FIX: 您可以收到一条错误消息时 SQL Server 2005 报表服务中使用大型报表上的打印预览选项

注意:这篇文章是由无人工介入的微软自动的机器翻译软件翻译完成。微软很高兴能同时提供给您由人工翻译的和由机器翻译的文章, 以使您能使用您的语言访问所有的知识库文章。然而由机器翻译的文章并不总是完美的。它可能存在词汇,语法或文法的问题,就像是一个外国人在说中文时总是可能犯这样的错误。虽然我们经常升级机器翻译软件以提高翻译质量,但是我们不保证机器翻译的正确度,也不对由于内容的误译或者客户对它的错误使用所引起的任何直接的, 或间接的可能的问题负责。

点击这里察看该文章的英文版: 926106
本文已归档。它按“原样”提供,并且不再更新。
Microsoft 将 Microsoft SQL Server 2005 修补程序分发作为一个可下载的文件。因为该修补程序是累积性的因此每个新版本包含的所有修补程序和所有安全修补程序附带以前 SQL Server 2005 修补都程序版本。
概要
本文介绍以下有关此修补程序版本:
 • 通过此修补程序包修复的问题
 • 应用此修补程序包的先决条件
 • 在应用此修补程序包后是否必须重新启动计算机
 • 此修补程序包是否替换任何其他修补程序包
 • 是否必须应用此修补程序包后进行任何注册表的更改
 • 此修补程序包中包含的文件
症状
在 Microsoft SQL Server 2005 报告服务中生成一个大型报表时您会收到一条错误消息,如果您尝试使用 打印预览 选项。 超过 5 分钟来处理报表时,会出现此问题。您尝试使用 打印预览 选项的方式取决于收到的错误消息。

在一个的 Web 浏览器中使用 Web 浏览器打印控件,然后尝试使用 打印预览 选项时您将收到以下错误消息中打印的控制:
无效的页码
不存在请求的页面。
在与 Microsoft 的基于 Windows 的应用程序中时单击 页面Microsoft.Reporting.WinForms.ReportViewer 控件中收到以下错误消息:
所选的报表未准备好进行查看。
原因
出现此问题是由于一个不正确的超时,服务器端处理代码中。不正确的超时时间,使报告服务向客户端返回一个空的流。
解决方案

服务包信息

若要解决此问题,获得最新的 service pack,SQL Server 2005 年。有关详细的信息请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
913089如何获取最新的 service pack,SQL Server 2005 年

修补程序信息

可以从 Microsoft 获得支持的修补程序。但是,此修补程序被用于解决本文所述的此问题。此修补程序仅应用于出现这一特定问题的系统。此修补程序可能会接受进一步的测试。因此,如果此问题没有对您造成严重的影响,我们建议您等待包含此修补程序的下一个软件更新。

是否可供下载此修补程序没有"提供修补程序下载"部分中,在这篇知识库文章的顶部。如果不会显示此部分,请联系 Microsoft 客户服务和支持以获取此修复程序。

注意如果出现其他问题,或者如果需要进行任何故障诊断,则您可能不得不创建单独的服务请求。将正常收取支持费用将应用于其他支持问题和不需要进行此特定的修补程序的问题。有关完整列表的 Microsoft 客户服务和支持的电话号码,或创建一个单独的服务请求,请访问下面的 Microsoft 网站:注意"提供修补程序下载"窗体所显示的此修复程序是可用的语言。如果您看不到您的语言,则是一个修复程序不能用于该语言。

系统必备组件

 • Microsoft SQL Server 2005 服务包 1 (SP1)

  有关如何获取 SQL Server 2005 SP1 的信息,请参阅下面 Microsoft 知识库中相应的文章:
  913089如何获取最新的 service pack,SQL Server 2005 年

