2008 SharePoint 服务器 2010年修补程序包 (Coreserver x none.msp ;Wosrv x none.msp ;Coreservermui-xx-xx.msp ;Wosrvmui-xx-xx.msp): 2012 年 11 月 15,

注意:这篇文章是由无人工介入的微软自动的机器翻译软件翻译完成。微软很高兴能同时提供给您由人工翻译的和由机器翻译的文章, 以使您能使用您的语言访问所有的知识库文章。然而由机器翻译的文章并不总是完美的。它可能存在词汇,语法或文法的问题,就像是一个外国人在说中文时总是可能犯这样的错误。虽然我们经常升级机器翻译软件以提高翻译质量,但是我们不保证机器翻译的正确度,也不对由于内容的误译或者客户对它的错误使用所引起的任何直接的, 或间接的可能的问题负责。

点击这里察看该文章的英文版: 2687610
概要
本文介绍了为 2012 年 11 月 15 日版 Microsoft SharePoint 服务器 2010年修补程序包中修复的问题。
简介

此修复程序包修复的问题

假定您使用第三方简单邮件传输协议 (SMTP) 网关作为电子邮件服务器,例如 PMDF。当某人将您添加为同事时,SharePoint 2010 向您发送电子邮件。在此情况下,邮件正文会被截断。

注意当添加同事的电子邮件超过了 998 个字符每行限制时,PMDF 是丰富文本格式 (RTF) 标准遵从性与严格。

解决方案

热修复补丁程序信息

A可以从 Microsoft 获得支持的修补程序。但是,此修补程序是若要更正此文章中描述的问题。将此应用仅对系统正在经历此中所描述的问题的修补程序文章。此修补程序可能会接受进一步的测试。因此,如果您是这个问题不会严重影响,我们建议您等待下一步包含此修复程序的软件更新。

如果获取此修复程序对于下载,则"修补程序下载"部分顶部的这知识文库文章。如果此部分不存在,请与 Microsoft 联系若要获取此修复程序的客户服务和支持。

注意如果出现其他问题或是否需要,任何故障诊断您可能需要创建单独的服务请求。将正常收取费用将应用于其他支持问题和事项,不计此特定的修补程序。有关 Microsoft 客户服务的完整列表和支持电话号码,或者要创建一个单独的服务请求,请访问下面的 Microsoft 网站: 注意"可用的修补程序下载"窗体所显示的语言它获取此修复程序。如果您看不到您的语言,这是因为修补程序没有那种语言。

先决条件

若要安装此修补程序,您必须具有 SharePoint 服务器 2010 Service Pack 1 (SP1) 安装。


重新启动要求

您不需要在应用此修补程序后,重新启动计算机。

修补程序替换信息

此修补程序不替代以前发布修补程序。

注册表信息

您不需要进行任何更改注册表。

文件信息

此修复程序包可能不包含将产品完全更新到最新版本所必需的所有文件。此修补程序包中包含解决本文列出的问题所需的文件。

"此修复程序包的全局版本使用 Microsoft Windows Installer若要安装此修补程序包的程序包。日期和为这些文件的时间下表中列出以协调世界时 (UTC)。当您查看文件信息,该日期将转换为本地时间。若要查找UTC 与本地时间,使用之间的区别 时区 选项卡在控制面板中的日期和时间项。


x64


下载信息
文件的名称文件版本文件大小日期时间
Officeserver2010-kb2687610-完整文件-x 64-glb.exe14.0.6129.5003290,355,05610-11 月-126: 06

