Правила и условия на ваучерите за подарък на Microsoft

Това споразумение между вас и Microsoft Corporation (или въз основа на това къде живеете, един от нейните свързани лица) ("ние", "ние", "наш" или "Microsoft") описва как можете да използвате ваучер за подарък за вашия акаунт в Microsoft и да правите покупки с помощта на тази карта за подарък в участващите магазини, собственост на САЩ (общо "участващи магазини"), включително, но не само, Microsoft Store online , Xbox One и Xbox 360 (изисква се Xbox Live), като използвате вашия акаунт в Microsoft. Под термина "ваучер за подарък", ние разбираме всеки физически или дигитален ваучер, който е внесен по вашия акаунт в Microsoft и който може да бъде използван за покупката на Продукти в Участващите магазини. Освен ако не сте в Европейското икономическо пространство (ЕИП) балансът по ваучер за подарък се издава и управлява от Microsoft Corporation, Вашингтон и/или упълномощени от нея лица. Ако сте в ЕИП, балансът по ваучер за подарък се издава и управлява от Microsoft Ireland Operations Limited.

Настоящото Споразумение съдържа важни условия относно нашите взаимоотношения. То също така включва нашето споразумение за услуги на Microsoft, което включва условията за вашия акаунт в Microsoft и (само за резиденти на САЩ) обвързваща клауза за арбитраж и отказ от групов иск, което засяга вашите права за разрешаване на спорове с Microsoft.

1. обхват на споразумение; приемане на условията

1.1 Какви услуги се покриват от това Споразумение? Това споразумение урежда използването на стойността или баланса, съхранявани в акаунта ви в Microsoft, за да направите допустимите покупки ("продукти") през съвместимите устройства в участващите магазини. До степента, позволена от приложимото право, ние можем да добавяме, прекратяваме, премахваме или преустановяваме достъпността, функциите, спецификациите и цените относно баланса на Вашия акаунт или Продуктите, достъпни в Участващите магазини, временно или окончателно, по всяко време, без отговорност, както е описано в това споразумение.

1.2 Как приемам настоящото Споразумение? Приемате това споразумение, когато купувате карта за подарък, можете да използвате ваучер за подарък към своя акаунт в Microsoft или чрез пари, съхранявани в акаунта ви в Microsoft, за да извършвате покупки в участващите магазини.

1.3 Може ли Microsoft да променя настоящото Споразумение, след като го приема? Може да добавяме, променяме или премахваме всяка част от настоящото Споразумение от време на време. Ако променим съществено значими условия, които биха засегнали неблагоприятно Вашите права, както са представени в настоящото Споразумение, ще Ви уведомим чрез Вашия акаунт в Microsoft, чрез имейл съобщение или чрез други подходящи електронни средства.

2. акаунти в Microsoft

2.1 Нужен ли ми акаунт в Microsoft? Да. За да извършвате покупки в Участващите магазини, трябва да имате активен акаунт в Microsoft. Можете да използвате ваучери за подарък във Вашия акаунт в Microsoft, да преглеждате текущия баланс на Вашия акаунт и които и да е срокове на валидност, свързани с промоционалните баланси в акаунта Ви, както и да актуализирате личните си данни.

2,2 Как да добавя пари към моя акаунт в Microsoft? Можете да добавяте пари към своя акаунт в Microsoft, като влезете в своя акаунт в Microsoft и откупите съответната карта за подарък и/или код. По-долу наричаме това "използване на вашия ваучер за подарък." След като бъде използван, пълната стойност, отговаряща на ваучера, ще бъде добавена към баланса на Вашия акаунт. Подаръчният ваучер може да се придружава и от допълнителни условия и правила. Освен ако приложимото законодателство не изисква друго, ваучерите не могат да се използват или обменят за пари в брой, нито да се зареждат повторно. Ако живеете в държава от ЕС, в която местното законодателство постановява "период за размисъл", можете да върнете неизползваните ваучери за подарък срещу пълно възстановяване на сумата в рамките на 14 дни от дата на покупката на ваучера за подарък. В същото време се съгласявате, че ако ваучерът е бил използван, сумата няма да Ви бъде възстановена. Ако закупите ваучер за подарък от трета страна, различна от Microsoft, то ще са приложими правилата за връщане на тази трета страна. Microsoft не носи отговорност, ако изгубите ваучера за подарък, ако той бъде откраднат, ако не можете да го намерите или ако е бил използван без Вашето разрешение.

2,3 има ли дати на изтичане на срока или такси? Валидността на непромоционалните баланси в акаунта не изтича. Всеки промоционален баланс във Вашия акаунт в Microsoft има срок на валидност, както е установено в правилата на промоцията. Няма такси, свързани със задържането на баланс във Вашия акаунт, независимо дали е придобит чрез промоция, или не.

2,4 Как мога да направя покупки в участващите магазини?Можете да използвате баланса на акаунта си, за да закупувате продукти само в участващите магазини. За да пазарувате, влезте в акаунта си в Microsoft. Неизтеклият промоционален баланс ще се приспадне (по ред на най-близката дата на изтичане на валидността) от Вашия акаунт в Microsoft преди всеки друг баланс.

Ако нямате достатъчно парични средства във Вашия акаунт в Microsoft, за да завършите покупка, трябва да използвате друг начин на плащане, регистриран към Вашия акаунт в Microsoft, за да покриете оставащата сума за покупката, да начислите цялата стойност на покупката на друга опция за плащане вместо в баланса на Вашия акаунт или да добавите допълнителна стойност към акаунта Ви в Microsoft.

