1835.01,324,90427-Feb-201010:00x86
Reportingservicesservice.exe2007.100.1835.02,042,72827-Feb-201010:00x64
Reportingserviceswebserver.dll10.0.1835.01,906,53627-Feb-201010:00x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.0.1835.01,611,62427-Feb-201010:00x86
Rsconfigtool.exe10.0.1835.01,206,12027-Feb-201006:07x86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.1835.014,18427-Feb-201009:46x64
SQL Server 2008年管理 Studio
文件名称文件版本文件大小日期时间平台
Commanddest.dll2007.100.1835.0164,71227-Feb-201004:37x86
Copydatabasewizard.exe10.0.1835.0661,35227-Feb-201004:37x86
Databasemailwizard.exe10.0.1835.0595,81627-Feb-201004:37x86
Dataprofileviewer.exe10.0.1835.0313,19227-Feb-201004:38x86
Dtexec.exe2007.100.1835.054,12027-Feb-201004:45x86
Dts.dll2007.100.1835.01,429,35227-Feb-201004:45x86
Dtslog.dll2007.100.1835.079,72027-Feb-201004:45x86
Dtspipeline.dll2007.100.1835.0694,12027-Feb-201004:45x86
Dtswizard.exe2007.100.1835.0804,71227-Feb-201004:45x86
Exceldest.dll2007.100.1835.0173,41627-Feb-201004:52x86
Excelsrc.dll2007.100.1835.0183,14427-Feb-201004:52x86
Flatfiledest.dll2007.100.1835.0276,32827-Feb-201004:53x86
Flatfilesrc.dll2007.100.1835.0284,00827-Feb-201004:53x86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.1835.04,233,06427-Feb-201005:23x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.1835.0333,67227-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.1835.0898,92027-Feb-201005:23x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.0.1835.067,43227-Feb-201005:23x86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.1835.0280,42427-Feb-201005:25x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.1835.0292,71227-Feb-201005:25x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.1835.0296,80827-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.0.1835.083,81627-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.0.1835.03,290,98427-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.management.reports.dll10.0.1835.08,968,04027-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll10.0.1835.0391,01627-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.0.1835.092,00827-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.1835.071,52827-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.1835.01,765,73627-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.sqlparser.dll10.0.1835.02,148,20027-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.0.1835.0280,42427-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.1835.0141,16027-Feb-201005:28x86
Objectexplorer.dll10.0.1835.03,237,73627-Feb-201005:30x86
Oledbdest.dll2007.100.1835.0173,92827-Feb-201005:30x86
Oledbsrc.dll2007.100.1835.0186,72827-Feb-201005:30x86
Radlangsvc.dll10.0.1835.0120,68027-Feb-201005:38x86
Rsconfigtool.exe10.0.1835.01,206,12027-Feb-201006:07x86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.1835.014,18427-Feb-201009:46x64
Sqldest.dll2007.100.1835.0180,07227-Feb-201006:15x86
Sqleditors.dll10.0.1835.01,226,60027-Feb-201006:15x86
Sqlmanagerui.dll10.0.1835.07,559,01627-Feb-201006:15x86
Sqltaskconnections.dll2007.100.1835.0113,51227-Feb-201006:17x86
Txdataconvert.dll2007.100.1835.0206,69627-Feb-201006:17x86
Txgroupdups.dll2007.100.1835.0258,40827-Feb-201006:17x86
Txlookup.dll2007.100.1835.0354,15227-Feb-201006:17x86
SQL Server 2008年工具和工作站组件
文件名称文件版本文件大小日期时间平台
Autoadmin.dll2007.100.1835.0937,83227-Feb-201004:36x86
Dtexec.exe2007.100.1835.054,12027-Feb-201004:45x86
