Архивиране и възстановяване на компютъра

Прилага се за: Windows 8.1

За да научите как да архивирате и възстановявате отделни файлове на компютър с Windows:

За да научите как да архивирате и възстановявате в Windows 10:

Архивиране

Има няколко начина да архивирате вашия компютър.
 
 1. Изберете бутона Старт  и след това изберете Контролен панел Система и поддръжка > Архивиране и възстановяване.
 2. Изпълнете едно от следните действия:
  • Ако никога преди не сте използвали архивирането в Windows или наскоро сте надстроили вашата версия на Windows, изберете Настройване на архивиране, след което следвайте стъпките в съветника.
  • Ако сте създали архивно копие преди, можете да изчакате да се извърши планираното архивиране или можете ръчно да създадете ново архивно копие, като изберете Архивирай сега.
  • Ако сте създали архивно копие преди, но искате да създадете ново, пълно архивиране, а не да актуализирате старото, изберете Създай нов, пълно архивиране, след което следвайте инструкциите на съветника.

Създаване на системен образ

Системните образи съдържат цялата информация на вашия компютър в определено състояние.

 1. Щракнете с десния бутон върху бутона Старт , след което изберете Контролен панел > Система и поддръжка > Архивиране и възстановяване.
 2. В левия прозорец изберете Създаване на системен образ, след което следвайте стъпките в съветника. 
  Administrator permission required
   Ако се покаже подкана да въведете парола на администратор или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.

Съхраняване на различни версии на системните образи

Можете да съхранявате няколко версии на системните образи. На вътрешни и външни твърди дискове по-старите системни образи ще бъдат изтрити, когато в устройството няма повече място. За да спестите дисково пространство, изтрийте по-старите системни образи.
 
Ако записвате системните образи в местоположение в мрежата, можете да запазите само най-актуалния системен образ за всеки компютър. Системните образи се записват във формат устройство\WindowsImageBackup\име на компютъра\. Ако вече разполагате със съществуващ системен образ за даден компютър и създавате нов за същия компютър, новият системен образ ще замести предишния.

Ако искате да запазите предишния системен образ, можете да го копирате на друго местоположение, преди да създадете нов системен образ, като изпълните следните стъпки.
 
 1. Навигирайте до местоположението на системния образ.
 2. Копирайте папката WindowsImageBackup в ново местоположение.

 

Създайте на точка за възстановяване

Можете да използвате точка на възстановяване, за да възстановите системните файлове на компютъра до предишен момент във времето. Точките на възстановяване се създават автоматично всяка седмица от „Възстановяване на системата“ и когато компютърът открие промяна, като например когато инсталирате приложение или драйвер.

Ето как да създадете точка на възстановяване.
 1. Щракнете с десния бутон върху бутона Старт  , след което изберете Контролен панел > Система и поддръжка > Система.
 2. В левия прозорец изберете Защита на системата.
 3. Изберете раздела Защита на системата и след това изберете Създаване.
 4. В диалоговия прозорец Защита на системата въведете описание, след което изберете Създаване.

Възстановяване

 1. Щракнете с десния бутон върху бутона Старт , след което изберете Контролен панел > Система и поддръжка > Архивиране и възстановяване.
 2. Изпълнете едно от следните действия:
  • За да възстановите файловете си, изберете Възстановяване на моите файлове.
  • За да възстановите файловете на всички потребители, изберете Възстановяване на всички потребителски файлове.
 3. Изпълнете едно от следните действия:
  • За да прегледате съдържанието на архивното копие, изберете Преглед за файлове или Преглед за папки. Когато преглеждате за папки, няма да можете да виждате отделните файлове в дадена папка. За да прегледате отделни файлове, използвайте опцията Преглед за файлове.
  • За да търсите в съдържанието на архивното копие, изберете Търсене, въведете цялото или част от името на файла, след което изберете Търсене.

Възстановяване на архивно копие, създадено на друг компютър

Можете да възстановите файлове от архивно копие, създадено на друг компютър с Windows Vista или Windows 7.
 1. Изберете бутона Старт  и след това изберете Контролен панел > Система и поддръжка > Архивиране и възстановяване.
 2. Изберете Избор на друг архив за възстановяване, след което следвайте стъпките в съветника. 
  Administrator permission required
  Ако се покаже подкана да въведете парола на администратор или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.

 

Откриване на файлове, които са били възстановени от архивни копие, създадено на друг компютър

Ако възстановявате файлове от архивно копие, създадено на друг компютър, файловете ще бъдат възстановени в папка под потребителското име, използвано за създаването на архивното копие. Ако потребителските имена са различни, ще трябва да отидете до папката, където са възстановени файловете. Например, ако вашето потребителско име на компютъра, на който е създадено архивното копие, е Невена , но на компютъра, на който е възстановено архивното копие, вашето потребителско име е НевенаC, възстановените файлове ще бъдат записани в папка, означена Невена.
 
За да намерите възстановените файлове:
 1. Изберете бутона Старт  , след което изберете Компютър.
 2. Щракнете двукратно върху иконата на устройството, на което са записани файловете, като например C:\.
 3. Щракнете двукратно върху папката Потребители. Ще видите папка за всеки потребителски акаунт.
 4. Щракнете двукратно върху папката за потребителското име, използвано за създаването на архивното копие. Възстановените файлове ще се в различни папки, в зависимост от това къде са били разположени първоначално.

 

Възстановяване на файлове от архивно копие на файлове, след като сте възстановили компютъра от архивно копие на системен образ

След като възстановите компютъра от архивно копие на системен образ, може да има по-нови версии на някои от вашите файлове в архивно копие на файлове, което да искате да възстановите.

За да възстановите файлове от архивно копие на файлове, създадено след създаването на архивното копие на системния образ, следвайте тези стъпки.

 1. Изберете бутона Старт  и след това изберете Контролен панел > Система и поддръжка >Архивиране и възстановяване.
 2. Изберете Избор на друг архив за възстановяване
  Administrator permission required
   Ако се покаже подкана да въведете парола на администратор или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.
 3. В Период на архивиране изберете диапазона от дати на архивиране, съдържащ файловете, които искате да възстановите, и след това следвайте стъпките в съветника.