Συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας της Microsoft: Μια ευπάθεια στον SQL Server θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 961040 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει ένα συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας σχετικά με μια ευπάθεια στον Microsoft SQL Server, η οποία θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα. Το συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας περιέχει πρόσθετες πληροφορίες που σχετίζονται με την ασφάλεια. Για να προβάλετε το συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.microsoft.com/technet/security/advisory/961040.mspx
Αυτό το άρθρο περιλαμβάνει μια δέσμη ενεργειών VB την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εφαρμόσετε έναν τρόπο επίλυσης σε όλες τις παρουσίες του SQL Server που εκτελούνται σε έναν τοπικό υπολογιστή.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΕΣΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ VB ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΤΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δέσμη ενεργειών VB για να αρνηθείτε τα δικαιώματα Εκτέλεσης στο Δημόσιο ρόλο στην εκτεταμένη αποθηκευμένη διαδικασία sp_replwritetovarbin, σε όλες τις εκδόσεις του SQL Server που εκτελούνται στον τοπικό υπολογιστή και επηρεάζονται.

Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για λόγους επεξήγησης, χωρίς να παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή ρητή. Σε αυτά περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή/και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και τον εντοπισμό σφαλμάτων κώδικα διαδικασιών. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας. Ωστόσο, δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες, για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Αντιγράψτε αυτόν τον κώδικα σε ένα αρχείο κειμένου, αποθηκεύστε το αρχείο χρησιμοποιώντας την επέκταση ονόματος αρχείου .vbs και, στη συνέχεια, εκτελέστε το αρχείο της δέσμης ενεργειών χρησιμοποιώντας το CScript.exe. Η δέσμη ενεργειών επαναλαμβάνεται σε όλες τις παρουσίες του SQL Server που εκτελούνται στον τοπικό υπολογιστή και εφαρμόζει τον τρόπο επίλυσης στις εκδόσεις που επηρεάζονται. Πρέπει να είστε μέλος του ρόλου sysadmin σε κάθε παρουσία του SQL Server, για να εφαρμόσετε τον τρόπο επίλυσης. Αν δεν διαθέτετε λογαριασμό Windows που να είναι μέλος του ρόλου sysadmin σε όλους τους διακομιστές που εκτελούν SQL Server και επηρεάζονται, ίσως να πρέπει να εκτελέσετε αυτήν τη δέσμη ενεργειών από πολλαπλούς λογαριασμούς. Στον Windows Server 2008 και στα Windows Vista, αν χρησιμοποιείτε λογαριασμό διαχειριστή των Windows που είναι μέλος του ρόλου sysadmin, πρέπει να εκτελέσετε αυτήν τη δέσμη ενεργειών από μια γραμμή εντολών με αυξημένα δικαιώματα:
'*************************************************************************************
'Περιγραφή: Αυτή η δέσμη ενεργειών επαναλαμβάνεται σε όλες τις παρουσίες του SQL Server που εκτελούνται
'      και αρνείται δικαιώματα εκτέλεσης στο sp_replwritetovarbin σε δημόσιους χρήστες, σε όλες
'      τις εκδόσεις που επηρεάζονται.
'      Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΥΤΟΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΩΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
'      ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
'*************************************************************************************

OPTION EXPLICIT
ON ERROR RESUME NEXT

' Constant values
CONST EXIT_SUCCESS    = 0
CONST EXIT_FAILURE    = 1
CONST EXIT_NOINSTANCES  = -1
CONST DEFAULTNAMESPACE  = "root\default"
CONST STDREGPROV     = "stdregprov"
CONST HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
CONST REG_MULTI_SZ    = 7
CONST REG_SZ       = 1
CONST adCmdText     = 1


Call VBMain()

Function VBMain()
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT
		
  Dim sInstances(), strInstance, i, TotalCount
  VBMain = EXIT_SUCCESS
  If GetInstances(sInstances, TotalCount) = FALSE Then
    WScript.Quit EXIT_FAILURE
  End If

  If IsEmptyNull(sInstances) Then 
    WScript.Echo "INFO: No instances are present."
    VBMain = EXIT_NOINSTANCES
    Exit Function
  End If

