MS16-015:SharePoint Server 2013 中的 Word Automation Services 安全更新程序说明:2016 年 2 月 9 日

概要
此安全更新程序修复了 Microsoft Office 中的多个漏洞。如果用户打开经特殊设计的 Microsoft Office 文件,那么这些漏洞可能允许远程执行代码。若要详细了解这些漏洞,请参阅 Microsoft 安全公告 MS16-015

注意 若要应用此安全更新程序,你必须要在计算机上安装 Microsoft Office SharePoint Server 2013 Service Pack 1 发行版。

有关受影响的 Microsoft Office 软件版本的完整列表,请参阅 Microsoft 知识库文章 KB3134226

如何获取和安装此更新

方法 1:Microsoft 更新

你可以通过 Microsoft 更新获取此更新程序。当你开启自动更新后,系统会自动下载并安装此更新程序。有关如何自动获取安全更新程序的详细信息,请参阅此安全中心文章的“在控制面板中启用自动更新”部分。

方法 2:Microsoft 下载中心

你可以通过 Microsoft 下载中心获取独立的更新程序包。若要安装此更新程序,请按照下载页上的安装说明操作。
更多信息

安全更新程序部署信息

有关此更新程序的部署信息,请参阅 Microsoft 知识库文章 KB3134226

安全更新程序替换信息

此安全更新程序替代以前发布的安全更新程序 KB3085477

文件哈希信息

程序包名称程序包哈希 SHA 1程序包哈希 SHA 2
wdsrvloc2013-kb3114481-fullfile-x64-glb.exeA4246EE71439107954E617DF841903E4A6DF593ADC07E165B9866A7C435A6702A851AC520B08902E550338BD09270D0ACE9B1A4E

