MS15-116 和 MS15-123:Lync 2013 (Skype for Business) 安全更新程序说明:2015 年 11 月 10 日

概要

此安全更新程序修复了 Microsoft Lync 2013 和 Skype for Business 中的多个漏洞。如果用户打开经特殊设计的文档或访问嵌入了 OpenType 字体的不受信任网页,那么这些漏洞可能允许远程执行代码。或者,如果攻击者邀请用户加入即时消息会话,然后向用户发送包含经特殊设计的 JavaScript 内容的消息,那么这些漏洞可能导致信息泄漏。

若要详细了解这些漏洞,请参阅 Microsoft 安全公告 MS15-116Microsoft 安全公告 MS15-123

注意 在应用此安全更新程序后,您可能会看到一个弹出窗口,提示您网站要在 Internet Explorer 中的保护模式下打开 Web 内容。有关详细信息,请参阅更改 Internet Explorer 与 Microsoft Office 应用程序功能的交互方式的更新程序
更多信息

此安全更新程序中的已知问题

  • 在您安装此安全更新程序后,联系人列表的标题栏中显示“Lync”。如果您已将 Skype for Business 用户界面配置为在 Lync 2013 (Skype for Business) 客户端中显示,则会出现此问题。

    有关此问题的详细信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
    3121276 在您安装 2015 年 11 月发布的 Lync 2013 (Skype for Business 2015) 更新程序后,标题栏中显示“Lync”
    Microsoft 正在研究此问题,并且将在获得更多信息之后在本文中添加这些信息。

此安全更新程序中包含的与安全无关的修补程序


如何获取和安装此更新程序

方法 1:Microsoft 更新

您可以通过 Microsoft 更新获取此更新程序。当您开启自动更新后,系统会自动下载并安装此更新程序。若要详细了解如何开启自动更新,请参阅自动获取安全更新程序

方法 2:Microsoft 下载中心

您可以通过 Microsoft 下载中心获取独立的更新程序包。若要安装此更新程序,请按照下载页上的安装说明操作。注意

更多信息

更新程序部署信息

有关此更新程序的部署信息,请参阅 Microsoft 知识库文章 31045403105872

先决条件

若要安装此安全更新程序,您必须先安装以下更新程序。


更新程序替换信息

此安全更新程序替换之前发布的更新程序 3085500.

文件信息

此安全更新程序的英文版具有下表中列出的文件属性(或更新的文件属性)。这些文件的日期和时间按协调世界时 (UTC) 列出。当您查看文件信息时,时间会转换为本地时间。若要了解 UTC 与本地时间之间的时差,请使用“控制面板”中“日期和时间”项中的“时区”选项卡。

