Đi?u ch?nh tùy ch?n cho SQL Server khi ch?y t?i hi?u su?t cao kh?i lư?ng công vi?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 920093 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? các d?u ki?m v?t c? như đi?u ch?nh tùy ch?n trong Microsoft SQL Server 2005 và SQL Server 2008. B?n có th? s? d?ng nh?ng lá c? theo d?i đ? c?i thi?n hi?u su?t c?a máy ch? SQL. Thông thư?ng, b?n s? d?ng nh?ng lá c? theo d?i khi SQL máy ch? đang ch?y t?i hi?u su?t cao kh?i lư?ng công vi?c.

Lưu ? C? theo d?i bài vi?t này mô t? đư?c nâng cao đi?u ch?nh k? thu?t. B?n nên xem xét s? d?ng nh?ng lá c? d?u ki?m v?t ch? sau khi b?n làm t?i ưu cơ b?n và thư?ng xuyên hơn. Ví d?, b?n nên xem xét s? d?ng nh?ng lá c? theo d?i sau khi b?n làm t?i ưu hóa sau:
 • Ch? s? phân tích
 • I/O cân b?ng
 • SQL truy v?n profiling
 • Th?ng kê H? th?ng giám sát
Ngoài ra, nh?ng lá c? water là ch? y?u là h?u ích trên các máy ch? cao c?p mà có đ?c đi?m như sau:
 • Nhi?u CPU, ví d?, hơn tám CPU
 • R?t nhi?u b? nh? chính, ví d?, nhi?u hơn 8 gigabyte (GB) b? nh?
 • I/O t? cao, ví d?, hơn 10.000 I/O v?t l? m?i giây ho?c hơn 500 megabyte (MB) / giây
C? theo d?i bài vi?t này mô t? có th? làm gi?m hi?u su?t theo m?t s? kh?i lư?ng công vi?c. Chúng tôi khuyên b?n đánh giá nh?ng tác đ?ng trên kh?i lư?ng công vi?c c?a b?n trên m?t h? th?ng ki?m tra trư?c khi b?n tri?n khai b?t k? thay đ?i nào trong m?t môi trư?ng s?n xu?t.

Lưu ? Thông tin trong bài vi?t này c?ng áp d?ng cho các phiên b?n CTP c?a SQL Server 2008 R2.

Thông tin thêm

Theo d?i c? 652: vô hi?u hoá trang trư?c l?y quét

Theo d?i T?m c? 652 disables trang n?p trư?c trong quá tr?nh quét. B?n có th? b?t theo d?i c? 652 lúc kh?i đ?ng ho?c trong m?t phiên ngư?i dùng. Khi b?n b?t theo d?i c? 652 lúc kh?i đ?ng, c? water có ph?m vi toàn c?u. Khi b?n b?t theo d?i c? 652 trong m?t phiên ngư?i dùng, theo d?i c? có ph?m vi phiên.N?u b?n b?t theo d?i c? 652, SQL Server không c?n mang b? máy cơ s? d? li?u trang vào h? bơi b? đ?m trư?c khi các b? máy cơ s? d? li?u trang đư?c tiêu th? b?i các quét. N?u b?n b?t theo d?i c? 652, truy v?n hư?ng l?i t? các tính năng trư?c khi l?y trang tri?n l?m hi?u su?t th?p.

Theo d?i c? 661: vô hi?u hoá quá tr?nh ghi l?i lo?i b? ma

Theo d?i c? 661 vô hi?u hóa quá tr?nh thu âm lo?i b? ma. M?t k? l?c ma là k?t qu? c?a m?t ho?t đ?ng xóa. Khi b?n xóa m?t h? sơ, H? sơ đ? xoá đư?c gi? như là m?t k? l?c ma. Sau đó, các b?n ghi đ? xoá là thanh tr?ng b?i quá tr?nh thu âm lo?i b? ma. Khi b?n vô hi?u hóa quá tr?nh này, các b?n ghi đ? xoá không b? thanh tr?ng. Do đó, không gian mà các b?n ghi b? xóa tiêu th? không đư?c gi?i phóng. Hành vi này ?nh hư?ng đ?n space tiêu th? và hi?u su?t c?a các ho?t đ?ng quét.