文件信息

本安全更新程序的英文版具有下表中所列的文件属性(或更新的文件属性)。

对于 SharePoint Server 2013 中所有受支持的基于 x64 的 Word Automation Services 版本

File identifierFile nameFile versionFile sizeDateTime
gkword.dllgkword.dll15.0.4699.1000322169613-Jan-1602:58
wac.word.gkword.dllgkword.dll15.0.4699.1000322169613-Jan-1602:58
wdsrv.conversion.gkword.dllgkword.dll15.0.4699.1000322169613-Jan-1602:58
wac.word.wwintl.dll_1025wwintl.dll15.0.4797.1000106872814-Jan-1612:19
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1025wwintl.dll15.0.4797.1000106872814-Jan-1612:19
wwintl.dll_1025wwintl.dll15.0.4797.1000106872814-Jan-1612:19
wac.word.wwintl.dll_1068wwintl.dll15.0.4797.1000109740014-Jan-1612:19
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1068wwintl.dll15.0.4797.1000109740014-Jan-1612:19
wwintl.dll_1068wwintl.dll15.0.4797.10001097400
wac.word.wwintl.dll_1026wwintl.dll15.0.4797.1000107692014-Jan-1612:19
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1026wwintl.dll15.0.4797.1000107692014-Jan-1612:19
wwintl.dll_1026wwintl.dll15.0.4797.1000107692014-Jan-1612:19
wac.word.wwintl.dll_5146wwintl.dll15.0.4797.1000101957614-Jan-1612:19
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_5146wwintl.dll15.0.4797.1000101957614-Jan-1612:19
wwintl.dll_5146wwintl.dll15.0.4797.10001019576
wac.word.wwintl.dll_1027wwintl.dll15.0.4797.1000104568814-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1027wwintl.dll15.0.4797.1000104568814-Jan-1612:20
wwintl.dll_1027wwintl.dll15.0.4797.10001045688
wac.word.wwintl.dll_1029wwintl.dll15.0.4797.1000114501614-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1029wwintl.dll15.0.4797.1000114501614-Jan-1612:20
wwintl.dll_1029wwintl.dll15.0.4797.1000114501614-Jan-1612:20
wac.word.wwintl.dll_1106wwintl.dll15.0.4797.1000102725614-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1106wwintl.dll15.0.4797.1000102725614-Jan-1612:20
wwintl.dll_1106wwintl.dll15.0.4797.10001027256
wac.word.wwintl.dll_1030wwintl.dll15.0.4797.100098527214-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1030wwintl.dll15.0.4797.100098527214-Jan-1612:20
wwintl.dll_1030wwintl.dll15.0.4797.100098527214-Jan-1612:20
wac.word.wwintl.dll_1031wwintl.dll15.0.4797.1000107333614-Jan-1612:19
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1031wwintl.dll15.0.4797.1000107333614-Jan-1612:19
wwintl.dll_1031wwintl.dll15.0.4797.1000107333614-Jan-1612:19
wac.word.wwintl.dll_1032wwintl.dll15.0.4797.1000121157614-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1032wwintl.dll15.0.4797.1000121157614-Jan-1612:20
wwintl.dll_1032wwintl.dll15.0.4797.1000121157614-Jan-1612:20
wac.word.wwintl.dll_3082wwintl.dll15.0.4797.1000102111214-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_3082wwintl.dll15.0.4797.1000102111214-Jan-1612:20
wwintl.dll_3082wwintl.dll15.0.4797.1000102111214-Jan-1612:20
wac.word.wwintl.dll_1061wwintl.dll15.0.4797.1000100216814-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1061wwintl.dll15.0.4797.1000100216814-Jan-1612:20
wwintl.dll_1061wwintl.dll15.0.4797.1000100216814-Jan-1612:20
wac.word.wwintl.dll_1069wwintl.dll15.0.4797.100098732014-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1069wwintl.dll15.0.4797.100098732014-Jan-1612:20
wwintl.dll_1069wwintl.dll15.0.4797.1000987320
wac.word.wwintl.dll_1035wwintl.dll15.0.4797.1000100472814-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1035wwintl.dll15.0.4797.1000100472814-Jan-1612:20
wwintl.dll_1035wwintl.dll15.0.4797.1000100472814-Jan-1612:20
wac.word.wwintl.dll_1036wwintl.dll15.0.4797.1000112863214-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1036wwintl.dll15.0.4797.1000112863214-Jan-1612:20
wwintl.dll_1036wwintl.dll15.0.4797.1000112863214-Jan-1612:20
wac.word.wwintl.dll_2108wwintl.dll15.0.4797.1000104722414-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2108wwintl.dll15.0.4797.1000104722414-Jan-1612:20
wwintl.dll_2108wwintl.dll15.0.4797.10001047224
wac.word.wwintl.dll_1110wwintl.dll15.0.4797.1000102367214-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1110wwintl.dll15.0.4797.1000102367214-Jan-1612:20
wwintl.dll_1110wwintl.dll15.0.4797.10001023672
wac.word.wwintl.dll_1037wwintl.dll15.0.4797.1000105951214-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1037wwintl.dll15.0.4797.1000105951214-Jan-1612:20
wwintl.dll_1037wwintl.dll15.0.4797.1000105951214-Jan-1612:20
wac.word.wwintl.dll_1081wwintl.dll15.0.4797.1000104620014-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1081wwintl.dll15.0.4797.1000104620014-Jan-1612:20
wwintl.dll_1081wwintl.dll15.0.4797.1000104620014-Jan-1612:20
wac.word.wwintl.dll_1050wwintl.dll15.0.4797.1000102674414-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1050wwintl.dll15.0.4797.1000102674414-Jan-1612:20
wwintl.dll_1050wwintl.dll15.0.4797.1000102674414-Jan-1612:20
wac.word.wwintl.dll_1038wwintl.dll15.0.4797.1000116652014-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1038wwintl.dll15.0.4797.1000116652014-Jan-1612:20
wwintl.dll_1038wwintl.dll15.0.4797.1000116652014-Jan-1612:20
wac.word.wwintl.dll_1057wwintl.dll15.0.4797.100094636014-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1057wwintl.dll15.0.4797.100094636014-Jan-1612:20