对于所有基于 x86 的系统
File identifierFile nameFile versionFile sizeDateTime
lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1025lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000533160
lync.lyncdesktopresour.dll_1025lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100053316021-Oct-1508:11
lync.ocapires.dll.x86.1025ocapires.dll15.0.4771.1000109736
lync.ocapires.dll_1025ocapires.dll15.0.4771.100010973621-Oct-1508:11
lync.ochelpresource.dll.x86.1025ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1025ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:11
lync.ocpubres.dll.x86.1025ocpubres.dll15.0.4705.10001497760
lync.ocpubres.dll_1025ocpubres.dll15.0.4705.1000149776021-Oct-1508:11
lync.ucaddinres.dll.x86.1025ucaddinres.dll15.0.4771.1000166568
lync.ucaddinres.dll_1025ucaddinres.dll15.0.4771.100016656821-Oct-1508:11
lync.uccapires.dll.x86.1025uccapires.dll15.0.4553.10001283232
lync.uccapires.dll_1025uccapires.dll15.0.4553.1000128323221-Oct-1508:11
lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1026lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000598184
lync.lyncdesktopresour.dll_1026lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100059818421-Oct-1508:11
lync.ocapires.dll.x86.1026ocapires.dll15.0.4771.1000126120
lync.ocapires.dll_1026ocapires.dll15.0.4771.100012612021-Oct-1508:11
lync.ochelpresource.dll.x86.1026ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1026ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:11
lync.ocpubres.dll.x86.1026ocpubres.dll15.0.4719.10001503912
lync.ocpubres.dll_1026ocpubres.dll15.0.4719.1000150391221-Oct-1508:11
lync.ucaddinres.dll.x86.1026ucaddinres.dll15.0.4771.1000171688
lync.ucaddinres.dll_1026ucaddinres.dll15.0.4771.100017168821-Oct-1508:11
lync.uccapires.dll.x86.1026uccapires.dll15.0.4553.10001285792
lync.uccapires.dll_1026uccapires.dll15.0.4553.1000128579221-Oct-1508:11
lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1029lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000578216
lync.lyncdesktopresour.dll_1029lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100057821621-Oct-1508:11
lync.ocapires.dll.x86.1029ocapires.dll15.0.4771.1000121504
lync.ocapires.dll_1029ocapires.dll15.0.4771.100012150421-Oct-1508:11
lync.ochelpresource.dll.x86.1029ochelperresource.dll15.0.4705.100012440
lync.ochelpresource.dll_1029ochelperresource.dll15.0.4705.10001244021-Oct-1508:11
lync.ocpubres.dll.x86.1029ocpubres.dll15.0.4709.10001501848
lync.ocpubres.dll_1029ocpubres.dll15.0.4709.1000150184821-Oct-1508:11
lync.ucaddinres.dll.x86.1029ucaddinres.dll15.0.4771.1000169632
lync.ucaddinres.dll_1029ucaddinres.dll15.0.4771.100016963221-Oct-1508:11
lync.uccapires.dll.x86.1029uccapires.dll15.0.4553.10001285792
lync.uccapires.dll_1029uccapires.dll15.0.4553.1000128579221-Oct-1508:11
lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1030lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000572584
lync.lyncdesktopresour.dll_1030lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100057258421-Oct-1508:11
lync.ocapires.dll.x86.1030ocapires.dll15.0.4771.1000122536
lync.ocapires.dll_1030ocapires.dll15.0.4771.100012253621-Oct-1508:11
lync.ochelpresource.dll.x86.1030ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1030ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:11
lync.ocpubres.dll.x86.1030ocpubres.dll15.0.4705.10001501856
lync.ocpubres.dll_1030ocpubres.dll15.0.4705.1000150185621-Oct-1508:11
lync.ucaddinres.dll.x86.1030ucaddinres.dll15.0.4771.1000168104
lync.ucaddinres.dll_1030ucaddinres.dll15.0.4771.100016810421-Oct-1508:11
lync.uccapires.dll.x86.1030uccapires.dll15.0.4553.10001285280
lync.uccapires.dll_1030uccapires.dll15.0.4553.1000128528021-Oct-1508:11
lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1031lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000626344
lync.lyncdesktopresour.dll_1031lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100062634421-Oct-1508:11
lync.ocapires.dll.x86.1031ocapires.dll15.0.4771.1000138920
lync.ocapires.dll_1031ocapires.dll15.0.4771.100013892021-Oct-1508:11
lync.ochelpresource.dll.x86.1031ochelperresource.dll15.0.4705.100012456
lync.ochelpresource.dll_1031ochelperresource.dll15.0.4705.10001245621-Oct-1508:11
lync.ocpubres.dll.x86.1031ocpubres.dll15.0.4705.10001508512
lync.ocpubres.dll_1031ocpubres.dll15.0.4705.1000150851221-Oct-1508:11
lync.ucaddinres.dll.x86.1031ucaddinres.dll15.0.4771.1000173736
lync.ucaddinres.dll_1031ucaddinres.dll15.0.4771.100017373621-Oct-1508:11
lync.uccapires.dll.x86.1031uccapires.dll15.0.4553.10001287840
lync.uccapires.dll_1031uccapires.dll15.0.4553.1000128784021-Oct-1508:11
lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1032lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000635048
lync.lyncdesktopresour.dll_1032lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100063504821-Oct-1508:11
lync.ocapires.dll.x86.1032ocapires.dll15.0.4771.1000139944
lync.ocapires.dll_1032ocapires.dll15.0.4771.100013994421-Oct-1508:11
lync.ochelpresource.dll.x86.1032ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1032ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:11
lync.ocpubres.dll.x86.1032ocpubres.dll15.0.4719.10001507496
lync.ocpubres.dll_1032ocpubres.dll15.0.4719.1000150749621-Oct-1508:11
lync.ucaddinres.dll.x86.1032ucaddinres.dll15.0.4771.1000173224
lync.ucaddinres.dll_1032ucaddinres.dll15.0.4771.100017322421-Oct-1508:11
lync.uccapires.dll.x86.1032uccapires.dll15.0.4553.10001288864
lync.uccapires.dll_1032uccapires.dll15.0.4553.1000128886421-Oct-1508:11
lync.lyncdesktopresour.dll.x86.3082lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000608424
lync.lyncdesktopresour.dll_3082lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100060842421-Oct-1508:11
lync.ocapires.dll.x86.3082ocapires.dll15.0.4771.1000130728
lync.ocapires.dll_3082ocapires.dll15.0.4771.100013072821-Oct-1508:11
lync.ochelpresource.dll.x86.3082ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_3082ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:11
lync.ocpubres.dll.x86.3082ocpubres.dll15.0.4719.10001505960
lync.ocpubres.dll_3082ocpubres.dll15.0.4719.1000150596021-Oct-1508:11
lync.ucaddinres.dll.x86.3082ucaddinres.dll15.0.4771.1000171688
lync.ucaddinres.dll_3082ucaddinres.dll15.0.4771.100017168821-Oct-1508:11
lync.uccapires.dll.x86.3082uccapires.dll15.0.4553.10001286816
lync.uccapires.dll_3082uccapires.dll15.0.4553.1000128681621-Oct-1508:11
lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1061lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000559784
lync.lyncdesktopresour.dll_1061lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100055978421-Oct-1508:11
lync.ocapires.dll.x86.1061ocapires.dll15.0.4771.1000117928
lync.ocapires.dll_1061ocapires.dll15.0.4771.100011792821-Oct-1508:11
lync.ochelpresource.dll.x86.1061ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1061ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:11
lync.ocpubres.dll.x86.1061ocpubres.dll15.0.4711.10001501344
lync.ocpubres.dll_1061ocpubres.dll15.0.4711.1000150134421-Oct-1508:11
lync.ucaddinres.dll.x86.1061ucaddinres.dll15.0.4771.1000168616
lync.ucaddinres.dll_1061ucaddinres.dll15.0.4771.100016861621-Oct-1508:11
lync.uccapires.dll.x86.1061uccapires.dll15.0.4553.10001283744
lync.uccapires.dll_1061uccapires.dll15.0.4553.1000128374421-Oct-1508:11
lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1035lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000574120
lync.lyncdesktopresour.dll_1035lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100057412021-Oct-1508:11
lync.ocapires.dll.x86.1035ocapires.dll15.0.4771.1000123560
lync.ocapires.dll_1035ocapires.dll15.0.4771.100012356021-Oct-1508:11
lync.ochelpresource.dll.x86.1035ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1035ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:11
lync.ocpubres.dll.x86.1035ocpubres.dll15.0.4705.10001502880
lync.ocpubres.dll_1035ocpubres.dll15.0.4705.1000150288021-Oct-1508:11
lync.ucaddinres.dll.x86.1035ucaddinres.dll15.0.4771.1000169128
lync.ucaddinres.dll_1035ucaddinres.dll15.0.4771.100016912821-Oct-1508:11
lync.uccapires.dll.x86.1035uccapires.dll15.0.4553.10001285280
lync.uccapires.dll_1035uccapires.dll15.0.4553.1000128528021-Oct-1508:11
lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1036lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000636584
lync.lyncdesktopresour.dll_1036lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100063658421-Oct-1508:11
lync.ocapires.dll.x86.1036ocapires.dll15.0.4771.1000137384
lync.ocapires.dll_1036ocapires.dll15.0.4771.100013738421-Oct-1508:11
lync.ochelpresource.dll.x86.1036ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1036ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:11
lync.ocpubres.dll.x86.1036ocpubres.dll15.0.4719.10001507496
lync.ocpubres.dll_1036ocpubres.dll15.0.4719.1000150749621-Oct-1508:11
lync.ucaddinres.dll.x86.1036ucaddinres.dll15.0.4771.1000173736
lync.ucaddinres.dll_1036ucaddinres.dll15.0.4771.100017373621-Oct-1508:11
lync.uccapires.dll.x86.1036uccapires.dll15.0.4553.10001288352
lync.uccapires.dll_1036uccapires.dll15.0.4553.1000128835221-Oct-1508:11
lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1037lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000497832
lync.lyncdesktopresour.dll_1037lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100049783221-Oct-1508:11
lync.ocapires.dll.x86.1037ocapires.dll15.0.4771.100099496
lync.ocapires.dll_1037ocapires.dll15.0.4771.10009949621-Oct-1508:11
lync.ochelpresource.dll.x86.1037ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1037ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:11
lync.ocpubres.dll.x86.1037ocpubres.dll15.0.4705.10001496232
lync.ocpubres.dll_1037ocpubres.dll15.0.4705.1000149623221-Oct-1508:11
lync.ucaddinres.dll.x86.1037ucaddinres.dll15.0.4771.1000163496
lync.ucaddinres.dll_1037ucaddinres.dll15.0.4771.100016349621-Oct-1508:11
lync.uccapires.dll.x86.1037uccapires.dll15.0.4553.10001281696
lync.uccapires.dll_1037uccapires.dll15.0.4553.1000128169621-Oct-1508:11
lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1081lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000576680
lync.lyncdesktopresour.dll_1081lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100057668021-Oct-1508:11
lync.ocapires.dll.x86.1081ocapires.dll15.0.4771.1000123048
lync.ocapires.dll_1081ocapires.dll15.0.4771.100012304821-Oct-1508:11
lync.ochelpresource.dll.x86.1081ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1081ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:11
lync.ocpubres.dll.x86.1081ocpubres.dll15.0.4719.10001503912
lync.ocpubres.dll_1081ocpubres.dll15.0.4719.1000150391221-Oct-1508:11
lync.ucaddinres.dll.x86.1081ucaddinres.dll15.0.4771.1000169640
lync.ucaddinres.dll_1081ucaddinres.dll15.0.4771.100016964021-Oct-1508:11
lync.uccapires.dll.x86.1081uccapires.dll15.0.4553.10001285792
lync.uccapires.dll_1081uccapires.dll15.0.4553.1000128579221-Oct-1508:11
lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1050lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000577704
lync.lyncdesktopresour.dll_1050lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100057770421-Oct-1508:11
lync.ocapires.dll.x86.1050ocapires.dll15.0.4771.1000120992
lync.ocapires.dll_1050ocapires.dll15.0.4771.100012099221-Oct-1508:11
lync.ochelpresource.dll.x86.1050ochelperresource.dll15.0.4705.100012440
lync.ochelpresource.dll_1050ochelperresource.dll15.0.4705.10001244021-Oct-1508:11
lync.ocpubres.dll.x86.1050ocpubres.dll15.0.4711.10001502872
lync.ocpubres.dll_1050ocpubres.dll15.0.4711.1000150287221-Oct-1508:11
lync.ucaddinres.dll.x86.1050ucaddinres.dll15.0.4771.1000171168
lync.ucaddinres.dll_1050ucaddinres.dll15.0.4771.100017116821-Oct-1508:11
lync.uccapires.dll.x86.1050uccapires.dll15.0.4553.10001286304
lync.uccapires.dll_1050uccapires.dll15.0.4553.1000128630421-Oct-1508:11
lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1038lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000597672