Khi b?n b?t theo d?i c? 661 lúc kh?i đ?ng ho?c trong m?t phiên ngư?i dùng, theo d?i c? 661 luôn luôn áp d?ng trên các máy ch? và có ph?m vi toàn c?u. N?u b?n t?t lá c? d?u ki?m v?t này, lo?i b? h? sơ ma x? l? ho?t đ?ng m?t cách chính xác.

Theo d?i c? 834: s? d?ng Microsoft Windows trang l?n c?p phát cho h? bơi b? đ?m

Theo d?i c? 834 gây ra SQL Server đ? s? d?ng Microsoft Windows trang l?n phân b? cho b? nh? đư?c c?p phát cho h? bơi b? đ?m. Trang có kích thư?c khác nhau tùy thu?c vào n?n t?ng ph?n c?ng, nhưng kích thư?c trang có th? 2 MB-16 MB. L?n trang đư?c phân b? khi kh?i đ?ng và đư?c lưu gi? trong su?t đ?i c?a quá tr?nh. Theo d?i c? 834 c?i thi?n hi?u su?t b?ng cách tăng hi?u qu? c?a b?n d?ch sang m?t bên xem đ?m (TLB) trong CPU.

Theo d?i c? 834 áp d?ng ch? cho phiên b?n 64-bit c?a SQL Server. B?n ph?i có quy?n ngư?i dùng khóa trang trong b? nh? b?t theo d?i c? 834. B?n có th? b?t theo d?i c? 834 ch? lúc kh?i đ?ng.

Theo d?i c? 834 có th? ngăn ch?n máy ch? B?t đ?u n?u b? nh? phân m?nh và n?u l?n trang không th? đư?c phân b?. Do đó, theo d?i c? 834 là thích h?p nh?t cho các máy ch? đư?c dành riêng cho máy ch? SQL.

Lưu ? N?u b?n đang s? d?ng các tính năng c?t c?a hàng ch? s? c?a SQL Server 2012, chúng tôi không khuyên b?n nên b?t theo d?i c? 834.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? trang l?n h? tr? trong Windows, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft Developer Network (MSDN):
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa366720.aspx

Theo d?i c? 836: s? d?ng h? ph?c v? t?i đa b? nh? tùy ch?n cho h? bơi b? đ?m

Theo d?i c? 836 nguyên nhân SQL Server đ? kích thư?c h? bơi b? đ?m khi kh?i đ?ng d?a trên giá tr? c?a h? ph?c v? t?i đa b? nh? tùy ch?n thay v? d?a trên t?ng b? nh? v?t l?. B?n có th? s? d?ng d?u ki?m v?t c? 836 đ? gi?m s? lư?ng các descriptor đ?m đư?c c?p phát t?i kh?i đ?ng ? ch? đ? 32-bit đ?a ch? Windowing ph?n m? r?ng (AWE).

Theo d?i c? 836 áp d?ng ch? cho phiên b?n 32-bit c?a SQL Server có phân b? kinh hoàng đư?c kích ho?t. B?n có th? b?t theo d?i c? 836 ch? lúc kh?i đ?ng.

Theo d?i c? 2301: kích ho?t tính năng nâng cao quy?t đ?nh h? tr? t?i ưu hóa

Theo d?i c? 2301 cho phép nâng cao t?i ưu hóa c? th? đ?i v?i quy?t đ?nh h? tr? truy v?n. Tùy ch?n này áp d?ng đ? h? tr? quy?t đ?nh x? l? c?a t?p d? li?u l?n.


B?n có th? b?t theo d?i c? 2301 lúc kh?i đ?ng ho?c trong m?t phiên ngư?i dùng. Khi b?n b?t theo d?i c? 2301 lúc kh?i đ?ng, c? water có ph?m vi toàn c?u. Khi b?n b?t theo d?i c? 2301 trong m?t phiên ngư?i dùng, theo d?i c? có ph?m vi phiên.