wwintl.dll_1057wwintl.dll15.0.4797.100094636014-Jan-1612:20
wac.word.wwintl.dll_1040wwintl.dll15.0.4797.1000102520814-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1040wwintl.dll15.0.4797.1000102520814-Jan-1612:20
wwintl.dll_1040wwintl.dll15.0.4797.1000102520814-Jan-1612:20
wac.word.wwintl.dll_1041wwintl.dll15.0.4797.1000108408814-Jan-1612:19
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1041wwintl.dll15.0.4797.1000108408814-Jan-1612:19
wwintl.dll_1041wwintl.dll15.0.4797.1000108408814-Jan-1612:19
wac.word.wwintl.dll_1087wwintl.dll15.0.4797.1000110456814-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1087wwintl.dll15.0.4797.1000110456814-Jan-1612:20
wwintl.dll_1087wwintl.dll15.0.4797.1000110456814-Jan-1612:20
wac.word.wwintl.dll_1042wwintl.dll15.0.4797.1000108357614-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1042wwintl.dll15.0.4797.1000108357614-Jan-1612:20
wwintl.dll_1042wwintl.dll15.0.4797.1000108357614-Jan-1612:20
wac.word.wwintl.dll_1063wwintl.dll15.0.4797.1000108562414-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1063wwintl.dll15.0.4797.1000108562414-Jan-1612:20
wwintl.dll_1063wwintl.dll15.0.4797.1000108562414-Jan-1612:20
wac.word.wwintl.dll_1062wwintl.dll15.0.4797.1000106156014-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1062wwintl.dll15.0.4797.1000106156014-Jan-1612:20
wwintl.dll_1062wwintl.dll15.0.4797.1000106156014-Jan-1612:20
wac.word.wwintl.dll_1071wwintl.dll15.0.4797.1000104517614-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1071wwintl.dll15.0.4797.1000104517614-Jan-1612:20
wwintl.dll_1071wwintl.dll15.0.4797.10001045176
wac.word.wwintl.dll_1086wwintl.dll15.0.4797.100094994414-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1086wwintl.dll15.0.4797.100094994414-Jan-1612:20
wwintl.dll_1086wwintl.dll15.0.4797.100094994414-Jan-1612:20
wac.word.wwintl.dll_1044wwintl.dll15.0.4797.100099448814-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1044wwintl.dll15.0.4797.100099448814-Jan-1612:20
wwintl.dll_1044wwintl.dll15.0.4797.100099448814-Jan-1612:20
wac.word.wwintl.dll_1043wwintl.dll15.0.4797.1000101189614-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1043wwintl.dll15.0.4797.1000101189614-Jan-1612:20
wwintl.dll_1043wwintl.dll15.0.4797.1000101189614-Jan-1612:20
wac.word.wwintl.dll_1045wwintl.dll15.0.4797.1000112351214-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1045wwintl.dll15.0.4797.1000112351214-Jan-1612:20
wwintl.dll_1045wwintl.dll15.0.4797.1000112351214-Jan-1612:20
wac.word.wwintl.dll_1164wwintl.dll15.0.4797.1000115781614-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1164wwintl.dll15.0.4797.1000115781614-Jan-1612:20
wwintl.dll_1164wwintl.dll15.0.4797.10001157816
wac.word.wwintl.dll_1046wwintl.dll15.0.4797.1000102930414-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1046wwintl.dll15.0.4797.1000102930414-Jan-1612:20
wwintl.dll_1046wwintl.dll15.0.4797.1000102930414-Jan-1612:20
wac.word.wwintl.dll_2070wwintl.dll15.0.4797.1000104261614-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2070wwintl.dll15.0.4797.1000104261614-Jan-1612:20
wwintl.dll_2070wwintl.dll15.0.4797.1000104261614-Jan-1612:20
wac.word.wwintl.dll_1048wwintl.dll15.0.4797.1000116703214-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1048wwintl.dll15.0.4797.1000116703214-Jan-1612:20
wwintl.dll_1048wwintl.dll15.0.4797.1000116703214-Jan-1612:20
wac.word.wwintl.dll_1049wwintl.dll15.0.4797.1000104978414-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1049wwintl.dll15.0.4797.1000104978414-Jan-1612:20
wwintl.dll_1049wwintl.dll15.0.4797.1000104978414-Jan-1612:20
wac.word.wwintl.dll_1051wwintl.dll15.0.4797.1000116293614-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1051wwintl.dll15.0.4797.1000116293614-Jan-1612:20
wwintl.dll_1051wwintl.dll15.0.4797.1000116293614-Jan-1612:20
wac.word.wwintl.dll_1060wwintl.dll15.0.4797.1000105029614-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1060wwintl.dll15.0.4797.1000105029614-Jan-1612:20
wwintl.dll_1060wwintl.dll15.0.4797.1000105029614-Jan-1612:20
wac.word.wwintl.dll_3098wwintl.dll15.0.4797.1000109125614-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_3098wwintl.dll15.0.4797.1000109125614-Jan-1612:20
wwintl.dll_3098wwintl.dll15.0.4797.10001091256
wac.word.wwintl.dll_2074wwintl.dll15.0.4797.1000108306414-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2074wwintl.dll15.0.4797.1000108306414-Jan-1612:20
wwintl.dll_2074wwintl.dll15.0.4797.1000108306414-Jan-1612:20
wac.word.wwintl.dll_1053wwintl.dll15.0.4797.100099244014-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1053wwintl.dll15.0.4797.100099244014-Jan-1612:20
wwintl.dll_1053wwintl.dll15.0.4797.100099244014-Jan-1612:20
wac.word.wwintl.dll_1054wwintl.dll15.0.4797.1000101292014-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1054wwintl.dll15.0.4797.1000101292014-Jan-1612:20
wwintl.dll_1054wwintl.dll15.0.4797.1000101292014-Jan-1612:20
wac.word.wwintl.dll_1055wwintl.dll15.0.4797.1000112044014-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1055wwintl.dll15.0.4797.1000112044014-Jan-1612:20
