Raksta ID: 929135 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.

Atbalsts sist?mai Windows Vista bez instal?tas servisa pakotnes tika p?rtraukts 2010. gada 13. apr?l?. Lai turpin?tu sa?emt sist?mas Windows dro??bas atjaunin?jumus, p?rliecinieties, vai dator? darbojas sist?ma Windows Vista ar 2. servisa pakotni (SP2). Papildinform?ciju skatiet ?aj? Microsoft vietn?:
Da??m sist?mas Windows versij?m tiek p?rtraukts atbalsts

Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Kas ir ?t?r? s?kn??ana??

Lai pal?dz?tu nov?rst k??du zi?ojumos nor?d?t?s un citas probl?mas, varat start?t sist?mu Windows Vista, Windows 7 vai Windows 8, izmantojot minim?lu draiveru un start??anas programmu kopu. ??da start??ana tiek d?v?ta par "t?ro s?kn??anu". T?ra s?kn??ana pal?dz nov?rst programmat?ras konfliktus.

?aj? rakst? aprakst?ts, k? nov?rst probl?mas sist?m? Windows Vista, Windows 7 vai Windows 8, veicot t?ru s?kn??anu. ?aj? rakst? ar? aprakst?ts, k? s?kt pakalpojumu Windows Installer un k? atiestat?t datoru, lai tas tiktu start?ts k? parasti.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?me. P?c t?r?s s?kn??anas, iesp?jams, ?slaic?gi neb?s pieejamas atsevi??as funkcijas. Start?jot datoru k? parasti, funkcionalit?te tiek atg?ta. Tom?r var tikt par?d?ts ar? s?kotn?jais k??das zi?ojums. Var ar? b?t nov?rojama s?kotn?j? darb?ba.

K? veikt t?ro s?kn??anu

?? inform?cija nav paredz?ta specifisku probl?mu nov?r?anai. T?d?j?di pirms ?o darb?bu veik?anas mekl?jiet Microsoft zin??anu b?z?, lai ieg?tu inform?ciju par probl?mu. Mekl??anai izmantojiet k??das zi?ojuma tekstu vai probl?mas aprakstu. Lai mekl?tu inform?ciju zin??anu b?z?, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
Microsoft atbalsts
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?me. Ja dator? ir izveidots savienojums ar t?klu, iesp?jams, t?kla politikas iestat?jumu d?? nevar?s veikt t?l?k nor?d?t?s darb?bas. ?oti ieteicams neizmantot sist?mas konfigur?cijas util?tu, lai main?tu datora papildu s?kn??anas opcijas, ja vien to neliek dar?t Microsoft atbalsta dienesta speci?lists. ??das r?c?bas rezult?t? dators var k??t nelietojams.

Windows 8

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. Pavelciet virzien? no ekr?na lab?s malas un p?c tam pieskarieties vienumam Mekl?t. Ja izmantojat peli, nor?diet uz ekr?na labo apak??jo st?ri un p?c tam noklik??iniet uz Mekl??ana.
 2. Mekl??anas lodzi?? ievadiet msconfig un p?c tam pieskarieties vienumam msconfig vai noklik??iniet uz t?.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2902592


 3. Dialoglodzi?a Sist?mas konfigur?cija ciln? Pakalpojumi pieskarieties vai noklik??iniet uz atz?mes r?ti?as Pasl?pt visus Microsoft pakalpojumus un p?c tam pieskarieties vai noklik??iniet uz Atsp?jot visus.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2902593


 4. Dialoglodzi?a Sist?mas konfigur?cija ciln? Start??ana pieskarieties vienumam Atv?rt uzdevumu p?rvaldnieku vai noklik??iniet uz t?.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2902594


 5. Uzdevumu p?rvaldnieka ciln? Start??ana atlasiet visus start??anas vienumus un p?c tam noklik??iniet uz Atsp?jot.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2902595


 6. Aizveriet uzdevumu p?rvaldnieku.
 7. Dialoglodzi?a Sist?mas konfigur?cija ciln? Start??ana pieskarieties vienumam Labi vai noklik??iniet uz t?.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2902596


Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Windows 7 un Windows Vista

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. Piesakieties dator?, izmantojot kontu ar administratora ties?b?m.
 2. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   poga S?kt
  , lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet msconfig.exe un p?c tam nospiediet pogu Enter, lai start?tu sist?mas konfigur?cijas util?tu.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja konta kontroles at?auja
  . Ja tiek piepras?ta administratora parole vai apstiprin?jums, ierakstiet paroli vai sniedziet apstiprin?jumu.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2902597


 3. Ciln? Visp?r?gi noklik??iniet uz Selekt?v? start??ana un p?c tam noklik??iniet, lai not?r?tu atz?mi no izv?les r?ti?as Iel?d?t start??anas vienumus. (Izv?les r?ti?a Izmantot s?kotn?jo Boot.ini nav pieejama.)

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2902598


 4. Ciln? Pakalpojumi noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u Pasl?pt visus Microsoft pakalpojumus, un p?c tam noklik??iniet uz Atsp?jot visu.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2902599


  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2683283
  Piez?me. Veicot ?o darb?bu, netiek aptur?ti Microsoft pakalpojumi. ?ie pakalpojumi ietver t?klo?anu, Plug and Play, notikumu re?istr??anu, k??du uzr?d??anu un citus pakalpojumus. Atsp?jojot ?os pakalpojumus, var tikt neatgriezeniski dz?sti visi atjauno?anas punkti. Nedariet to, ja v?laties izmantot sist?mas atjauno?anas util?tu kop? ar eso?ajiem atjauno?anas punktiem.
 5. Noklik??iniet uz Labi un p?c tam noklik??iniet uz Restart?t.
Video: K? veikt t?ro s?kn??anu oper?t?jsist?m? Windows
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video1
uuid=8c884a98-6334-4d34-82ae-acdfe8959440 VideoUrl=http://aka.ms/o1h3lc
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video2
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Papildindorm?cija

K? noteikt probl?mas c?loni, veicot t?ro s?kn??anu

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Windows 8

 1. Piesakieties dator?, izmantojot kontu ar administratora ties?b?m.
 2. Ekr?n? S?kums ievadiet msconfig un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 3. Pieskarieties vai noklik??iniet uz cilnes Pakalpojumi un p?c tam pieskarieties vai noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u Pasl?pt visus Microsoft pakalpojumus.
 4. Pieskarieties vai noklik??inot sarakst? Pakalpojumi, atz?m?jiet pusi no izv?les r?ti??m.
 5. Pieskarieties vai noklik??iniet uz Labi, un p?c tam pieskarieties vai noklik??iniet uz Restart?t.
 6. Kad ir pabeigta datora restart??ana, nosakiet, vai probl?ma joproj?m past?v.
  • Ja probl?ma nav nov?rsta, atk?rtojiet 1.?4. darb?bu, bet not?riet pusi s?kotn?ji atz?m?to r?ti?u sarakst? Pakalpojums.
  • Ja probl?ma ir nov?rsta, atk?rtojiet 1.?4. darb?bu, atz?m?jot tikai pusi no sarakst? Pakalpojums atliku?aj?m neatz?m?taj?m izv?les r?ti??m. Atk?rtojiet ??s darb?bas, l?dz ir atz?m?tas visas izv?les r?ti?as.
  • Ja probl?ma joproj?m nav nov?rsta, kad sarakst? Pakalpojums ir atlas?ts tikai viens pakalpojums, probl?mu izraisa atlas?tais pakalpojums, un ir j?veic 10. darb?ba. Ja probl?mu neizraisa neviens pakalpojums, p?rejiet uz 7. darb?bu.
 7. Veiciet t?ro s?kn??anu. Lai to izdar?tu, atk?rtojiet ?aj? sada?? nor?d?to 1. un 2. darb?bu.
 8. Pieskarieties vai noklik??iniet uz cilnes Start??ana un p?c tam sarakst? Start??anas vienums pieskaroties vai noklik??inot atz?m?jiet pusi no izv?les r?ti??m.
 9. Noklik??iniet uz Labi un p?c tam noklik??iniet uz Restart?t.
  • Ja probl?ma nav nov?rsta, atk?rtojiet 7. un 8. darb?bu, bet not?riet pusi s?kotn?ji atz?m?to r?ti?u sarakst? Start??anas vienums.
  • Ja probl?ma ir nov?rsta, atk?rtojiet 7. un 8. darb?bu, atz?m?jot tikai pusi no sarakst? Start??anas vienums atliku?aj?m neatz?m?taj?m izv?les r?ti??m. Atk?rtojiet ??s darb?bas, l?dz ir atz?m?tas visas izv?les r?ti?as.
  • Ja probl?ma joproj?m nav nov?rsta, kad sarakst? Start??anas vienums ir atlas?ts tikai viens start??anas vienums, probl?mu izraisa atlas?tais start??anas vienums. P?rejiet uz 10. darb?bu. Ja ?o probl?mu neizraisa neviens start??anas vienums, to dro?i vien izraisa k?ds no Microsoft pakalpojumiem. Lai noteiktu, kur? Microsoft pakalpojums var b?t probl?mas c?lonis, atk?rtojiet 2. darb?bas 1.?6. posmu, nevien? posm? neatz?m?jot izv?les r?ti?u Pasl?pt visus Microsoft pakalpojumus.
 10. P?c probl?mu izraiso?? start??anas vienuma vai pakalpojuma noteik?anas sazinieties ar programmas ra?ot?ju, lai uzzin?tu, vai ?o probl?mu var nov?rst. Vai ar? palaidiet sist?mas konfigur?cijas util?tu un p?c tam pieskaroties vai noklik??inot no?emiet atz?mi no probl?mu izraiso?? vienuma izv?les r?ti?as.

Windows 7 un Windows Vista

 1. Piesakieties dator?, izmantojot kontu ar administratora ties?b?m.
 2. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   poga S?kt
  , lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet msconfig.exe un p?c tam nospiediet pogu Enter, lai start?tu sist?mas konfigur?cijas util?tu.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja konta kontroles at?auja
  . Ja tiek piepras?ta administratora parole vai apstiprin?jums, ierakstiet paroli vai sniedziet apstiprin?jumu.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2902600


 3. Noklik??iniet uz cilnes Pakalpojumi un p?c tam noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u Pasl?pt visus Microsoft pakalpojumus.
 4. Noklik??iniet, lai atz?m?tu pusi no izv?les r?ti??m pakalpojumu sarakst?.
 5. Noklik??iniet uz Labi un p?c tam noklik??iniet uz Restart?t.
 6. Kad ir pabeigta datora restart??ana, nosakiet, vai probl?ma joproj?m past?v.
  • Ja probl?ma nav nov?rsta, atk?rtojiet 1.?4. darb?bu, bet not?riet pusi s?kotn?ji atz?m?to r?ti?u sarakst? Pakalpojums.
  • Ja probl?ma ir nov?rsta, atk?rtojiet 1.?4. darb?bu, atz?m?jot tikai pusi no sarakst? Pakalpojums atliku?aj?m neatz?m?taj?m izv?les r?ti??m. Atk?rtojiet ??s darb?bas, l?dz ir atz?m?tas visas izv?les r?ti?as.
  • Ja probl?ma joproj?m nav nov?rsta, kad sarakst? Pakalpojums ir atlas?ts tikai viens pakalpojums, probl?mu izraisa atlas?tais pakalpojums. P?rejiet pie 10. darb?bas. Ja ?o probl?mu neizraisa neviens pakalpojums, p?rejiet pie 7. darb?bas.
 7. Veiciet t?ro s?kn??anu, atk?rtojot 1. un 2. darb?bu.
 8. Noklik??iniet uz cilnes Start??ana un p?c tam sarakst? Start??anas vienums noklik??inot atz?m?jiet pusi no izv?les r?ti??m.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2902601
 9. Noklik??iniet uz Labi un p?c tam noklik??iniet uz Restart?t.
  • Ja probl?ma nav nov?rsta, atk?rtojiet 7. un 8. darb?bu, bet not?riet pusi s?kotn?ji atz?m?to r?ti?u sarakst? Start??anas vienums.
  • Ja probl?ma ir nov?rsta, atk?rtojiet 7. un 8. darb?bu, atz?m?jot tikai pusi no sarakst? Start??anas vienums atliku?aj?m neatz?m?taj?m izv?les r?ti??m. Atk?rtojiet ??s darb?bas, l?dz ir atz?m?tas visas izv?les r?ti?as.
  • Ja probl?ma joproj?m nav nov?rsta, kad sarakst? Start??anas vienums ir atlas?ts tikai viens start??anas vienums, probl?mu izraisa atlas?tais start??anas vienums. P?rejiet uz 10. darb?bu. Ja ?o probl?mu neizraisa neviens start??anas vienums, to dro?i vien izraisa k?ds no Microsoft pakalpojumiem. Lai noteiktu, kur? Microsoft pakalpojums, iesp?jams, izraisa probl?mu, atk?rtojiet 1.?6. darb?bu, nevien? posm? neatz?m?jot izv?les r?ti?u Pasl?pt visus Microsoft pakalpojumus.
 10. P?c probl?mu izraiso?? start??anas vienuma vai pakalpojuma noteik?anas sazinieties ar programmas ra?ot?ju, lai uzzin?tu, vai ?o probl?mu var nov?rst. Vai ar? palaidiet sist?mas konfigur?cijas util?tu un p?c tam noklik??inot no?emiet atz?mi no probl?mu izraiso?? vienuma izv?les r?ti?as.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