  For i = 0 To TotalCount-1
    strInstance = sInstances(i,0)
    GetFullInstance strInstance, sInstances(i,1)
    If ApplyFix(sInstances(i,0), strInstance) = FALSE Then
      WScript.Echo "ERROR: Could not apply the workaround on " + sInstances(i,0) + "." + vbCRLF
      VBMain = EXIT_FAILURE
    End If
  Next
	
  WScript.Echo "INFO: Completed processing all the running SQL instances."
End Function

Function GetInstances(ByRef sInstances, ByRef TotalCount)
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT
		
  Dim sInstances1, sInstances2, i
  Dim instCount1, instCount2
  GetInstances = FALSE

  If NOT GetRegValue ("", HKEY_LOCAL_MACHINE, "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server", "InstalledInstances", sInstances1, REG_MULTI_SZ, TRUE) Then
    WScript.Echo "ERROR:Failed to read SQL instances installed on the machine."
    Exit Function
  End If

  sInstances2 = NULL
  If IsOs64Bit() = TRUE Then
    If NOT GetRegValue ("", HKEY_LOCAL_MACHINE, "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server", "InstalledInstances", sInstances2, REG_MULTI_SZ, FALSE) Then
      WScript.Echo "ERROR:Failed to read SQL instances installed on the machine."
      Exit Function
    End If
  End If

  If IsEmptyNull(sInstances1) AND IsEmptyNull(sInstances2) Then 
    WScript.Echo "INFO: No instances present."
    WScript.Quit EXIT_SUCCESS
  End If
    
  instCount1 = 0
  instCount2 = 0 
  TotalCount = 0
  If IsEmptyNull(sInstances1) = FALSE Then
    instCount1 = UBound(sInstances1) + 1
    TotalCount = instCount1
  End If
    
  If IsEmptyNull(sInstances2) = FALSE Then
    instCount2 = UBound(sInstances2) + 1
    TotalCount = TotalCount + instCount2
  End If

  ReDim PRESERVE sInstances(TotalCount,1)
  if instCount1 > 0 Then
    For i = 0 To UBound(sInstances1)
      sInstances(i,0) = sInstances1(i)
      sInstances(i,1) = True
    Next
  End If
  If instCount2 >0 Then
    For i = 0 To UBound(sInstances2)
      sInstances(i+instCount1,0) = sInstances2(i)
      sInstances(i+instCount1,1) = FALSE
    Next
  End If
  GetInstances = TRUE
End Function


Function ApplyFix(ByVal strInstance, ByVal strServerName)
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT

  Dim objConn, objCmd, objCmd1, objRS, objRS1
  Dim strCommand, strConn
  Dim strBuildVersion, strProductLevel, bApplyFix

  ' Initialize return value
  ApplyFix = FALSE
  
  strConn = "Provider=sqloledb;Initial Catalog=master;Integrated Security=SSPI;Data Source=" + strServerName + ";"
  ' Error checking is intentionally left to keep the code short
  Set objConn = CreateObject("ADODB.Connection")
  Set objCmd = CreateObject("ADODB.Command")
  Set objCmd1 = CreateObject("ADODB.Command")
  
  ' Open a Connection to the master Database
  objConn.Open strConn 
  If ErrorOccurred("Error: Could not connect to " + strInstance) Then
    Set objConn = Nothing
    Exit Function
  End If

  ' Validate the version before applying the fix
  strCommand = "select SERVERPROPERTY('ProductVersion') as version, SERVERPROPERTY('productlevel') as productlevel"
  objCmd.ActiveConnection = objConn
  objCmd.CommandType = adCmdText
  objCmd.CommandText = strCommand
  	