Microsoft Windows Installer.msp 文件信息
文件的名称文件版本文件大小日期时间
Coreserver-x-none.msp不适用109,425,66410-11 月-1210: 07
Coreservermui-ar-sa.msp不适用6,778,88010-11 月-1210: 06
Coreservermui-bg-bg.msp不适用6,784,51210-11 月-1210: 06
Coreservermui-ca-es.msp不适用6,751,74410-11 月-1210: 04
Coreservermui-cs-cz.msp不适用6,775,29610-11 月-1210: 05
Coreservermui-da-dk.msp不适用6,770,68810-11 月-1210: 06
Coreservermui-de-de.msp不适用6,775,80810-11 月-1210: 06
Coreservermui-el-gr.msp不适用6,796,28810-11 月-1210: 09
Coreservermui-es-es.msp不适用6,772,73610-11 月-1210: 03
Coreservermui-et-ee.msp不适用6,766,08010-11 月-1210: 09
Coreservermui-欧盟-es.msp不适用6,750,20810-11 月-1210: 06
Coreservermui-fi-fi.msp不适用6,769,15210-11 月-1210: 07
Coreservermui-fr-fr.msp不适用6,779,39210-11 月-1210: 05
Coreservermui-gl-es.msp不适用6,767,61610-11 月-1210: 06
Coreservermui-他-il.msp不适用6,765,56810-11 月-1210: 07
Coreservermui-hi-in.msp不适用6,782,97610-11 月-1210: 04
Coreservermui-hr-hr.msp不适用6,774,78410-11 月-1210: 03
Coreservermui-hu-hu.msp不适用6,779,90410-11 月-1210: 03
Coreservermui-it-it.msp不适用6,768,12810-11 月-1210: 09
Coreservermui-ja-jp.msp不适用6,896,64010-11 月-1210: 10
Coreservermui-kk-kz.msp不适用6,779,39210-11 月-1210: 06
Coreservermui-ko-kr.msp不适用6,892,03210-11 月-1210: 04
Coreservermui-lt-lt.msp不适用6,773,24810-11 月-1210: 04
Lv Coreservermui-lv.msp不适用6,773,24810-11 月-1210: 04
Coreservermui-nb-no.msp不适用6,765,56810-11 月-1210: 07
Coreservermui-nl-nl.msp不适用6,772,22410-11 月-1210: 08
Coreservermui-pl-pl.msp不适用6,777,85610-11 月-1210: 09
Coreservermui-pt-br.msp不适用6,771,71210-11 月-1210: 09
Coreservermui-pt-pt.msp不适用6,772,73610-11 月-1210: 03
Coreservermui-ro-ro.msp不适用6,771,71210-11 月-1210: 05
Coreservermui-ru-ru.msp不适用6,965,24810-11 月-1210: 07
Coreservermui-sk-sk.msp不适用6,778,36810-11 月-1210: 08
Coreservermui-sl-si.msp不适用6,772,73610-11 月-1210: 08
Coreservermui-sr-latn-cs.msp不适用6,772,73610-11 月-1210: 07
Coreservermui-sv-se.msp不适用6,765,56810-11 月-1210: 06
Coreservermui-th-th.msp不适用6,774,27210-11 月-1210: 04
Coreservermui-tr-tr.msp不适用6,770,17610-11 月-1210: 05
Ua.msp-Coreservermui-英国不适用6,782,46410-11 月-1210: 07