Dtexec.exe2007.100.1835.064,87227-Feb-201009:32x64
Dts.dll2007.100.1835.01,429,35227-Feb-201004:45x86
Dts.dll2007.100.1835.02,202,98427-Feb-201009:32x64
Dtslog.dll2007.100.1835.079,72027-Feb-201004:45x86
Dtslog.dll2007.100.1835.095,59227-Feb-201009:32x64
Dtspipeline.dll2007.100.1835.01,086,82427-Feb-201009:32x64
Dtspipeline.dll2007.100.1835.0694,12027-Feb-201004:45x86
Dtswizard.exe2007.100.1835.0800,61627-Feb-201009:32x64
Dtswizard.exe2007.100.1835.0804,71227-Feb-201004:45x86
Exceldest.dll2007.100.1835.0173,41627-Feb-201004:52x86
Exceldest.dll2007.100.1835.0260,45627-Feb-201009:35x64
Excelsrc.dll2007.100.1835.0183,14427-Feb-201004:52x86
Excelsrc.dll2007.100.1835.0279,91227-Feb-201009:35x64
Flatfiledest.dll2007.100.1835.0276,32827-Feb-201004:53x86
Flatfiledest.dll2007.100.1835.0414,56827-Feb-201009:35x64
Flatfilesrc.dll2007.100.1835.0284,00827-Feb-201004:53x86
Flatfilesrc.dll2007.100.1835.0424,80827-Feb-201009:35x64
Microsoft.analysisservices.controls.dll10.0.1835.03,233,64027-Feb-201005:22x86
Microsoft.analysisservices.deployment.exe10.0.1835.0501,60827-Feb-201005:22x86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.0.1835.05,920,61627-Feb-201005:22x86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.1835.01,316,71227-Feb-201005:22x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.0.1835.01,001,32027-Feb-201005:23x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.0.1835.05,928,80827-Feb-201005:23x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.0.1835.067,43227-Feb-201005:23x86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.0.1835.0227,17627-Feb-201009:50x86
Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll10.0.1835.01,300,32827-Feb-201009:51x86
Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll10.0.1766.024,60001-Oct-200811:20x86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.1835.071,52827-Feb-201005:26x86
Msmdlocal.dll10.0.1835.023,466,34427-Feb-201005:28x86
Msmdlocal.dll10.0.1835.044,422,50427-Feb-201009:53x64
Msmdpp.dll10.0.1835.06,127,97627-Feb-201005:28x86
Msmgdsrv.dll10.0.1835.012,332,39227-Feb-201009:53x64
Msmgdsrv.dll10.0.1835.08,557,92827-Feb-201005:28x86
Msolap100.dll10.0.1835.06,532,45627-Feb-201005:28x86
Msolap100.dll10.0.1835.08,152,42427-Feb-201009:53x64
Oledbdest.dll2007.100.1835.0173,92827-Feb-201005:30x86
Oledbdest.dll2007.100.1835.0259,94427-Feb-201009:55x64
Oledbsrc.dll2007.100.1835.0186,72827-Feb-201005:30x86
Oledbsrc.dll2007.100.1835.0286,05627-Feb-201009:55x64
Spresolv.dll2007.100.1835.0179,04827-Feb-201006:15x86
Spresolv.dll2007.100.1835.0215,91227-Feb-201010:24x64
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.1835.014,18427-Feb-201009:46x64
Sqltaskconnections.dll2007.100.1835.0113,51227-Feb-201006:17x86
Sqltaskconnections.dll2007.100.1835.0161,12827-Feb-201010:24x64
Txdataconvert.dll2007.100.1835.0206,69627-Feb-201006:17x86
Txdataconvert.dll2007.100.1835.0306,02427-Feb-201010:26x64
SQL Server 2008年全文引擎
文件名称文件版本文件大小日期时间平台
Chsbrkr.dll12.0.9730.01,690,47227-Feb-201009:28x64
Chtbrkr.dll12.0.9730.06,106,47227-Feb-201009:28x64
Fd.dll2007.100.1835.0689,00027-Feb-201009:35x64
Iftsph.dll2007.100.1835.054,63227-Feb-201009:39x64
Infosoft.dll12.0.9730.0617,83227-Feb-201009:39x64
Korwbrkr.dll12.0.9730.098,15227-Feb-201009:50x64
Msfte.dll12.0.9732.03,812,71227-Feb-201009:53x64
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.1835.014,18427-Feb-201009:46x64
Xmlfilt.dll12.0.9730.0265,57627-Feb-201010:26x64
SQL Server 2008年浏览器服务
