Niepoprawne aktualizowanie plików w ramach aktualizacji programów .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2, .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 i .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 nawet w przypadku pomyślnego zainstalowania aktualizacji

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 2431806 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

W przypadku niektórych aktualizacji programów .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2, .NET Framework 3.0 z dodatkiem Service Pack 2 i .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 pliki nie zostają zaktualizowane nawet w przypadku pomyślnego zainstalowania aktualizacji. Z tego powodu usługa Windows Update może ponownie zaoferować daną aktualizację.

Przyczyna

Przyczyn wystąpienia tej sytuacji może być kilka. Mogą to być na przykład problemy z niektórymi błędami instalacji powiązane z osobną obsługą dwóch składników. W okresie od stycznia do lipca 2009 r. opublikowano kilka obarczonych usterką poprawek dla programów .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2, .NET Framework 3.0 z dodatkiem Service Pack 2 i .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1. Zainstalowanie poprawek z tą usterką sprawia, że podczas późniejszego instalowania aktualizacji zabezpieczeń nie można poprawnie zaktualizować plików w ramach danej aktualizacji. W niektórych przypadkach objawem tego problemu może też być błąd opisany w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2262911 Błąd wyjątku po zainstalowaniu aktualizacji 982167 lub 982168: Nie można załadować typu „System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ExtendedProtectionPolicy”
Firma Microsoft usunęła wszystkie poprawki z tą usterką i zamieniła je na nowe poprawki bez tej usterki. Zaktualizowano poświęcone tym poprawkom artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Teraz są w nich wymienione zamienione poprawki bez tej usterki. Jeśli zainstalowano jedną z wymienionych tutaj poprawek z usterką, w celu rozwiązania problemu należy zastosować instrukcje z sekcji „Obejście problemu”. W przypadku niezastosowania tego obejścia problemu może się zdarzyć, że pliki uwzględnione w aktualizacji zabezpieczeń nie zostaną poprawnie zaktualizowane, a w wyniku tego komputer będzie miał niespójny stan i będzie narażony na różne zagrożenia.