Coreservermui-zh-cn.msp不适用6,881,79210-11 月-1210: 09
Coreservermui-zh-tw.msp不适用6,890,49610-11 月-1210: 05
Wosrv-x-none.msp不适用6,806,52810-11 月-1210: 09
Wosrvmui-ar-sa.msp不适用2,384,89610-11 月-1210: 04
Wosrvmui-bg-bg.msp不适用2,396,67210-11 月-1210: 04
Wosrvmui-ca-es.msp不适用2,368,51210-11 月-1210: 05
Wosrvmui-cs-cz.msp不适用2,389,50410-11 月-1210: 04
Wosrvmui-da-dk.msp不适用2,385,92010-11 月-1210: 09
Wosrvmui-de-de.msp不适用2,390,52810-11 月-1210: 06
Wosrvmui-el-gr.msp不适用2,404,86410-11 月-1210: 05
Wosrvmui-es-es.msp不适用2,387,96810-11 月-1210: 09
Wosrvmui-et-ee.msp不适用2,381,82410-11 月-1210: 08
Wosrvmui-欧盟-es.msp不适用2,368,00010-11 月-1210: 09
Wosrvmui-fi-fi.msp不适用2,385,92010-11 月-1210: 07
Wosrvmui-fr-fr.msp不适用2,389,50410-11 月-1210: 06
Wosrvmui-gl-es.msp不适用2,384,38410-11 月-1210: 08
Wosrvmui-他-il.msp不适用2,381,31210-11 月-1210: 05
Wosrvmui-hi-in.msp不适用2,393,60010-11 月-1210: 07
Wosrvmui-hr-hr.msp不适用2,389,50410-11 月-1210: 04
Wosrvmui-hu-hu.msp不适用2,393,08810-11 月-1210: 09
Wosrvmui-it-it.msp不适用2,384,38410-11 月-1210: 08
Wosrvmui-ja-jp.msp不适用2,377,72810-11 月-1210: 05
Wosrvmui-kk-kz.msp不适用2,391,55210-11 月-1210: 06
Wosrvmui-ko-kr.msp不适用2,373,63210-11 月-1210: 04
Wosrvmui-lt-lt.msp不适用2,387,96810-11 月-1210: 08
Lv Wosrvmui-lv.msp不适用2,387,45610-11 月-1210: 08
Wosrvmui-nb-no.msp不适用2,383,36010-11 月-1210: 05
Wosrvmui-nl-nl.msp不适用2,387,96810-11 月-1210: 07
Wosrvmui-pl-pl.msp不适用2,391,04010-11 月-1210: 06
Wosrvmui-pt-br.msp不适用2,386,94410-11 月-1210: 05
Wosrvmui-pt-pt.msp不适用2,387,96810-11 月-1210: 09
Wosrvmui-ro-ro.msp不适用2,387,96810-11 月-1210: 05
Wosrvmui-ru-ru.msp不适用2,397,18410-11 月-1210: 08
Wosrvmui-sk-sk.msp不适用2,392,06410-11 月-1210: 08
Wosrvmui-sl-si.msp不适用2,387,96810-11 月-1210: 07
Wosrvmui-sr-latn-cs.msp不适用2,388,99210-11 月-1210: 03
Wosrvmui-sv-se.msp不适用2,382,84810-11 月-1210: 03
Wosrvmui-th-th.msp不适用2,387,45610-11 月-1210: 04
Wosrvmui-tr-tr.msp不适用2,384,89610-11 月-1210: 04
Ua.msp-Wosrvmui-英国不适用2,394,62410-11 月-1210: 08
Wosrvmui-zh-cn.msp不适用2,370,04810-11 月-1210: 08
Wosrvmui-zh-tw.msp不适用2,371,58410-11 月-1210: 06
Coreserver-x-none.msp 文件信息

