K??DA: K??da ?Old format or invalid type library? (Vecs form?ts vai neder?ga tipu bibliot?ka) programmas Excel automatiz??anas laik?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 320369 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Ja programmu Microsoft Excel automatiz?, izmantojot Microsoft Visual Basic .NET, Microsoft Visual C# .NET vai Microsoft Visual C++, izsaucot atsevi??as metodes, var tikt par?d?ts k??das zi?ojums:
Error: 0x80028018 (-2147647512) (K??da: 0x80028018 (-2147647512))
Description: Old Format or Invalid Type Library (Apraksts: vecs form?ts vai neder?ga tipu bibliot?ka)

IEMESLS

??du k??das zi?ojumu var sa?emt, izsaucot programmas Excel metodi, kad ir sp?k? ??di nosac?jumi:
 • Metodei nepiecie?ams LCID (atra?an?s vietas identifikators).
 • J?s lietojat programmas Excel versiju ang?u valod?. Datora re?ion?lajos iestat?jumos savuk?rt nor?d?ta cita valoda.
Ja klienta dator? tiek izmantota programmas Excel versija ang?u valod? un pa?reiz?j? lietot?ja atra?an?s vieta ir konfigur?ta k?dai citai valodai, programma Excel m??in?s atrast konfigur?t?s valodas pakotni. Ja valodas pakotne netiek atrasta, tiek par?d?ts k??das zi?ojums.

PROFILAKSE

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izmantojiet k?du no t?l?k aprakst?t?j?m metod?m.
 • Instal?jiet daudzvalodu lietot?ja interfeisa pakotni savai Office versijai.
 • Izpildiet programmas Excel metodi vai rekviz?tu, izmantojot InvokeMember, lai izsaukumam var?tu nor?d?t CultureInfo. Piem?ram, ?is kods par?da, k? var izsaukt objekta Workbooks (Darbgr?matas) metodi Add (Pievienot), CultureInfo nor?dot ?en-US?:
  Dim oApp As New Excel.Application()
  oApp.Visible = True
  oApp.Visible = True
  Dim oBooks As Object = oApp.Workbooks
  Dim ci As System.Globalization.CultureInfo = New System.Globalization.CultureInfo("en-US")
  oBooks.GetType().InvokeMember("Add", Reflection.BindingFlags.InvokeMethod, Nothing, oBooks, Nothing, ci)
  
 • CultureInfo var ar? iestat?t pirms programmas Excel metodes izsauk?anas. Piem?ram:
  Dim oApp As New Excel.Application()
  oApp.Visible = True
  oApp.Visible = True
  Dim oldCI As System.Globalization.CultureInfo = _
    System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture
  System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = _
    New System.Globalization.CultureInfo("en-US")
  oApp.Workbooks.Add()
  System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = oldCI

Izmantojot vienu no ?iem probl?mas risin?jumiem dator?, kura re?ion?lie iestat?jumi nesakr?t ar pa?reiz?jo Office valodas versiju, ieteicams p?rzin?t programmas Excel darb?bu un to, k? programma interpret? datus, kas ir format?ti atbilsto?i noteiktai atra?an?s vietai. Lai ieg?tu pla??ku inform?ciju par glob?lu programmas Excel risin?jumu izveidi, izmantojot Visual Studio .NET, skatiet ?os MSDN rakstus:

Office risin?jumu veido?ana lieto?anai vair?k?s valst?s/re?ionos (EN)
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa168494(office.11).aspx
Globaliz?cijas un lokaliz?cijas probl?mas risin?jumiem, kas izveidoti ar Microsoft Visual Studio Tools for Microsoft Office (EN)
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa192494(office.11).aspx

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? k??da var rasties Microsoft produktos, kas min?ti sada?? ?Attiecas uz?.

PAPILDINDORM?CIJA

??das situ?cijas apzin?ta rad??ana

 1. P?rliecinieties, ka datora atra?an?s vietas valoda nav nor?d?ta ang?u valoda.

  Windows 2000
  1. Windows vad?bas panel? veiciet dubultklik??i uz Regional Options (Re?ion?l?s opcijas).
  2. Ciln? General (Visp?r?gi) izv?lieties atra?an?s vietu un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
  Sist?m?m Windows XP un Windows Server 2003
  1. Vad?bas panel? atveriet re?ion?l?s un valodas opcijas.
  2. Ciln? Regional Options (Re?ion?l?s opcijas) izv?lieties atra?an?s vietu un tad noklik??iniet uz OK (Labi).
 2. Start?jiet Microsoft Visual Studio .NET.
 3. Izv?ln? File (Fails) nor?diet uz New (Jauns) un p?c tam noklik??iniet uz Project (Projekts). Dialoglodzi?a New Project (Jauns projekts) sada?? Project Types (Projektu tipi) noklik??iniet uz Visual Basic Projects (Visual Basic projekti). Sada?? Templates (Veidnes) noklik??iniet uz Windows Application (Windows lietojumprogramma) un p?c tam uz OK (Labi). P?c noklus?juma tiek izveidota veidlapa Form1.
 4. Izv?ln? View (Skats) noklik??iniet uz Toolbox (R?klodzi??) un p?c tam Form1 pievienojiet pogu.
 5. Lai par?d?tu veidlapas koda logu, veiciet dubultklik??i uz Button1.
 6. Koda log? nomainiet ?o kodu:
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
               ByVal e As System.EventArgs) _
               Handles Button1.Click
  End Sub
  					
  uz:
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim oApp As Object
    Dim oApp As Object
    oApp = CreateObject("Excel.Application")
    oApp.Visible = True
    oDoc = oApp.Workbooks.Add
    oDoc.Close()
    oApp.Quit()
    oDoc = Nothing
    oDoc = Nothing
  End Sub
  					
 7. Pievienojiet ?o rindu koda modu?a Form1 s?kum?:
  Option Strict Off
 8. Nospiediet tausti?u F5, lai izveidotu un palaistu programmu.
 9. Lai ?ener?tu k??du, noklik??iniet uz Button1. K??da ir ?aj? rindi??:
  oDoc = oApp.Workbooks.Add
  					

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Office automatiz??anu, apmekl?jiet ?o Microsoft Office izstr?des vietni:
http://support.microsoft.com/ofd
Izlasiet ar? ?os Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
301982 K? automatiz?t programmu Microsoft Excel, izmantojot Visual Basic .NET (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
302084 K? automatiz?t programmu Microsoft Excel, izmantojot Microsoft Visual C# .NET (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 320369 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2007. gada 23. novembris - P?rskat??ana: 8.3
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# 2005
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual C++ 6.1
 • Microsoft Visual J# .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio Tools for the Microsoft Office System version 2003
Atsl?gv?rdi: 
kbvs2002sp1sweep kbautomation kbbug kbpending KB320369

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com