Theo d?i lá c? vô hi?u hóa các v?ng đ?m

M?t v?ng đ?m là m?t cơ ch? n?i b? ch?n đoán trong SQL Server mà b?n có th? s? d?ng đ? ghi l?i các thông tin b? sung v? các máy ch?. Thông thư?ng, b?n s? d?ng thông tin này đ? g? r?i các v?n đ? máy ch?. B?n có th? khám phá n?i dung c?a v?ng đ?m b?ng cách s? d?ng giao di?n qu?n l? năng đ?ng sys.dm_os_ring_buffers .

Vô hi?u hóa m?t v?ng đ?m thư?ng c?i thi?n hi?u su?t. Tuy nhiên, vô hi?u hóa m?t b? đ?m v?ng lo?i b? thông tin ch?n đoán r?ng s? d?ng Microsoft h? tr? và có th? ngăn ch?n thành công x? l? s? c?.

C? theo d?i sau vô hi?u hóa các v?ng đ?m.

Theo d?i c? 8011: vô hi?u hoá v?ng đ?m cho màn h?nh tài nguyên

Theo d?i c? 8011 vô hi?u hóa b? sưu t?p c?a b? sung thông tin ch?n đoán cho màn h?nh tài nguyên. B?n có th? s? d?ng các thông tin trong v?ng đ?m này đ? ch?n đoán ra b? nh? đi?u ki?n. Theo d?i c? 8011 luôn luôn áp d?ng trên các máy ch? và có ph?m vi toàn c?u. B?n có th? b?t theo d?i c? 8011 lúc kh?i đ?ng ho?c trong m?t phiên ngư?i dùng.

Theo d?i c? 8012: vô hi?u hoá v?ng đ?m cho schedulers

SQL Server ghi l?i m?t s? ki?n trong l?ch tr?nh v?ng đ?m m?i khi x?y ra r?ng m?t trong các s? ki?n sau đây:
 • M?t tr?nh lên l?ch chuy?n ng? c?nh cho m?t nhân viên.
 • M?t nhân viên b? đ?nh ch?.
 • M?t nhân viên đư?c n?i l?i.
 • M?t nhân viên vào ch? đ? "ph?ng ng?a" ho?c ch? đ? ph?ng không "ph?ng ng?a".
B?n có th? s? d?ng thông tin ch?n đoán trong v?ng đ?m này đ? phân tích các v?n đ? l?p k? ho?ch. Ví d?, b?n có th? s? d?ng các thông tin trong b? đ?m v?ng này kh?c ph?c s? c? khi SQL Server d?ng đáp ?ng.

Theo d?i c? 8012 disables ghi âm c?a các s? ki?n cho schedulers. B?n có th? b?t theo d?i c? 8012 ch? lúc kh?i đ?ng.

Theo d?i c? 8018: vô hi?u hoá ngo?i l? v?ng đ?m
Theo d?i c? 8019: vô hi?u hóa ngăn x?p b? sưu t?p cho ngo?i l? v?ng đ?m

Ngo?i l? v?ng đ?m ghi l?i các ngo?i l? cu?i 256 đư?c nêu ra vào m?t nút ch?n m?t. M?i b?n ghi có ch?a m?t s? thông tin v? l?i và có m?t ch?ng d?u ki?m v?t. M?t k? l?c đư?c thêm vào v?ng đ?m khi ngo?i l? đư?c nêu ra.

Theo d?i c? 8018 vô hi?u hóa vi?c t?o ra các v?ng đ?m, và không có thông tin ngo?i l? đư?c ghi l?i. Theo d?i c? 8019 disables ngăn x?p b? sưu t?p trong vi?c t?o ra h? sơ. Theo d?i c? 8019 không có hi?u l?c n?u d?u ki?m v?t c? 8018 đư?c b?t. Vô hi?u hoá ngo?i l? v?ng đ?m làm cho nó khó khăn hơn đ? ch?n đoán v?n đ? có liên quan đ?n máy ch? n?i b? l?i. B?n có th? b?t theo d?i c? 8018 và d?u ki?m v?t c? 8019 ch? lúc kh?i đ?ng.