文件的名称文件版本文件大小日期时间
Accountjoiner.dll4.0.2450.49199,27214-8 月-1220: 28
Admapropertypages.dll4.0.2450.49223,85614-8 月-1220: 28
Antixsslibrary.dll2.0.0.033,80814-8 月-1220: 03
Atl90.dll9.0.21022.8179,7045-11 月-1213: 49
Bdcsearchprotocolhandler.dll14.0.6108.5000220,03211 8 月 29 日13: 39
Certmgr.exe6.0.6001.1713174,75214-8 月-1220: 05
Configdb.dll4.0.2450.491,665,63214-8 月-1220: 28
Connectorph.dll14.0.6107.5000283,50411 8 月 29 日13: 39
Containerpicker.dll4.0.2450.4951,82414-8 月-1220: 28
Csexport.exe4.0.2450.4943,61614-8 月-1220: 28
Cssearch.dll4.0.2450.49129,63214-8 月-1220: 28
Dbmapropertypages.dll4.0.2450.49244,33614-8 月-1220: 28
Docxpageconverter.exe14.0.6129.50001,221,72018-10 月-1223: 54
Edirectoryma.dll4.0.2450.4972,29614-8 月-1220: 28
Exch2007extension.dll4.0.2450.4915,47214-8 月-1220: 28
Exchangema.dll4.0.2450.49109,16014-8 月-1220: 28
Fimmapropertypages.dll4.0.2450.49182,90414-8 月-1220: 28
Functionlibrary.dll4.0.2450.4947,72814-8 月-1220: 28
Functionlibrary.dll4.0.2450.4947,72814-8 月-1221: 19
Galsync.dll4.0.2450.4964,09614-8 月-1220: 28
Globaloptions.dll4.0.2450.49281,19214-8 月-1220: 28
Grouplistview.dll4.0.2450.49129,64014-8 月-1220: 28
Ibmdsmapropertypages.dll4.0.2450.4992,79214-8 月-1220: 28
Iplanetmapropertypages.dll4.0.2450.49125,56814-8 月-1220: 28
Logging.dll4.0.2450.4918,52814-8 月-1220: 28
Maexecution.dll4.0.2450.49240,23214-8 月-1220: 28
Maexport.exe4.0.2450.4923,64814-8 月-1220: 28
Mahostm.dll4.0.2450.49326,75214-8 月-1220: 28
Mahostn.dll4.0.2450.4997,37614-8 月-1220: 28
Makecert.exe6.0.6001.1713157,85614-8 月-1220: 05
Mapackager.exe4.0.2450.4943,62414-8 月-1220: 28
Mapropertypages.dll4.0.2450.49350,83214-8 月-1220: 28
Mcrypt.dll4.0.2450.492,858,59214-8 月-1220: 28
Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe4.0.2450.4916,04014-8 月-1221: 19
Microsoft.identitymanagement.logging.dll4.0.2450.4951,86414-8 月-1220: 28
Microsoft.identitymanagement.logging.dll4.0.2450.4951,86414-8 月-1221: 19
Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll4.0.2450.4980,54414-8 月-1221: 19
Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll4.0.2450.4980,54414-8 月-1221: 19
Microsoft.identitymanagement.sqm.dll4.0.2450.4939,56814-8 月-1221: 19
Microsoft.metadirectoryservices.dll4.0.2450.4914,48014-8 月-1220: 28
Microsoft.metadirectoryservices.impl.dll4.0.2450.4984,63214-8 月-1220: 28
Microsoft.metadirectoryservicesex.dll4.0.0.060,04814-8 月-1220: 28
Microsoft.metadirectoryservicesex.dll4.0.0.060,04814-8 月-1221: 19
Microsoft.office.businessapplications.tools.autogen.dll14.0.6108.500051,07211 8 月 29 日9: 43
Microsoft.office.documentmanagement.dll14.0.6129.5000375,39219-10 月-120: 14
Microsoft.office.documentmanagement.dll14.0.6129.5000375,39219-10 月-120: 14
Microsoft.office.documentmanagement.pages.dll14.0.6124.5000125,57628-8 月-1218: 04
Microsoft.office.policy.adminpages.dll14.0.6108.500038,78411 8 月 29 日7: 00
Microsoft.office.policy.dll14.0.6128.5000879,24020-2002 年 9-1214: 20
Microsoft.office.policy.dll14.0.6128.5000879,24020-2002 年 9-1214: 20
Microsoft.office.policy.pages.dll14.0.6125.5000211,56828-8 月-1218: 04
Microsoft.office.securestoreservice.dll14.0.6114.5000297,80011 11 月 28 日8: 32
Microsoft.office.server.chart.dll14.0.6108.5000608,12811 8 月 29 日9: 46
Microsoft.office.server.dll14.0.6128.50001,870,47220-2002 年 9-1210: 41
Microsoft.office.server.dll14.0.6128.50001,870,47220-2002 年 9-1210: 41
Microsoft.office.server.filtercontrols.dll14.0.6108.5000165,76811 8 月 29 日10: 04
Microsoft.office.server.intl.dll14.0.6128.5000236,20820-2002 年 9-1210: 41
Microsoft.office.server.native.dll14.0.6108.5000667,52011 8 月 29 日10: 04
Microsoft.office.server.openxml.dll14.0.6129.50001,251,43218-10 月-1223: 40
Microsoft.office.server.search.connector.dll14.0.6119.50001,096,49625-4 月-121: 44
Microsoft.office.server.search.connector.dll14.0.6119.50001,096,49625-4 月-121: 44