  Set objRS = objCmd.Execute()
  If ErrorOccurred("ERROR: Could not execute """ + strCommand + """ on " + strInstance) = TRUE Then
    objConn.Close()
    Set objConn = Nothing
    ApplyFix = FALSE
    Exit Function  
  End If

  strBuildVersion = objRS("version")
  strProductLevel = UCase(objRS("productlevel"))

  bApplyFix = FALSE
  ' Apply the workaround only for SQL 2000 and SQL 2005 (RTM, SP1 and SP2) versions
  If (CInt(Mid(strBuildVersion,1,1)) = 8) Then
    bApplyFix = TRUE
  ElseIf CInt(Mid(strBuildVersion,1,1)) = 9 AND (StrComp(strProductLevel,"RTM") = 0 OR StrComp(strProductLevel,"SP1") = 0 OR StrComp(strProductLevel,"SP2") = 0) Then
    bApplyFix = TRUE
  End If 
	
  If bApplyFix = TRUE Then
    strCommand = "deny execute on sp_replwritetovarbin to public"
    objCmd1.ActiveConnection = objConn
    objCmd1.CommandType = adCmdText
    objCmd1.CommandText = strCommand
    Set objRS1 = objCmd1.Execute()
    If ErrorOccurred("ERROR: Could not execute """ + strCommand + """ on " + strInstance) = FALSE Then
      WScript.Echo "INFO: Successfully applied the workaround on " + strInstance + " (" + strBuildVersion + ")." + vbCRLF
      ApplyFix = TRUE
    End If
  Else
    WScript.Echo "INFO: Skipping collecting information for " + strInstance + " (" + strBuildVersion + ") as this instance is not vulnerable." + vbCRLF
    ApplyFix = TRUE
  End If

  objConn.Close()
  Set objConn = Nothing
  Set objCmd = Nothing
  Set objCmd1 = Nothing
  Set objRS = Nothing
  Set objRS1 = Nothing
End Function

Private Function GetRegValue (ByVal strMachineName, ByVal hMainKey, ByVal strPath, ByVal strValueName, ByRef strValue, ByVal iValueType, ByVal b32bit)
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT
	
  Dim objLocator, objServices, objRegistry, objCtx
  Dim sMultiStrings, lRc
  GetRegValue = TRUE

  'Connect to WMI and get an object to STDREGPROV class.
  Set objCtx = CreateObject("WbemScripting.SWbemNamedValueSet")
  If b32bit = TRUE Then
    objCtx.Add "__ProviderArchitecture", 32
  Else
    objCtx.Add "__ProviderArchitecture", 64
  End If
  objCtx.Add "__RequiredArchitecture", TRUE
  set objLocator = createobject("wbemscripting.swbemlocator")
  set objServices = objLocator.connectserver(strMachineName,DEFAULTNAMESPACE, "", "",,,,objCtx)
  set objRegistry = objServices.get(STDREGPROV)
  If ErrorOccurred ("ERROR: Could not connect to WMI namespace " + DEFAULTNAMESPACE) Then
    GetRegValue = FALSE
    Exit Function
  End If 

  lRc = 0
  Select Case iValueType
    ' We only care about REG_MULTI_SZ
    Case REG_MULTI_SZ
      strValue = ""
      lRC = objRegistry.GetMultiStringValue(hMainKey, strPath, strValueName, sMultiStrings)
      strValue = sMultiStrings
    Case REG_SZ
      strValue = ""
      lRC = objRegistry.GetStringValue(hMainKey, strPath, strValueName, strValue)
    Case Else
      GetRegValue = FALSE
  End Select

  If lRc = 2 Or lRc = 3 Then
    GetRegValue = TRUE
    strValue = ""
  ElseIf Err.Number OR lRc <> 0 Then
    GetRegValue = FALSE
  End If
  
  Set objLocator = Nothing
  Set objServices = Nothing
  Set objRegistry = Nothing
End Function

Function IsEmptyNull(sCheck)
  IsEmptyNull = FALSE
  If IsObject(sCheck) Then Exit Function
  If IsArray(sCheck) Then Exit Function
  If VarType(sCheck) = vbEmpty Then IsEmptyNull = TRUE : Exit Function
  If VarType(sCheck) = vbNull Then IsEmptyNull = TRUE : Exit Function
  If sCheck = "" Then IsEmptyNull = TRUE
End Function

Private Function ErrorOccurred (ByVal strIn)
  If Err.Number <> 0 Then
    WScript.Echo strIn
    WScript.Echo "ERROR: 0x" & Err.Number & " - " & Err.Description
    Err.Clear
    ErrorOccurred = TRUE
  Else
    ErrorOccurred = FALSE
  End If
End Function