Theo d?i c? 8020: vô hi?u hóa làm vi?c đ?t giám sát

SQL Server s? d?ng kích thư?c c?a t?p làm vi?c khi SQL Server d?ch tín hi?u nhà nư?c toàn c?u b? nh? t? hệ điều hành. Theo d?i c? 8020 lo?i b? kích thư?c c?a t?p làm vi?c t? xem xét khi SQL Server d?ch tín hi?u nhà nư?c toàn c?u b? nh?. N?u b?n s? d?ng này theo d?i c? không chính xác, n?ng phân trang x?y ra, và hi?u su?t là ngư?i nghèo. V? v?y, liên h? v?i Microsoft Support trư?c khi b?n b?t theo d?i c? 8020.

B?n có th? b?t theo d?i c? 8020 ch? lúc kh?i đ?ng.

Theo d?i c? 8744: t?t t?m n?p trư?c cho ph?m vi

Theo d?i đánh d?u ki?m 8744 disables t?m n?p trư?c cho các nhà đi?u hành L?ng nhau v?ng . Không chính xác s? d?ng lá c? này d?u ki?m v?t có th? gây ra thêm v?t l? đ?c khi SQL Server th?c hi?n k? ho?ch có ch?a các nhà đi?u hành L?ng nhau v?ng . Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các nhà đi?u hành L?ng nhau v?ng , xem ch? đ? "H?p l? và v?t l? qu?c gia s? d?ng tài li?u tham kh?o" trong SQL Server 2005 sách tr?c tuy?n.

B?n có th? b?t theo d?i c? 8744 lúc kh?i đ?ng ho?c trong m?t phiên ngư?i dùng. Khi b?n b?t theo d?i c? 8744 lúc kh?i đ?ng, c? water có ph?m vi toàn c?u. Khi b?n b?t theo d?i c? 8744 trong m?t phiên ngư?i dùng, theo d?i c? có ph?m vi phiên.

B?ng dư?i đây cung c?p thêm thông tin v? s?n ph?m ho?c các công c? t? đ?ng ki?m tra các đi?u ki?n đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng" c?a b?n th? hi?n c?a SQL Server và các phiên b?n c?a máy ch? SQL ch?ng l?i các quy t?c đư?c đánh giá.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ph?n m?m quy t?cTiêu đ? quy t?cMô t? quy t?cPhiên b?n s?n ph?m mà các quy t?c đư?c đánh giá
H? th?ng Trung tâm c? v?nSQL Server b?ng c?t c?a hàng ch? s? và d?u ki?m v?t c? 834 có th? gây b?t ?n đ?nh c?a máy ch?Trong trư?ng h?p SQL Server này c? v?n phát hi?n s? hi?n di?n c?a m?t ho?c nhi?u c?t c?a hàng ch? s? cùng v?i d?u ki?m v?t c? 834 (cách l?n trang cho h? bơi b? đ?m). Đi?u này có th? gây ra s? m?t ?n đ?nh c?a máy ch?. Chúng tôi không khuyên b?n nên t?o đi?u ki?n cho lá c? d?u ki?m v?t này khi b?n đang s? d?ng c?t c?a hàng m?c ch? d?n.SQL Server 2012


Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? b?t ho?c đ? chuy?n ra d?u ki?m v?t c? và v? toàn c?u theo d?i c? và phiên làm vi?c theo d?i c?, xem các ch? đ? sau trong SQL Server 2005 sách tr?c tuy?n:
 • DBCC TRACEON (giao d?ch-SQL)
 • Theo d?i c? (Transact-SQL)
 • DBCC TRACESTATUS (giao d?ch-SQL)
 • Phá v? nh?ng thay đ?i đ? tính năng b? máy cơ s? d? li?u trong SQL Server 2005

Thu?c tính

ID c?a bài: 920093 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Giêng 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbexpertiseadvanced kbsql2005engine kbsql2005tsql kbinfo kbmt KB920093 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 920093

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com