wwintl.dll_1055wwintl.dll15.0.4797.1000112044014-Jan-1612:20
wac.word.wwintl.dll_1058wwintl.dll15.0.4797.1000105644014-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1058wwintl.dll15.0.4797.1000105644014-Jan-1612:20
wwintl.dll_1058wwintl.dll15.0.4797.1000105644014-Jan-1612:20
wac.word.wwintl.dll_1066wwintl.dll15.0.4797.1000115269614-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1066wwintl.dll15.0.4797.1000115269614-Jan-1612:20
wwintl.dll_1066wwintl.dll15.0.4797.1000115269614-Jan-1612:20
wac.word.wwintl.dll_2052wwintl.dll15.0.4797.100090386414-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2052wwintl.dll15.0.4797.100090386414-Jan-1612:20
wwintl.dll_2052wwintl.dll15.0.4797.100090386414-Jan-1612:20
wac.word.wwintl.dll_1028wwintl.dll15.0.4797.100091666414-Jan-1612:20
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1028wwintl.dll15.0.4797.100091666414-Jan-1612:20
wwintl.dll_1028wwintl.dll15.0.4797.100091666414-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1025microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10003185614-Jan-1612:19
wdsrv.intladmin.resx.1025wordadmin.ar-sa.resx1360914-Jan-1612:19
wdsrv.intlresources.dll.1068microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4569.15012938414-Jan-1612:19
wdsrv.intladmin.resx.1068wordadmin.az-latn-az.resx1249514-Jan-1612:19
wdsrv.intlresources.dll.5146microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4569.15012888814-Jan-1612:19
wdsrv.intladmin.resx.5146wordadmin.bs-latn-ba.resx1215714-Jan-1612:19
wdsrv.intlresources.dll.1027microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10003037614-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1027wordadmin.ca-es.resx1260814-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1029microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4454.10002824814-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1029wordadmin.cs-cz.resx1220614-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1106microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4569.15012835214-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1106wordadmin.cy-gb.resx1196114-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1031microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10003034414-Jan-1612:19
wdsrv.intladmin.resx.1031wordadmin.de-de.resx1265114-Jan-1612:19
wdsrv.intlresources.dll.1032microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10004004814-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.3082microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10002984014-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.3082wordadmin.es-es.resx1260514-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1061microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10002778414-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1069microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10002880814-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1069wordadmin.eu-es.resx1217314-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1036microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10003034414-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1036wordadmin.fr-fr.resx1262014-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.2108microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4569.15012988814-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.2108wordadmin.ga-ie.resx1259414-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1110microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10002934414-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1037microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10003084814-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1037wordadmin.he-il.resx1300914-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1081microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10004211214-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1038microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10002933614-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1038wordadmin.hu-hu.resx1269714-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1057microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4463.10002825614-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1057wordadmin.id-id.resx1184714-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1040microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10002935214-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1040wordadmin.it-it.resx1273714-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1041microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10003185614-Jan-1612:19
wdsrv.intladmin.resx.1041wordadmin.ja-jp.resx1303914-Jan-1612:19
