Kaip naudotis Tracert komand? eilut?s priemon? TCP/IP triktis Windows

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 162326 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
?? straipsn? Microsoft Windows XP versij?, ?r. 314868.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Svarbus ?iame skyriuje, metodo ar u?duoties apra?yme pateikiami ?ingsniai, kuriais nurodoma, kaip keisti sistemos registr?. Tur?kite omeny, kad gali kilti rimt? problem?, jei registro duomenis pakeisite netinkamai. Tod?l ?sitikinkite, kad ?iuos ?ingsnius atliekate atsargiai. Papildomai apsaugai, sukurkite rezervin? registro kopij? prie? darant pakeitimus. Tokiu b?du galite atkurti registr? i?kilus problemai. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip kurti rezervines registro kopijas ir atkurti registr?, spustel?kite toliau esant? Microsoft ?ini? baz?s straipsnio numer? straipsnio per?i?rai:
322756 Kaip sukurti rezervin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje "Windows"


Komand? TRACERT (Trace Route) yra mar?ruto paie?kos priemon?, naudojama nustatyti kelio, kad IP paketo turi stengtis pasiekti tam paskirties.

Pastaba J?s galite paleisti ?i? utitily ?vesdami tracert IPAddress ar tracert HostName ? komand? eilut?.

?iame straipsnyje aptariami ?iose temose:
 • Kaip veikia TRACERT komand?
 • Trik?i? diagnostika naudojant TRACERT
 • TRACERT sintaks?

Daugiau informacijos

Kaip veikia TRACERT komand?

TRACERT diagnostikos ?rankis nustato mar?rut? ? a paskirties viet?, si?sti interneto kontrol?s prane?im? protokolas (ICMP) echo paketus su ?vairaus TL metu gyventi (TTL) reik?mes ? paskirties viet?. Kiekvienas mar?rutizatorius palei kelias reikalauja kad ma??ja TTL ant pakelio bent 1 iki j? persi?sti, Taigi TTL yra veiksmingai tranzitinis ruo?as. Kai TTL ant pakelio pasiekia 0, mar?rutizatorius turi si?sti lai?k? ICMP vir?ytas laikas gr??ti ? ? ?altinis kompiuteryje.

TRACERT nustato mar?rut?, siun?iant pirmasis ECHO paketas su TTL 1 ir rodmens TTL 1 kiekvieno v?lesnio perdavimo iki tikslin?s reaguoja arba maksimalus TTL pasiekiama. Mar?rutas nustatomas tikrinant ICMP vir?ytas laikas prane¹imus i¹ atgal tarpini? mar?ruto. Atkreipkite d?mes?, kad kai kurie kelved?iai la?as tyliai pakeli? su baig?si TTLs ir yra nematomas TRACERT.

TRACERT spausdina, u?sakyt? s?ra?? Mar?rutizatoriai kelias gr??inusio ICMP vir?ytas laikas prane?im?. Jei -d jungiklis naudojamas (pasakoja TRACERT nevykdyti DNS per?valgos kiekvien? IP adresas), IP adresas ? pus?je s?sajos mar?rutizatoriai yra prane??.

?iame pavyzdyje, paketas turi keliauti per dviej? mar?rutizatori? (157.54.48.1 ir 11.1.0.67) gauti surengti 11.1.0.1. ?iame pvz., default gateway yra 157.54.48.1 ir ? mar?rutizatori? IP adresus ir 11.1.0.0 tinklo yra 11.1.0.67.

C:\>tracert 11.1.0.1
  Tracing route to 11.1.0.1 over a maximum of 30 hops

  1   2 ms   3 ms   2 ms 157.54.48.1
  2  75 ms  83 ms  88 ms 11.1.0.67
  3  73 ms  79 ms  93 ms 11.1.0.1

  Trace complete.
				

Trik?i? diagnostika naudojant TRACERT

Komand? TRACERT b?t? galima nustatyti, kur pakelis sustojo tinkle. ?iame pavyzdyje, default gateway yra nustatyta, kad n?ra tinkam? keli? adresas ant 22.110.0.1. Ten yra tikriausiai mar?rutizatori? konfig?racijos problem? arba d?l 22.110.0.0 tinklo ar ne egzistuoja (bad IP adresas).

C:\>tracert 22.110.0.1
  Tracing route to 22.110.0.1 over a maximum of 30 hops

  1 157.54.48.1 reports: Destination net unreachable.

  Trace complete.
				

TRACERT yra naudingos trik?i? ?alinimo dideli? tinkl? kur keli takai gali b?ti imtasi siekiant atvykti tame pa?iame punkte, arba kai daug dalyvauja tarpini? sistem? (mar?rutizatoriai ar tilt?).

TRACERT sintaks?

Yra keletas komand? eilut?s perjungikliai, kurie gali b?ti naudojami su TRACERT, bet jie paprastai n?ra b?tini standarto trik?i? ?alinimo.

TRACERT sintaks?:

tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j priiman?iosios-s?ra?as] [-w timeout] target_name

Parametrai:
  -d 
   Specifies to not resolve addresses to host names.

  -h maximum_hops
   Specifies the maximum number of hops to search for target.

  -j host-list
   Specifies loose source route along the host-list.

  -w timeout
   Waits the number of milliseconds specified by timeout for each
   reply.

  target_name
   Name or IP address of the target host.
				
Galite naudoti su -j galimyb? j?ga siun?iam? paket? kelio schem? per tam tikr? mar?rutizatorius. Naudoti pasirinkt? -j, tokiu b?du, naudokite pasirinkt? IP ?altinio mar?rutas. Pavyzd?iui, jei ?vedate tracert HostName, jums pasteb?site, kad naudoti kelias yra toks:
* <router1>
* <router2>
* <router3>
* <router4>
* <hostname>

Rasti keli? ? router4 ir atgal ? ? kompiuteris, tipo tracert -jrouter4>MyComputer>.

Kelias ? router4 ir atgal prie kompiuterio yra atsekti. ?iame pavyzdyje kelias yra paprastai taip:
* <router1>
* <router2>
* <router3>
* <router4>
* <router3>
* <router2>
* <router1>
* <mycomputer>

Savyb?s

Straipsnio ID: 162326 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbinfo kbnetwork kbmt KB162326 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 162326

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com