lync.lyncdesktopresour.dll_1038lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100059767221-Oct-1508:11
lync.ocapires.dll.x86.1038ocapires.dll15.0.4771.1000128176
lync.ocapires.dll_1038ocapires.dll15.0.4771.100012817621-Oct-1508:11
lync.ochelpresource.dll.x86.1038ochelperresource.dll15.0.4705.100012464
lync.ochelpresource.dll_1038ochelperresource.dll15.0.4705.10001246421-Oct-1508:11
lync.ocpubres.dll.x86.1038ocpubres.dll15.0.4711.10001503400
lync.ocpubres.dll_1038ocpubres.dll15.0.4711.1000150340021-Oct-1508:11
lync.ucaddinres.dll.x86.1038ucaddinres.dll15.0.4771.1000171696
lync.ucaddinres.dll_1038ucaddinres.dll15.0.4771.100017169621-Oct-1508:11
lync.uccapires.dll.x86.1038uccapires.dll15.0.4553.10001287328
lync.uccapires.dll_1038uccapires.dll15.0.4553.1000128732821-Oct-1508:11
lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1057lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000572584
lync.lyncdesktopresour.dll_1057lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100057258421-Oct-1508:11
lync.ocapires.dll.x86.1057ocapires.dll15.0.4771.1000121512
lync.ocapires.dll_1057ocapires.dll15.0.4771.100012151221-Oct-1508:11
lync.ochelpresource.dll.x86.1057ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1057ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:11
lync.ocpubres.dll.x86.1057ocpubres.dll15.0.4705.10001502368
lync.ocpubres.dll_1057ocpubres.dll15.0.4705.1000150236821-Oct-1508:11
lync.ucaddinres.dll.x86.1057ucaddinres.dll15.0.4771.1000168616
lync.ucaddinres.dll_1057ucaddinres.dll15.0.4771.100016861621-Oct-1508:11
lync.uccapires.dll.x86.1057uccapires.dll15.0.4553.10001285792
lync.uccapires.dll_1057uccapires.dll15.0.4553.1000128579221-Oct-1508:11
lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1040lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000610472
lync.lyncdesktopresour.dll_1040lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100061047221-Oct-1508:11
lync.ocapires.dll.x86.1040ocapires.dll15.0.4771.1000132264
lync.ocapires.dll_1040ocapires.dll15.0.4771.100013226421-Oct-1508:11
lync.ochelpresource.dll.x86.1040ochelperresource.dll15.0.4705.100012456
lync.ochelpresource.dll_1040ochelperresource.dll15.0.4705.10001245621-Oct-1508:11
lync.ocpubres.dll.x86.1040ocpubres.dll15.0.4705.10001505448
lync.ocpubres.dll_1040ocpubres.dll15.0.4705.1000150544821-Oct-1508:11
lync.ucaddinres.dll.x86.1040ucaddinres.dll15.0.4771.1000171688
lync.ucaddinres.dll_1040ucaddinres.dll15.0.4771.100017168821-Oct-1508:11
lync.uccapires.dll.x86.1040uccapires.dll15.0.4553.10001287840
lync.uccapires.dll_1040uccapires.dll15.0.4553.1000128784021-Oct-1508:11
lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1041lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000424104
lync.lyncdesktopresour.dll_1041lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100042410421-Oct-1508:11
lync.ocapires.dll.x86.1041ocapires.dll15.0.4771.100082600
lync.ocapires.dll_1041ocapires.dll15.0.4771.10008260021-Oct-1508:11
lync.ochelpresource.dll.x86.1041ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1041ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:11
lync.ocpubres.dll.x86.1041ocpubres.dll15.0.4705.10001492136
lync.ocpubres.dll_1041ocpubres.dll15.0.4705.1000149213621-Oct-1508:11
lync.ucaddinres.dll.x86.1041ucaddinres.dll15.0.4771.1000158376
lync.ucaddinres.dll_1041ucaddinres.dll15.0.4771.100015837621-Oct-1508:11
lync.uccapires.dll.x86.1041uccapires.dll15.0.4553.10001278624
lync.uccapires.dll_1041uccapires.dll15.0.4553.1000127862421-Oct-1508:11
lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1087lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000587432
lync.lyncdesktopresour.dll_1087lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100058743221-Oct-1508:11
lync.ocapires.dll.x86.1087ocapires.dll15.0.4771.1000125608
lync.ocapires.dll_1087ocapires.dll15.0.4771.100012560821-Oct-1508:11
lync.ochelpresource.dll.x86.1087ochelperresource.dll15.0.4705.100012456
lync.ochelpresource.dll_1087ochelperresource.dll15.0.4705.10001245621-Oct-1508:11
lync.ocpubres.dll.x86.1087ocpubres.dll15.0.4711.10001502368
lync.ocpubres.dll_1087ocpubres.dll15.0.4711.1000150236821-Oct-1508:11
lync.ucaddinres.dll.x86.1087ucaddinres.dll15.0.4771.1000170152
lync.ucaddinres.dll_1087ucaddinres.dll15.0.4771.100017015221-Oct-1508:11
lync.uccapires.dll.x86.1087uccapires.dll15.0.4553.10001284768
lync.uccapires.dll_1087uccapires.dll15.0.4553.1000128476821-Oct-1508:11
lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1042lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000416936
lync.lyncdesktopresour.dll_1042lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100041693621-Oct-1508:11
lync.ocapires.dll.x86.1042ocapires.dll15.0.4771.100082088
lync.ocapires.dll_1042ocapires.dll15.0.4771.10008208821-Oct-1508:11
lync.ochelpresource.dll.x86.1042ochelperresource.dll15.0.4705.100011936
lync.ochelpresource.dll_1042ochelperresource.dll15.0.4705.10001193621-Oct-1508:11
lync.ocpubres.dll.x86.1042ocpubres.dll15.0.4719.10001490600
lync.ocpubres.dll_1042ocpubres.dll15.0.4719.1000149060021-Oct-1508:11
lync.ucaddinres.dll.x86.1042ucaddinres.dll15.0.4771.1000157864
lync.ucaddinres.dll_1042ucaddinres.dll15.0.4771.100015786421-Oct-1508:11
lync.uccapires.dll.x86.1042uccapires.dll15.0.4553.10001278112
lync.uccapires.dll_1042uccapires.dll15.0.4553.1000127811221-Oct-1508:11
lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1063lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000578216
lync.lyncdesktopresour.dll_1063lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100057821621-Oct-1508:11
lync.ocapires.dll.x86.1063ocapires.dll15.0.4771.1000120480
lync.ocapires.dll_1063ocapires.dll15.0.4771.100012048021-Oct-1508:11
lync.ochelpresource.dll.x86.1063ochelperresource.dll15.0.4705.100012440
lync.ochelpresource.dll_1063ochelperresource.dll15.0.4705.10001244021-Oct-1508:11
lync.ocpubres.dll.x86.1063ocpubres.dll15.0.4711.10001502360
lync.ocpubres.dll_1063ocpubres.dll15.0.4711.1000150236021-Oct-1508:11
lync.ucaddinres.dll.x86.1063ucaddinres.dll15.0.4771.1000170144
lync.ucaddinres.dll_1063ucaddinres.dll15.0.4771.100017014421-Oct-1508:11
lync.uccapires.dll.x86.1063uccapires.dll15.0.4553.10001285792
lync.uccapires.dll_1063uccapires.dll15.0.4553.1000128579221-Oct-1508:11
lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1062lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000585384
lync.lyncdesktopresour.dll_1062lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100058538421-Oct-1508:11
lync.ocapires.dll.x86.1062ocapires.dll15.0.4771.1000123552
lync.ocapires.dll_1062ocapires.dll15.0.4771.100012355221-Oct-1508:11
lync.ochelpresource.dll.x86.1062ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1062ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:11
lync.ocpubres.dll.x86.1062ocpubres.dll15.0.4711.10001502872
lync.ocpubres.dll_1062ocpubres.dll15.0.4711.1000150287221-Oct-1508:11
lync.ucaddinres.dll.x86.1062ucaddinres.dll15.0.4771.1000170144
lync.ucaddinres.dll_1062ucaddinres.dll15.0.4771.100017014421-Oct-1508:11
lync.uccapires.dll.x86.1062uccapires.dll15.0.4705.10001285792
lync.uccapires.dll_1062uccapires.dll15.0.4705.1000128579221-Oct-1508:11
lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1086lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000584872
lync.lyncdesktopresour.dll_1086lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100058487221-Oct-1508:11
lync.ocapires.dll.x86.1086ocapires.dll15.0.4771.1000125096
lync.ocapires.dll_1086ocapires.dll15.0.4771.100012509621-Oct-1508:11
lync.ochelpresource.dll.x86.1086ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1086ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:11
lync.ocpubres.dll.x86.1086ocpubres.dll15.0.4705.10001502368
lync.ocpubres.dll_1086ocpubres.dll15.0.4705.1000150236821-Oct-1508:11
lync.ucaddinres.dll.x86.1086ucaddinres.dll15.0.4771.1000170152
lync.ucaddinres.dll_1086ucaddinres.dll15.0.4771.100017015221-Oct-1508:11
lync.uccapires.dll.x86.1086uccapires.dll15.0.4553.10001285792
lync.uccapires.dll_1086uccapires.dll15.0.4553.1000128579221-Oct-1508:11
lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1044lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000557736
lync.lyncdesktopresour.dll_1044lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100055773621-Oct-1508:11
lync.ocapires.dll.x86.1044ocapires.dll15.0.4771.1000119464
lync.ocapires.dll_1044ocapires.dll15.0.4771.100011946421-Oct-1508:11
lync.ochelpresource.dll.x86.1044ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1044ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:11
lync.ocpubres.dll.x86.1044ocpubres.dll15.0.4705.10001502376
lync.ocpubres.dll_1044ocpubres.dll15.0.4705.1000150237621-Oct-1508:11
lync.ucaddinres.dll.x86.1044ucaddinres.dll15.0.4771.1000168104
lync.ucaddinres.dll_1044ucaddinres.dll15.0.4771.100016810421-Oct-1508:11
lync.uccapires.dll.x86.1044uccapires.dll15.0.4705.10001284768
lync.uccapires.dll_1044uccapires.dll15.0.4705.1000128476821-Oct-1508:11
lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1043lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000602280
lync.lyncdesktopresour.dll_1043lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100060228021-Oct-1508:11
lync.ocapires.dll.x86.1043ocapires.dll15.0.4771.1000131248
lync.ocapires.dll_1043ocapires.dll15.0.4771.100013124821-Oct-1508:11
lync.ochelpresource.dll.x86.1043ochelperresource.dll15.0.4705.100012464
lync.ochelpresource.dll_1043ochelperresource.dll15.0.4705.10001246421-Oct-1508:11
lync.ocpubres.dll.x86.1043ocpubres.dll15.0.4719.10001504432
lync.ocpubres.dll_1043ocpubres.dll15.0.4719.1000150443221-Oct-1508:11
lync.ucaddinres.dll.x86.1043ucaddinres.dll15.0.4771.1000171696
lync.ucaddinres.dll_1043ucaddinres.dll15.0.4771.100017169621-Oct-1508:11
lync.uccapires.dll.x86.1043uccapires.dll15.0.4705.10001286296
lync.uccapires.dll_1043uccapires.dll15.0.4705.1000128629621-Oct-1508:11
lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1045lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000603816
lync.lyncdesktopresour.dll_1045lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100060381621-Oct-1508:11
lync.ocapires.dll.x86.1045ocapires.dll15.0.4771.1000137376
lync.ocapires.dll_1045ocapires.dll15.0.4771.100013737621-Oct-1508:11
lync.ochelpresource.dll.x86.1045ochelperresource.dll15.0.4705.100012440
lync.ochelpresource.dll_1045ochelperresource.dll15.0.4705.10001244021-Oct-1508:11
lync.ocpubres.dll.x86.1045ocpubres.dll15.0.4711.10001504928
lync.ocpubres.dll_1045ocpubres.dll15.0.4711.1000150492821-Oct-1508:11
lync.ucaddinres.dll.x86.1045ucaddinres.dll15.0.4771.1000171680
lync.ucaddinres.dll_1045ucaddinres.dll15.0.4771.100017168021-Oct-1508:11
lync.uccapires.dll.x86.1045uccapires.dll15.0.4553.10001287328
lync.uccapires.dll_1045uccapires.dll15.0.4553.1000128732821-Oct-1508:11
lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1046lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000594600
lync.lyncdesktopresour.dll_1046lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100059460021-Oct-1508:11
lync.ocapires.dll.x86.1046ocapires.dll15.0.4771.1000126632
lync.ocapires.dll_1046ocapires.dll15.0.4771.100012663221-Oct-1508:11
lync.ochelpresource.dll.x86.1046ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1046ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:11
lync.ocpubres.dll.x86.1046ocpubres.dll15.0.4705.10001503912
lync.ocpubres.dll_1046ocpubres.dll15.0.4705.1000150391221-Oct-1508:11
lync.ucaddinres.dll.x86.1046ucaddinres.dll15.0.4771.1000170664
lync.ucaddinres.dll_1046ucaddinres.dll15.0.4771.100017066421-Oct-1508:11
lync.uccapires.dll.x86.1046uccapires.dll15.0.4553.10001286304
lync.uccapires.dll_1046uccapires.dll15.0.4553.1000128630421-Oct-1508:11
lync.lyncdesktopresour.dll.x86.2070lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000604840
lync.lyncdesktopresour.dll_2070lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100060484021-Oct-1508:11
lync.ocapires.dll.x86.2070ocapires.dll15.0.4771.1000128680
lync.ocapires.dll_2070ocapires.dll15.0.4771.100012868021-Oct-1508:11