wdsrv.intlresources.dll.1042microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10002980814-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1042wordadmin.ko-kr.resx1229114-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1063microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4460.10002879214-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1063wordadmin.lt-lt.resx1244814-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1071microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4569.15013754414-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1071wordadmin.mk-mk.resx1540514-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1086microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4481.10002825614-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1086wordadmin.ms-my.resx1200514-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1043microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10002932014-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1043wordadmin.nl-nl.resx1239614-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1045microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10002984814-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1164microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4569.15013396014-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1164wordadmin.prs-af.resx1399714-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1046microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10002935214-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1046wordadmin.pt-br.resx1241314-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.2070microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10002984014-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.2070wordadmin.pt-pt.resx1250014-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1048microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10002984014-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1048wordadmin.ro-ro.resx1233514-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1049microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10003697614-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1049wordadmin.ru-ru.resx1501914-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1051microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4460.10002928014-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1051wordadmin.sk-sk.resx1220814-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1060microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4454.10002878414-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1060wordadmin.sl-si.resx1211514-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.3098microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4460.10003641614-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.3098wordadmin.sr-cyrl-cs.resx1476414-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.2074microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4454.10002880014-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1054microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10004006414-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1058microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10003646414-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1058wordadmin.uk-ua.resx1468214-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1066microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4481.10003232014-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1066wordadmin.vi-vn.resx1348714-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.2052microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10002673614-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.2052wordadmin.zh-cn.resx1133414-Jan-1612:20
wdsrv.intlresources.dll.1028microsoft.office.word.server.intl.resources.dll15.0.4442.10002675214-Jan-1612:20
wdsrv.intladmin.resx.1028wordadmin.zh-tw.resx1138614-Jan-1612:20
conversion.office.saext.dllsaext.dll15.0.4454.100030321613-Jan-1602:57
ppt.conversion.saext.dllsaext.dll15.0.4454.100030321613-Jan-1602:57
ppt.edit.saext.dllsaext.dll15.0.4454.100030321613-Jan-1602:57
saext.dllsaext.dll15.0.4454.100030321613-Jan-1602:57
saext.dll_0001saext.dll15.0.4454.100030321613-Jan-1602:57
wac.office.saext.dllsaext.dll15.0.4454.100030321613-Jan-1602:57
xlsrv.ecs.saext.dllsaext.dll15.0.4454.100030321613-Jan-1602:57
conversion.office.exp_pdf_server.dllexp_pdf_server.dll15.0.4779.100014098413-Jan-1602:58
ppt.conversion.exp_pdf_server.dllexp_pdf_server.dll15.0.4779.100014098413-Jan-1602:58
ppt.edit.exp_pdf_server.dllexp_pdf_server.dll15.0.4779.100014098413-Jan-1602:58
wac.office.exp_pdf_server.dllexp_pdf_server.dll15.0.4779.100014098413-Jan-1602:58
conversion.office.exp_xps_server.dllexp_xps_server.dll15.0.4725.10007749613-Jan-1602:58
ppt.conversion.exp_xps_server.dllexp_xps_server.dll15.0.4725.10007749613-Jan-1602:58
ppt.edit.exp_xps_server.dllexp_xps_server.dll15.0.4725.10007749613-Jan-1602:58
wac.office.exp_xps_server.dllexp_xps_server.dll15.0.4725.10007749613-Jan-1602:58
conversion.office.msores.dllmsores.dll15.0.4769.100011232684813-Jan-1602:57
msores.dllmsores.dll15.0.4769.100011232684813-Jan-1602:57
ppt.conversion.msores.dllmsores.dll15.0.4769.100011232684813-Jan-1602:57
ppt.edit.msores.dllmsores.dll15.0.4769.100011232684813-Jan-1602:57
wac.office.msores.dllmsores.dll15.0.4769.100011232684813-Jan-1602:57