Function IsOs64Bit()
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT
  
  Dim objProc
  Set objProc = GetObject("winmgmts:root\cimv2:Win32_Processor='cpu0'")
  If objProc.Architecture = 0 Then
    IsOs64Bit = FALSE
  Else
    IsOs64Bit = TRUE
  End If
End Function

Function GetFullInstance (ByRef strInstanceName, ByVal b32bit)
  Err.Clear
  ON ERROR RESUME NEXT 

  Dim objServices, objClusters, objCluster
  Dim strMacName, isEmpty
  Dim strKey, strInstID
  
  GetFullInstance = TRUE
  
  If strComp(UCase(strInstanceName), "MICROSOFT##SSEE", 1) = 0 Then
    strInstanceName = "np:\\.\pipe\mssql$microsoft##ssee\sql\query"
    Exit Function
  End if

  strMacName = ""
  Set objServices = GetObject("winmgmts:root\cimv2")

  ' Query Cluster service
  Set objClusters = objServices.ExecQuery ("select * from win32_service where Name='ClusSvc' AND Started = TRUE")
  isEmpty = TRUE
  If Err.Number = 0 Then
    For each objCluster in objClusters
      isEmpty = FALSE
    Next
  End If

  Set objServices = Nothing
  Set objClusters = Nothing

  If isEmpty = TRUE Then
    strInstanceName = BuildInstanceName (".", strInstanceName)
    Exit Function
  End If
  
  ' If we reach here that means the machine is a clustered node.
  ' So lets query registry to determine whether the SQL instance is clustered or not.
  ' For SQL 2000 query the following value
  ' HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<InstanceName>\Cluster
  ' ClusterName
  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\" + strInstanceName + "\Cluster"
  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit

  If StrComp(strMacName, "") <> 0 Then
    strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)
    Exit Function
  End If

  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\" + strInstanceName + "\Cluster"
  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit

  If StrComp(strMacName, "") <> 0 Then
    strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)
    Exit Function
  End If

  ' Lets try querying the registry value for 2005/2008 instances
  'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Instance Names\SQL
  ' RegValue = InstanceName
  strInstID = ""
  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Instance Names\SQL"
  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, strInstanceName, strInstID, REG_SZ, b32bit
  
  If StrComp(strInstID, "") = 0 Then
    ' If this key doesnt exist, then return back as a SQL 2000 local instance
    strInstanceName = BuildInstanceName (".", strInstanceName)
    Exit Function
  End If

  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\" + strInstID + "\Cluster"
  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit
  
  If StrComp(strMacName, "") = 0 Then
    strMacName = "."
  End If

  strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)
End Function

Function BuildInstanceName (ByVal strMachineName, ByVal strInstanceName)
  Dim strPrefix
  
  strPrefix = ""
  If StrComp(strMachineName, ".") = 0 Then
    strPrefix = "lpc:"
  End If
  
  If strComp(UCase(strInstanceName), "MSSQLSERVER", 1) = 0 Then
    BuildInstanceName = strPrefix + strMachineName
  Else
    BuildInstanceName = strPrefix + strMachineName + "\" + strInstanceName
  End if
End Function
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CScript.exe, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb490887.aspx
Σημείωση Συνιστούμε να μην χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δέσμη ενεργειών αν έχει παρασχεθεί μια ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας και την έχετε εγκαταστήσει.

ΓΝΩΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΟΤΑΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΔΕΣΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Θέμα 1

Κατά την εκτέλεση της δέσμης ενεργειών, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
ΣΦΑΛΜΑ: Δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση "άρνησης εκτέλεσης στο sp_replwritetovarbin σε δημόσιους χρήστες" στο <όνομα_παρουσίας>
ΣΦΑΛΜΑ: 0x-2147217900 - Δεν είναι δυνατή η εύρεση του αντικειμένου 'sp_replwritetovarbin', επειδή δεν υπάρχει ή επειδή δεν έχετε δικαίωμα.
ΣΦΑΛΜΑ: Δεν ήταν δυνατή η εφαρμογή του τρόπου επίλυσης στο <όνομα_παρουσίας>.

