Windows NT dubl?jumkopijas atjauno?anas util?tas oper?t?jsist?mai Windows 7 un Windows Server 2008 R2 apraksts

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 974674 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? aprakst?ta Windows NT dubl?jumkopijas atjauno?anas util?ta oper?t?jsist?mai Windows 7 un Windows Server 2008 R2. ?? util?ta atjauno sist?m? Windows XP un Windows Server 2003 veidotas dubl?jumkopijas datoros, kuros darbojas sist?ma Windows 7 vai Windows Server 2008 R2. Lai lejupiel?d?tu ?o util?tu, atveriet sada?u "K? ieg?t ?o atjaunin?jumu".

Piez?mes
 • Sist?m? Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 vairs nav iek?auts no?emam?s kr?tuves p?rvaldnieks (Removable Storage Manager ? RSM). Ja v?laties atjaunot dubl?jumkopiju no lentes ier?ces, l?dzu, veiciet atjauno?anu k?d? no ??m oper?t?jsist?m?m:
  • Windows XP
  • Windows Server 2003
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
 • Lai lejupiel?d?tu NT dubl?jumkopijas atjauno?anas util?tu oper?t?jsist?mai Windows Vista vai Windows Server 2008, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=7da725e2-8b69-4c65-afa3-2a53107d54a7

PAPILDINDORM?CIJA

Inform?cija par atjaunin?jumu

K? ieg?t ?o atjaunin?jumu

Microsoft lejupiel?des centr? ir pieejami ??di lejupiel?d?jami faili:
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Oper?t?jsist?maAtjaunin??ana
Visas atbalst?t?s sist?mas Windows 7 x86 versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Visas atbalst?t?s sist?mas Windows 7 x64 versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Visas atbalst?t?s sist?mas Windows Server 2008 R2 x64 versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Visas atbalst?t?s sist?mas Windows Server 2008 R2 IA-64 versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus
Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu pret nesankcion?tu izmai?u veik?anu.

Priek?nosac?jumi

Lai lietotu ?o atjaunin?jumu, dator? j?darbojas vienai no ??m oper?t?jsist?m?m:
 • Sist?mas Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 ang?u valodas versijai.
 • Sist?mas Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 versijai, kas nav ang?u valodas versija, kurai instal?ta EN-US valodas pakotne.

Pirms Windows NT dubl?jumkopijas atjauno?anas util?tas instal??anas ir j?instal? En-Us valodas pakotne, ja str?d?jat vid?, kas nav ang?u valod?.
L?dzu, skatiet sada?u Risin?jums, lai ieg?tu detaliz?tu inform?ciju par to, k? instal?t ?o util?tu vid?, kas nav ang?u valod?.

Re?istra inform?cija

Lai izmantotu ?aj? pakotn? ietverto atjaunin?jumu, nav j?veic re?istra izmai?as.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? atjaunin?juma instal??anas dators nav j?restart?.

Inform?cija par labojumfaila aizst??anu

?is atjaunin?jums neaizst?j iepriek? izlaistus atjaunin?jumus.

Inform?cija par failu

Ar ?o atjaunin?juma versiju ang?u valod? (ASV) tiek instal?ti faili, kuru atrib?ti ir nor?d?ti turpm?kaj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek par?d?ti atbilsto?i viet?jam laikam un pa?reiz?jai vasaras/ziemas laika nob?dei. Turkl?t datumi un laiki var main?ties, ja ar failiem tiek veiktas noteiktas darb?bas.
Piez?mes par sist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 faila inform?ciju
 • Failus, kas attiecas uz noteiktu produktu, atskaites punktu (RTM, SPn) un pakalpojuma jomu (LDR, GDR), var identific?t, skatot faila versijas numurus, k? nor?d?ts ?aj? tabul?:
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsAtskaites punktsPakalpojuma joma
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 un Windows Server 2008 R2RTMGDR
 • GDR pakalpojuma jom?s iek?auti tikai tie labojumi, kas tiek izlaisti pla?am lietot?ju lokam, lai nov?rstu izplat?tas, ?oti svar?gas probl?mas. LDR pakalpojuma jom?s iek?auti ne tikai pla?a laidiena labojumi, bet ar? labojumfaili.
Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows 7 x86 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntbackuprestoreutility.exe6.1.7600.16444866,30420-Oct-200909:46x86
Ntbackuprestoreutility.chm68,63026-Sep-200909:48Not Applicable
Ntbackuprestoreutility.exe.mui6.1.7600.16444153,08820-Oct-200909:58Not Applicable
Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 x64 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntbackuprestoreutility.exe6.1.7600.164441,068,54420-Oct-200909:39x64
Ntbackuprestoreutility.chm68,63026-Sep-200909:48Not Applicable
Ntbackuprestoreutility.exe.mui6.1.7600.16444153,08820-Oct-200909:58Not Applicable
Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows Server 2008 R2 IA-64 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntbackuprestoreutility.exe6.1.7600.164442,266,11220-Oct-200909:30IA-64
Ntbackuprestoreutility.chm68,63026-Sep-200909:48Not Applicable
Ntbackuprestoreutility.exe.mui6.1.7600.16444153,08820-Oct-200909:58Not Applicable