conversion.office.msoserver.dllmsoserver.dll15.0.4797.10002575897613-Jan-1602:58
ppt.conversion.msoserver.dllmsoserver.dll15.0.4797.10002575897613-Jan-1602:58
ppt.edit.msoserver.dllmsoserver.dll15.0.4797.10002575897613-Jan-1602:58
wac.office.msoserver.dllmsoserver.dll15.0.4797.10002575897613-Jan-1602:58
conversion.proof.mshy2_bg.dllmshy7bg.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
mshy2_en.dll_1026mshy7bg.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
wac.conversion.proof.mshy2_bg.dllmshy7bg.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
conversion.proof.mshy2_ct.dllmshy7ct.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
mshy2_en.dll_1027mshy7ct.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
mshy2_en.dll_2051mshy7ct.dll15.0.4763.1000226920
wac.conversion.proof.mshy2_ct.dllmshy7ct.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
conversion.proof.mshy2_cz.dllmshy7cz.dll15.0.4763.100022548813-Jan-1602:58
mshy2_en.dll_1029mshy7cz.dll15.0.4763.100022548813-Jan-1602:58
wac.conversion.proof.mshy2_cz.dllmshy7cz.dll15.0.4763.100022548813-Jan-1602:58
conversion.proof.mshy2_da.dllmshy7da.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
mshy2_en.dll_1030mshy7da.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
wac.conversion.proof.mshy2_da.dllmshy7da.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
conversion.proof.mshy2_el.dllmshy7el.dll15.0.4763.100022548813-Jan-1602:58
mshy2_en.dll_1032mshy7el.dll15.0.4763.100022548813-Jan-1602:58
wac.conversion.proof.mshy2_el.dllmshy7el.dll15.0.4763.100022548813-Jan-1602:58
conversion.proof.mshy2_en.dllmshy7en.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
mshy2_en.dll_1033mshy7en.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
wac.conversion.proof.mshy2_en.dllmshy7en.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
conversion.proof.mshy2_es.dllmshy7es.dll15.0.4763.100022548813-Jan-1602:58
mshy2_en.dll_3082mshy7es.dll15.0.4763.100022548813-Jan-1602:58
wac.conversion.proof.mshy2_es.dllmshy7es.dll15.0.4763.100022548813-Jan-1602:58
conversion.proof.mshy2_et.dllmshy7et.dll15.0.4763.100022548813-Jan-1602:58
mshy2_en.dll_1061mshy7et.dll15.0.4763.100022548813-Jan-1602:58
wac.conversion.proof.mshy2_et.dllmshy7et.dll15.0.4763.100022548813-Jan-1602:58
conversion.proof.mshy2_eu.dllmshy7eu.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
mshy2_en.dll_1069mshy7eu.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
wac.conversion.proof.mshy2_eu.dllmshy7eu.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
conversion.proof.mshy2_fi.dllmshy7fi.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
mshy2_en.dll_1035mshy7fi.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
wac.conversion.proof.mshy2_fi.dllmshy7fi.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
conversion.proof.mshy2_fr.dllmshy7fr.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
mshy2_en.dll_1036mshy7fr.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
wac.conversion.proof.mshy2_fr.dllmshy7fr.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
conversion.proof.mshy2_ge.dllmshy7ge.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
mshy2_en.dll_1031mshy7ge.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
wac.conversion.proof.mshy2_ge.dllmshy7ge.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
conversion.proof.mshy2_gl.dllmshy7gl.dll15.0.4763.100022548813-Jan-1602:58
mshy2_en.dll_1110mshy7gl.dll15.0.4763.100022548813-Jan-1602:58
wac.conversion.proof.mshy2_gl.dllmshy7gl.dll15.0.4763.100022548813-Jan-1602:58
conversion.proof.mshy2_cr.dllmshy7hr.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
mshy2_en.dll_1050mshy7hr.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
wac.conversion.proof.mshy2_hr.dllmshy7hr.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
conversion.proof.mshy2_it.dllmshy7it.dll15.0.4763.100022548813-Jan-1602:58
mshy2_en.dll_1040mshy7it.dll15.0.4763.100022548813-Jan-1602:58
wac.conversion.proof.mshy2_it.dllmshy7it.dll15.0.4763.100022548813-Jan-1602:58
conversion.proof.mshy2_lt.dllmshy7lt.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
mshy2_en.dll_1063mshy7lt.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
wac.conversion.proof.mshy2_lt.dllmshy7lt.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
conversion.proof.mshy2_lv.dllmshy7lv.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
mshy2_en.dll_1062mshy7lv.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
wac.conversion.proof.mshy2_lv.dllmshy7lv.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
conversion.proof.mshy2_nb.dllmshy7nb.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
mshy2_en.dll_1044mshy7nb.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
wac.conversion.proof.mshy2_nb.dllmshy7nb.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
conversion.proof.mshy2_nl.dllmshy7nl.dll15.0.4763.100022548813-Jan-1602:58
mshy2_en.dll_1043mshy7nl.dll15.0.4763.100022548813-Jan-1602:58
wac.conversion.proof.mshy2_nl.dllmshy7nl.dll15.0.4763.100022548813-Jan-1602:58
conversion.proof.mshy2_no.dllmshy7no.dll15.0.4763.100022548813-Jan-1602:58