文件名称文件版本文件大小日期时间平台
Msmdredir.dll10.0.1835.06,201,19227-Feb-201005:28x86
Msmdsrv.rll10.0.1835.0665,44827-Feb-201005:47x86
Sqlbrowser_keyfile.dll2007.100.1835.013,67227-Feb-201005:15x86
SQL Server 2008年的本机客户端
文件名称文件版本文件大小日期时间平台
Sqlncli_keyfile.dll2007.100.1835.014,18427-Feb-201009:46x64
Sqlncli10.dll2007.100.1835.02,457,44827-Feb-201006:15x86
Sqlncli10.dll2007.100.1835.03,155,81627-Feb-201010:24x64

安腾体系结构版本

SQL Server 2008 数据库服务核心共享
文件名称文件版本文件大小日期时间平台
Commanddest.dll2007.100.1835.0557,92827-Feb-201011:01IA-64
Distrib.exe2007.100.1835.0205,67227-Feb-201011:06IA-64
Dtexec.exe2007.100.1835.0154,98427-Feb-201011:06IA-64
Dts.dll2007.100.1835.04,249,96027-Feb-201011:06IA-64
Dtslog.dll2007.100.1835.0183,65627-Feb-201011:06IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.1835.02,020,71227-Feb-201011:06IA-64
Dtswizard.exe2007.100.1835.0800,61627-Feb-201011:06IA-64
Exceldest.dll2007.100.1835.0584,55227-Feb-201011:08IA-64
Excelsrc.dll2007.100.1835.0641,89627-Feb-201011:08IA-64
Flatfiledest.dll2007.100.1835.0951,14427-Feb-201011:08IA-64
Flatfilesrc.dll2007.100.1835.0975,20827-Feb-201011:08IA-64
Iftsph.dll2007.100.1835.088,42427-Feb-201011:12IA-64
Logread.exe2007.100.1835.01,124,71227-Feb-201011:23IA-64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.0.1835.067,43227-Feb-201011:23x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.0.1835.0149,35227-Feb-201005:25x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.1835.0292,71227-Feb-201005:25x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.1835.0296,80827-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.0.1835.083,81627-Feb-201011:25x86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.0.1835.0403,30427-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.1835.071,52827-Feb-201011:26x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.1835.01,765,73627-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.1835.02,656,61627-Feb-201011:26IA-64
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.1835.02,860,90427-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.1835.0182,12027-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.1835.01,083,24027-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.1835.0141,16027-Feb-201005:28x86
Oledbdest.dll2007.100.1835.0586,60027-Feb-201011:28IA-64
Oledbsrc.dll2007.100.1835.0653,67227-Feb-201011:28IA-64
Rdistcom.dll2007.100.1835.01,835,36827-Feb-201011:32IA-64
Repldp.dll2007.100.1835.0191,33627-Feb-201005:38x86
Repldp.dll2007.100.1835.0522,60027-Feb-201011:32IA-64
Replmerg.exe2007.100.1835.0969,57627-Feb-201011:33IA-64
Replsync.dll2007.100.1835.0272,74427-Feb-201011:33IA-64
Snapshot.exe10.0.1835.013,16027-Feb-201006:15x86
Spresolv.dll2007.100.1835.0504,68027-Feb-201011:57IA-64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.1835.019,30427-Feb-201011:19IA-64
Sqllogship.exe10.0.1835.096,10427-Feb-201011:57x86
Sqlmergx.dll2007.100.1835.0428,39227-Feb-201011:57IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.1835.0335,72027-Feb-201011:57IA-64
Sqlwep100.dll2007.100.1835.0216,42427-Feb-201011:57IA-64
Txdataconvert.dll2007.100.1835.0674,66427-Feb-201011:58IA-64
Txlookup.dll2007.100.1835.01,185,12827-Feb-201011:58IA-64
SQL Server 2008年数据库服务核心实例
文件名称文件版本文件大小日期时间平台
Atxcore.dll2007.100.1835.059,24027-Feb-201011:01IA-64
Databasemailengine.dll10.0.1835.075,62427-Feb-201011:01x86
Databasemailprotocols.dll10.0.1835.042,85627-Feb-201011:01x86