lync.ochelpresource.dll.x86.2070ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_2070ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:11
lync.ocpubres.dll.x86.2070ocpubres.dll15.0.4719.10001504424
lync.ocpubres.dll_2070ocpubres.dll15.0.4719.1000150442421-Oct-1508:11
lync.ucaddinres.dll.x86.2070ucaddinres.dll15.0.4771.1000171176
lync.ucaddinres.dll_2070ucaddinres.dll15.0.4771.100017117621-Oct-1508:11
lync.uccapires.dll.x86.2070uccapires.dll15.0.4553.10001287328
lync.uccapires.dll_2070uccapires.dll15.0.4553.1000128732821-Oct-1508:11
lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1048lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000600232
lync.lyncdesktopresour.dll_1048lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100060023221-Oct-1508:11
lync.ocapires.dll.x86.1048ocapires.dll15.0.4771.1000129192
lync.ocapires.dll_1048ocapires.dll15.0.4771.100012919221-Oct-1508:11
lync.ochelpresource.dll.x86.1048ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1048ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:11
lync.ocpubres.dll.x86.1048ocpubres.dll15.0.4705.10001505440
lync.ocpubres.dll_1048ocpubres.dll15.0.4705.1000150544021-Oct-1508:11
lync.ucaddinres.dll.x86.1048ucaddinres.dll15.0.4771.1000171176
lync.ucaddinres.dll_1048ucaddinres.dll15.0.4771.100017117621-Oct-1508:11
lync.uccapires.dll.x86.1048uccapires.dll15.0.4553.10001286816
lync.uccapires.dll_1048uccapires.dll15.0.4553.1000128681621-Oct-1508:11
lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1049lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000590504
lync.lyncdesktopresour.dll_1049lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100059050421-Oct-1508:11
lync.ocapires.dll.x86.1049ocapires.dll15.0.4771.1000127656
lync.ocapires.dll_1049ocapires.dll15.0.4771.100012765621-Oct-1508:11
lync.ochelpresource.dll.x86.1049ochelperresource.dll15.0.4705.100012456
lync.ochelpresource.dll_1049ochelperresource.dll15.0.4705.10001245621-Oct-1508:11
lync.ocpubres.dll.x86.1049ocpubres.dll15.0.4719.10001502888
lync.ocpubres.dll_1049ocpubres.dll15.0.4719.1000150288821-Oct-1508:11
lync.ucaddinres.dll.x86.1049ucaddinres.dll15.0.4771.1000170664
lync.ucaddinres.dll_1049ucaddinres.dll15.0.4771.100017066421-Oct-1508:11
lync.uccapires.dll.x86.1049uccapires.dll15.0.4553.10001285792
lync.uccapires.dll_1049uccapires.dll15.0.4553.1000128579221-Oct-1508:11
lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1051lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000583848
lync.lyncdesktopresour.dll_1051lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100058384821-Oct-1508:11
lync.ocapires.dll.x86.1051ocapires.dll15.0.4771.1000124072
lync.ocapires.dll_1051ocapires.dll15.0.4771.100012407221-Oct-1508:11
lync.ochelpresource.dll.x86.1051ochelperresource.dll15.0.4705.100012456
lync.ochelpresource.dll_1051ochelperresource.dll15.0.4705.10001245621-Oct-1508:11
lync.ocpubres.dll.x86.1051ocpubres.dll15.0.4705.10001502888
lync.ocpubres.dll_1051ocpubres.dll15.0.4705.1000150288821-Oct-1508:11
lync.ucaddinres.dll.x86.1051ucaddinres.dll15.0.4771.1000170152
lync.ucaddinres.dll_1051ucaddinres.dll15.0.4771.100017015221-Oct-1508:11
lync.uccapires.dll.x86.1051uccapires.dll15.0.4553.10001286304
lync.uccapires.dll_1051uccapires.dll15.0.4553.1000128630421-Oct-1508:11
lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1060lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000579752
lync.lyncdesktopresour.dll_1060lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100057975221-Oct-1508:11
lync.ocapires.dll.x86.1060ocapires.dll15.0.4771.1000124072
lync.ocapires.dll_1060ocapires.dll15.0.4771.100012407221-Oct-1508:11
lync.ochelpresource.dll.x86.1060ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1060ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:11
lync.ocpubres.dll.x86.1060ocpubres.dll15.0.4711.10001502880
lync.ocpubres.dll_1060ocpubres.dll15.0.4711.1000150288021-Oct-1508:11
lync.ucaddinres.dll.x86.1060ucaddinres.dll15.0.4771.1000170152
lync.ucaddinres.dll_1060ucaddinres.dll15.0.4771.100017015221-Oct-1508:11
lync.uccapires.dll.x86.1060uccapires.dll15.0.4553.10001284768
lync.uccapires.dll_1060uccapires.dll15.0.4553.1000128476821-Oct-1508:11
lync.lyncdesktopresour.dll.x86.2074lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000577704
lync.lyncdesktopresour.dll_2074lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100057770421-Oct-1508:11
lync.ocapires.dll.x86.2074ocapires.dll15.0.4771.1000124576
lync.ocapires.dll_2074ocapires.dll15.0.4771.100012457621-Oct-1508:11
lync.ochelpresource.dll.x86.2074ochelperresource.dll15.0.4705.100012440
lync.ochelpresource.dll_2074ochelperresource.dll15.0.4705.10001244021-Oct-1508:11
lync.ocpubres.dll.x86.2074ocpubres.dll15.0.4719.10001503392
lync.ocpubres.dll_2074ocpubres.dll15.0.4719.1000150339221-Oct-1508:11
lync.ucaddinres.dll.x86.2074ucaddinres.dll15.0.4771.1000169120
lync.ucaddinres.dll_2074ucaddinres.dll15.0.4771.100016912021-Oct-1508:11
lync.uccapires.dll.x86.2074uccapires.dll15.0.4553.10001286816
lync.uccapires.dll_2074uccapires.dll15.0.4553.1000128681621-Oct-1508:11
lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1053lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000563368
lync.lyncdesktopresour.dll_1053lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100056336821-Oct-1508:11
lync.ocapires.dll.x86.1053ocapires.dll15.0.4771.1000122016
lync.ocapires.dll_1053ocapires.dll15.0.4771.100012201621-Oct-1508:11
lync.ochelpresource.dll.x86.1053ochelperresource.dll15.0.4705.100012440
lync.ochelpresource.dll_1053ochelperresource.dll15.0.4705.10001244021-Oct-1508:11
lync.ocpubres.dll.x86.1053ocpubres.dll15.0.4719.10001502880
lync.ocpubres.dll_1053ocpubres.dll15.0.4719.1000150288021-Oct-1508:11
lync.ucaddinres.dll.x86.1053ucaddinres.dll15.0.4771.1000168608
lync.ucaddinres.dll_1053ucaddinres.dll15.0.4771.100016860821-Oct-1508:11
lync.uccapires.dll.x86.1053uccapires.dll15.0.4705.10001285272
lync.uccapires.dll_1053uccapires.dll15.0.4705.1000128527221-Oct-1508:11
lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1054lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000543912
lync.lyncdesktopresour.dll_1054lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100054391221-Oct-1508:11
lync.ocapires.dll.x86.1054ocapires.dll15.0.4771.1000111784
lync.ocapires.dll_1054ocapires.dll15.0.4771.100011178421-Oct-1508:11
lync.ochelpresource.dll.x86.1054ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1054ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:11
lync.ocpubres.dll.x86.1054ocpubres.dll15.0.4705.10001500320
lync.ocpubres.dll_1054ocpubres.dll15.0.4705.1000150032021-Oct-1508:11
lync.ucaddinres.dll.x86.1054ucaddinres.dll15.0.4771.1000167592
lync.ucaddinres.dll_1054ucaddinres.dll15.0.4771.100016759221-Oct-1508:11
lync.uccapires.dll.x86.1054uccapires.dll15.0.4553.10001284256
lync.uccapires.dll_1054uccapires.dll15.0.4553.1000128425621-Oct-1508:11
lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1055lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000562344
lync.lyncdesktopresour.dll_1055lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100056234421-Oct-1508:11
lync.ocapires.dll.x86.1055ocapires.dll15.0.4771.1000116896
lync.ocapires.dll_1055ocapires.dll15.0.4771.100011689621-Oct-1508:11
lync.ochelpresource.dll.x86.1055ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1055ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:11
lync.ocpubres.dll.x86.1055ocpubres.dll15.0.4709.10001500824
lync.ocpubres.dll_1055ocpubres.dll15.0.4709.1000150082421-Oct-1508:11
lync.ucaddinres.dll.x86.1055ucaddinres.dll15.0.4771.1000169632
lync.ucaddinres.dll_1055ucaddinres.dll15.0.4771.100016963221-Oct-1508:11
lync.uccapires.dll.x86.1055uccapires.dll15.0.4705.10001285272
lync.uccapires.dll_1055uccapires.dll15.0.4705.1000128527221-Oct-1508:11
lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1058lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000597160
lync.lyncdesktopresour.dll_1058lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100059716021-Oct-1508:11
lync.ocapires.dll.x86.1058ocapires.dll15.0.4771.1000129704
lync.ocapires.dll_1058ocapires.dll15.0.4771.100012970421-Oct-1508:11
lync.ochelpresource.dll.x86.1058ochelperresource.dll15.0.4705.100012960
lync.ochelpresource.dll_1058ochelperresource.dll15.0.4705.10001296021-Oct-1508:11
lync.ocpubres.dll.x86.1058ocpubres.dll15.0.4719.10001503400
lync.ocpubres.dll_1058ocpubres.dll15.0.4719.1000150340021-Oct-1508:11
lync.ucaddinres.dll.x86.1058ucaddinres.dll15.0.4771.1000170664
lync.ucaddinres.dll_1058ucaddinres.dll15.0.4771.100017066421-Oct-1508:11
lync.uccapires.dll.x86.1058uccapires.dll15.0.4553.10001286304
lync.uccapires.dll_1058uccapires.dll15.0.4553.1000128630421-Oct-1508:11
lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1066lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000596136
lync.lyncdesktopresour.dll_1066lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100059613621-Oct-1508:11
lync.ocapires.dll.x86.1066ocapires.dll15.0.4771.1000127656
lync.ocapires.dll_1066ocapires.dll15.0.4771.100012765621-Oct-1508:11
lync.ochelpresource.dll.x86.1066ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1066ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:11
lync.ocpubres.dll.x86.1066ocpubres.dll15.0.4705.10001504424
lync.ocpubres.dll_1066ocpubres.dll15.0.4705.1000150442421-Oct-1508:11
lync.ucaddinres.dll.x86.1066ucaddinres.dll15.0.4771.1000170664
lync.ucaddinres.dll_1066ucaddinres.dll15.0.4771.100017066421-Oct-1508:11
lync.uccapires.dll.x86.1066uccapires.dll15.0.4705.10001287320
lync.uccapires.dll_1066uccapires.dll15.0.4705.1000128732021-Oct-1508:11
lync.lyncdesktopresour.dll.x86.2052lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000369320
lync.lyncdesktopresour.dll_2052lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100036932021-Oct-1508:11
lync.ocapires.dll.x86.2052ocapires.dll15.0.4771.100067752
lync.ocapires.dll_2052ocapires.dll15.0.4771.10006775221-Oct-1508:11
lync.ochelpresource.dll.x86.2052ochelperresource.dll15.0.4705.100011936
lync.ochelpresource.dll_2052ochelperresource.dll15.0.4705.10001193621-Oct-1508:11
lync.ocpubres.dll.x86.2052ocpubres.dll15.0.4705.10001486496
lync.ocpubres.dll_2052ocpubres.dll15.0.4705.1000148649621-Oct-1508:11
lync.ucaddinres.dll.x86.2052ucaddinres.dll15.0.4771.1000154792
lync.ucaddinres.dll_2052ucaddinres.dll15.0.4771.100015479221-Oct-1508:11
lync.uccapires.dll.x86.2052uccapires.dll15.0.4553.10001275552
lync.uccapires.dll_2052uccapires.dll15.0.4553.1000127555221-Oct-1508:11
lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1028lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000367272
lync.lyncdesktopresour.dll_1028lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100036727221-Oct-1508:11
lync.ocapires.dll.x86.1028ocapires.dll15.0.4771.100065704
lync.ocapires.dll_1028ocapires.dll15.0.4771.10006570421-Oct-1508:11
lync.ochelpresource.dll.x86.1028ochelperresource.dll15.0.4705.100011936
lync.ochelpresource.dll_1028ochelperresource.dll15.0.4705.10001193621-Oct-1508:11
lync.ocpubres.dll.x86.1028ocpubres.dll15.0.4719.10001487016
lync.ocpubres.dll_1028ocpubres.dll15.0.4719.1000148701621-Oct-1508:11
lync.ucaddinres.dll.x86.1028ucaddinres.dll15.0.4771.1000154792
lync.ucaddinres.dll_1028ucaddinres.dll15.0.4771.100015479221-Oct-1508:11
lync.uccapires.dll.x86.1028uccapires.dll15.0.4553.10001276064
lync.uccapires.dll_1028uccapires.dll15.0.4553.1000127606421-Oct-1508:11
lync.appsharingchromehook64.dll.x64appsharingchromehook64.dll15.0.4665.10002320020-Oct-1511:10
lync.appsharinghookcontroller64.exe.x64appsharinghookcontroller64.exe15.0.4771.10003908020-Oct-1511:10
lync.ochelper.dllochelper.dll15.0.4771.100021930420-Oct-1511:08
lync.ochelper.dll.x64ochelper.dll15.0.4771.100021930420-Oct-1511:13
lync.lyncdesktopresour.dll.x86.1033lyncdesktopresources.dll15.0.4761.1000354376
lync.lyncdesktopresour.dll_1033lyncdesktopresources.dll15.0.4761.100035437620-Oct-1511:08
lync.ocapires.dll.x86.1033ocapires.dll15.0.4761.100059048