mshy2_en.dll_2068mshy7no.dll15.0.4763.100022548813-Jan-1602:58
wac.conversion.proof.mshy2_no.dllmshy7no.dll15.0.4763.100022548813-Jan-1602:58
conversion.proof.mshy2_pb.dllmshy7pb.dll15.0.4763.100022548813-Jan-1602:58
mshy2_en.dll_1046mshy7pb.dll15.0.4763.100022548813-Jan-1602:58
wac.conversion.proof.mshy2_pb.dllmshy7pb.dll15.0.4763.100022548813-Jan-1602:58
conversion.proof.mshy2_pl.dllmshy7pl.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
mshy2_en.dll_1045mshy7pl.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
wac.conversion.proof.mshy2_pl.dllmshy7pl.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
conversion.proof.mshy2_pt.dllmshy7pt.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
mshy2_en.dll_2070mshy7pt.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
wac.conversion.proof.mshy2_pt.dllmshy7pt.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
conversion.proof.mshy2_ro.dllmshy7ro.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
mshy2_en.dll_1048mshy7ro.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
wac.conversion.proof.mshy2_ro.dllmshy7ro.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
conversion.proof.mshy2_ru.dllmshy7ru.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
mshy2_en.dll_1049mshy7ru.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
wac.conversion.proof.mshy2_ru.dllmshy7ru.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
conversion.proof.mshy2_sk.dllmshy7sk.dll15.0.4763.100022548813-Jan-1602:58
mshy2_en.dll_1051mshy7sk.dll15.0.4763.100022548813-Jan-1602:58
wac.conversion.proof.mshy2_sk.dllmshy7sk.dll15.0.4763.100022548813-Jan-1602:58
conversion.proof.mshy2_sl.dllmshy7sl.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
mshy2_en.dll_1060mshy7sl.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
wac.conversion.proof.mshy2_sl.dllmshy7sl.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
conversion.proof.mshy2_sr.dllmshy7srm.dll15.0.4763.100022548813-Jan-1602:58
mshy2_en.dll_2074mshy7srm.dll15.0.4763.100022548813-Jan-1602:58
wac.conversion.proof.mshy2_srm.dllmshy7srm.dll15.0.4763.100022548813-Jan-1602:58
conversion.proof.mshy2_sro.dllmshy7sro.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
mshy2_en.dll_3098mshy7sro.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
mshy2_en.dll_7194mshy7sro.dll15.0.4763.1000226920
wac.conversion.proof.mshy2_sro.dllmshy7sro.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
conversion.proof.mshy2_sw.dllmshy7sw.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
mshy2_en.dll_1053mshy7sw.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
wac.conversion.proof.mshy2_sw.dllmshy7sw.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
conversion.proof.mshy2_tr.dllmshy7tr.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
mshy2_en.dll_1055mshy7tr.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
wac.conversion.proof.mshy2_tr.dllmshy7tr.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
conversion.proof.mshy2_ua.dllmshy7uk.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
mshy2_en.dll_1058mshy7uk.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
wac.conversion.proof.mshy2_uk.dllmshy7uk.dll15.0.4763.100022692013-Jan-1602:58
conversion.igxserver.dlligxserver.dll15.0.4779.10001042960013-Jan-1602:58
ppt.conversion.igxserver.dlligxserver.dll15.0.4779.10001042960013-Jan-1602:58
ppt.edit.igxserver.dlligxserver.dll15.0.4779.10001042960013-Jan-1602:58
wac.office.igxserver.dlligxserver.dll15.0.4779.10001042960013-Jan-1602:58
conversion.oartodfserver.dlloartodfserver.dll15.0.4779.1000383147213-Jan-1602:58
ppt.conversion.oartodfserver.dlloartodfserver.dll15.0.4779.1000383147213-Jan-1602:58
ppt.edit.oartodfserver.dlloartodfserver.dll15.0.4779.1000383147213-Jan-1602:58
wac.office.oartodfserver.dlloartodfserver.dll15.0.4779.1000383147213-Jan-1602:58
conversion.office.oartserver.dlloartserver.dll15.0.4797.10002166756013-Jan-1602:58
ppt.conversion.oartserver.dlloartserver.dll15.0.4797.10002166756013-Jan-1602:58
ppt.edit.oartserver.dlloartserver.dll15.0.4797.10002166756013-Jan-1602:58
wac.office.oartserver.dlloartserver.dll15.0.4797.10002166756013-Jan-1602:58
conversion.cultures.office.odfoffice.odf524100013-Jan-1602:57
office.odfoffice.odf524100013-Jan-1602:57
office.odf.x64office.odf524100013-Jan-1603:01
ppt.conversion.cultures.office.odfoffice.odf524100013-Jan-1602:57
wac.conversion.cultures.office.odfoffice.odf524100013-Jan-1602:57
wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odfoffice.odf524100013-Jan-1602:57
xlsrv.ecs.culture.office.odfoffice.odf524100013-Jan-1602:57
xlsrv.ecs.office.odfoffice.odf524100013-Jan-1602:57
conversionhtmlutil.dllhtmlutil.dll15.0.4797.1000262374413-Jan-1602:58
sp.userprofiles.debug.jssp.userprofiles.debug.js14099713-Jan-1602:58
sp.userprofiles.debug.js.x64sp.userprofiles.debug.js14099713-Jan-1602:58
sp.userprofiles.jssp.userprofiles.js14099113-Jan-1602:58
sp.userprofiles.js.x64sp.userprofiles.js14099113-Jan-1602:58
conversion.microsoft.office.server.native.dllmicrosoft.office.server.native.dll15.0.4763.100078918413-Jan-1602:57