PAPILDINDORM?CIJA

P?c NT dubl?jumkopijas atjauno?anas util?tas instal??anas veiciet ??s darb?bas, lai start?tu util?tu:
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  .
 2. Noklik??iniet uz Visas programmas, uz Piederumi un p?c tam noklik??iniet uz Sist?mas r?ki.
 3. Noklik??iniet uz NTBackup-RestoreUtility.
 4. Lai skat?tu instrukcijas par util?tas lieto?anu, izv?ln? Help (Pal?dz?ba) noklik??iniet uz Help Topics (Pal?dz?bas t?mas).

PROFILAKSE

?eit sniegtas darb?bas, lai instal?tu Windows NT dubl?jumkopijas atjauno?anas util?tu vid?, kas nav ang?u valod?.

1. Instal?jiet En-Us valodas pakotni vid?, kas nav ang?u valod?
L?dzu, skatiet ?o zin??anu b?zes rakstu, ja tiek izmantota sist?ma Windows 7.

Windows 7 valodu pakotnes ir pieejamas datoriem, kuros darbojas sist?ma Windows 7 Ultimate vai Windows 7 Enterprise
http://support.microsoft.com/kb/972813

En-us valodas pakotni var lejupiel?d?t no ??s vietnes, ja tiek izmantota sist?ma Windows 2008 R2.

Windows Server 2008 R2 daudzvalodu lietot?ja interfeisa valodu pakotnes

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=03831393-eef7-48a5-a69f-0ce72b883df2&displayLang=lv

2. Izvelciet KB974674 pakotni. Veiciet ??das darb?bas:

a) Lejupiel?d?jiet pakotni no KB974674
b) Start?jiet komandu uzvedni
c) Izveidojiet pagaidu mapi. (Piem?rs: C:\Temp)
d) Izpildiet ?o komandu

 Sist?mas Windows 7 x86 versij?s:
 izv?rsiet -f:* c:\Windows6.1-KB974674-x86.msu c:\temp

 Sist?mas Windows 7 x64 versij?s:
 izv?rsiet -f:* c:\Windows6.1-KB974674-x64.msu c:\temp

 Sist?mas Windows Server 2008 R2 x64 versij?s:
 izv?rsiet -f:* c:\Windows6.1-KB974674-x64.msu c:\temp

 Sist?mas Windows Server 2008 R2 IA-64 versij?s:
 izv?rsiet -f:* c:\Windows6.1-KB974674-ia64.msu c:\temp

3. Instal?jiet pakotni ar pkgmgr, k? nor?d?ts ?eit (PkgMgr ir komandrindas util?ta):


Sist?mas Windows 7 x86 platformas versij?s:
    pkgmgr /ip /m:c:\temp\Windows6.1-KB974674-x86.cab

Sist?mas Windows 7 x64 versij?s:
    pkgmgr /ip /m:c:\temp\Windows6.1-KB974674-x64.cab


Sist?mas Windows Server 2008 R2 x64 versij?s:
pkgmgr /ip /m:c:\temp\Windows6.1-KB974674-x64.cab

Sist?mas Windows Server 2008 R2 IA-64 versij?s:
pkgmgr /ip /m:c:\temp\Windows6.1-KB974674-ia64.cab
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 974674 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2010. gada 5. novembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbinfo kbexpertisebeginner kbsurveynew kbqfe KB974674

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com