Microsoft.office.server.search.dll14.0.6129.500113,285,48024-10 月-121: 44
Microsoft.office.server.search.dll14.0.6129.500113,285,48024-10 月-121: 44
Microsoft.office.server.userprofiles.activedirectorymaextension.dll14.0.6111.500019,38413 年 2002 年 9 月 11 日2: 36
Microsoft.office.server.userprofiles.dll14.0.6129.50002,759,28818-10 月-1223: 40
Microsoft.office.server.userprofiles.dll14.0.6129.50002,759,28818-10 月-1223: 40
Microsoft.office.server.userprofiles.ldapmaextension.dll14.0.6111.500017,82413 年 2002 年 9 月 11 日2: 36
Microsoft.office.server.userprofiles.managementagent.dll14.0.6129.500172,32024-10 月-121: 31
Microsoft.office.server.userprofiles.metaverseextension.dll14.0.6111.500019,36813 年 2002 年 9 月 11 日2: 36
Microsoft.office.server.userprofiles.synchronization.dll14.0.6129.5000260,76018-10 月-1223: 40
Microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll14.0.6117.5000277,3287-2 月-1222: 14
Microsoft.office.workflow.actions.dll14.0.6120.5000154,24025-4 月-121: 47
Microsoft.office.workflow.feature.dll14.0.6105.500038,77611 8 月 29 日7: 00
Microsoft.office.workflow.pages.dll14.0.6113.500088,91211 11 月 28 日8: 31
Microsoft.office.workflow.routing.dll14.0.6108.5000132,98411 8 月 29 日7: 00
Microsoft.office.workflow.tasks.dll14.0.6108.500051,08811 8 月 29 日7: 00
Microsoft.office.workflow.tasks.dll14.0.6108.500051,08811 8 月 29 日7: 00
Microsoft.office.workflowsoap.dll14.0.6128.500064,15220-2002 年 9-1214: 20
Microsoft.resourcemanagement.automation.dll4.0.2450.4980,54414-8 月-1221: 19
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.49760,45614-8 月-1220: 19
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.49760,45614-8 月-1221: 19
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.49760,45614-8 月-1221: 19
Microsoft.resourcemanagement.service.exe4.0.2450.49989,84814-8 月-1220: 28
Microsoft.resourcemanagement.service.exe4.0.2450.49989,84814-8 月-1221: 19
Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe4.0.2450.4915,58414-8 月-1221: 19
Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.utility.exe4.0.2450.4951,91214-8 月-1221: 19
Microsoft.sharepoint.portal.dll14.0.6128.50005,003,92820-2002 年 9-1214: 30
Microsoft.sharepoint.portal.dll14.0.6128.50005,003,92820-2002 年 9-1214: 30
Microsoft.sharepoint.portal.intl.dll14.0.6128.50001,198,75220-2002 年 9-1214: 30
Microsoft.sharepoint.portal.upgrade.dll14.0.6108.5000165,76811 8 月 29 日13: 52
Microsoft.sharepoint.publishing.dll14.0.6129.50003,177,07218-10 月-1223: 54
Microsoft.sharepoint.publishing.dll14.0.6129.50003,177,07218-10 月-1223: 54
Microsoft.sharepoint.search.extended.administration.dll14.0.334.11326,49611 11 月 28 日8: 29
Microsoft.sharepoint.search.extended.administration.dll14.0.334.11326,49611 11 月 28 日8: 29
Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll14.0.6129.50001,051,24018-10 月-1223: 40
Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll14.0.6129.50001,051,24018-10 月-1223: 40
Miisactivate.exe4.0.2450.4923,65614-8 月-1220: 28
Miisclient.exe4.0.2450.49830,05614-8 月-1220: 28
Miiserver.exe4.0.2450.492,902,11214-8 月-1220: 28
Miiskmu.exe4.0.2450.49375,39214-8 月-1220: 28
Miisrcw.dll4.0.2450.4939,52014-8 月-1220: 28
Miisrcw.dll4.0.2450.4939,52014-8 月-1221: 19
Mmscntrl.dll4.0.2450.49300,12814-8 月-1220: 28