Когато закупите Продукти с пари във Вашия акаунт, ние ще приспаднем баланса по акаунта Ви в размер цената на покупката. Ако закупите Продукти на трети страни от Участващ магазин чрез натрупан в акаунта Ви баланс (или чрез баланс комбиниран с друга опция за плащане), то това плащане към нас ще се счита за плащане към тези трети страни и Вие няма да имате по-нататъшни задължения за плащане към тях.

Нямате право да използвате баланса на акаунта си за определени абонаменти или покупки в приложения или за да се сдобивате с пари или заместители на пари (например сертификати за подаръци), освен ако това не се изисква от закона. Всеки Участващ магазин може да налага допълнителни ограничения или изключения за закупуване. Microsoft не издава възстановяване на суми за продукти, закупени от участващите магазини, освен когато законът го изисква. Ако приемем върнат Продукт (включително за сметка на трета страна, чиито Продукти сте закупили), ние ще възстановим във вашия акаунт в Microsoft същата сума пари, която е била използвана за закупуване на върнатите Продукти.

2,5 прилагат ли се ограничения за използването на парите в моя акаунт в Microsoft в участващите магазини?Прилагат се следните ограничения и изисквания:

  • За да може да прехвърлите стойността на ваучер за подарък на Microsoft във Вашия акаунт в Microsoft и да използвате тези пари в Участващите магазини, може да се изискват определени хардуерни или софтуерни спецификации, включително услуга за достъп до интернет (възможно е да се начисляват такси за времето, през което сте свързани).

  • Купюрите в дадена валута могат да се добавят само към акаунт в Microsoft, който е регистриран в юрисдикцията, които признават тази валута като официална валута, и след това могат да се използват само в участващите магазини, налични в юрисдикцията, в която е регистриран акаунтът. Балансът на акаунта Ви не може да бъде преобразуван в друга валута.

  • Балансът към акаунта Ви в Microsoft не може да бъде прехвърлян на друго лице или в друг акаунт в Microsoft.

  • Възможността Ви да използвате ваучер за подарък или да получавате средства във Вашия акаунт в Microsoft, както и да използвате парите в него за пазаруване в Участващите магазини или да закупувате и изпращате ваучер за подарък, може да е обект на допълнителни ограничения, периодично определяни от Microsoft по собствено усмотрение. За повече информация за тези допълнителни ограничения за баланс на акаунт вижте ограничения за пари във вашия акаунт в Microsoft.

С цел предотвратяването на измама или непозволена употреба може допълнително да ограничим достъпа или способността Ви да използвате баланса на акаунта си в Microsoft или да изискаме да използвате различна опция за плащане, за да осъществите дадена транзакция.

3. окачване; прекратяване конфискация

Ако нарушите условията в настоящото Споразумение, може да предприемем всички действия, които сметнем за уместни, включително временно да преустановим или прекратим достъпа до баланса във Вашия акаунт, закупуването или използването на ваучери за подарък или закупуването на Продукти. Докато продължава временното преустановяване, няма да загубите парите в акаунта си, освен ако не са с промоционална стойност с валидност, която изтича през периода на временното преустановяване. Няма да възстановяваме във Вашия акаунт в Microsoft промоционалните стойности, чийто срок на валидност изтича през периода на временното преустановяване, независимо от причините.

Ако закрием Вашия акаунт в Microsoft, ще възстановим оставащия Ви баланс в степента, изисквана от закона. Въпреки това, не подлежи на възстановяване никой промоционален баланс. Ако имате ваучер за подарък , който не сте регистрирали, няма да можете повече да вложите този ваучер за подарък към своя Microsoft акаунт и ние няма да възстановим стойността на този ваучер за подарък. Тези правила са обект на определени допълнителни условия, които Microsoft може да налага от време на време.

Ако е необходимо възстановяване на суми, си запазваме правото да удържим каквато и да е сума от Вашия акаунт, за да покрием щетите, които може да са ни причинени. Ако закриете акаунта си в Microsoft по собствена воля, ще възстановим оставащия баланс в акаунта, когато това се изисква от закона и съгласно определени условия, които Microsoft може да налага периодично, с изключение на промоционалните суми, и освен ако нямаме основателни подозрения за измама или злоупотреба с Вашия акаунт в Microsoft, в които случаи може и да не възстановим заплатената от Вас сума.

4. обявления за страни

Настоящото Споразумение се предоставя в електронен формат. Може да Ви предоставим информация в електронен формат относно настоящото Споразумение, баланса на акаунта Ви и всякаква друга информация, която по закон сме длъжни да Ви предоставим. Може да Ви предоставим изискваната информация по имейл на адреса, който сте посочили във Вашия акаунт в Microsoft или на определени уеб сайтове на Microsoft. Известията, изпратени до Вас по имейл, ще се считат за доставени и получени при изпращането на имейла. Ако не сте съгласни да получавате информация по електронен път, трябва да преустановите използването на баланса на акаунта си.

5. услуга за клиенти

За каквито и да е въпроси или спорове относно вашите покупки на ваучери за подарък, достъп и използване на баланса на вашия акаунт, проблеми с продуктите, закупени чрез баланса на вашия акаунт, или за да съобщите за неоторизирана употреба на баланса на акаунта си, обърнете се към поддръжката на Microsoft Customer

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×