K? veikt oper?t?jsist?mas Windows XP instal?cijas labojumu, ja ir instal?ta programma Internet Explorer 7

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 917964 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

Pirms oper?t?jsist?mas Microsoft Windows XP instal?cijas labojuma veik?anas dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows XP, vispirms no ?? datora ir j?no?em programmas Microsoft Internet Explorer 7 instal?cija. Ja oper?t?jsist?mas Windows XP instal?cijas labojumu veic laik?, kad joproj?m ir instal?ta programma Internet Explorer 7, p?c labojuma pabeig?anas programma Internet Explorer vairs nedarbosies.

Lai nov?rstu ?o probl?mu, no?emiet programmas Internet Explorer 7 instal?ciju no datora un instal?jiet programmu Internet Explorer 6. Kad oper?t?jsist?ma Windows XP ir salabota, varat atk?rtoti instal?t programmu Internet Explorer 7.

IEVADS

Pirms oper?t?jsist?mas Windows XP instal?cijas labojuma veik?anas vispirms ir j?no?em programmas Internet Explorer 7 instal?cija. Ja to nedar?sit, p?c instal?cijas labojuma veik?anas programma Internet Explorer 7 vairs nedarbosies. Instal?cijas labojums neatjauno konkr?ti map? Programmu faili\Internet Explorer eso?o failu iepriek??j?s versijas. T?p?c programmas Internet Explorer 7 faili neb?s sader?gi ar programmas Internet Explorer 6 failiem, kas ir instal?ti map? Windows\System32.

PAPILDINDORM?CIJA

Ja oper?t?jsist?mas Windows XP instal?cijas labojumu veic, iepriek? neno?emot programmas Internet Explorer 7 instal?ciju, programma Internet Explorer vairs nedarbosies. Lai nov?rstu ?o probl?mu, r?kojieties ??di:

P?rbaudiet, k?da oper?t?jsist?mas Windows XP versija ir instal?ta dator?.

 1. Noklik??iniet uz S?kt, Izpild?t, lauk? Atv?rt ierakstietWinver.exe un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Dialoglodzi?? Par Windows skatiet, k?da oper?t?jsist?mas Windows XP versija ir instal?ta dator?.

Ja dator? ir instal?ta Windows XP 2. servisa pakotne (SP2)

Ja dator? ir instal?ta Windows XP SP2, no?emiet programmas Internet Explorer 7 instal?ciju. Lai to dar?tu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, Izpild?t, lodzi?? Atv?rt ierakstiet appwiz.cpl un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Sarakst? Pa?laik instal?t?s programmas noklik??iniet uz Internet Explorer 7 un p?c tam noklik??iniet uz No?emt.
Ja programma Internet Explorer nav nor?d?ta sarakst? Pa?laik instal?t?s programmas, r?kojieties ??di:
 1. Restart?jiet datoru, izmantojot atkop?anas konsoli. Lai ieg?tu papildinform?ciju par atkop?anas konsoles lieto?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  307654 K? instal?t un izmantot atkop?anas konsoli oper?t?jsist?m? Windows XP (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 2. Ierakstiet t?l?k min?t?s komandas.

  Piez?me. P?c katras komandas ievad??anas nospiediet tausti?u ENTER.
  CD ie7\spuninst
  batch Spuninst.txt

Ja dator? nav instal?ta Windows XP 2. servisa pakotne

Ja dator? nav instal?ta Windows XP SP2, no?emiet programmas Internet Explorer 7 instal?ciju. Lai to dar?tu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, Izpild?t, lodzi?? Atv?rt ierakstiet appwiz.cpl un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Sarakst? Pa?laik instal?t?s programmas noklik??iniet uz Internet Explorer 7 un p?c tam noklik??iniet uz No?emt.
Ja programma Internet Explorer nav nor?d?ta sarakst? Pa?laik instal?t?s programmas, r?kojieties ??di:
 1. Atveriet komandu uzvedni.
 2. Ierakstiet t?l?k min?t?s komandas.

  Piez?me. P?c katras komandas ievad??anas nospiediet tausti?u ENTER.
  cd \Windows\ie7\Spuninst
  batch Spuninst.txt
  Piez?me. Mape ie7 ir sl?pta mape.
Ja programmas Internet Explorer 7 instal?ciju nevar no?emt, bet mape Windows\ie7\Spuninst past?v, no?emiet programmas Internet Explorer 7 instal?ciju, izmantojot atkop?anas konsoli. Lai to dar?tu, r?kojieties ??di:
 1. Restart?jiet datoru, izmantojot atkop?anas konsoli. Lai ieg?tu papildinform?ciju par atkop?anas konsoles lieto?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  307654 K? instal?t un izmantot atkop?anas konsoli oper?t?jsist?m? Windows XP (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 2. Ierakstiet t?l?k min?t?s komandas.

  Piez?me. P?c katras komandas ievad??anas nospiediet tausti?u ENTER.
  CD ie7\spuninst
  batch Spuninst.txt
 3. Datora diskdzin? ievietojiet Windows XP instal?cijas kompaktdisku un restart?jiet datoru.
 4. Veiciet oper?t?jsist?mas Windows XP instal?cijas labojumu. Kad labojuma instal??anas process ir pabeigts, start?jiet programmu Internet Explorer un p?rliecinieties, ka t? darbojas.
 5. Instal?jiet Windows XP SP2.

Programmas Internet Explorer 7 atk?rtota instal??ana

Kad oper?t?jsist?ma Windows XP ir salabota un darbojas pareizi, atk?rtoti instal?jiet programmu Internet Explorer 7. Lai atk?rtoti instal?tu programmu Internet Explorer 7, nepiecie?ama programmas Internet Explorer 7 instal?cijas pakotne. Iesp?jams, ?? instal?cijas pakotne joproj?m atrodas dator? kop? programmas Internet Explorer 7 pirm?s instal??anas reizes. Atrodiet instal?cijas pakotni map?, kur? saglab?j?t failus.

Piez?me. Iesp?jams, ?? pakotne atrodas map? pagaidu interneta faili.

Ja programmas Internet Explorer 7 instal?cijas pakotne nav atrodama, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni, lai ieg?tu ?o pakotni:
http://www.microsoft.com/windows/ie/downloads/default.mspx
Lai izveidotu savienojumu ar Microsoft lejupiel?des vietni, nepiecie?ama darbsp?j?ga Web p?rl?kprogramma. Ja p?c programmas Internet Explorer 7 instal?cijas no?em?anas programma Internet Explorer 6 dator? nedarbojas, programmas Internet Explorer 7 instal?cijas pakotni nevar no?emt. T?p?c programmas Internet Explorer 7 lejupiel?d??anai izmantojiet datoru, kur? ir darbsp?j?ga Web p?rl?kprogramma. P?c tam, izmantojot koplietojamu t?kla disku, no lejupiel?d?t?s instal?cijas pakotnes, kura atrodas cit? dator?, instal?jiet programmu salabotaj? dator?. Ja ??m vajadz?b?m nevar izmantot koplietojamu t?klu, kop?jiet programmas Internet Explorer 7 instal?cijas pakotni kompaktdisk? no cita datora. P?c tam, izmantojot ?o kompaktdisku, instal?jiet programmu Internet Explorer salabotaj? dator?.

Rekviz?ti

Raksta ID: 917964 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2007. gada 21. novembris - P?rskat??ana: 2.1
ATTIECAS UZ
 • Windows Internet Explorer 7
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbexpertisebeginner KB917964

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com