Αιτία 1

Αυτό το μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται αν δεν διαθέτετε τα δικαιώματα που απαιτούνται για να εφαρμόσετε την αλλαγή. Αυτό το μήνυμα σφάλματος υποδεικνύει ότι καταφέρατε να συνδεθείτε με επιτυχία στην παρουσία "<όνομα_παρουσίας>".

Το μήνυμα σφάλματος αυτό εμφανίζεται συνήθως στον SQL Server Express, στον οποίο η ομάδα "Built-In\Users" συνδέεται από προεπιλογή στη βάση δεδομένων. Ωστόσο, η ομάδα αυτή δεν είναι μέλος του ρόλου sysadmin.

Αυτό το μήνυμα σφάλματος μπορεί να εμφανιστεί επίσης αν διακόψατε τη διαδικασία sp_replwritetovarbin. Αυτή ήταν η σύσταση της αναφοράς ενός άλλου κατασκευαστή. Δεν συνιστούμε τη διακοπή της αποθηκευμένης διαδικασίας. Αντίθετα, συνιστούμε την εφαρμογή της εξής προτεινόμενης αντιμετώπισης.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση 1

Βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός στον οποίο συνδέεστε είναι μέλος του ρόλου sysadmin σε αυτήν την παρουσία της βάσης δεδομένων. Αν ο λογαριασμός δεν είναι μέλος, είτε προσθέστε τον χρήστη με το λογαριασμό του οποίου συνδέεστε στο ρόλο sysadmin είτε χρησιμοποιήστε το λογαριασμό άλλου χρήστη. Στον SQL Server 2005 και τις παλιότερες εκδόσεις, η ομάδα "Built-in\Administrators" είναι από προεπιλογή μέλος του ρόλου sysadmin. Όταν εκτελείτε αυτήν τη δέσμη ενεργειών στα Windows Vista ή στον Windows Server 2008, βεβαιωθείτε ότι η εκτέλεση γίνεται από μια γραμμή εντολών με αυξημένα δικαιώματα.

Θέμα 2

Αν εκτελείτε αυτήν τη δέσμη ενεργειών στον SQL Server 2005, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
Σφάλμα: Δεν ήταν δυνατή η σύνδεση στο <όνομα_παρουσίας>
ΣΦΑΛΜΑ: 0x-2147217843 - Η σύνδεση του χρήστη '<χρήστης>' απέτυχε.
ΣΦΑΛΜΑ: Δεν ήταν δυνατή η εφαρμογή του τρόπου επίλυσης στο <όνομα_παρουσίας>.

Αιτία 2

Αυτό το μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται αν δεν καταφέρατε να συνδεθείτε στην παρουσία "<όνομα_παρουσίας>" παρόλο που η συγκεκριμένη παρουσία υπάρχει.

Το μήνυμα σφάλματος αυτό εμφανίζεται συνήθως όταν συνδέεστε σε παρουσίες του Windows Internal Database ή του Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows). Συνήθως, κανένας λογαριασμός χρήστη δεν συνδέεται με αυτές τις βάσεις δεδομένων.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση 2

Βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός που χρησιμοποιείτε για την εκτέλεση της δέσμης ενεργειών μπορεί να συνδεθεί στη βάση δεδομένων και ότι είναι μέλος του ρόλου sysadmin.

Δεν συνιστούμε την προσθήκη μεμονωμένων χρηστών στις βάσεις δεδομένων του Windows Internal Database και του Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows). Αν το κάνετε, οι χρήστες που προσθέτετε ενδέχεται να παρέμβουν στην κανονική λειτουργία αυτών των βάσεων δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι συνδέεστε από ένα λογαριασμό που είναι μέλος του ρόλου sysadmin. Η ομάδα "Built-in\Administrators" στα Windows είναι συνήθως μέλος του ρόλου sysadmin από προεπιλογή στον SQL Server 2005 και τις προηγούμενες εκδόσεις. Όταν εκτελείτε αυτήν τη δέσμη ενεργειών στα Windows Vista ή στον Windows Server 2008, βεβαιωθείτε ότι την εκτελείτε από μια γραμμή εντολών με αυξημένα δικαιώματα.