重新启动信息

您不必在应用此修补程序后,重新启动计算机。

注册表信息

您不必在应用此修补程序后更改注册表。

修补程序文件信息

此修补程序仅包含那些文件解决本文列出了该问题所必需的。此修补程序可能不包含将产品完全更新到最新版本所必需的所有文件。

此修补程序的英文版具有的文件属性 (或更新的文件属性) 在下表中列出。日期和时间对这些文件列出在协调世界时 (UTC)。当您查看文件信息时,将转换为本地时间。若要 UTC 与本地时间之间的时差使用控制面板中的日期和时间项中的 时区 选项卡。
32 位版本上的 SQL Server 2005 年
文件的名称文件版本文件大小日期时间平台SP 要求
Autoadmin90.dll2005.90.2198.0899,3602006 年十月 13 日06: 31x86sp1
Dtepkg.dll2005.90.2198.074,0162006 年十月 13 日06: 31x86sp1
Dtsinstall.exe9.0.2198.0494,3682006 年十月 13 日06: 31x86sp1
Dundaswebchart.dll9.0.2198.0752,4162006 年十月 13 日06: 31x86sp1
Dundaswinchart.dll9.0.2198.0801,5682006 年十月 13 日06: 31x86sp1
Logread.exe2005.90.2198.0398,1122006 年十月 13 日06: 32x86sp1
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll9.0.2198.0543,5202006 年十月 13 日06: 32x86sp1
Microsoft.analysisservices.commands.dll9.0.2198.076,5762006 年十月 13 日06: 32x86sp1
Microsoft.analysisservices.deploymentengine.dll9.0.2198.0138,0162006 年十月 13 日06: 32x86sp1
Microsoft.analysisservices.dll9.0.2198.01,215,2642006 年十月 13 日06: 32x86sp1
Microsoft.analysisservices.modeling.dll9.0.2198.0564,0002006 年十月 13 日06: 32x86sp1
Microsoft.analysisservices.wizards.dll9.0.2198.06,159,1362006 年十月 13 日06: 32x86sp1
Microsoft.analysisservices.xmla.dll9.0.2198.0232,2242006 年十月 13 日06: 32x86sp1
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll9.0.2198.0330,5282006 年十月 13 日06: 32x86sp1
Microsoft.datawarehouse.dll9.0.2198.01,276,7042006 年十月 13 日06: 32x86sp1
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.2198.0330,5282006 年十月 13 日06: 32x86sp1
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.2198.0301,8562006 年十月 13 日06: 32x86sp1
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.2198.0285,4722006 年十月 13 日06: 32x86sp1
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.2198.01,669,9202006 年十月 13 日06: 32x86sp1
Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll9.0.242.0166,6882006 年十月 13 日06: 32x86sp1
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.2198.0256,8002006 年十月 13 日06: 32x86sp1
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.2198.0645,9202006 年十月 13 日06: 32x86sp1
Microsoft.sqlserver.management.maintenanceplanwizard.dll9.0.2198.0555,8082006 年十月 13 日06: 32x86sp1
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll2005.90.2198.075,5522006 年十月 13 日06: 32x86sp1
Microsoft.sqlserver.olapenum.dll9.0.2198.052,0002006 年十月 13 日06: 32x86sp1
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.2198.0908,0642006 年十月 13 日06: 32x86sp1
Microsoft.visualstudio.vspanalysisservices.dll9.0.2198.01,215,2642006 年十月 13 日06: 32x86sp1
Microsoft.visualstudio.vspsqlenum.dll9.0.2198.0875,2962006 年十月 13 日06: 32x86sp1
Msadomdx.dll9.0.2198.0492,3202006 年十月 13 日06: 32x86sp1
Msasxpress.dll9.0.2198.022,3042006 年十月 13 日06: 32x86sp1
Msdtssrvr.exe9.0.2198.0203,5522006 年十月 13 日06: 32x86sp1
Msgprox.dll2005.90.2198.0197,9202006 年十月 13 日06: 32x86sp1
Msmdlocal.dll9.0.2198.015,608,0962006 年十月 13 日06: 32x86sp1
Msmdpp.dll9.0.2198.03,884,8322006 年十月 13 日06: 32x86sp1
Msmdpump.dll9.0.2198.03,982,1122006 年十月 13 日06: 32x86sp1
Msmdredir.dll9.0.2198.03,990,3042006 年十月 13 日06: 32x86sp1
Msmdsrv.exe9.0.2198.014,591,2642006 年十月 13 日06: 32x86sp1
Msmgdsrv.dll9.0.2198.05,995,8082006 年十月 13 日06: 32x86sp1
Msolap90.dll9.0.2198.04,260,6402006 年十月 13 日06: 32x86sp1
Msolui90.dll9.0.2198.0272,6722006 年十月 13 日06: 32x86sp1
Pfclnt90.dll2005.90.2198.01,186,0802006 年十月 13 日06: 32x86sp1