Datacollectorcontroller.dll2007.100.1835.0470,88827-Feb-201011:01IA-64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.1835.019,30427-Feb-201011:19IA-64
Sqlagent.exe2007.100.1835.01,202,02427-Feb-201011:57IA-64
Sqlctr100.dll2007.100.1835.0135,01627-Feb-201011:57IA-64
Sqlctr100.dll2007.100.1835.077,16027-Feb-201006:15x86
Sqlos.dll2007.100.1835.022,37627-Feb-201011:57IA-64
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.1835.020,84027-Feb-201011:57IA-64
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.1835.03,382,12027-Feb-201011:57IA-64
Sqlservr.exe2007.100.1835.0110,976,36027-Feb-201011:57IA-64
Sqsrvres.dll2007.100.1835.0187,75227-Feb-201011:58IA-64
Xpstar.dll2007.100.1835.0936,80827-Feb-201011:58IA-64
SQL Server 2008年数据库服务共同的核心
文件名称文件版本文件大小日期时间平台
Microsoft.analysisservices.dll10.0.1835.01,316,71227-Feb-201005:22x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.0.1835.0149,35227-Feb-201005:25x86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.0.1835.0403,30427-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.1835.02,860,90427-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.1835.0182,12027-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.1835.01,083,24027-Feb-201005:26x86
Msgprox.dll2007.100.1835.0202,60027-Feb-201005:28x86
Msgprox.dll2007.100.1835.0534,37627-Feb-201011:26IA-64
Replisapi.dll2007.100.1835.0272,23227-Feb-201005:40x86
Replisapi.dll2007.100.1835.0761,70427-Feb-201011:33IA-64
Replprov.dll2007.100.1835.01,642,85627-Feb-201011:33IA-64
Replprov.dll2007.100.1835.0575,84827-Feb-201005:40x86
Replrec.dll2007.100.1835.02,125,67227-Feb-201011:33IA-64
Replrec.dll2007.100.1835.0789,86427-Feb-201005:40x86
Replsub.dll2007.100.1835.01,111,91227-Feb-201011:33IA-64
Replsub.dll2007.100.1835.0410,98427-Feb-201005:40x86
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.1835.019,30427-Feb-201011:19IA-64
Sqlmgmprovider.dll2007.100.1835.0261,48027-Feb-201006:15x86
Sqlmgmprovider.dll2007.100.1835.0699,75227-Feb-201011:57IA-64
Svrenumapi100.dll2007.100.1835.02,696,04027-Feb-201011:58IA-64
Svrenumapi100.dll2007.100.1835.0756,07227-Feb-201006:17x86
Xmlsub.dll2007.100.1835.0192,36027-Feb-201006:18x86
Xmlsub.dll2007.100.1835.0559,46427-Feb-201011:58IA-64
SQL Server 2008 Analysis Services
文件名称文件版本文件大小日期时间平台
Microsoft.analysisservices.dll10.0.1835.01,316,71227-Feb-201005:22x86
Msmdlocal.dll10.0.1835.023,466,34427-Feb-201005:28x86
Msmdlocal.dll10.0.1835.057,519,97627-Feb-201011:26IA-64
Msmdpump.dll10.0.1835.08,940,39227-Feb-201011:26IA-64
Msmdredir.dll10.0.1835.08,490,85627-Feb-201011:26IA-64
Msmdspdm.dll10.0.1835.0178,02427-Feb-201011:26x86
Msmdsrv.exe10.0.1835.058,862,95227-Feb-201011:26IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.1835.015,484,77627-Feb-201011:26IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.1835.08,557,92827-Feb-201005:28x86
Msolap100.dll10.0.1835.010,063,72027-Feb-201011:26IA-64
Msolap100.dll10.0.1835.06,532,45627-Feb-201005:28x86
Sql_as_keyfile.dll2007.100.1835.019,30427-Feb-201011:19IA-64
SQL Server 2008年集成服务
文件名称文件版本文件大小日期时间平台
Commanddest.dll2007.100.1835.0557,92827-Feb-201011:01IA-64
Dtexec.exe2007.100.1835.0154,98427-Feb-201011:06IA-64
Dts.dll2007.100.1835.04,249,96027-Feb-201011:06IA-64
Dtslog.dll2007.100.1835.0183,65627-Feb-201011:06IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.1835.02,020,71227-Feb-201011:06IA-64
Dtswizard.exe2007.100.1835.0800,61627-Feb-201011:06IA-64
Exceldest.dll2007.100.1835.0584,55227-Feb-201011:08IA-64