Mmsevent.dll4.0.2450.49880014-8 月-1220: 28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.49100,9285-11 月-1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.49102,9765-11 月-1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.49105,5365-11 月-1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4943,5845-11 月-1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4946,6565-11 月-1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4953,8245-11 月-1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4959,9685-11 月-1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4972,7685-11 月-1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4978,9125-11 月-1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4979,4245-11 月-1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4984,5445-11 月-1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4985,5685-11 月-1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4986,0965-11 月-1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4986,5925-11 月-1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4987,1045-11 月-1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4987,1045-11 月-1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4987,6165-11 月-1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4988,1285-11 月-1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4988,1285-11 月-1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4988,6405-11 月-1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4990,1765-11 月-1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4991,2005-11 月-1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4991,7125-11 月-1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4992,7365-11 月-1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4994,7845-11 月-1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4995,8085-11 月-1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4996,3205-11 月-1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4996,8325-11 月-1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4996,8325-11 月-1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4997,3445-11 月-1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4997,8565-11 月-1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4999,3925-11 月-1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4999,9045-11 月-1214: 06
Mmsmaad.dll4.0.2450.49583,77614-8 月-1220: 28
Mmsmads.dll4.0.2450.49523,36014-8 月-1220: 28
Mmsmaed.dll4.0.2450.49495,71214-8 月-1220: 28
Mmsmaext.dll4.0.2450.49473,69614-8 月-1220: 28
Mmsmafim.dll4.0.2450.4984,57614-8 月-1220: 28
Mmsmaip.dll4.0.2450.49529,50414-8 月-1220: 28
Mmsmaxml.dll4.0.2450.49427,61614-8 月-1220: 28
Mmsperf.dll4.0.2450.4923,64814-8 月-1220: 28
Mmsps.dll4.0.2450.49178,26414-8 月-1220: 28
Mmsscpth.dll4.0.2450.493,052,12814-8 月-1220: 28
Mmsscrpt.exe4.0.2450.49164,96014-8 月-1220: 28
Mmsserverrcw.dll4.0.2450.4939,52814-8 月-1220: 28
Mmsuihlp.dll4.0.2450.49953,95214-8 月-1220: 28
Mmsuishell.dll4.0.2450.49199,27214-8 月-1220: 28
Mmsutils.dll4.0.2450.49231,00814-8 月-1220: 28
Mmswmi.dll4.0.2450.49150,62414-8 月-1220: 28
Msscpi.dll14.0.6119.50002,143,53625-4 月-121: 45
Mssdmn.exe14.0.6119.5000791,34425-4 月-121: 45
Mssearch.exe14.0.6116.5000525,10417-1 月-1219: 26
Msslad.dll14.0.6116.5000432,43217-1 月-1219: 26
Mssph.dll14.0.6116.50001,674,54417-1 月-1219: 26
Mssrch.dll14.0.6122.50004,988,52815-月-1214: 25
Msvcm90.dll9.0.21022.8245,2485-11 月-1213: 49
Msvcp90.dll9.0.21022.8851,4565-11 月-1213: 49
Msvcr90.dll9.0.21022.8627,2005-11 月-1213: 49
Mvdesigner.dll4.0.2450.49166,50414-8 月-1220: 28
Mvviewer.dll4.0.2450.49100,96014-8 月-1220: 28
Nlsdata0000.dll14.0.6122.50002,030,76016-月-1222: 22
Nlsdata0002.dll14.0.6122.50002,369,70416-月-1222: 22
Nlsdata0003.dll14.0.6122.50002,369,70416-月-1222: 22
Nlsdata0009.dll14.0.6122.500022,957,22416-月-1222: 22
Nlsdata000a.dll14.0.6122.500011,378,85616-月-1222: 22
Nlsdata000c.dll14.0.6122.50003,407,52816-月-1222: 22
Nlsdata000d.dll14.0.6122.50002,977,44816-月-1222: 22
Nlsdata000f.dll14.0.6122.50002,369,70416-月-1222: 22
Nlsdata0010.dll14.0.6122.50005,584,04016-月-1222: 22
Nlsdata0018.dll14.0.6122.50002,369,70416-月-1222: 22
Nlsdata001a.dll14.0.6122.50002,369,70416-月-1222: 22
Nlsdata001b.dll14.0.6122.50002,369,70416-月-1222: 22
Nlsdata001d.dll14.0.6122.50005,584,04016-月-1222: 22
Nlsdata0020.dll14.0.6122.50004,426,92016-月-1222: 22
