Правила и условия на ваучерите за подарък на Microsoft

Настоящото Споразумение между Вас и Microsoft Corporation (или, в зависимост от това къде живеете, нейно свързано лице) ("ние", "нас", "наш" или "Microsoft") описва възможността да използвате ваучери за подарък и да извършвате покупки от участващите магазини, притежавани от нас (събирателно наричани "Участващи магазини"), включително, но не само, магазина на Windows, магазина на Windows Mobile и магазина на Xbox, с помощта на вашия акаунт в Microsoft. Балансите на акаунтите се издават и управляват от Microsoft Corporation, фирма в щат Вашингтон, и/или нейните свързани лица.

Настоящото Споразумение съдържа важни условия относно нашите взаимоотношения. Освен това в него е включено и нашето Споразумение за услуги на Microsoft, в което се посочват условията, на които се подчинява Вашият акаунт в Microsoft, и (само за граждани на САЩ) обвързваща арбитражна клауза и отказ от предявяване на колективен иск, засягащи Вашите права по отношение на разрешаване на спорове с Microsoft.

1. Обхват на споразумението; приемане на условията

1.1 Какви услуги се покриват от това Споразумение? Това Споразумение урежда използването на Вашия акаунт в Microsoft за отговарящи на изискванията покупки от Microsoft или упълномощени трети лица ("Стоки") чрез съвместими устройства в Участващи магазини. До степента, позволена от приложимото право, може да добавяме, прекратяваме, премахваме или преустановяваме достъпността, функциите, спецификациите и цените относно баланса на Вашия акаунт или Стоките, достъпни в Участващите магазини, временно или окончателно, по всяко време без отговорност, както е описано в това споразумение.

1.2 Как приема настоящото Споразумение? Вие приемате настоящото Споразумение, когато закупите ваучер или код за подарък, използвате ваучер за подарък или код на Microsoft чрез Вашия акаунт в Microsoft или използвате пари, съхранявани в акаунта Ви в Microsoft, за извършването на покупки от магазините на Microsoft.

1.3 Може ли Microsoft да променя настоящото Споразумение, след като го приема? Може да добавяме, променяме или премахваме всяка част от настоящото Споразумение от време на време. Ако променим съществено значими условия, които биха засегнали неблагоприятно Вашите права, както са представени в настоящото Споразумение, ще Ви уведомим чрез Вашия акаунт в Microsoft, чрез имейл съобщение или чрез други подходящи електронни средства.

2. Акаунти в Microsoft

2.1 Нужен ли ми акаунт в Microsoft? Да. За да извършвате покупки в Участващите магазини, трябва да имате активен акаунт в Microsoft. Можете да използвате ваучери за подарък във Вашия акаунт в Microsoft, да преглеждате текущия баланс на Вашия акаунт и които и да е срокове на валидност, свързани с промоционалните баланси в акаунта Ви, да закупувате ваучери за подарък и да преглеждате хронологията на покупките на ваучери за подарък или да актуализирате личните си данни.

2.2 Как да добавя пари към баланса на моя акаунт в Microsoft? Можете да добавите пари към Вашия акаунт в Microsoft, като използвате ваучер за подарък или код на Microsoft. След като бъде използван, пълната стойност на ваучера или кода ще бъде добавена към баланса на Вашия акаунт. Допълнителни инструкции за използване са предоставени с ваучера или кода. Ваучерът или кодът може да се придружава и от допълнителни условия и правила. Освен ако приложимото законодателство не изисква друго, кодовете не могат да се използват или обменят за пари в брой, нито да се зареждат повторно. Ако живеете в държава от ЕС, в която местното законодателство постановява "период за размисъл", можете да върнете неизползваните ваучери за подарък срещу пълно възстановяване на сумата в рамките на 14- дни от дата на покупката на ваучера за подарък или кода. Но ако ваучерът или кодът бъдат използвани, признавате, че нямате право на възстановяване на сумата. Ако закупите ваучер за подарък от търговец, различен от Microsoft, ще са приложими правилата за връщане на този търговец. Microsoft не носи отговорност, ако изгубите ваучера за подарък, ако той бъде откраднат, ако не можете да го намерите или ако е бил използван без Вашето разрешение.

2.3 Има ли срокове на валидност или такси? Валидността на непромоционалните баланси не изтича. Всеки промоционален баланс във Вашия акаунт има срок на валидност, както е установено в правилата на промоцията. Няма такси, свързани със задържането на баланс във Вашия акаунт, независимо дали е придобит чрез промоция, или не.

2.4 Как да извършвам покупки в Участващи магазини? Можете да използвате баланса във Вашия акаунт за закупуване на Стоки само от Участващи магазини. Неизтеклият промоционален баланс ще се приспадне (по ред на най-близката дата на изтичане на валидността) от Вашия акаунт в Microsoft преди всеки друг баланс. Ако нямате достатъчно парични средства във Вашия акаунт в Microsoft, за да завършите транзакция, трябва да използвате друг начин на плащане, регистриран с Вашия акаунт в Microsoft, за да покриете оставащата сума за покупката, да начислите цялата стойност на покупката на другата опция за плащане вместо в баланса на Вашия акаунт или да добавите допълнителна стойност към акаунта Ви в Microsoft.