Replprov.dll2005.90.2198.0547,6162006 年十月 13 日06: 32x86sp1
Replrec.dll2005.90.2198.0782,1122006 年十月 13 日06: 32x86sp1
Reportingserviceslibrary.dll9.0.2198.01,030,9442006 年十月 13 日06: 32x86sp1
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.2198.01,239,8402006 年十月 13 日06: 32x86sp1
Sqlca.dll2005.90.2198.03,240,2242006 年十月 13 日06: 33x86sp1
Sqlmanagerui.dll9.0.2198.06,077,2162006 年十月 13 日06: 33x86sp1
Sqlmgmt.dll9.0.2198.03,443,4882006 年十月 13 日06: 33x86sp1
Sqlncli.dll2005.90.2198.02,222,9362006 年十月 13 日06: 33x86sp1
Sqlservr.exe2005.90.2198.028,963,1602006 年十月 13 日06: 33x86sp1
Sqlsetup.exe2005.90.2198.02,088,7362006 年十月 13 日06: 33x86sp1
Sqlspars.dll2005.90.2198.01,299,7442006 年十月 13 日06: 33x86sp1
64 位版本上的 SQL Server 2005 年
文件的名称文件版本文件大小日期时间平台SP 要求
Dtepkg.dll2005.90.2198.0102,6882006 年十月 15 日20: 16x64sp1
Dundaswebchart.dll9.0.2198.0752,4162006 年十月 15 日20: 16x86sp1
Dundaswinchart.dll9.0.2198.0801,5682006 年十月 15 日20: 16x86sp1
Logread.exe2005.90.2198.0522,5282006 年十月 15 日20: 16x64sp1
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll9.0.2198.0543,5202006 年十月 15 日20: 16x86sp1
Microsoft.analysisservices.dll9.0.2198.01,215,2642006 年十月 15 日20: 16x86sp1
Microsoft.analysisservices.modeling.dll9.0.2198.0564,0002006 年十月 15 日20: 16x86sp1
Microsoft.analysisservices.xmla.dll9.0.2198.0232,2242006 年十月 15 日20: 16x86sp1
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.2198.0330,5282006 年十月 15 日20: 16x86sp1
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.2198.0301,8562006 年十月 15 日20: 16x86sp1
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.2198.0285,4722006 年十月 15 日20: 16x86sp1
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.2198.01,669,9202006 年十月 15 日20: 16x86sp1
Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll9.0.242.0166,6882006 年十月 15 日20: 16x64sp1
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll2005.90.2198.091,4242006 年十月 15 日20: 16x64sp1
Microsoft.sqlserver.olapenum.dll9.0.2198.052,0002006 年十月 15 日20: 16x86sp1
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.2198.0875,2962006 年十月 15 日20: 16x86sp1
Microsoft.visualstudio.vspsqlenum.dll9.0.2198.0875,2962006 年十月 15 日20: 16x86sp1
Msasxpress.dll9.0.2198.027,4242006 年十月 15 日20: 16x64sp1
Msdtssrvr.exe9.0.2198.0199,4562006 年十月 15 日20: 16x64sp1
Msgprox.dll2005.90.2198.0259,3602006 年十月 15 日20: 16x64sp1
Msmdlocal.dll9.0.2198.031,449,3762006 年十月 15 日20: 16x64sp1
Msmdpp.dll9.0.2198.05,030,6882006 年十月 15 日20: 16x64sp1
Msmdpump.dll9.0.2198.05,159,7122006 年十月 15 日20: 16x64sp1
Msmdredir.dll9.0.2198.05,001,5042006 年十月 15 日20: 16x64sp1
Msmdsrv.exe9.0.2198.030,845,7282006 年十月 15 日20: 16x64sp1
Msmgdsrv.dll9.0.2198.09,598,7522006 年十月 15 日20: 16x64sp1
Msolap90.dll9.0.2198.05,824,2882006 年十月 15 日20: 16x64sp1
Msolui90.dll9.0.2198.0320,8002006 年十月 15 日20: 16x64sp1
Replprov.dll2005.90.2198.0745,2482006 年十月 15 日20: 16x64sp1
Replrec.dll2005.90.2198.01,008,4162006 年十月 15 日20: 16x64sp1
Reportingserviceslibrary.dll9.0.2198.01,030,9442006 年十月 15 日20: 16x86sp1
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.2198.01,239,8402006 年十月 15 日20: 16x86sp1
Sqlca.dll2005.90.2198.04,317,9842006 年十月 15 日20: 16x64sp1
Sqlncli.dll2005.90.2198.02,855,2562006 年十月 15 日20: 16x64sp1
Sqlservr.exe2005.90.2198.039,344,9282006 年十月 15 日20: 17x64sp1
Sqlsetup.exe2005.90.2198.03,083,0402006 年十月 15 日20: 17x64sp1