microsoft.office.server.native.dllmicrosoft.office.server.native.dll15.0.4763.100078918413-Jan-1602:57
ppt.conversion.uls.native.dllmicrosoft.office.server.native.dll15.0.4763.100078918413-Jan-1602:57
microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll_0001microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll15.0.4745.100037648813-Jan-1602:58
microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dllmicrosoft.sharepoint.client.userprofiles.dll15.0.4745.100014561613-Jan-1601:45
microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll15.0.4745.100014561613-Jan-1601:45
conversion.office.msptls.dllmsptls.dll15.0.4745.1000152288013-Jan-1602:57
msptls.dllmsptls.dll15.0.4745.1000152288013-Jan-1602:57
msptls.dll_0001msptls.dll15.0.4745.1000152288013-Jan-1602:57
ppt.conversion.msptls.dllmsptls.dll15.0.4745.1000152288013-Jan-1602:57
ppt.edit.msptls.dllmsptls.dll15.0.4745.1000152288013-Jan-1602:57
wac.office.msptls.dllmsptls.dll15.0.4745.1000152288013-Jan-1602:57
xlsrv.ecs.msptls.dllmsptls.dll15.0.4745.1000152288013-Jan-1602:57
conversion.office.riched20.dllriched20.dll15.0.4797.1000223662413-Jan-1602:57
ppt.conversion.riched20.dllriched20.dll15.0.4797.1000223662413-Jan-1602:57
ppt.edit.riched20.dllriched20.dll15.0.4797.1000223662413-Jan-1602:57
riched20.dllriched20.dll15.0.4797.1000223662413-Jan-1602:57
riched20.dll_0001riched20.dll15.0.4797.1000223662413-Jan-1602:57
wac.office.riched20.dllriched20.dll15.0.4797.1000223662413-Jan-1602:57
xlsrv.ecs.riched20.dllriched20.dll15.0.4797.1000223662413-Jan-1602:57
calibril.ttfcalibril.ttf75819613-Jan-1602:56
calibrili.ttfcalibrili.ttf86846413-Jan-1602:56
nirmala.ttfnirmala.ttf138264013-Jan-1602:56
nirmalab.ttfnirmalab.ttf133401213-Jan-1602:56
alger.ttfalger.ttf7658813-Jan-1602:56
arialn.ttfarialn.ttf17595613-Jan-1602:55
arialnb.ttfarialnb.ttf18074013-Jan-1602:55
arialnbi.ttfarialnbi.ttf18008413-Jan-1602:55
arialni.ttfarialni.ttf18112413-Jan-1602:55
bauhs93.ttfbauhs93.ttf4764413-Jan-1602:56
conversion.msvcp100.dllmsvcp100.dll10.00.40219.32560808012-Jan-1605:49
msvcp100.dllmsvcp100.dll10.00.40219.325608080
ppt.conversion.msvcp100.dllmsvcp100.dll10.00.40219.32560808012-Jan-1605:49
ppt.edit.msvcp100.dllmsvcp100.dll10.00.40219.32560808012-Jan-1605:49
wac.msvcp100.dllmsvcp100.dll10.00.40219.32560808012-Jan-1605:49
conversion.msvcr100.dllmsvcr100.dll10.00.40219.32582926412-Jan-1605:49
msvcr100.dllmsvcr100.dll10.00.40219.325829264
ppt.conversion.msvcr100.dllmsvcr100.dll10.00.40219.32582926412-Jan-1605:49
ppt.edit.msvcr100.dllmsvcr100.dll10.00.40219.32582926412-Jan-1605:49
wac.msvcr100.dllmsvcr100.dll10.00.40219.32582926412-Jan-1605:49
wdsrv.powershellhelp.xml.1031microsoft.office.word.server.dll-help.xml5371814-Jan-1612:19
wdsrv.powershellhelp.xml.3082microsoft.office.word.server.dll-help.xml5397714-Jan-1612:20
wdsrv.powershellhelp.xml.1036microsoft.office.word.server.dll-help.xml5387814-Jan-1612:20
wdsrv.powershellhelp.xml.1040microsoft.office.word.server.dll-help.xml5355714-Jan-1612:20
wdsrv.powershellhelp.xml.1041microsoft.office.word.server.dll-help.xml5589713-Jan-1603:06
wdsrv.powershellhelp.xml.1042microsoft.office.word.server.dll-help.xml5372614-Jan-1612:20
wdsrv.powershellhelp.xml.1046microsoft.office.word.server.dll-help.xml5347714-Jan-1612:20
wdsrv.powershellhelp.xml.1049microsoft.office.word.server.dll-help.xml5990814-Jan-1612:20
wdsrv.powershellhelp.xml.2052microsoft.office.word.server.dll-help.xml5069414-Jan-1612:20
wdsrv.powershellhelp.xml.1028microsoft.office.word.server.dll-help.xml5065714-Jan-1612:20
conversion.proof.mshy2_hu.lexmshy3hu.lex93357913-Jan-1602:56
mshy2_en.lex_1038mshy3hu.lex93357913-Jan-1602:56
wac.conversion.proof.mshy2_hu.lexmshy3hu.lex93357913-Jan-1602:56
conversion.proof.mshy2_hu.dllmshy3hu.dll15.0.0.121898413-Jan-1602:56
mshy2_en.dll_1038mshy3hu.dll15.0.0.121898413-Jan-1602:56
wac.conversion.proof.mshy2_hu.dllmshy3hu.dll15.0.0.121898413-Jan-1602:56
chicago.xslchicago.xsl29665813-Jan-1602:56
wac.conversion.biblio.style.chicago.xslchicago.xsl29665813-Jan-1602:56
wdsrv.conversion.biblio.style.chicago.xslchicago.xsl29665813-Jan-1602:56
wac.word.wwintl.dll_1033wwintl.dll15.0.4631.100086544013-Jan-1602:58
wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1033wwintl.dll15.0.4631.100086544013-Jan-1602:58
wwintl.dll_1033wwintl.dll15.0.4631.100086544013-Jan-1602:58
wac.word.sword.dllsword.dll15.0.4797.1000849890413-Jan-1602:58
wdsrv.conversion.sword.dllsword.dll15.0.4797.1000849890413-Jan-1602:58
wdsrv.conversion.worker.dllwdsrvworker.dll15.0.4545.10008876813-Jan-1602:58
wdsrv.dllmicrosoft.office.word.server.dll15.0.4611.100048915213-Jan-1602:58
wdsrv.isapi.dllmicrosoft.office.word.server.dll15.0.4611.100048915213-Jan-1602:58
wdsrv.powershellfmt.xmlwordserverpowershell.format.ps1xml1223213-Jan-1602:58
wdsrv.conversion.worker.exewordserverworker.exe15.0.4502.10002065613-Jan-1602:58

如何获取此安全更新程序的相关帮助和支持

帮助安装更新程序:Microsoft 更新支持

面向 IT 专业人员的安全解决方案:TechNet 安全故障排除和支持

帮助保护你基于 Windows 的计算机不受病毒和恶意软件的侵害:病毒解决方案和安全中心

基于国家/地区的本地支持:国际支持
属性

文章 ID:3114481 - 上次审阅时间:02/15/2016 13:57:00 - 修订版本: 2.0

Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity KB3114481
反馈