Lista poprawek z usterką

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
946411POPRAWKA: Podczas drukowania pliku XPS na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub Service Pack 3 znaki z tego pliku są drukowane nieprawidłowo
952883POPRAWKA: Nie można serializować typu ani argumentu zwrotnego metody usługi ASMX, która zawiera właściwość obejmującą metodę ustawiającą, na komputerze z zainstalowanym programem .NET Framework
958090POPRAWKA: Nie można przechwycić wyjątku System.EnterpriseServices.TransactionProxyException z innych domen aplikacji, gdy jest on wyzwalany podczas kończenia transakcji
958252POPRAWKA: W przypadku używania niestandardowego narzędzia Msdatasetgenerator w programie .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) wartości skali i dokładności w kodzie wygenerowanym dla dostawcy danych .NET innej firmy różnią się od wartości ustawionych przez użytkownika
960442POPRAWKA: Podczas używania obiektu BinaryFormatter do serializowania i deserializowania ogólnego typu w ramach zestawu w programie .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 lub .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 wyświetlany jest komunikat o błędzie wyjątku
960754POPRAWKA: Podczas odwoływania się do obiektu Transaction.Current.TransactionInformation wyświetlany jest wyjątek ObjectDisposedException
961847POPRAWKA: Podczas wyświetlania strony w trybie projektowania po ponownym skompilowaniu projektu programu .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 występuje błąd: „Błąd w czasie tworzenia formantu — Dla właściwości 'PropertyName' nie można ustawić elementu 'ControlInstanceName [text]'”
961864POPRAWKA: W klientach sieci Web może występować kilka problemów podczas uzyskiwania dostępu do witryny sieci Web obsługującej program ASP.NET 2.0 AJAX
961870POPRAWKA: Występuje przeciek pamięci podczas uruchamiania aplikacji wymagającej załadowania przez moduł CLR zestawu w trybie mieszanym w programie .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2
961881POPRAWKA: Podczas uruchamiania aplikacji działającej w środowisku CLR występuje naruszenie praw dostępu
961884POPRAWKA: Niska wydajność pracy podczas przetwarzania żądania początkowego do witryny programu ASP.NET w sieci Web po zmianie folderów App_Code i bin oraz pliku Global.asax
961885POPRAWKA: Podczas uruchamiania aplikacji CLR wywołującej metodę XslCompiledTransform.Transform występuje błąd naruszenia dostępu
961901POPRAWKA: Określony tryb IME ustawiony dla pola edycji może zniknąć po powrocie do tego pola z formularza systemu Windows opartego na programie .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 POPRAWKA: Określony tryb IME ustawiony dla pola edycji może zniknąć po powrocie do tego pola z formularza systemu Windows opartego na programie .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2
961902POPRAWKA: Podczas kompilowania projektu programu ASP.NET zawierającego wiele plików zasobów aplikacji występuje błąd: „Wystąpił wyjątek z pierwszym podejściem typu 'System.ArgumentException' w pliku mscorlib.dll”
962351POPRAWKA: Nie są wyświetlane menu podręczne podczas korzystania z programu Internet Explorer 8.0 w trybie standardów w celu wyświetlenia strony sieci Web ASP.NET z dynamicznymi menu
962890POPRAWKA: Wielokrotne wywoływanie funkcji XmlTextReader.Read przez aplikację opartą na programie .NET Framework 2.0 powoduje występowanie błędu: „Tag początkowy 'Permission' w wierszu 171 jest niezgodny z tagiem końcowym 'PermissionRead'”
963676POPRAWKA: Uruchomienie aplikacji przy użyciu programu .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 powoduje niepowodzenie środowiska CLR z krytycznym błędem aparatu wykonywania i awarię
967114POPRAWKA: Używanie metody System.Data.DataTable.InsertRow lub dowolnej innej metody przeciążenia w aplikacji opartej na programie .NET Framework 2.0 w celu wstawiania wierszy do tabeli powoduje występowanie błędu: „Nastąpiło przepełnienie w czasie wykonywania operacji arytmetycznej”
967613POPRAWKA: Podczas wywoływania metody Dispose w klasie System.Diagnostics.EventLog występuje awaria aplikacji monitorującej wpisy w dzienniku zdarzeń
967615POPRAWKA: Aplikacja oparta na programie .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 lub na programie .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 nie usuwa poprawnie obiektów bezpiecznego dojścia utworzonych przez obiekt WindowsIdentity
967812Dostępna jest poprawka aktualizująca niektóre właściwości w klasie System.Globalization.RegionInfo dla języka słowackiego, słoweńskiego i tureckiego
968108POPRAWKA: Klienci sieci Web ulegają awarii lub działają w nieoczekiwany sposób podczas uzyskiwania dostępu do witryny sieci Web z obsługą technologii ASP.NET 2.0 AJAX wdrożonej w kolektywie serwerów sieci Web
968249POPRAWKA: Podczas używania eksportera biblioteki typów do generowania biblioteki typów z zestawu CLR w programie .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 generowany jest nieprawidłowy rozmiar wystąpienia
968392Ustawienie właściwości ImageUrl w programie Visual Studio 2005 lub Visual Studio 2008 po zainstalowaniu programu .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 lub .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 uniemożliwia renderowanie formantu hiperłącza i powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie: „Odwołanie do obiektu nie jest ustawione na wystąpienie obiektu”
968432POPRAWKA: Uruchomienie aplikacji sieci Web opartej na programie .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 lub .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 powoduje wystąpienie wyjątku System.InvalidOperationException
968556POPRAWKA: Metoda XslCompiledTransform.Transform nie zawiera metody przeciążenia akceptującej zarówno obiekt XPathNavigator, jak i obiekt XmlResolver jako argumenty w programie .NET Framework 2.0
968760Zarządzana aplikacja ma dużą liczbę dojść wątków i zdarzeń w programie Microsoft .NET Framework 2.0
969364POPRAWKA: Bloki kodu osadzone na stronie programu ASP.NET 2.0 w sieci Web znikają po użyciu narzędzia do generowania zasobów lokalnych w programie Visual Web Developer w celu wygenerowania pliku zasobów lokalnych
969612Opis pakietu zbiorczego poprawek dla programu ASP.NET 2.0: kwiecień 2009
969722POPRAWKA: Po zainstalowaniu programu Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 licznik wydajności „ASP.NET Apps v2.0.50727(__suma__)\Aktywne sesje” wskazuje bardzo dużą wartość, która jest mało wiarygodna
969836POPRAWKA: Wątek roboczy w aplikacji formularzy systemu Windows opartej na programie .NET Framework 2.0 może zostać zablokowany po wywołaniu metody Control.Invoke, nawet jeśli wątek graficznego interfejsu użytkownika jest bezczynny
970350POPRAWKA: Wywołanie przez obiekt System.Drawing.FontConverter właściwości FontFamily.Families w programie .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 lub .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 powoduje wystąpienie błędu wyjątku: „Za mało pamięci”
970510POPRAWKA: Uruchomienie aplikacji opartej na programie .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 powoduje wystąpienie wyjątku TypeLoadException
970924POPRAWKA: Wydajność aplikacji używających metody CreateType spada w miarę dodawania kolejnych obiektów typów do modułu zestawu dynamicznego w programie .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2
971030POPRAWKA: Uruchomienie aplikacji opartej na programie .NET Framework 2.0 zawierającej w metodzie LCG wywołania wirtualne interfejsów IList<T>, IEnumerable<T> lub ICollection<T> powoduje naruszenie praw dostępu
971169POPRAWKA: Komunikat o błędzie podczas uruchamiania aplikacji sieci Web ASP.NET 2.0, gdy nazwa pliku zasobu globalnego zawiera nazwę kultury „zh-Hant”
971601POPRAWKA: Po zakończeniu działania i ponownym uruchomieniu aplikacji na komputerze z uruchomionym programem .NET Framework 2.0 liczniki wydajności monitorujące aplikację przestają odpowiadać i występuje wyjątek System.InvalidOperationException
971988POPRAWKA: Znaczne zwiększenie poziomu użycia procesora podczas uruchamiania aplikacji wielu domen aplikacji opartej na programie .NET Framework 2.0, używającej obiektów z finalizatorami uruchamiającymi metody ThreadPool
971993Opis poprawki umożliwiającej aplikacjom sieci Web ASP.NET obsługę tożsamości opartych na oświadczeniach podczas korzystania z dostawców członkostwa
972259POPRAWKA: Wątki programu opartego na programie .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 są wstrzymywane na dług czas, gdy jest włączone współbieżne wyrzucanie elementów bezużytecznych
972848POPRAWKA: Zbyt wolne generowanie pliku minizrzutu i większy niż oczekiwany rozmiar pliku, gdy informacje zbierane w pliku nie są typu MiniDumpWithFullMemory w programie .NET Framework 2.0
Aby uzyskać więcej informacji o osobnej obsłudze dwóch składników, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
960043 Funkcja osobnej obsługi dwóch składników w programach .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2, .NET Framework 3.0 z dodatkiem Service Pack 2 oraz .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu należy wykonać następujące kroki:

Krok 1

Należy zainstalować poprawkę 975954. Aby pobrać aktualizacje MSI, odwiedź następującą stronę witryny MSDN w sieci Web:
http://code.msdn.microsoft.com/KB975954/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=3839

Krok 2

Uruchom naprawę produktu. Naprawa produktu może zostać wykonana automatycznie, a można też przeprowadzić ją samodzielnie.

Naprawianie automatyczne

Aby automatycznie naprawić produkt, należy kliknąć przycisk Fix it. Następnie kliknij przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonaj kroki kreatora rozwiązywania problemu.


Rozwiąż ten problem
Microsoft Fix it 50468
Uwaga Ten kreator jest dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Naprawianie samodzielne

Aby samodzielnie naprawić produkt, należy wpisać następujące odpowiednie wiersze poleceń w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień:
 • Jeśli jest zainstalowany tylko program .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2, uruchom następujące polecenie:
  msiexec /f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}
  To polecenie naprawia warstwy produktu .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2.
 • Jeśli jest zainstalowany program .NET Framework 3.0 z dodatkiem Service Pack 2, uruchom następujące polecenia:
  msiexec /f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}

  msiexec /f {A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7}
  Te polecenia naprawiają warstwy produktów .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 i .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2.
 • Jeśli jest zainstalowany program .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1, uruchom następujące polecenia:
  msiexec /f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}

  msiexec /f {A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7}

  msiexec /f {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9}
  Te polecenia naprawiają warstwy produktów .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2, .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 i .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1.
Naprawianie warstw produktów przez uruchomienie tych poleceń powoduje ponowne sprawdzenie stanu instalacji wszystkich funkcji w danej warstwie produktu (programów .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2, .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 i .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP1).

Pozwala to rozwiązać problem spowodowany przez usterkę i pomyślnie zastosować zawartość aktualizacji.

Aby uzyskać więcej informacji o uruchamianiu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:

http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/Command-Prompt-frequently-asked-questions


Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o przełącznikach wiersza polecenia obsługiwanych przez Instalatora systemu Windows, odwiedź następującą stronę witryny MSDN w sieci Web:
Opcje wiersza polecenia
Aby uzyskać więcej informacji na temat Instalatora Windows, odwiedź następującą stronę witryny MSDN w sieci Web:
Informacje o Instalatorze Windows
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 2431806 - Ostatnia weryfikacja: 16 maja 2011 - Weryfikacja: 3.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
 • Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
Słowa kluczowe: 
kbprb kbfix kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbinstallation kbmsifixme kbfixme KB2431806

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com