Excelsrc.dll2007.100.1835.0641,89627-Feb-201011:08IA-64
Flatfiledest.dll2007.100.1835.0951,14427-Feb-201011:08IA-64
Flatfilesrc.dll2007.100.1835.0975,20827-Feb-201011:08IA-64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.0.1835.067,43227-Feb-201011:23x86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.1835.0280,42427-Feb-201011:25x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.1835.0296,80827-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.1835.071,52827-Feb-201011:26x86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.1835.0141,16027-Feb-201005:28x86
Msmdpp.dll10.0.1835.08,877,92827-Feb-201011:26IA-64
Oledbdest.dll2007.100.1835.0586,60027-Feb-201011:28IA-64
Oledbsrc.dll2007.100.1835.0653,67227-Feb-201011:28IA-64
Sql_is_keyfile.dll2007.100.1835.019,30427-Feb-201011:19IA-64
Sqldest.dll2007.100.1835.0602,98427-Feb-201011:57IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.1835.0335,72027-Feb-201011:57IA-64
Txdataconvert.dll2007.100.1835.0674,66427-Feb-201011:58IA-64
Txgroupdups.dll2007.100.1835.0941,92827-Feb-201011:58IA-64
Txlookup.dll2007.100.1835.01,185,12827-Feb-201011:58IA-64
SQL Server 2008年报告服务
文件名称文件版本文件大小日期时间平台
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.1835.0563,04827-Feb-201011:23x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.0.1835.083,81627-Feb-201011:23x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.1835.0898,92027-Feb-201011:23x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.1835.0251,75227-Feb-201011:23x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.1835.0284,52027-Feb-201011:23x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.0.1835.0198,50427-Feb-201011:23x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.1835.0145,25627-Feb-201011:23x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.1835.04,339,56027-Feb-201011:23x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.0.1835.092,00827-Feb-201011:23x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.0.1835.0829,28827-Feb-201011:23x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.0.1835.010020027-Feb-201011:23x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.1835.0247,65627-Feb-201011:23x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.0.1835.0227,17627-Feb-201011:23x86
Msmgdsrv.dll10.0.1835.015,484,77627-Feb-201011:26IA-64
Reportingserviceslibrary.dll10.0.1835.01,324,90427-Feb-201011:33x86
Reportingservicesservice.exe2007.100.1835.03,358,56827-Feb-201011:33IA-64
Reportingserviceswebserver.dll10.0.1835.01,906,53627-Feb-201011:33x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.0.1835.01,611,62427-Feb-201011:33x86
Rsconfigtool.exe10.0.1835.01,206,12027-Feb-201006:07x86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.1835.019,30427-Feb-201011:19IA-64
SQL Server 2008年管理 Studio
文件名称文件版本文件大小日期时间平台
Commanddest.dll2007.100.1835.0164,71227-Feb-201004:37x86
Copydatabasewizard.exe10.0.1835.0661,35227-Feb-201004:37x86
Databasemailwizard.exe10.0.1835.0595,81627-Feb-201004:37x86
Dataprofileviewer.exe10.0.1835.0313,19227-Feb-201004:38x86
Dtexec.exe2007.100.1835.054,12027-Feb-201004:45x86
Dts.dll2007.100.1835.01,429,35227-Feb-201004:45x86
Dtslog.dll2007.100.1835.079,72027-Feb-201004:45x86
Dtspipeline.dll2007.100.1835.0694,12027-Feb-201004:45x86
Dtswizard.exe2007.100.1835.0804,71227-Feb-201004:45x86
Exceldest.dll2007.100.1835.0173,41627-Feb-201004:52x86
Excelsrc.dll2007.100.1835.0183,14427-Feb-201004:52x86