lync.ocapires.dll_1033ocapires.dll15.0.4761.10005904820-Oct-1511:08
lync.ochelpresource.dll.x86.1033ochelperresource.dll15.0.4703.100011432
lync.ochelpresource.dll_1033ochelperresource.dll15.0.4703.10001143220-Oct-1511:08
lync.ocpubres.dll.x86.1033ocpubres.dll15.0.4703.10001499304
lync.ocpubres.dll_1033ocpubres.dll15.0.4703.1000149930420-Oct-1511:08
lync.ucaddinres.dll.x86.1033ucaddinres.dll15.0.4763.1000168008
lync.ucaddinres.dll_1033ucaddinres.dll15.0.4763.100016800820-Oct-1511:08
lync.uccapires.dll.x86.1033uccapires.dll15.0.4420.10171284712
lync.uccapires.dll_1033uccapires.dll15.0.4420.1017128471220-Oct-1511:08
lync.appsharingchromehook.dll.x86appsharingchromehook.dll15.0.4509.10002012820-Oct-1511:08
lync.appsharinghookcontroller.exe.x86appsharinghookcontroller.exe15.0.4771.10003293620-Oct-1511:08
lync.appsharingmediapr.dllappsharingmediaprovider.dll15.0.4769.100010820020-Oct-1511:08
autohelper.dllautohelper.dll15.0.4771.10006672820-Oct-1511:08
autohelper.dll.x86autohelper.dll15.0.4771.100066728
lync.lync.exelync.exe15.0.4771.10012410717620-Oct-1511:08
lync.manlync.exe.manifest270820-Oct-1511:08
lync.lyncdesktopviewmo.dlllyncdesktopviewmodel.dll15.0.4771.10011157136820-Oct-1511:08
lync.lyncmodelproxy.dlllyncmodelproxy.dll15.0.4771.1000192733620-Oct-1511:08
lync.lyncvdiplugin.dlllyncvdiplugin.dll15.0.4771.100017373620-Oct-1511:08
lync.meetingjoinaxoc.dllmeetingjoinaxoc.dll15.0.4767.10005904820-Oct-1511:08
lync.meetingjoinaxoc.dll.x86meetingjoinaxoc.dll15.0.4767.100059048
lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86npmeetingjoinpluginoc.dll15.0.4703.10003407220-Oct-1511:08
lync.ochelper.dllochelper.dll15.0.4771.100015376820-Oct-1511:08
lync.ochelper.dll.x86ochelper.dll15.0.4771.100015376820-Oct-1511:14
lync.ocimport.dllocimport.dll15.0.4771.100062842420-Oct-1511:08
lync.ocoffice.dllocoffice.dll15.0.4767.100013840820-Oct-1511:08
lync.ocpubmgr.exeocpubmgr.exe15.0.4771.1000154389620-Oct-1511:08
lync.ocrec.dllocrec.dll15.0.4771.100059306420-Oct-1511:08
lync.psom.dllpsom.dll15.0.4771.100093456820-Oct-1511:08
lync.scdec.dllscdec.dll15.0.4703.10008054420-Oct-1511:08
lync.mlmodel.zipmicrosoft.lync.model.zip8671820-Oct-1511:08
lync.mlucontrols.zipmicrosoft.lync.utilities.controls.zip2880420-Oct-1511:08
lync.mlutilities.zipmicrosoft.lync.utilities.zip7052520-Oct-1511:08
lync.ocomprivate.zipocomprivate.zip8644020-Oct-1511:08
lync.uc.dlluc.dll15.0.4771.10012656228020-Oct-1511:08
lync.ucaddin.dllucaddin.dll15.0.4763.1000102663220-Oct-1511:08
lync.uccapi.dlluccapi.dll15.0.4771.1000606484020-Oct-1511:08
lync.ucmapi.exeucmapi.exe15.0.4771.100091050420-Oct-1511:08
lync.ucvdi.dllucvdi.dll15.0.4771.10012371863220-Oct-1511:08
lync.win32msgqueue.dllwin32msgqueue.dll15.0.4759.10006615220-Oct-1511:08
lync.e.propertymodel.dllpropertymodel.dll15.0.4519.100090080020-Oct-1511:08
lync.propertymodelprox.dllpropertymodelproxy.dll15.0.4703.100032582420-Oct-1511:08
lync2013.tpn.txtlync2013_third_party_notices.txt876520-Oct-1511:08
lyncwh.activepresenterchange.wavlync_activepresenterchange.wav25532020-Oct-1511:08
lyncwh.appinvite.wavlync_appinvite.wav29390820-Oct-1511:07
lyncwh.callended.wavlync_callended.wav16119220-Oct-1511:07
lyncwh.changemodality.wavlync_changemodality.wav25400820-Oct-1511:08
lyncwh.connecting.wavlync_connecting.wav18724420-Oct-1511:07
lyncwh.fsringing.wavlync_fsringing.wav72004420-Oct-1511:07
lyncwh.iminvite.wavlync_iminvite.wav29390820-Oct-1511:07
lyncwh.joinedconference.wavlync_joinedconference.wav53958420-Oct-1511:07
lyncwh.muting.wavlync_muting.wav21924420-Oct-1511:07
lyncwh.newim.wavlync_newim.wav29390820-Oct-1511:07
lyncwh.onhold.wavlync_onhold.wav87959620-Oct-1511:07
lyncwh.presence.wavlync_presence.wav24584420-Oct-1511:07
lyncwh.redirect.wavlync_redirect.wav34243220-Oct-1511:07
lyncwh.ringback.wavlync_ringback.wav72004420-Oct-1511:07
lyncwh.ringing.wavlync_ringing.wav72004420-Oct-1511:07
lyncwh.secondcall.wavlync_secondcall.wav30656420-Oct-1511:07
lyncwh.untag.wavlync_untag.wav24109620-Oct-1511:07
lyncwh.videoadded.wavlync_videoadded.wav25755620-Oct-1511:07
lyncwh.videocall.wavlync_videocall.wav72004420-Oct-1511:07
lync.appshapi.dllappshapi.dll5.0.8308.872271949620-Oct-1501:47
lync.appshcom.dllappshcom.dll5.0.8308.87229416020-Oct-1511:08
lync.appshvw.dllappshvw.dll5.0.8308.872299751220-Oct-1511:08
lync.rdpqoemetrics.dllrdpqoemetrics.dll5.0.8308.8724276820-Oct-1511:08
lyncwh.mmvrairspace.dllmmvrairspace.dll5.0.7884.04710420-Oct-1511:08
lyncwh.mmvrcustom.dllmmvrcustom.dll5.0.7884.03888820-Oct-1511:08
lync.rtmcodecs.dllrtmcodecs.dll5.0.8687.148387305620-Oct-1511:08
lync.rtmmediamanager.dllrtmmediamanager.dll5.0.8687.14876265620-Oct-1511:08
lync.rtmmvras.dllrtmmvras.dll5.0.8687.1486172820-Oct-1511:08
lync.rtmmvrcs.dllrtmmvrcs.dll5.0.8687.1483664020-Oct-1511:08
lync.rtmmvrhw.dllrtmmvrhw.dll5.0.8687.1486070420-Oct-1511:08
lync.rtmmvrsplitter.dllrtmmvrsplitter.dll5.0.8687.1483254420-Oct-1511:08
lync.rtmpal.dllrtmpal.dll5.0.8687.14850614420-Oct-1511:08
lync.rtmpltfm.dllrtmpltfm.dll5.0.8687.148685955220-Oct-1501:47
lync.vc1decodermftdll.dllrtmvc1decmft.dll5.0.8687.148112311220-Oct-1511:08
lync.ocintldate.dllocintldate.dll5.0.8308.8778273620-Oct-1511:08
lync.ocmsptls.dllocmsptls.dll5.0.8308.87783230420-Oct-1511:08
lync.ocogl.dllocogl.dll5.0.8308.877173752020-Oct-1511:08
lync.ocpptview.dllocpptview.dll5.0.8308.877187268820-Oct-1511:08
lync.ocppvwintl.dllocppvwintl.dll5.0.8308.87735102420-Oct-1511:08
lync.ocsaext.dllocsaext.dll5.0.8308.87729624020-Oct-1511:08
lync.sct.dlltmpod.dll175429620-Oct-1511:08
lync.ucmp.dllucmp.dll6.0.1448.0350531220-Oct-1511:08
lync.veman.xmllync.visualelementsmanifest.xml33620-Oct-1511:08
ocpubmgr.veman.xmlocpubmgr.visualelementsmanifest.xml34420-Oct-1511:08
lync.lynchtmlconv.exelynchtmlconv.exe15.0.4771.1000673655220-Oct-1511:08
lync.lynchtmlconvpxy.dlllynchtmlconvpxy.dll15.0.4521.10002269620-Oct-1511:08
对于所有基于 x64 的系统
File identifierFile nameFile versionFile sizeDateTime
lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1025lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000533160
lync.lyncdesktopresour.dll_1025lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100053316021-Oct-1508:36
lync.ocapires.dll.x64.1025ocapires.dll15.0.4771.1000109736
lync.ocapires.dll_1025ocapires.dll15.0.4771.100010973621-Oct-1508:36
lync.ochelpresource.dll.x64.1025ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1025ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:36
lync.ocpubres.dll.x64.1025ocpubres.dll15.0.4705.10001497248
lync.ocpubres.dll_1025ocpubres.dll15.0.4705.1000149724821-Oct-1508:36
lync.ucaddinres.dll.x64.1025ucaddinres.dll15.0.4771.1000166568
lync.ucaddinres.dll_1025ucaddinres.dll15.0.4771.100016656821-Oct-1508:36
lync.uccapires.dll.x64.1025uccapires.dll15.0.4553.10001283232
lync.uccapires.dll_1025uccapires.dll15.0.4553.1000128323221-Oct-1508:36
lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1026lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000598184
lync.lyncdesktopresour.dll_1026lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100059818421-Oct-1508:36
lync.ocapires.dll.x64.1026ocapires.dll15.0.4771.1000126120
lync.ocapires.dll_1026ocapires.dll15.0.4771.100012612021-Oct-1508:36
lync.ochelpresource.dll.x64.1026ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1026ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:36
lync.ocpubres.dll.x64.1026ocpubres.dll15.0.4719.10001503400
lync.ocpubres.dll_1026ocpubres.dll15.0.4719.1000150340021-Oct-1508:36
lync.ucaddinres.dll.x64.1026ucaddinres.dll15.0.4771.1000171688
lync.ucaddinres.dll_1026ucaddinres.dll15.0.4771.100017168821-Oct-1508:36
lync.uccapires.dll.x64.1026uccapires.dll15.0.4553.10001285792
lync.uccapires.dll_1026uccapires.dll15.0.4553.1000128579221-Oct-1508:36
lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1029lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000578216
lync.lyncdesktopresour.dll_1029lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100057821621-Oct-1508:36
lync.ocapires.dll.x64.1029ocapires.dll15.0.4771.1000121504
lync.ocapires.dll_1029ocapires.dll15.0.4771.100012150421-Oct-1508:36
lync.ochelpresource.dll.x64.1029ochelperresource.dll15.0.4705.100012440
lync.ochelpresource.dll_1029ochelperresource.dll15.0.4705.10001244021-Oct-1508:36
lync.ocpubres.dll.x64.1029ocpubres.dll15.0.4709.10001501336
lync.ocpubres.dll_1029ocpubres.dll15.0.4709.1000150133621-Oct-1508:36
lync.ucaddinres.dll.x64.1029ucaddinres.dll15.0.4771.1000169632
lync.ucaddinres.dll_1029ucaddinres.dll15.0.4771.100016963221-Oct-1508:36
lync.uccapires.dll.x64.1029uccapires.dll15.0.4553.10001285792
lync.uccapires.dll_1029uccapires.dll15.0.4553.1000128579221-Oct-1508:36
lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1030lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000572584
lync.lyncdesktopresour.dll_1030lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100057258421-Oct-1508:36
lync.ocapires.dll.x64.1030ocapires.dll15.0.4771.1000122536
lync.ocapires.dll_1030ocapires.dll15.0.4771.100012253621-Oct-1508:36
lync.ochelpresource.dll.x64.1030ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1030ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:36
lync.ocpubres.dll.x64.1030ocpubres.dll15.0.4705.10001501352
lync.ocpubres.dll_1030ocpubres.dll15.0.4705.1000150135221-Oct-1508:36
lync.ucaddinres.dll.x64.1030ucaddinres.dll15.0.4771.1000168104
lync.ucaddinres.dll_1030ucaddinres.dll15.0.4771.100016810421-Oct-1508:36
lync.uccapires.dll.x64.1030uccapires.dll15.0.4553.10001285280
lync.uccapires.dll_1030uccapires.dll15.0.4553.1000128528021-Oct-1508:36
lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1031lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000626344
lync.lyncdesktopresour.dll_1031lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100062634421-Oct-1508:36
lync.ocapires.dll.x64.1031ocapires.dll15.0.4771.1000138920
lync.ocapires.dll_1031ocapires.dll15.0.4771.100013892021-Oct-1508:36
lync.ochelpresource.dll.x64.1031ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1031ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:36
lync.ocpubres.dll.x64.1031ocpubres.dll15.0.4705.10001508008
lync.ocpubres.dll_1031ocpubres.dll15.0.4705.1000150800821-Oct-1508:36
lync.ucaddinres.dll.x64.1031ucaddinres.dll15.0.4771.1000173736
lync.ucaddinres.dll_1031ucaddinres.dll15.0.4771.100017373621-Oct-1508:36
lync.uccapires.dll.x64.1031uccapires.dll15.0.4553.10001287840
lync.uccapires.dll_1031uccapires.dll15.0.4553.1000128784021-Oct-1508:36
lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1032lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000635048
lync.lyncdesktopresour.dll_1032lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100063504821-Oct-1508:36
lync.ocapires.dll.x64.1032ocapires.dll15.0.4771.1000139944
lync.ocapires.dll_1032ocapires.dll15.0.4771.100013994421-Oct-1508:36
lync.ochelpresource.dll.x64.1032ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1032ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:36
lync.ocpubres.dll.x64.1032ocpubres.dll15.0.4719.10001506984
lync.ocpubres.dll_1032ocpubres.dll15.0.4719.1000150698421-Oct-1508:36
lync.ucaddinres.dll.x64.1032ucaddinres.dll15.0.4771.1000173224
lync.ucaddinres.dll_1032ucaddinres.dll15.0.4771.100017322421-Oct-1508:36
lync.uccapires.dll.x64.1032uccapires.dll15.0.4553.10001288864
lync.uccapires.dll_1032uccapires.dll15.0.4553.1000128886421-Oct-1508:36
lync.lyncdesktopresour.dll.x64.3082lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000608424
lync.lyncdesktopresour.dll_3082lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100060842421-Oct-1508:36
lync.ocapires.dll.x64.3082ocapires.dll15.0.4771.1000130728
lync.ocapires.dll_3082ocapires.dll15.0.4771.100013072821-Oct-1508:36
lync.ochelpresource.dll.x64.3082ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_3082ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:36
lync.ocpubres.dll.x64.3082ocpubres.dll15.0.4719.10001505448
lync.ocpubres.dll_3082ocpubres.dll15.0.4719.1000150544821-Oct-1508:36
lync.ucaddinres.dll.x64.3082ucaddinres.dll15.0.4771.1000171688