Nlsdata0021.dll14.0.6122.50002,156,20016-月-1222: 22
Nlsdata0022.dll14.0.6122.50002,156,20016-月-1222: 22
Nlsdata0024.dll14.0.6122.50002,369,70416-月-1222: 22
Nlsdata0026.dll14.0.6122.50002,369,70416-月-1222: 22
Nlsdata0027.dll14.0.6122.50002,371,24016-月-1222: 22
Nlsdata002a.dll14.0.6122.50002,156,20016-月-1222: 22
Nlsdata0039.dll14.0.6122.50004,426,92016-月-1222: 22
Nlsdata003e.dll14.0.6122.50002,156,20016-月-1222: 22
Nlsdata0045.dll14.0.6122.50004,426,92016-月-1222: 22
Nlsdata0046.dll14.0.6122.50004,426,92016-月-1222: 22
Nlsdata0047.dll14.0.6122.50004,426,92016-月-1222: 22
Nlsdata0049.dll14.0.6122.50004,426,92016-月-1222: 22
Nlsdata004a.dll14.0.6122.50004,426,92016-月-1222: 22
Nlsdata004b.dll14.0.6122.50004,426,92016-月-1222: 22
Nlsdata004c.dll14.0.6122.50004,426,92016-月-1222: 22
Nlsdata004e.dll14.0.6122.50004,426,92016-月-1222: 22
Nlsdata0414.dll14.0.6122.50005,584,04016-月-1222: 22
Nlsdata0416.dll14.0.6122.50005,584,04016-月-1222: 22
Nlsdata0816.dll14.0.6122.50005,584,04016-月-1222: 22
Nlsdata081a.dll14.0.6122.50002,369,70416-月-1222: 22
Nlsdata0c1a.dll14.0.6122.50002,369,70416-月-1222: 22
Notesmapropertypages.dll4.0.2450.49121,46414-8 月-1220: 28
Noteswebservice.dll14.0.6113.5000973,10411 11 月 28 日8: 29
Ntma.dll4.0.2450.4955,89614-8 月-1220: 28
Objectlauncher.dll4.0.2450.4912,91214-8 月-1220: 28
Objectviewers.dll4.0.2450.49207,46414-8 月-1220: 28
Office.odf14.0.6106.50004,297,5681-9 月-1117: 11
Operations.dll4.0.2450.4976,39214-8 月-1220: 28
Osafehtm.dll14.0.6129.5000156,26418-10 月-1222: 58
Pkmexsph.dll14.0.6116.5000574,25617-1 月-1219: 26
Policy.12.0.microsoft.office.server.search.dll14.0.6107.500011,17611 8 月 29 日13: 39
Preview.dll4.0.2450.49318,04814-8 月-1220: 28
Prm0001.bin14.0.6122.500016,692,22415-月-1214: 55
Prm0005.bin14.0.6122.50006,469,12015-月-1214: 55
Prm0006.bin14.0.6122.50007,042,56015-月-1214: 55
Prm0007.bin14.0.6122.500011,598,84815-月-1214: 55
Prm0008.bin14.0.6122.50008,225,28015-月-1214: 55
Prm0009.bin14.0.6122.50005,697,53615-月-1214: 55
Prm000b.bin14.0.6122.50008,067,58415-月-1214: 55
Prm000e.bin14.0.6122.500010,399,23215-月-1214: 55
Prm0013.bin14.0.6122.50009,478,14415-月-1214: 55
Prm0019.bin14.0.6122.50008,624,64015-月-1214: 55
Prm001f.bin14.0.6122.500014,325,24815-月-1214: 55
Propertysheetbase.dll4.0.2450.49416,36814-8 月-1220: 28
Query.dll14.0.6108.5000371,56811 8 月 29 日13: 41
Rulerctrl.dll4.0.2450.4947,71214-8 月-1220: 28
Setup.exe14.0.6118.50001,378,10425-4 月-121: 56
Sqmapi.dll6.0.6000.16386177,6966-8 月-1217: 20
Svrexport.exe4.0.2450.4935,42414-8 月-1220: 28
Svrsetup.dll14.0.6120.50007,314,01625-4 月-121: 56
Syncsetuputl.dll4.0.2450.49233,06414-8 月-1220: 28
Tquery.dll14.0.6126.50005,646,96028-8 月-1218: 15
Uiutils.dll4.0.2450.49379,48814-8 月-1220: 28
Xmlmapropertypages.dll4.0.2450.49383,60814-8 月-1220: 28
Wosrv-x-none.msp 文件信息
文件的名称文件版本文件大小日期时间
Microsoft.office.server.dll14.0.6128.50001,870,47220-2002 年 9-1210: 41
Microsoft.office.server.dll14.0.6128.50001,870,47220-2002 年 9-1210: 41
Microsoft.office.server.filtercontrols.dll14.0.6108.5000165,76811 8 月 29 日10: 04
Microsoft.office.server.intl.dll14.0.6128.5000236,20820-2002 年 9-1210: 41
Microsoft.office.server.native.dll14.0.6108.5000667,52011 8 月 29 日10: 04
Microsoft.office.server.openxml.dll14.0.6129.50001,251,43218-10 月-1223: 40
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.49760,45614-8 月-1221: 19
Office.odf14.0.6106.50004,297,5681-9 月-1117: 11
Osafehtm.dll14.0.6129.5000156,26418-10 月-1222: 58
Setup.exe14.0.6118.50001,378,10425-4 月-121: 56
Svrsetup.dll14.0.6120.50007,314,01625-4 月-121: 56

参考
有关详细信息软件更新术语中,单击下面的文章编号,以查看Microsoft 知识库中相应的文章:
824684 用于描述 Microsoft 软件更新的标准术语的说明

属性

文章 ID:2687610 - 上次审阅时间:11/16/2012 03:08:00 - 修订版本: 2.0

Microsoft SharePoint Server 2010

  • kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2687610 KbMtzh
反馈