Flatfiledest.dll2007.100.1835.0276,32827-Feb-201004:53x86
Flatfilesrc.dll2007.100.1835.0284,00827-Feb-201004:53x86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.1835.04,233,06427-Feb-201005:23x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.1835.0333,67227-Feb-201005:23x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.1835.0898,92027-Feb-201005:23x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.0.1835.067,43227-Feb-201005:23x86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.1835.0280,42427-Feb-201005:25x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.1835.0292,71227-Feb-201005:25x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.1835.0296,80827-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.0.1835.083,81627-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.0.1835.03,290,98427-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.management.reports.dll10.0.1835.08,968,04027-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll10.0.1835.0391,01627-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.0.1835.092,00827-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.1835.071,52827-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.1835.01,765,73627-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.sqlparser.dll10.0.1835.02,148,20027-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.0.1835.0280,42427-Feb-201005:26x86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.1835.0141,16027-Feb-201005:28x86
Objectexplorer.dll10.0.1835.03,237,73627-Feb-201005:30x86
Oledbdest.dll2007.100.1835.0173,92827-Feb-201005:30x86
Oledbsrc.dll2007.100.1835.0186,72827-Feb-201005:30x86
Radlangsvc.dll10.0.1835.0120,68027-Feb-201005:38x86
Rsconfigtool.exe10.0.1835.01,206,12027-Feb-201006:07x86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.1835.019,30427-Feb-201011:19IA-64
Sqldest.dll2007.100.1835.0180,07227-Feb-201006:15x86
Sqleditors.dll10.0.1835.01,226,60027-Feb-201006:15x86
Sqlmanagerui.dll10.0.1835.07,559,01627-Feb-201006:15x86
Sqltaskconnections.dll2007.100.1835.0113,51227-Feb-201006:17x86
Txdataconvert.dll2007.100.1835.0206,69627-Feb-201006:17x86
Txgroupdups.dll2007.100.1835.0258,40827-Feb-201006:17x86
Txlookup.dll2007.100.1835.0354,15227-Feb-201006:17x86
SQL Server 2008年工具和工作站组件
文件名称文件版本文件大小日期时间平台
Autoadmin.dll2007.100.1835.0937,83227-Feb-201004:36x86
Dtexec.exe2007.100.1835.0154,98427-Feb-201011:06IA-64
Dtexec.exe2007.100.1835.054,12027-Feb-201004:45x86
Dts.dll2007.100.1835.01,429,35227-Feb-201004:45x86
Dts.dll2007.100.1835.04,249,96027-Feb-201011:06IA-64
Dtslog.dll2007.100.1835.0183,65627-Feb-201011:06IA-64
Dtslog.dll2007.100.1835.079,72027-Feb-201004:45x86
Dtspipeline.dll2007.100.1835.02,020,71227-Feb-201011:06IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.1835.0694,12027-Feb-201004:45x86
Dtswizard.exe2007.100.1835.0800,61627-Feb-201011:06IA-64
Dtswizard.exe2007.100.1835.0804,71227-Feb-201004:45x86
Exceldest.dll2007.100.1835.0173,41627-Feb-201004:52x86
Exceldest.dll2007.100.1835.0584,55227-Feb-201011:08IA-64
Excelsrc.dll2007.100.1835.0183,14427-Feb-201004:52x86
Excelsrc.dll2007.100.1835.0641,89627-Feb-201011:08IA-64
Flatfiledest.dll2007.100.1835.0276,32827-Feb-201004:53x86
Flatfiledest.dll2007.100.1835.0951,14427-Feb-201011:08IA-64
Flatfilesrc.dll2007.100.1835.0284,00827-Feb-201004:53x86
Flatfilesrc.dll2007.100.1835.0975,20827-Feb-201011:08IA-64
Microsoft.analysisservices.controls.dll10.0.1835.03,233,64027-Feb-201005:22x86