lync.ucaddinres.dll_3082ucaddinres.dll15.0.4771.100017168821-Oct-1508:36
lync.uccapires.dll.x64.3082uccapires.dll15.0.4553.10001286816
lync.uccapires.dll_3082uccapires.dll15.0.4553.1000128681621-Oct-1508:36
lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1061lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000559784
lync.lyncdesktopresour.dll_1061lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100055978421-Oct-1508:36
lync.ocapires.dll.x64.1061ocapires.dll15.0.4771.1000117928
lync.ocapires.dll_1061ocapires.dll15.0.4771.100011792821-Oct-1508:36
lync.ochelpresource.dll.x64.1061ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1061ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:36
lync.ocpubres.dll.x64.1061ocpubres.dll15.0.4711.10001500832
lync.ocpubres.dll_1061ocpubres.dll15.0.4711.1000150083221-Oct-1508:36
lync.ucaddinres.dll.x64.1061ucaddinres.dll15.0.4771.1000168616
lync.ucaddinres.dll_1061ucaddinres.dll15.0.4771.100016861621-Oct-1508:36
lync.uccapires.dll.x64.1061uccapires.dll15.0.4553.10001283744
lync.uccapires.dll_1061uccapires.dll15.0.4553.1000128374421-Oct-1508:36
lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1035lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000574120
lync.lyncdesktopresour.dll_1035lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100057412021-Oct-1508:36
lync.ocapires.dll.x64.1035ocapires.dll15.0.4771.1000123560
lync.ocapires.dll_1035ocapires.dll15.0.4771.100012356021-Oct-1508:36
lync.ochelpresource.dll.x64.1035ochelperresource.dll15.0.4705.100012456
lync.ochelpresource.dll_1035ochelperresource.dll15.0.4705.10001245621-Oct-1508:36
lync.ocpubres.dll.x64.1035ocpubres.dll15.0.4705.10001502368
lync.ocpubres.dll_1035ocpubres.dll15.0.4705.1000150236821-Oct-1508:36
lync.ucaddinres.dll.x64.1035ucaddinres.dll15.0.4771.1000169128
lync.ucaddinres.dll_1035ucaddinres.dll15.0.4771.100016912821-Oct-1508:36
lync.uccapires.dll.x64.1035uccapires.dll15.0.4553.10001285280
lync.uccapires.dll_1035uccapires.dll15.0.4553.1000128528021-Oct-1508:36
lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1036lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000636584
lync.lyncdesktopresour.dll_1036lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100063658421-Oct-1508:36
lync.ocapires.dll.x64.1036ocapires.dll15.0.4771.1000137384
lync.ocapires.dll_1036ocapires.dll15.0.4771.100013738421-Oct-1508:36
lync.ochelpresource.dll.x64.1036ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1036ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:36
lync.ocpubres.dll.x64.1036ocpubres.dll15.0.4719.10001506984
lync.ocpubres.dll_1036ocpubres.dll15.0.4719.1000150698421-Oct-1508:36
lync.ucaddinres.dll.x64.1036ucaddinres.dll15.0.4771.1000173736
lync.ucaddinres.dll_1036ucaddinres.dll15.0.4771.100017373621-Oct-1508:36
lync.uccapires.dll.x64.1036uccapires.dll15.0.4553.10001288352
lync.uccapires.dll_1036uccapires.dll15.0.4553.1000128835221-Oct-1508:36
lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1037lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000497832
lync.lyncdesktopresour.dll_1037lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100049783221-Oct-1508:36
lync.ocapires.dll.x64.1037ocapires.dll15.0.4771.100099496
lync.ocapires.dll_1037ocapires.dll15.0.4771.10009949621-Oct-1508:36
lync.ochelpresource.dll.x64.1037ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1037ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:36
lync.ocpubres.dll.x64.1037ocpubres.dll15.0.4705.10001495712
lync.ocpubres.dll_1037ocpubres.dll15.0.4705.1000149571221-Oct-1508:36
lync.ucaddinres.dll.x64.1037ucaddinres.dll15.0.4771.1000163496
lync.ucaddinres.dll_1037ucaddinres.dll15.0.4771.100016349621-Oct-1508:36
lync.uccapires.dll.x64.1037uccapires.dll15.0.4553.10001281696
lync.uccapires.dll_1037uccapires.dll15.0.4553.1000128169621-Oct-1508:36
lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1081lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000576680
lync.lyncdesktopresour.dll_1081lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100057668021-Oct-1508:36
lync.ocapires.dll.x64.1081ocapires.dll15.0.4771.1000123048
lync.ocapires.dll_1081ocapires.dll15.0.4771.100012304821-Oct-1508:36
lync.ochelpresource.dll.x64.1081ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1081ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:36
lync.ocpubres.dll.x64.1081ocpubres.dll15.0.4719.10001503400
lync.ocpubres.dll_1081ocpubres.dll15.0.4719.1000150340021-Oct-1508:36
lync.ucaddinres.dll.x64.1081ucaddinres.dll15.0.4771.1000169640
lync.ucaddinres.dll_1081ucaddinres.dll15.0.4771.100016964021-Oct-1508:36
lync.uccapires.dll.x64.1081uccapires.dll15.0.4553.10001285792
lync.uccapires.dll_1081uccapires.dll15.0.4553.1000128579221-Oct-1508:36
lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1050lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000577704
lync.lyncdesktopresour.dll_1050lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100057770421-Oct-1508:36
lync.ocapires.dll.x64.1050ocapires.dll15.0.4771.1000120992
lync.ocapires.dll_1050ocapires.dll15.0.4771.100012099221-Oct-1508:36
lync.ochelpresource.dll.x64.1050ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1050ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:36
lync.ocpubres.dll.x64.1050ocpubres.dll15.0.4711.10001502360
lync.ocpubres.dll_1050ocpubres.dll15.0.4711.1000150236021-Oct-1508:36
lync.ucaddinres.dll.x64.1050ucaddinres.dll15.0.4771.1000171168
lync.ucaddinres.dll_1050ucaddinres.dll15.0.4771.100017116821-Oct-1508:36
lync.uccapires.dll.x64.1050uccapires.dll15.0.4553.10001286304
lync.uccapires.dll_1050uccapires.dll15.0.4553.1000128630421-Oct-1508:36
lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1038lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000597672
lync.lyncdesktopresour.dll_1038lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100059767221-Oct-1508:36
lync.ocapires.dll.x64.1038ocapires.dll15.0.4771.1000128176
lync.ocapires.dll_1038ocapires.dll15.0.4771.100012817621-Oct-1508:36
lync.ochelpresource.dll.x64.1038ochelperresource.dll15.0.4705.100012456
lync.ochelpresource.dll_1038ochelperresource.dll15.0.4705.10001245621-Oct-1508:36
lync.ocpubres.dll.x64.1038ocpubres.dll15.0.4711.10001502888
lync.ocpubres.dll_1038ocpubres.dll15.0.4711.1000150288821-Oct-1508:36
lync.ucaddinres.dll.x64.1038ucaddinres.dll15.0.4771.1000171696
lync.ucaddinres.dll_1038ucaddinres.dll15.0.4771.100017169621-Oct-1508:36
lync.uccapires.dll.x64.1038uccapires.dll15.0.4553.10001287328
lync.uccapires.dll_1038uccapires.dll15.0.4553.1000128732821-Oct-1508:36
lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1057lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000572584
lync.lyncdesktopresour.dll_1057lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100057258421-Oct-1508:36
lync.ocapires.dll.x64.1057ocapires.dll15.0.4771.1000121512
lync.ocapires.dll_1057ocapires.dll15.0.4771.100012151221-Oct-1508:36
lync.ochelpresource.dll.x64.1057ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1057ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:36
lync.ocpubres.dll.x64.1057ocpubres.dll15.0.4705.10001501856
lync.ocpubres.dll_1057ocpubres.dll15.0.4705.1000150185621-Oct-1508:36
lync.ucaddinres.dll.x64.1057ucaddinres.dll15.0.4771.1000168616
lync.ucaddinres.dll_1057ucaddinres.dll15.0.4771.100016861621-Oct-1508:36
lync.uccapires.dll.x64.1057uccapires.dll15.0.4553.10001285792
lync.uccapires.dll_1057uccapires.dll15.0.4553.1000128579221-Oct-1508:36
lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1040lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000610472
lync.lyncdesktopresour.dll_1040lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100061047221-Oct-1508:36
lync.ocapires.dll.x64.1040ocapires.dll15.0.4771.1000132264
lync.ocapires.dll_1040ocapires.dll15.0.4771.100013226421-Oct-1508:36
lync.ochelpresource.dll.x64.1040ochelperresource.dll15.0.4705.100012456
lync.ochelpresource.dll_1040ochelperresource.dll15.0.4705.10001245621-Oct-1508:36
lync.ocpubres.dll.x64.1040ocpubres.dll15.0.4705.10001504928
lync.ocpubres.dll_1040ocpubres.dll15.0.4705.1000150492821-Oct-1508:36
lync.ucaddinres.dll.x64.1040ucaddinres.dll15.0.4771.1000171688
lync.ucaddinres.dll_1040ucaddinres.dll15.0.4771.100017168821-Oct-1508:36
lync.uccapires.dll.x64.1040uccapires.dll15.0.4553.10001287840
lync.uccapires.dll_1040uccapires.dll15.0.4553.1000128784021-Oct-1508:36
lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1041lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000424104
lync.lyncdesktopresour.dll_1041lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100042410421-Oct-1508:36
lync.ocapires.dll.x64.1041ocapires.dll15.0.4771.100082600
lync.ocapires.dll_1041ocapires.dll15.0.4771.10008260021-Oct-1508:36
lync.ochelpresource.dll.x64.1041ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1041ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:36
lync.ocpubres.dll.x64.1041ocpubres.dll15.0.4705.10001491616
lync.ocpubres.dll_1041ocpubres.dll15.0.4705.1000149161621-Oct-1508:36
lync.ucaddinres.dll.x64.1041ucaddinres.dll15.0.4771.1000158376
lync.ucaddinres.dll_1041ucaddinres.dll15.0.4771.100015837621-Oct-1508:36
lync.uccapires.dll.x64.1041uccapires.dll15.0.4553.10001278624
lync.uccapires.dll_1041uccapires.dll15.0.4553.1000127862421-Oct-1508:36
lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1087lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000587432
lync.lyncdesktopresour.dll_1087lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100058743221-Oct-1508:36
lync.ocapires.dll.x64.1087ocapires.dll15.0.4771.1000125608
lync.ocapires.dll_1087ocapires.dll15.0.4771.100012560821-Oct-1508:36
lync.ochelpresource.dll.x64.1087ochelperresource.dll15.0.4705.100012456
lync.ochelpresource.dll_1087ochelperresource.dll15.0.4705.10001245621-Oct-1508:36
lync.ocpubres.dll.x64.1087ocpubres.dll15.0.4711.10001501864
lync.ocpubres.dll_1087ocpubres.dll15.0.4711.1000150186421-Oct-1508:36
lync.ucaddinres.dll.x64.1087ucaddinres.dll15.0.4771.1000170152
lync.ucaddinres.dll_1087ucaddinres.dll15.0.4771.100017015221-Oct-1508:36
lync.uccapires.dll.x64.1087uccapires.dll15.0.4553.10001284768
lync.uccapires.dll_1087uccapires.dll15.0.4553.1000128476821-Oct-1508:36
lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1042lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000416936
lync.lyncdesktopresour.dll_1042lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100041693621-Oct-1508:36
lync.ocapires.dll.x64.1042ocapires.dll15.0.4771.100082088
lync.ocapires.dll_1042ocapires.dll15.0.4771.10008208821-Oct-1508:36
lync.ochelpresource.dll.x64.1042ochelperresource.dll15.0.4705.100011944
lync.ochelpresource.dll_1042ochelperresource.dll15.0.4705.10001194421-Oct-1508:36
lync.ocpubres.dll.x64.1042ocpubres.dll15.0.4719.10001490088
lync.ocpubres.dll_1042ocpubres.dll15.0.4719.1000149008821-Oct-1508:36
lync.ucaddinres.dll.x64.1042ucaddinres.dll15.0.4771.1000157864
lync.ucaddinres.dll_1042ucaddinres.dll15.0.4771.100015786421-Oct-1508:36
lync.uccapires.dll.x64.1042uccapires.dll15.0.4553.10001278112
lync.uccapires.dll_1042uccapires.dll15.0.4553.1000127811221-Oct-1508:36
lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1063lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000578216
lync.lyncdesktopresour.dll_1063lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100057821621-Oct-1508:36
lync.ocapires.dll.x64.1063ocapires.dll15.0.4771.1000120480
lync.ocapires.dll_1063ocapires.dll15.0.4771.100012048021-Oct-1508:36
lync.ochelpresource.dll.x64.1063ochelperresource.dll15.0.4705.100012440
lync.ochelpresource.dll_1063ochelperresource.dll15.0.4705.10001244021-Oct-1508:36
lync.ocpubres.dll.x64.1063ocpubres.dll15.0.4711.10001501848
lync.ocpubres.dll_1063ocpubres.dll15.0.4711.1000150184821-Oct-1508:36
lync.ucaddinres.dll.x64.1063ucaddinres.dll15.0.4771.1000170144
lync.ucaddinres.dll_1063ucaddinres.dll15.0.4771.100017014421-Oct-1508:36
lync.uccapires.dll.x64.1063uccapires.dll15.0.4553.10001285792