Sqlspars.dll2005.90.2198.01,755,4242006 年十月 15 日20: 17x64sp1
基于 Itanium 的版本上的 SQL Server 2005 年
文件的名称文件版本文件大小日期时间平台
Dtepkg.dll2005.90.2198.0203,5522006 年十月 13 日16: 06IA 64
Dundaswebchart.dll9.0.2198.0752,4162006 年十月 13 日16: 06x86
Dundaswinchart.dll9.0.2198.0801,5682006 年十月 13 日16: 06x86
Logread.exe2005.90.2198.01,095,4562006 年十月 13 日16: 06IA 64
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll9.0.2198.0543,5202006 年十月 13 日16: 06x86
Microsoft.analysisservices.dll9.0.2198.01,215,2642006 年十月 13 日16: 06x86
Microsoft.analysisservices.modeling.dll9.0.2198.0564,0002006 年十月 13 日16: 06x86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll9.0.2198.0232,2242006 年十月 13 日16: 06x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.2198.0330,5282006 年十月 13 日16: 06x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.2198.0301,8562006 年十月 13 日16: 06x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.2198.0285,4722006 年十月 13 日16: 06x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.2198.01,669,9202006 年十月 13 日16: 06x86
Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll9.0.242.0166,6882006 年十月 13 日16: 06IA 64
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll2005.90.2198.0163,1042006 年十月 13 日16: 06IA 64
Microsoft.sqlserver.olapenum.dll9.0.2198.052,0002006 年十月 13 日16: 06x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.2198.0875,2962006 年十月 13 日16: 06x86
Microsoft.visualstudio.vspsqlenum.dll9.0.2198.0875,2962006 年十月 13 日16: 06x86
Msasxpress.dll9.0.2198.055,0722006 年十月 13 日16: 06IA 64
Msdtssrvr.exe9.0.2198.0199,4562006 年十月 13 日16: 06IA 64
Msgprox.dll2005.90.2198.0542,4962006 年十月 13 日16: 06IA 64
Msmdlocal.dll9.0.2198.048,590,1122006 年十月 13 日16: 07IA 64
Msmdpp.dll9.0.2198.06,634,2722006 年十月 13 日16: 07IA 64
Msmdpump.dll9.0.2198.06,728,9922006 年十月 13 日16: 07IA 64
Msmdredir.dll9.0.2198.06,244,6402006 年十月 13 日16: 07不适用
Msmdsrv.exe9.0.2198.047,590,6882006 年十月 13 日16: 07IA 64
Msmgdsrv.dll9.0.2198.013,049,6322006 年十月 13 日16: 07IA 64
Msolap90.dll9.0.2198.07,879,4562006 年十月 13 日16: 07IA 64
Msolui90.dll9.0.2198.0470,8162006 年十月 13 日16: 07IA 64
Replprov.dll2005.90.2198.01,617,1842006 年十月 13 日16: 07IA 64
Replrec.dll2005.90.2198.02,141,4722006 年十月 13 日16: 07IA 64
Reportingserviceslibrary.dll9.0.2198.01,030,9442006 年十月 13 日16: 07x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.2198.01,239,8402006 年十月 13 日16: 07x86
Sqlca.dll2005.90.2198.010,680,0962006 年十月 13 日16: 07IA 64
Sqlncli.dll2005.90.2198.05,398,3602006 年十月 13 日16: 07IA 64
Sqlservr.exe2005.90.2198.072,226,5922006 年十月 13 日16: 07IA 64
Sqlsetup.exe2005.90.2198.08,159,5202006 年十月 13 日16: 01IA 64
Sqlspars.dll2005.90.2198.04,816,6722006 年十月 13 日16: 01IA 64
注意由于存在文件依赖性最新的修补程序或功能,它包含这些文件可能包含其他文件。
替代方法
若要变通解决此问题,请确保该报表已足够小的时间少于 5 分钟来生成。
状态
Microsoft 已经确认这是在"适用于"一节中列出的 Microsoft 产品中的问题。 Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2 中,第一次已得到纠正此问题。
更多信息
有关命名 Microsoft SQL Server 更新架构的详细信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
822499Microsoft SQL Server 软件更新程序包的新命名架构
有关软件更新术语的详细信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
824684用于描述 Microsoft 软件更新的标准术语的说明

警告:本文已自动翻译

属性

文章 ID:926106 - 上次审阅时间:12/09/2015 07:30:09 - 修订版本: 1.5

Microsoft SQL 2005 Server Enterprise, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems, Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kberrmsg kbpubtypekc kbfix kbbug KB926106 KbMtzh
反馈