Θέμα 3

Ίσως να παρατηρήσετε την παρουσία μιας βάσης δεδομένων με το όνομα MICROSOFT##SSEE. Όμως, αυτήν τη βάση δεδομένων δεν την έχετε εγκαταστήσει εσείς.

Αιτία 3

Αυτή η βάση δεδομένων είναι η Windows Internal Database, γνωστή επίσης και ως "SQL Server Embedded Edition" ή, άλλες φορές, ως "Windows Internal Database" ή "Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows)". Εγκαθίσταται μαζί με ορισμένα προϊόντα της Microsoft, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών SharePoint Services.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση 3

Η δέσμη ενεργειών του τρόπου επίλυσης έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί μαζί με το Windows Internal Database. Εσείς δεν χρειάζεται να κάνετε καμία ενέργεια.

Ορισμένες εφαρμογές δεν καταργούν το Windows Internal Database κατά την κατάργηση της εγκατάστασής τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κατάργησης του Windows Internal Database, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
920277 Το Windows Internal Database δεν παρουσιάζεται στο εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" και δεν καταργείται κατά την κατάργηση των Windows SharePoint Services 3.0 από τον υπολογιστή. (US)

Θέμα 4

Κατά την εκτέλεση της δέσμης ενεργειών, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
Σφάλμα: Δεν ήταν δυνατή η σύνδεση στο .\<όνομα_παρουσίας>
ΣΦΑΛΜΑ: 0x-2147467259 - [DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]Ο SQL Server δεν υπάρχει ή δεν επιτρέπεται η πρόσβαση

Αιτία 4

Αυτό το μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται αν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Έχετε εγκαταστήσει μια έκδοση SQL Server 2000 32-bit σε ένα λειτουργικό σύστημα x64-bit.
 • Έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή μια έκδοση SQL Server 2005 ή SQL Server 2008 64-bit.
Αυτό το μήνυμα σφάλματος προκύπτει όταν η δέσμη ενεργειών χρησιμοποιεί την έκδοση 64-bit του αρχείου dbmslpcn.dll. Αυτή η έκδοση δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τις παρουσίες WoW του SQL Server 2000.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση 4

Χρησιμοποιήστε την έκδοση 32-bit του αρχείου cscript.exe από το φάκελο %WINDOWS%\SysWOW64 για να ξεκινήσετε τη δέσμη ενεργειών. Με αυτόν τον τρόπο, φορτώνεται η έκδοση 32-bit του αρχείου dbmslpcn.dll, η οποία μπορεί να εντοπίσει παρουσίες WoW.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό της έκδοσης του SQL Server, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
321185 Προσδιορισμός της έκδοσης του SQL Server

Περισσότερες πληροφορίες

Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει σημαντικές τεχνικές αναθεωρήσεις για αυτό το άρθρο. Ο αριθμός αναθεώρησης και η τελευταία ημερομηνία αναθεώρησης αυτού του άρθρου μπορεί να υποδεικνύουν συντακτικές ή δομικές αναθεωρήσεις δευτερεύουσας σημασίας σε αυτό το άρθρο, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα.
Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
ΗμερομηνίαΑναθεωρήσεις
31 Δεκεμβρίου 2008Περιλαμβάνει μια ενημερωμένη δέσμη ενεργειών που εντοπίζει παρουσίες συμπλέγματος ανακατεύθυνσης στον SQL Server.
30 Δεκεμβρίου 2008Περιλαμβάνει μια ενημερωμένη δέσμη ενεργειών που εντοπίζει εκδόσεις 32-bit του SQL Server, οι οποίες εκτελούνται σε εκδόσεις 64-bit των Windows.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 961040 - Τελευταία αναθεώρηση: Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2009 - Αναθεώρηση: 3.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Windows Internal Database
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2 στις ακόλουθες πλατφόρμες
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)
 • Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)
 • Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4
Λέξεις-κλειδιά: 
kbpubtypekc kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity KB961040

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com