lync.uccapires.dll_1063uccapires.dll15.0.4553.1000128579221-Oct-1508:36
lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1062lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000585384
lync.lyncdesktopresour.dll_1062lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100058538421-Oct-1508:36
lync.ocapires.dll.x64.1062ocapires.dll15.0.4771.1000123552
lync.ocapires.dll_1062ocapires.dll15.0.4771.100012355221-Oct-1508:36
lync.ochelpresource.dll.x64.1062ochelperresource.dll15.0.4705.100012440
lync.ochelpresource.dll_1062ochelperresource.dll15.0.4705.10001244021-Oct-1508:36
lync.ocpubres.dll.x64.1062ocpubres.dll15.0.4711.10001502360
lync.ocpubres.dll_1062ocpubres.dll15.0.4711.1000150236021-Oct-1508:36
lync.ucaddinres.dll.x64.1062ucaddinres.dll15.0.4771.1000170144
lync.ucaddinres.dll_1062ucaddinres.dll15.0.4771.100017014421-Oct-1508:36
lync.uccapires.dll.x64.1062uccapires.dll15.0.4705.10001285784
lync.uccapires.dll_1062uccapires.dll15.0.4705.1000128578421-Oct-1508:36
lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1086lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000584872
lync.lyncdesktopresour.dll_1086lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100058487221-Oct-1508:36
lync.ocapires.dll.x64.1086ocapires.dll15.0.4771.1000125096
lync.ocapires.dll_1086ocapires.dll15.0.4771.100012509621-Oct-1508:36
lync.ochelpresource.dll.x64.1086ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1086ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:36
lync.ocpubres.dll.x64.1086ocpubres.dll15.0.4705.10001501856
lync.ocpubres.dll_1086ocpubres.dll15.0.4705.1000150185621-Oct-1508:36
lync.ucaddinres.dll.x64.1086ucaddinres.dll15.0.4771.1000170152
lync.ucaddinres.dll_1086ucaddinres.dll15.0.4771.100017015221-Oct-1508:36
lync.uccapires.dll.x64.1086uccapires.dll15.0.4553.10001285792
lync.uccapires.dll_1086uccapires.dll15.0.4553.1000128579221-Oct-1508:36
lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1044lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000557736
lync.lyncdesktopresour.dll_1044lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100055773621-Oct-1508:36
lync.ocapires.dll.x64.1044ocapires.dll15.0.4771.1000119464
lync.ocapires.dll_1044ocapires.dll15.0.4771.100011946421-Oct-1508:36
lync.ochelpresource.dll.x64.1044ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1044ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:36
lync.ocpubres.dll.x64.1044ocpubres.dll15.0.4705.10001501856
lync.ocpubres.dll_1044ocpubres.dll15.0.4705.1000150185621-Oct-1508:36
lync.ucaddinres.dll.x64.1044ucaddinres.dll15.0.4771.1000168104
lync.ucaddinres.dll_1044ucaddinres.dll15.0.4771.100016810421-Oct-1508:36
lync.uccapires.dll.x64.1044uccapires.dll15.0.4705.10001284760
lync.uccapires.dll_1044uccapires.dll15.0.4705.1000128476021-Oct-1508:36
lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1043lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000602280
lync.lyncdesktopresour.dll_1043lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100060228021-Oct-1508:36
lync.ocapires.dll.x64.1043ocapires.dll15.0.4771.1000131248
lync.ocapires.dll_1043ocapires.dll15.0.4771.100013124821-Oct-1508:36
lync.ochelpresource.dll.x64.1043ochelperresource.dll15.0.4705.100012456
lync.ochelpresource.dll_1043ochelperresource.dll15.0.4705.10001245621-Oct-1508:36
lync.ocpubres.dll.x64.1043ocpubres.dll15.0.4719.10001503920
lync.ocpubres.dll_1043ocpubres.dll15.0.4719.1000150392021-Oct-1508:36
lync.ucaddinres.dll.x64.1043ucaddinres.dll15.0.4771.1000171696
lync.ucaddinres.dll_1043ucaddinres.dll15.0.4771.100017169621-Oct-1508:36
lync.uccapires.dll.x64.1043uccapires.dll15.0.4705.10001286296
lync.uccapires.dll_1043uccapires.dll15.0.4705.1000128629621-Oct-1508:36
lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1045lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000603816
lync.lyncdesktopresour.dll_1045lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100060381621-Oct-1508:36
lync.ocapires.dll.x64.1045ocapires.dll15.0.4771.1000137376
lync.ocapires.dll_1045ocapires.dll15.0.4771.100013737621-Oct-1508:36
lync.ochelpresource.dll.x64.1045ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1045ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:36
lync.ocpubres.dll.x64.1045ocpubres.dll15.0.4711.10001504408
lync.ocpubres.dll_1045ocpubres.dll15.0.4711.1000150440821-Oct-1508:36
lync.ucaddinres.dll.x64.1045ucaddinres.dll15.0.4771.1000171680
lync.ucaddinres.dll_1045ucaddinres.dll15.0.4771.100017168021-Oct-1508:36
lync.uccapires.dll.x64.1045uccapires.dll15.0.4553.10001287328
lync.uccapires.dll_1045uccapires.dll15.0.4553.1000128732821-Oct-1508:36
lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1046lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000594600
lync.lyncdesktopresour.dll_1046lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100059460021-Oct-1508:36
lync.ocapires.dll.x64.1046ocapires.dll15.0.4771.1000126632
lync.ocapires.dll_1046ocapires.dll15.0.4771.100012663221-Oct-1508:36
lync.ochelpresource.dll.x64.1046ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1046ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:36
lync.ocpubres.dll.x64.1046ocpubres.dll15.0.4705.10001503400
lync.ocpubres.dll_1046ocpubres.dll15.0.4705.1000150340021-Oct-1508:36
lync.ucaddinres.dll.x64.1046ucaddinres.dll15.0.4771.1000170664
lync.ucaddinres.dll_1046ucaddinres.dll15.0.4771.100017066421-Oct-1508:36
lync.uccapires.dll.x64.1046uccapires.dll15.0.4553.10001286304
lync.uccapires.dll_1046uccapires.dll15.0.4553.1000128630421-Oct-1508:36
lync.lyncdesktopresour.dll.x64.2070lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000604840
lync.lyncdesktopresour.dll_2070lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100060484021-Oct-1508:37
lync.ocapires.dll.x64.2070ocapires.dll15.0.4771.1000128680
lync.ocapires.dll_2070ocapires.dll15.0.4771.100012868021-Oct-1508:37
lync.ochelpresource.dll.x64.2070ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_2070ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:37
lync.ocpubres.dll.x64.2070ocpubres.dll15.0.4719.10001503912
lync.ocpubres.dll_2070ocpubres.dll15.0.4719.1000150391221-Oct-1508:37
lync.ucaddinres.dll.x64.2070ucaddinres.dll15.0.4771.1000171176
lync.ucaddinres.dll_2070ucaddinres.dll15.0.4771.100017117621-Oct-1508:37
lync.uccapires.dll.x64.2070uccapires.dll15.0.4553.10001287328
lync.uccapires.dll_2070uccapires.dll15.0.4553.1000128732821-Oct-1508:37
lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1048lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000600232
lync.lyncdesktopresour.dll_1048lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100060023221-Oct-1508:37
lync.ocapires.dll.x64.1048ocapires.dll15.0.4771.1000129192
lync.ocapires.dll_1048ocapires.dll15.0.4771.100012919221-Oct-1508:37
lync.ochelpresource.dll.x64.1048ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1048ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:37
lync.ocpubres.dll.x64.1048ocpubres.dll15.0.4705.10001504928
lync.ocpubres.dll_1048ocpubres.dll15.0.4705.1000150492821-Oct-1508:37
lync.ucaddinres.dll.x64.1048ucaddinres.dll15.0.4771.1000171176
lync.ucaddinres.dll_1048ucaddinres.dll15.0.4771.100017117621-Oct-1508:37
lync.uccapires.dll.x64.1048uccapires.dll15.0.4553.10001286816
lync.uccapires.dll_1048uccapires.dll15.0.4553.1000128681621-Oct-1508:37
lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1049lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000590504
lync.lyncdesktopresour.dll_1049lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100059050421-Oct-1508:37
lync.ocapires.dll.x64.1049ocapires.dll15.0.4771.1000127656
lync.ocapires.dll_1049ocapires.dll15.0.4771.100012765621-Oct-1508:37
lync.ochelpresource.dll.x64.1049ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1049ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:37
lync.ocpubres.dll.x64.1049ocpubres.dll15.0.4719.10001502376
lync.ocpubres.dll_1049ocpubres.dll15.0.4719.1000150237621-Oct-1508:37
lync.ucaddinres.dll.x64.1049ucaddinres.dll15.0.4771.1000170664
lync.ucaddinres.dll_1049ucaddinres.dll15.0.4771.100017066421-Oct-1508:37
lync.uccapires.dll.x64.1049uccapires.dll15.0.4553.10001285792
lync.uccapires.dll_1049uccapires.dll15.0.4553.1000128579221-Oct-1508:37
lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1051lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000583848
lync.lyncdesktopresour.dll_1051lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100058384821-Oct-1508:37
lync.ocapires.dll.x64.1051ocapires.dll15.0.4771.1000124072
lync.ocapires.dll_1051ocapires.dll15.0.4771.100012407221-Oct-1508:37
lync.ochelpresource.dll.x64.1051ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1051ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:37
lync.ocpubres.dll.x64.1051ocpubres.dll15.0.4705.10001502376
lync.ocpubres.dll_1051ocpubres.dll15.0.4705.1000150237621-Oct-1508:37
lync.ucaddinres.dll.x64.1051ucaddinres.dll15.0.4771.1000170152
lync.ucaddinres.dll_1051ucaddinres.dll15.0.4771.100017015221-Oct-1508:37
lync.uccapires.dll.x64.1051uccapires.dll15.0.4553.10001286304
lync.uccapires.dll_1051uccapires.dll15.0.4553.1000128630421-Oct-1508:37
lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1060lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000579752
lync.lyncdesktopresour.dll_1060lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100057975221-Oct-1508:37
lync.ocapires.dll.x64.1060ocapires.dll15.0.4771.1000124072
lync.ocapires.dll_1060ocapires.dll15.0.4771.100012407221-Oct-1508:37
lync.ochelpresource.dll.x64.1060ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1060ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:37
lync.ocpubres.dll.x64.1060ocpubres.dll15.0.4711.10001502368
lync.ocpubres.dll_1060ocpubres.dll15.0.4711.1000150236821-Oct-1508:37
lync.ucaddinres.dll.x64.1060ucaddinres.dll15.0.4771.1000170152
lync.ucaddinres.dll_1060ucaddinres.dll15.0.4771.100017015221-Oct-1508:37
lync.uccapires.dll.x64.1060uccapires.dll15.0.4553.10001284768
lync.uccapires.dll_1060uccapires.dll15.0.4553.1000128476821-Oct-1508:37
lync.lyncdesktopresour.dll.x64.2074lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000577704
lync.lyncdesktopresour.dll_2074lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100057770421-Oct-1508:37
lync.ocapires.dll.x64.2074ocapires.dll15.0.4771.1000124576
lync.ocapires.dll_2074ocapires.dll15.0.4771.100012457621-Oct-1508:37
lync.ochelpresource.dll.x64.2074ochelperresource.dll15.0.4705.100012440
lync.ochelpresource.dll_2074ochelperresource.dll15.0.4705.10001244021-Oct-1508:37
lync.ocpubres.dll.x64.2074ocpubres.dll15.0.4719.10001502880
lync.ocpubres.dll_2074ocpubres.dll15.0.4719.1000150288021-Oct-1508:37
lync.ucaddinres.dll.x64.2074ucaddinres.dll15.0.4771.1000169120
lync.ucaddinres.dll_2074ucaddinres.dll15.0.4771.100016912021-Oct-1508:37
lync.uccapires.dll.x64.2074uccapires.dll15.0.4553.10001286816
lync.uccapires.dll_2074uccapires.dll15.0.4553.1000128681621-Oct-1508:37
lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1053lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000563368
lync.lyncdesktopresour.dll_1053lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100056336821-Oct-1508:37
lync.ocapires.dll.x64.1053ocapires.dll15.0.4771.1000122016
lync.ocapires.dll_1053ocapires.dll15.0.4771.100012201621-Oct-1508:37
lync.ochelpresource.dll.x64.1053ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1053ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:37
lync.ocpubres.dll.x64.1053ocpubres.dll15.0.4719.10001502368
lync.ocpubres.dll_1053ocpubres.dll15.0.4719.1000150236821-Oct-1508:37
lync.ucaddinres.dll.x64.1053ucaddinres.dll15.0.4771.1000168608
lync.ucaddinres.dll_1053ucaddinres.dll15.0.4771.100016860821-Oct-1508:37
lync.uccapires.dll.x64.1053uccapires.dll15.0.4705.10001285280
lync.uccapires.dll_1053uccapires.dll15.0.4705.1000128528021-Oct-1508:37
lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1054lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000543912
lync.lyncdesktopresour.dll_1054lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100054391221-Oct-1508:37
