Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

您不能上载通过使用 Office Live Meeting 2007 客户端安装了知识库文章 980926 描述了此更新后的 PowerPoint 演示文稿

注意:这篇文章是由无人工介入的微软自动的机器翻译软件翻译完成。微软很高兴能同时提供给您由人工翻译的和由机器翻译的文章, 以使您能使用您的语言访问所有的知识库文章。然而由机器翻译的文章并不总是完美的。它可能存在词汇,语法或文法的问题,就像是一个外国人在说中文时总是可能犯这样的错误。虽然我们经常升级机器翻译软件以提高翻译质量,但是我们不保证机器翻译的正确度,也不对由于内容的误译或者客户对它的错误使用所引起的任何直接的, 或间接的可能的问题负责。

点击这里察看该文章的英文版: 2316205
症状
考虑以下方案:
 • 运行 Windows Vista 或 Windows 7 的计算机上使用 Microsoft Office Live Meeting 2007
 • 安装以下更新软件包:
  980926更新包的基于 Windows Live Meeting 2007 客户端的说明: 4 月 2010年。

  请注意版本的 Office Live Meeting 2007 客户端安装此更新程序包后,是 8.0.6362.187
 • 尝试通过使用 Office Live Meeting 2007 上载 PowerPoint 演示文稿
在这种情况下上载过程中可能会失败。 此外,您会收到以下错误消息:
文件无法上载到会议,因为未安装程序才能查看该文件或文件已损坏。 您可以尝试上载该文件从计算机中已安装相应的程序
解决方案
若要解决此问题,安装了以下的累积更新:
2029026更新包的基于 Windows Live Meeting 2007 客户端的说明: 7 月 2010年
状态
Microsoft 已经确认这是一个问题,在 Microsoft 产品中所列的"适用于"一节。
替代方法
要变通解决此问题,请按照下列步骤:
 1. 请确保您使用的 Office Live Meeting 2007 客户端的版本是版本 8.0.6362.187。 若要执行此操作单击有关 Microsoft Office Live 会议从该下拉-位于左上角的 Office Live Meeting 窗口菜单下。 在该有关 Microsoft Office Live 会议窗口,确认号码后版本是 8.0.6362.187
 2. 关闭所有打开 PowerPoint 演示文稿并退出 Office PowerPoint。
 3. 单击启动请单击运行中键入Taskmgr.exe,然后单击确定
 4. 请确认是否有任何Powerpnt.EXE过程 Windows 任务管理器中。 如果有一个Powerpnt.EXE处理,请将其选中单击结束进程,然后单击结束进程以结束该Powerpnt.EXE进程
 5. 通过使用 Office Live Meeting 2007 再次上载 PowerPoint 演示文稿

警告:本文已自动翻译

Özellikler

Makale No: 2316205 - Son İnceleme: 08/18/2010 07:46:00 - Düzeltme: 2.0

Microsoft Office Live Meeting 2007

 • kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2316205 KbMtzh
Geri bildirim