Нямате право да използвате баланса на акаунта си за определени абонаменти или покупки в приложения или за да се сдобивате с пари или заместители на пари (например сертификати за подаръци), освен ако това не се изисква от закона. Всеки Участващ магазин може да налага допълнителни ограничения или изключения за закупуване. Microsoft не извършва възстановявания на суми за стоки, които продаваме в Участващи магазини, с изключение на случаите, в които се изисква от закона. Ако приемем върната покупка, ще преведем по акаунта Ви в Microsoft същата сума, която е била платена при закупуването на върнатите стоки.

2.5 Прилагат ли се някакви ограничения при използването на парите от моя акаунт в Microsoft в Участващи магазини? Прилагат се следните ограничения и изисквания:

  • За да може да прехвърлите стойността на ваучер за подарък на Microsoft във Вашия акаунт в Microsoft и да използвате тези пари в Участващите магазини, може да се изискват определени хардуерни или софтуерни спецификации, включително услуга за достъп до интернет (възможно е да се начисляват такси за времето, през което сте свързани).

  • Суми, деноминирани в определена валута, могат да бъдат добавяни само в акаунт в Microsoft, който е регистриран в юрисдикция, признаваща тази валута за официална, и могат да бъдат използвани само в достъпните в тази юрисдикция Участващи магазини. Балансът на акаунта Ви не може да бъде преобразуван в друга валута.

  • Балансът на акаунта Ви не може да бъде прехвърлян.

  • Възможността Ви да използвате ваучер за подарък или да Ви бъдат възстановявани средства във Вашия акаунт в Microsoft, както и да използвате парите в него за извършване на покупки от Участващите магазини или да закупувате и изпращате ваучер за подарък, може да е обект на допълнителни ограничения за баланса, периодично определяни от Microsoft по собствено усмотрение. За повече информация относно тези допълнителни ограничения за баланса в акаунта прегледайте Ограничения за средствата във Вашия акаунт в Microsoft.

С цел предотвратяването на измама или непозволена употреба може допълнително да ограничим достъпа или способността Ви да използвате баланса на акаунта си в Microsoft или да изискаме да използвате различна опция за плащане, за да осъществите дадена транзакция.

3. Временно преустановяване; лишаване от права

Ако нарушите условията в настоящото Споразумение, може да предприемем всички действия, които сметнем за уместни, включително временно да преустановим или прекратим достъпа до баланса във Вашия акаунт, закупуването или използването на ваучери за подарък, закупуването на Стоки или достъпа до Вашия акаунт в Microsoft. Докато продължава временното преустановяване, няма да загубите парите в акаунта си, освен ако не са с промоционална стойност с валидност, която изтича през периода на временното преустановяване. Няма да възстановяваме във Вашия акаунт в Microsoft промоционалните стойности, чийто срок на валидност изтича през периода на временното преустановяване, независимо от причините.

Ако закрием Вашия акаунт в Microsoft, ще възстановим оставащия Ви баланс в степента, изисквана от закона. Няма да възстановим промоционален баланс или баланс, който не е използван във Вашия акаунт в Microsoft. Тези възстановявания са обект на определени условия, които Microsoft може да налага от време на време.

Ако е необходимо възстановяване на суми, си запазваме правото да удържим каквато и да е сума от Вашия акаунт, за да покрием щетите, които може да са ни причинени. Ако закриете акаунта си в Microsoft по собствена воля, ще възстановим оставащия баланс в акаунта, когато това се изисква от закона и съгласно определени условия, които Microsoft може да налага периодично, с изключение на промоционалните суми, и освен ако нямаме основателни подозрения за измама или злоупотреба с Вашия акаунт в Microsoft, в които случаи може и да не възстановим заплатената от Вас сума.

4. Известия до страните

Настоящото Споразумение се предоставя в електронен формат. Може да Ви предоставим информация в електронен формат относно настоящото Споразумение, баланса на акаунта Ви и всякаква друга информация, която по закон сме длъжни да Ви предоставим. Може да Ви предоставим изискваната информация по имейл на адреса, който сте посочили във Вашия акаунт в Microsoft или на определени уеб сайтове на Microsoft. Известията, изпратени до Вас по имейл, ще се считат за доставени и получени при изпращането на имейла. Ако не сте съгласни да получавате информация по електронен път, трябва да преустановите използването на баланса на акаунта си.

5. Обслужване на клиенти

За всякакви въпроси или спорове относно покупките на ваучери за подарък, достъпа до и използването на баланса във Вашия акаунт, проблеми със закупуване на Стоки с помощта на баланса в акаунта, както и за да ни уведомите за неупълномощено използване на баланса на акаунта, се свържете с отдела за поддръжка на клиенти на Microsoft.

Свойства

ИД на статията: 10562 – Последен преглед: 23.08.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка