ใช้เครื่องมือ System File Checker เพื่อซ่อมแซมแฟ้มระบบที่สูญหาย หรือเสียหาย

การแปลบทความ การแปลบทความ
ตัวตรวจสอบแฟ้มระบบคือ โปรแกรมอรรถประโยชน์ใน Windows ที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถตรวจหาความเสียหายของแฟ้มระบบของ Windows และคืนค่า แฟ้มที่เสียหาย บทความนี้อธิบายถึงวิธีการ เรียกใช้เครื่องมือ System File Checker (SFC.exe) สามารถสแกนแฟ้มระบบของคุณ และ เพื่อซ่อมแซมแฟ้มระบบขาดหายไป หรือเสียหายใน Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 หรือ Windows Vista ถ้ามีแฟ้ม Windows Resource Protection (WRP) หายไปหรือเสียหาย Windows อาจไม่ทำงานตามที่คาดไว้ ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชัน Windows บางอย่างอาจไม่ทำงาน หรือ Windows อาจล้มเหลว

เรียกใช้เครื่องมือ System File Checker (SFC.exe)

ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เปิดพร้อมท์คำสั่ง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำต่อไปนี้ตามความเหมาะสมของคุณ:
  Windows 8.1 หรือ Windows 8
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปัดเข้ามาจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา หรือ ถ้าคุณใช้เมาส์ ชี้ไปมุมขวาล่างของหน้าจอ และจากนั้น คลิกค้นหา ชนิด พรอมต์คำสั่ง ในกล่องค้นหาคลิกขวาที่หน้าจอพร้อมรับคำสั่งแล้ว คลิ กเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือ ให้ยืนยันให้ ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกอนุญาต
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จับภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  Windows 7 หรือ Windows Vista
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิ Startชนิด พรอมต์คำสั่ง หรือ คำสั่ง ในกล่องค้นหาคลิกขวาที่หน้าจอพร้อมรับคำสั่งแล้ว คลิ กเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือ ให้ยืนยันให้ ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกอนุญาต
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จับภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
 2. ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กด ENTER:
  sfc /scannow
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จับภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


  ที่ sfc /scannow คำสั่งจะสแกนแฟ้มระบบที่ได้รับการป้องกันทั้งหมด และแทนแฟ้มที่เสียหาย ด้วยสำเนาที่แคชไว้ที่เก็บอยู่ในโฟลเดอร์ที่บีบอัด % WinDir %\System32\dllcache
  ตัวยึดตำแหน่ง% WinDir %แทนโฟลเดอร์ระบบปฏิบัติการ Windows ตัวอย่างเช่น C:\Windows

  หมายเหตุ ปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่งนี้ได้จนกว่าการตรวจสอบจะเสร็จสมบูรณ์ 100% จะแสดงผลลัพธ์ของการสแกนหลังจากกระบวนการนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
 3. หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ คุณอาจได้รับข้อความต่อไปนี้:
  • ป้องกันทรัพยากร Windows ไม่พบการละเมิดความถูกต้องใด ๆ

   ซึ่งหมายความ ว่า คุณไม่มีแฟ้มระบบใด ๆ ขาดหายไป หรือเสียหาย
  • ป้องกันทรัพยากรของ Windows ไม่สามารถทำการดำเนินการที่ร้องขอ

   เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ดำเนินการสแกน System File Checker ในเซฟโหมดและตรวจสอบให้แน่ใจว่า โฟลเดอร์ PendingDeletes และ PendingRenames ที่มีอยู่ภายใต้ % WinDir %\WinSxS\Temp
  • ป้องกันทรัพยากร Windows พบแฟ้มที่เสียหาย และซ่อมแซมให้เสร็จสมบูรณ์ รายละเอียดจะรวมในการ CBSล็อก % WinDir %\Logs\CBS\CBS.log

   เมื่อต้องการดูข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการสแกนแฟ้มระบบและการกู้คืน ไป วิธีการดูรายละเอียดของกระบวนการ System File Checker.
  • ป้องกันทรัพยากร Windows พบแฟ้มที่เสียหาย แต่ไม่สามารถแก้ไขบางส่วนเท่านั้น รายละเอียดจะรวมในการ CBSล็อก % WinDir %\Logs\CBS\CBS.log

   เมื่อต้องการซ่อมแซมแฟ้มเสียหายด้วยตนเอง ดูรายละเอียดของกระบวนการ System File Checker เมื่อต้องการค้นหาแฟ้มเสียหาย จากนั้น แทนแฟ้มเสียหาย ด้วยรู้จักดีสำเนาของแฟ้มเอง.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการดูรายละเอียดของกระบวนการ System File Checker

เมื่อต้องการดูรายละเอียดที่รวมอยู่ในการ CBSล็อกไฟล์ คุณสามารถคัดลอกข้อมูลไป Sfcdetails.txt แฟ้ม โดยใช้คำสั่งFindstrและจากนั้น ดูรายละเอียดในแบบ Sfcdetails.txt ได้ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เปิดพร้อมท์คำสั่งตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอน 1
 2. ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กด ENTER:
  %windir%\Logs\CBS\CBS.log /c: "[SR]" findstr > "% userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt"
  หมายเหตุ แฟ้ม Sfcdetails.txt ประกอบด้วยรายละเอียดจากทุกครั้งที่มีการเรียกใช้เครื่องมือ System File Checker บนคอมพิวเตอร์ แฟ้มนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มที่ไม่ได้ซ่อมแซมด้วยเครื่องมือ System File Checker ตรวจสอบรายการวันที่และเวลาเพื่อกำหนดแฟ้มปัญหาที่มีปัญหาซึ่งพบล่าสุดในครั้งที่คุณเรียกใช้เครื่องมือ System File Checker
 3. เปิดแฟ้ม Sfcdetails.txt จากเดสก์ท็อปของคุณ
 4. แฟ้ม Sfcdetails.txt ใช้รูปแบบต่อไปนี้:
  รายละเอียด SFC วันที่/เวลา
  แฟ้มบันทึกตัวอย่างต่อไปนี้ประกอบด้วยรายการสำหรับแฟ้มที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้:
  2007-01-12 12:10:42, Info         CSI  00000008 [SR] Cannot 
  repair member file [l:34{17}]"Accessibility.dll" of Accessibility, Version = 
  6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_MSIL (8), Culture neutral, 
  VersionScope neutral, PublicKeyToken = {l:8 b:b03f5f7f11d50a3a}, Type 
  neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing
  

วิธีการแทนแฟ้มระบบที่เสียหาย ด้วยรู้จักดีสำเนาของแฟ้มเอง

หลังจากที่คุณตรวจสอบ แฟ้มระบบที่เกิดความเสียหาย และไม่สามารถซ่อมแซมได้โดยใช้ข้อมูลรายละเอียดในแฟ้ม Sfcdetails.txt ค้นหาตำแหน่งแฟ้มเสียหายอยู่ แล้ว ด้วยตนเองแทนแฟ้มเสียหาย ด้วยรู้จักดีสำเนาของแฟ้ม ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

หมายเหตุ คุณอาจได้รับสำเนาของแฟ้มระบบดีทราบจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่กำลังเรียกใช้ Windows รุ่นเดียวกันกับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถดำเนินกระบวนการตรวจสอบแฟ้มระบบบนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเพื่อให้แน่ใจว่า แฟ้มระบบที่คุณต้องการคัดลอกเป็นสำเนาที่ดี
 1. สิทธิระดับผู้ดูแลของไฟล์ระบบเสียหาย เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ที่พร้อมท์คำสั่ง คัดลอก และวาง (หรือพิมพ์) ต่อไปนี้ คำสั่ง จากนั้น กด ENTER:
  takeown /f Path_And_File_Name
  หมายเหตุ ที่ Path_And_File_Name ตัวยึดตำแหน่งแทนเส้นทางและชื่อแฟ้มของแฟ้มเสียหาย ตัวอย่างเช่น พิมพ์ takeown /f C:\windows\system32\jscript.dll.
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จับภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้
 2. ให้สิทธิผู้ดูแลเต็มรูปแบบในการเข้าถึงแฟ้มระบบเสียหาย เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คัดลอก และวาง (หรือพิมพ์) ต่อไปนี้ คำสั่ง จากนั้น กด ENTER:
  icacls Path_And_File_Name / ผู้ดูแลระบบ: F เงินช่วยเหลือ
  หมายเหตุ ที่ Path_And_File_Name ตัวยึดตำแหน่งแทนเส้นทางและชื่อแฟ้มของแฟ้มเสียหาย ตัวอย่างเช่น พิมพ์ icacls C:\windows\system32\jscript.dll /grant ผู้ดูแลระบบ: F.
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จับภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้
 3. แทนแฟ้มระบบที่เสียหาย ด้วยรู้จักดีสำเนาของแฟ้ม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คัดลอก และวาง (หรือพิมพ์) ต่อไปนี้ คำสั่ง จากนั้น กด ENTER:
  คัดลอก Source_File ปลายทาง
  หมายเหตุ ที่ Source_File ตัวยึดตำแหน่งแทนเส้นทางและชื่อแฟ้มของสำเนาของแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ดีรู้จักและ ปลายทาง ตัวยึดตำแหน่งแทนเส้นทางและชื่อแฟ้มของแฟ้มเสียหาย ตัวอย่างเช่น พิมพ์สำเนา E:\temp\jscript.dll C:\windows\system32\jscript.dll

เกี่ยวกับบทความนี้

หมายเลขบทความ (Article ID): 929833
บทวิจารณ์ล่าสุด: 3 พฤษภาคม 2557
ใช้กับ: Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:929833
คุณต้องการแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้หรือไม่
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.