K? atiestat?t datoru, lai tas tiktu start?ts k? parasti p?c tam, kad probl?mu nov?r?anai izmantoj?t t?ro s?kn??anu

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lai p?c probl?mu nov?r?anas atiestat?tu datoru t?, lai tas tiktu start?ts k? parasti, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

Windows 8

 1. Ekr?n? S?kums ievadiet msconfig un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 2. Ciln? Visp?r?gi pieskarieties vienumam Parast? start??ana vai noklik??iniet uz t?.
 3. Pieskarieties cilnei Pakalpojumi vai noklik??iniet uz t?s un no?emiet atz?mi no izv?les r?ti?as blakus vienumam Pasl?pt visus Microsoft pakalpojumus, un p?c tam pieskarieties vienumam Iesp?jot visus vai noklik??iniet uz t?.
 4. P?c tam pieskarieties cilnei Start??ana vai noklik??iniet uz t?s un pieskarieties vienumam Atv?rt uzdevumu p?rvaldnieku vai noklik??iniet uz t?.
 5. Uzdevumu p?rvaldniek? iesp?jojiet visas start??anas programmas un p?c tam pieskarieties pogai Labi vai noklik??iniet uz t?s.
 6. Kad tiek par?d?ta uzvedne ar aicin?jumu restart?t datoru, pieskarieties vai noklik??iniet uz Restart?t.

Windows 7 un Windows Vista

 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   poga S?kt
  , lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet msconfig.exe un nospiediet tausti?u Enter.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja piek?uves kontroles at?auja
  Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.
 2. Ciln? Visp?r?gi noklik??iniet uz opcijas Parasta start??ana un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Kad tiek pied?v?ts restart?t datoru, noklik??iniet uz Restart?t.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Papildu resursi

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

K? start?t pakalpojumu Windows Installer, ja netiek iel?d?ti sist?mas pakalpojumi

Ja palaid?sit uzst?d??anas programmu, nestart?jot pakalpojumu Windows Installer, iesp?jams, tiks par?d?ts t?l?k nor?d?tais k??das zi?ojums.
Nevar piek??t pakalpojumam Windows Installer. Sazinieties ar atbalsta speci?listu, lai p?rliecin?tos, vai pakalpojums Windows Installer ir pareizi re?istr?ts.
Pakalpojums Windows Installer netiek s?kts, ja not?r?t izv?les r?ti?u Iel?d?t sist?mas pakalpojumus sist?mas konfigur?cijas util?t?. Lai izmantotu pakalpojumu Windows Installer, kad sist?mas pakalpojumi nav iel?d?ti, pakalpojums ir j?s?k manu?li. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
Windows 8
 1. S?kuma ekr?n? ievadiet tekstu dators.
 2. Noklik??iniet ar peles labo pogu vai p?rvelciet lejup p?ri vienumam dators, un p?c tam pieskarieties vai noklik??iniet uz P?rvald?t.
 3. Konsoles kok? pieskarieties vai noklik??iniet uz Pakalpojumi un lietojumprogrammas un p?c tam pieskarieties vai noklik??iniet uz Pakalpojumi.
 4. Detaliz?tas inform?cijas r?t? ar peles labo pogu noklik??iniet vai p?rvelciet lejup uz Windows Installer un p?c tam pieskarieties vai noklik??iniet uz S?kt.
Windows 7 un Windows Vista
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , ar peles labo pogu noklik??iniet uz Dators un p?c tam noklik??iniet uz P?rvald?t.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja piek?uves kontroles at?auja
  Ja tiek piepras?ta administratora parole vai apstiprin?jums, ierakstiet paroli vai sniedziet apstiprin?jumu.
 2. Konsoles kok? noklik??iniet uz Pakalpojumi un lietojumprogrammas un p?c tam noklik??iniet uz Pakalpojumi.
 3. Detaliz?tas inform?cijas r?t? ar peles labo pogu noklik??iniet uz Windows Installer un p?c tam noklik??iniet uz S?kt.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Rekviz?ti

Raksta ID: 929135 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2013. gada 23. oktobris - P?rskat??ana: 13.0
Attiecas uz:
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo kbcip kbvideocontent KB929135

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com