Microsoft.analysisservices.deployment.exe10.0.1835.0501,60827-Feb-201005:22x86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.0.1835.05,920,61627-Feb-201005:22x86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.1835.01,316,71227-Feb-201005:22x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.0.1835.01,001,32027-Feb-201005:23x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.0.1835.05,928,80827-Feb-201005:23x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.0.1835.067,43227-Feb-201005:23x86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.0.1835.0227,17627-Feb-201011:23x86
Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll10.0.1835.01,300,32827-Feb-201011:24x86
Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll10.0.1766.024,60001-Oct-200809:16x86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.1835.071,52827-Feb-201005:26x86
Msmdlocal.dll10.0.1835.023,466,34427-Feb-201005:28x86
Msmdlocal.dll10.0.1835.057,519,97627-Feb-201011:26IA-64
Msmdpp.dll10.0.1835.06,127,97627-Feb-201005:28x86
Msmgdsrv.dll10.0.1835.015,484,77627-Feb-201011:26IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.1835.08,557,92827-Feb-201005:28x86
Msolap100.dll10.0.1835.010,063,72027-Feb-201011:26IA-64
Msolap100.dll10.0.1835.06,532,45627-Feb-201005:28x86
Oledbdest.dll2007.100.1835.0173,92827-Feb-201005:30x86
Oledbdest.dll2007.100.1835.0586,60027-Feb-201011:28IA-64
Oledbsrc.dll2007.100.1835.0186,72827-Feb-201005:30x86
Oledbsrc.dll2007.100.1835.0653,67227-Feb-201011:28IA-64
Spresolv.dll2007.100.1835.0179,04827-Feb-201006:15x86
Spresolv.dll2007.100.1835.0504,68027-Feb-201011:57IA-64
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.1835.019,30427-Feb-201011:19IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.1835.0113,51227-Feb-201006:17x86
Sqltaskconnections.dll2007.100.1835.0335,72027-Feb-201011:57IA-64
Txdataconvert.dll2007.100.1835.0206,69627-Feb-201006:17x86
Txdataconvert.dll2007.100.1835.0674,66427-Feb-201011:58IA-64
SQL Server 2008年全文引擎
文件名称文件版本文件大小日期时间平台
Chsbrkr.dll12.0.9730.01,879,91227-Feb-201011:01IA-64
Chtbrkr.dll12.0.9730.06,151,52827-Feb-201011:01IA-64
Fd.dll2007.100.1835.01,146,21627-Feb-201011:08IA-64
Iftsph.dll2007.100.1835.088,42427-Feb-201011:12IA-64
Infosoft.dll12.0.9730.01,911,65627-Feb-201011:12IA-64
Korwbrkr.dll12.0.9730.0179,04827-Feb-201011:23IA-64
Msfte.dll12.0.9732.07,080,80827-Feb-201011:26IA-64
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.1835.019,30427-Feb-201011:19IA-64
Xmlfilt.dll12.0.9730.0438,63227-Feb-201011:58IA-64
SQL Server 2008年浏览器服务
文件名称文件版本文件大小日期时间平台
Msmdredir.dll10.0.1835.08,490,85627-Feb-201011:26IA-64
Msmdsrv.rll10.0.1835.0664,93627-Feb-201011:37IA-64
Sqlbrowser_keyfile.dll2007.100.1835.019,30427-Feb-201011:19IA-64
SQL Server 2008年的本机客户端
文件名称文件版本文件大小日期时间平台
Sqlncli_keyfile.dll2007.100.1835.019,30427-Feb-201011:19IA-64
Sqlncli10.dll2007.100.1835.02,457,44827-Feb-201006:15x86
Sqlncli10.dll2007.100.1835.06,346,60027-Feb-201011:57IA-64

如何卸载累积更新包


要卸载累积更新包,请执行以下步骤:
 1. 在控制面板中,打开
  添加或删除程序
  项。
 2. 单击
  更改或删除程序
  .
 3. 要查看 SQL Server 2008年安装的所有更新,请单击以选中
  显示更新
  复选框。
 4. 卸载该累积修补程序包。

参考资料对于 SQL Server 的增量服务模式的详细信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
935897
增量服务模式是可以从 SQL Server 团队提供报告的问题的修补程序

有关命名 SQL Server 更新架构的详细信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
822499
对于 Microsoft SQL Server 软件更新程序包的新命名方案
有关软件更新术语的详细信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
824684
用来描述 Microsoft 软件更新的标准术语的说明