lync.ocapires.dll.x64.1054ocapires.dll15.0.4771.1000111784
lync.ocapires.dll_1054ocapires.dll15.0.4771.100011178421-Oct-1508:37
lync.ochelpresource.dll.x64.1054ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1054ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:37
lync.ocpubres.dll.x64.1054ocpubres.dll15.0.4705.10001499816
lync.ocpubres.dll_1054ocpubres.dll15.0.4705.1000149981621-Oct-1508:37
lync.ucaddinres.dll.x64.1054ucaddinres.dll15.0.4771.1000167592
lync.ucaddinres.dll_1054ucaddinres.dll15.0.4771.100016759221-Oct-1508:37
lync.uccapires.dll.x64.1054uccapires.dll15.0.4553.10001284256
lync.uccapires.dll_1054uccapires.dll15.0.4553.1000128425621-Oct-1508:37
lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1055lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000562344
lync.lyncdesktopresour.dll_1055lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100056234421-Oct-1508:37
lync.ocapires.dll.x64.1055ocapires.dll15.0.4771.1000116896
lync.ocapires.dll_1055ocapires.dll15.0.4771.100011689621-Oct-1508:37
lync.ochelpresource.dll.x64.1055ochelperresource.dll15.0.4705.100012448
lync.ochelpresource.dll_1055ochelperresource.dll15.0.4705.10001244821-Oct-1508:37
lync.ocpubres.dll.x64.1055ocpubres.dll15.0.4709.10001500320
lync.ocpubres.dll_1055ocpubres.dll15.0.4709.1000150032021-Oct-1508:37
lync.ucaddinres.dll.x64.1055ucaddinres.dll15.0.4771.1000169632
lync.ucaddinres.dll_1055ucaddinres.dll15.0.4771.100016963221-Oct-1508:37
lync.uccapires.dll.x64.1055uccapires.dll15.0.4705.10001285272
lync.uccapires.dll_1055uccapires.dll15.0.4705.1000128527221-Oct-1508:37
lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1058lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000597160
lync.lyncdesktopresour.dll_1058lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100059716021-Oct-1508:37
lync.ocapires.dll.x64.1058ocapires.dll15.0.4771.1000129704
lync.ocapires.dll_1058ocapires.dll15.0.4771.100012970421-Oct-1508:37
lync.ochelpresource.dll.x64.1058ochelperresource.dll15.0.4705.100012960
lync.ochelpresource.dll_1058ochelperresource.dll15.0.4705.10001296021-Oct-1508:37
lync.ocpubres.dll.x64.1058ocpubres.dll15.0.4719.10001502888
lync.ocpubres.dll_1058ocpubres.dll15.0.4719.1000150288821-Oct-1508:37
lync.ucaddinres.dll.x64.1058ucaddinres.dll15.0.4771.1000170664
lync.ucaddinres.dll_1058ucaddinres.dll15.0.4771.100017066421-Oct-1508:37
lync.uccapires.dll.x64.1058uccapires.dll15.0.4553.10001286304
lync.uccapires.dll_1058uccapires.dll15.0.4553.1000128630421-Oct-1508:37
lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1066lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000596136
lync.lyncdesktopresour.dll_1066lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100059613621-Oct-1508:37
lync.ocapires.dll.x64.1066ocapires.dll15.0.4771.1000127656
lync.ocapires.dll_1066ocapires.dll15.0.4771.100012765621-Oct-1508:37
lync.ochelpresource.dll.x64.1066ochelperresource.dll15.0.4705.100012456
lync.ochelpresource.dll_1066ochelperresource.dll15.0.4705.10001245621-Oct-1508:37
lync.ocpubres.dll.x64.1066ocpubres.dll15.0.4705.10001503904
lync.ocpubres.dll_1066ocpubres.dll15.0.4705.1000150390421-Oct-1508:37
lync.ucaddinres.dll.x64.1066ucaddinres.dll15.0.4771.1000170664
lync.ucaddinres.dll_1066ucaddinres.dll15.0.4771.100017066421-Oct-1508:37
lync.uccapires.dll.x64.1066uccapires.dll15.0.4705.10001287320
lync.uccapires.dll_1066uccapires.dll15.0.4705.1000128732021-Oct-1508:37
lync.lyncdesktopresour.dll.x64.2052lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000369320
lync.lyncdesktopresour.dll_2052lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100036932021-Oct-1508:37
lync.ocapires.dll.x64.2052ocapires.dll15.0.4771.100067752
lync.ocapires.dll_2052ocapires.dll15.0.4771.10006775221-Oct-1508:37
lync.ochelpresource.dll.x64.2052ochelperresource.dll15.0.4705.100011936
lync.ochelpresource.dll_2052ochelperresource.dll15.0.4705.10001193621-Oct-1508:37
lync.ocpubres.dll.x64.2052ocpubres.dll15.0.4705.10001485984
lync.ocpubres.dll_2052ocpubres.dll15.0.4705.1000148598421-Oct-1508:37
lync.ucaddinres.dll.x64.2052ucaddinres.dll15.0.4771.1000154792
lync.ucaddinres.dll_2052ucaddinres.dll15.0.4771.100015479221-Oct-1508:37
lync.uccapires.dll.x64.2052uccapires.dll15.0.4553.10001275552
lync.uccapires.dll_2052uccapires.dll15.0.4553.1000127555221-Oct-1508:37
lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1028lyncdesktopresources.dll15.0.4771.1000367272
lync.lyncdesktopresour.dll_1028lyncdesktopresources.dll15.0.4771.100036727221-Oct-1508:37
lync.ocapires.dll.x64.1028ocapires.dll15.0.4771.100065704
lync.ocapires.dll_1028ocapires.dll15.0.4771.10006570421-Oct-1508:37
lync.ochelpresource.dll.x64.1028ochelperresource.dll15.0.4705.100011936
lync.ochelpresource.dll_1028ochelperresource.dll15.0.4705.10001193621-Oct-1508:37
lync.ocpubres.dll.x64.1028ocpubres.dll15.0.4719.10001486504
lync.ocpubres.dll_1028ocpubres.dll15.0.4719.1000148650421-Oct-1508:37
lync.ucaddinres.dll.x64.1028ucaddinres.dll15.0.4771.1000154792
lync.ucaddinres.dll_1028ucaddinres.dll15.0.4771.100015479221-Oct-1508:37
lync.uccapires.dll.x64.1028uccapires.dll15.0.4553.10001276064
lync.uccapires.dll_1028uccapires.dll15.0.4553.1000127606421-Oct-1508:37
lync.lyncdesktopresour.dll.x64.1033lyncdesktopresources.dll15.0.4761.1000354376
lync.lyncdesktopresour.dll_1033lyncdesktopresources.dll15.0.4761.100035437620-Oct-1511:10
lync.ocapires.dll.x64.1033ocapires.dll15.0.4761.100060488
lync.ocapires.dll_1033ocapires.dll15.0.4761.10006048820-Oct-1511:10
lync.ochelpresource.dll.x64.1033ochelperresource.dll15.0.4703.100011424
lync.ochelpresource.dll_1033ochelperresource.dll15.0.4703.10001142420-Oct-1511:10
lync.ocpubres.dll.x64.1033ocpubres.dll15.0.4703.10001500832
lync.ocpubres.dll_1033ocpubres.dll15.0.4703.1000150083220-Oct-1511:10
lync.ucaddinres.dll.x64.1033ucaddinres.dll15.0.4763.1000168008
lync.ucaddinres.dll_1033ucaddinres.dll15.0.4763.100016800820-Oct-1511:10
lync.uccapires.dll.x64.1033uccapires.dll15.0.4420.10171284712
lync.uccapires.dll_1033uccapires.dll15.0.4420.1017128471220-Oct-1511:10
lync.appsharingchromehook64.dll.x64appsharingchromehook64.dll15.0.4665.10002320020-Oct-1511:10
lync.appsharinghookcontroller64.exe.x64appsharinghookcontroller64.exe15.0.4771.10003908020-Oct-1511:10
lync.appsharingmediapr.dllappsharingmediaprovider.dll15.0.4769.100015172020-Oct-1511:10
autohelper.dllautohelper.dll15.0.4771.10009130420-Oct-1511:10
lync.lync.exelync.exe15.0.4771.10012787600820-Oct-1511:10
lync.manlync.exe.manifest270820-Oct-1511:10
lync.lyncdesktopviewmo.dlllyncdesktopviewmodel.dll15.0.4771.10011547383220-Oct-1511:10
lync.lyncmodelproxy.dlllyncmodelproxy.dll15.0.4771.1000181828020-Oct-1511:10
lync.lyncvdiplugin.dlllyncvdiplugin.dll15.0.4767.100022237620-Oct-1511:10
lync.meetingjoinaxoc.dllmeetingjoinaxoc.dll15.0.4767.10007492020-Oct-1511:10
lync.meetingjoinaxoc.dll.x64meetingjoinaxoc.dll15.0.4767.100074920
lync.ochelper.dllochelper.dll15.0.4771.100021930420-Oct-1511:08
lync.ochelper.dll.x64ochelper.dll15.0.4771.100021930420-Oct-1511:13
lync.ocimport.dllocimport.dll15.0.4767.1000106055220-Oct-1511:10
lync.ocoffice.dllocoffice.dll15.0.4771.100019626420-Oct-1511:10
lync.ocpubmgr.exeocpubmgr.exe15.0.4771.1000209788020-Oct-1511:10
lync.ocrec.dllocrec.dll15.0.4771.100089002420-Oct-1511:10
lync.psom.dllpsom.dll15.0.4771.1000133495220-Oct-1511:10
lync.scdec.dllscdec.dll15.0.4703.100011331220-Oct-1511:10
lync.mlmodel.zipmicrosoft.lync.model.zip8682620-Oct-1511:10
lync.mlucontrols.zipmicrosoft.lync.utilities.controls.zip2880320-Oct-1511:10
lync.mlutilities.zipmicrosoft.lync.utilities.zip7053320-Oct-1511:10
lync.ocomprivate.zipocomprivate.zip8649020-Oct-1511:10
lync.uc.dlluc.dll15.0.4771.10013787850420-Oct-1511:10
lync.ucaddin.dllucaddin.dll15.0.4763.1000144964020-Oct-1511:10
lync.uccapi.dlluccapi.dll15.0.4771.1000926074420-Oct-1511:10
lync.ucmapi.exeucmapi.exe15.0.4771.1000110557620-Oct-1511:10
lync.ucvdi.dllucvdi.dll15.0.4771.10013357514420-Oct-1511:10
lync.win32msgqueue.dllwin32msgqueue.dll15.0.4759.10008509620-Oct-1511:10
lync.appsharingchromehook.dll.x86appsharingchromehook.dll15.0.4509.10002012820-Oct-1511:08
lync.appsharinghookcontroller.exe.x86appsharinghookcontroller.exe15.0.4771.10003293620-Oct-1511:08
lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86npmeetingjoinpluginoc.dll15.0.4703.10003407220-Oct-1511:08
lync.ochelper.dllochelper.dll15.0.4771.100015376820-Oct-1511:08
lync.ochelper.dll.x86ochelper.dll15.0.4771.100015376820-Oct-1511:14
f_propertymodelpropertymodel.dll15.0.4519.10001289408
lync.e.propertymodel.dllpropertymodel.dll15.0.4519.1000128940820-Oct-1511:10
f_propertymodelproxypropertymodelproxy.dll15.0.4703.1000464056
lync.propertymodelprox.dllpropertymodelproxy.dll15.0.4703.100046405620-Oct-1511:10
lync2013.tpn.txtlync2013_third_party_notices.txt876520-Oct-1511:08
lyncwh.activepresenterchange.wavlync_activepresenterchange.wav25532020-Oct-1511:08
lyncwh.appinvite.wavlync_appinvite.wav29390820-Oct-1511:07
lyncwh.callended.wavlync_callended.wav16119220-Oct-1511:07
lyncwh.changemodality.wavlync_changemodality.wav25400820-Oct-1511:08
lyncwh.connecting.wavlync_connecting.wav18724420-Oct-1511:07
lyncwh.fsringing.wavlync_fsringing.wav72004420-Oct-1511:07
lyncwh.iminvite.wavlync_iminvite.wav29390820-Oct-1511:07
lyncwh.joinedconference.wavlync_joinedconference.wav53958420-Oct-1511:07
lyncwh.muting.wavlync_muting.wav21924420-Oct-1511:07
lyncwh.newim.wavlync_newim.wav29390820-Oct-1511:07
lyncwh.onhold.wavlync_onhold.wav87959620-Oct-1511:07
lyncwh.presence.wavlync_presence.wav24584420-Oct-1511:07
lyncwh.redirect.wavlync_redirect.wav34243220-Oct-1511:07
lyncwh.ringback.wavlync_ringback.wav72004420-Oct-1511:07
lyncwh.ringing.wavlync_ringing.wav72004420-Oct-1511:07
lyncwh.secondcall.wavlync_secondcall.wav30656420-Oct-1511:07
lyncwh.untag.wavlync_untag.wav24109620-Oct-1511:07
lyncwh.videoadded.wavlync_videoadded.wav25755620-Oct-1511:07
lyncwh.videocall.wavlync_videocall.wav72004420-Oct-1511:07
lync.appshapi.dllappshapi.dll5.0.8308.872319616820-Oct-1501:52
lync.appshcom.dllappshcom.dll5.0.8308.87235815220-Oct-1511:10
lync.appshvw.dllappshvw.dll5.0.8308.872341224820-Oct-1511:10
lync.rdpqoemetrics.dllrdpqoemetrics.dll5.0.8308.8724429620-Oct-1511:10
lyncwh.mmvrairspace.dllmmvrairspace.dll5.0.7884.05476820-Oct-1511:10
lyncwh.mmvrcustom.dllmmvrcustom.dll5.0.7884.04400820-Oct-1511:10
lync.rtmcodecs.dllrtmcodecs.dll5.0.8687.148411984020-Oct-1511:10
lync.rtmmediamanager.dllrtmmediamanager.dll5.0.8687.14892445620-Oct-1511:10
lync.rtmmvras.dllrtmmvras.dll5.0.8687.1487197620-Oct-1511:10
lync.rtmmvrcs.dllrtmmvrcs.dll5.0.8687.1484023220-Oct-1511:10
lync.rtmmvrhw.dllrtmmvrhw.dll5.0.8687.1487044020-Oct-1511:10
lync.rtmmvrsplitter.dllrtmmvrsplitter.dll5.0.8687.1483716020-Oct-1511:10
lync.rtmpal.dllrtmpal.dll5.0.8687.14862852020-Oct-1511:10
lync.rtmpltfm.dllrtmpltfm.dll5.0.8687.148787638420-Oct-1501:52
lync.vc1decodermftdll.dllrtmvc1decmft.dll5.0.8687.148117328820-Oct-1511:10
lync.ocintldate.dllocintldate.dll5.0.8308.8779451220-Oct-1511:10
lync.ocmsptls.dllocmsptls.dll5.0.8308.877110520020-Oct-1511:10
lync.ocogl.dllocogl.dll5.0.8308.877208465620-Oct-1511:10
lync.ocpptview.dllocpptview.dll5.0.8308.877240977620-Oct-1511:10
lync.ocppvwintl.dllocppvwintl.dll5.0.8308.87735102420-Oct-1511:10
lync.ocsaext.dllocsaext.dll5.0.8308.87730443220-Oct-1511:10
lync.sct.dlltmpod.dll221048020-Oct-1511:10
lync.ucmp.dllucmp.dll6.0.1448.0499268020-Oct-1511:10
lync.veman.xmllync.visualelementsmanifest.xml33620-Oct-1511:08
ocpubmgr.veman.xmlocpubmgr.visualelementsmanifest.xml34420-Oct-1511:08
lync.lynchtmlconv.exelynchtmlconv.exe15.0.4771.1000872004020-Oct-1511:10
lync.lynchtmlconvpxy.dlllynchtmlconvpxy.dll15.0.4521.10002730420-Oct-1511:10

如何获取此安全更新程序的帮助和支持

帮助安装更新程序:Microsoft 更新支持

IT 专业人员安全解决方案:TechNet 安全疑难解答和支持

帮助保护您基于 Windows 的计算机不受病毒和恶意软件的侵害:病毒解决方案和安全中心

根据国家/地区进行本地支持:国际支持
属性

文章 ID:3101496 - 上次审阅时间:12/23/2015 14:29:00 - 修订版本: 4.0

Microsoft Lync 2013, Skype for Business

  • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB3101496
反馈