أنت غير متصل حاليًا، وفي انتظار الإنترنت الخاص بك ليقوم بإعادة الاتصال

Налична е актуализация, която подобрява съвместимостта на Windows 7 и Windows Server 2008 R2 с дискове с разширен формат

Кратко изложение
В тази статия се описва актуализация, която подобрява съвместимостта на Windows 7 и Windows Server 2008 R2 с дискове с разширен формат, които имат размер на физическия сектор 4 КБ. Тази актуална корекция е приложима само за дискове с разширен формат, които съобщават за себе си, че имат размер на физически сектор 4 КБ и които емулират интерфейс на логическо адресиране 512 байта.

Забележка Дисковете с разширен формат въвеждат по-голям физически сектор (4 КБ). За да се направят обаче началните версии по-съвместими с настоящите компютърни системи, те поддържат интерфейс на логическо адресиране 512 байта. Затова те са известни като "дискове с емулация на 512 байта" или накратко "512e". За повече информация за дисковете с разширен формат посетете уеб сайта на Международната асоциация за дисково оборудване и материали (IDEMA), който е посочен накрая на тази статия.
ВЪВЕДЕНИЕ
Твърдите дискове по традиция се базират на сектори от 512 байта, като всички сектори на физическия носител се основават на тази единица. Напоследък производителите на твърди дискове започнаха да преминават към нови дискове с размер на сектор 4096 байта (4 КБ). Обикновено те се наричат "дискове с разширен формат". Тъй като дисковете могат да изпълняват актуализации на физическия носител само по стъпки, равни на физически сектор (в случая 4 КБ), извършването на записване на 512 байта, насочено към диска, ще изисква допълнителна работа. Тази работа се извършва за сметка на известно бързодействие и надеждност, като конкретните разходи варират въз основа на работното натоварване и работата на хардуера. За да се избегне тази допълнителна работа, приложенията трябва да се актуализират по такъв начин, че да поддържат по начало записвания, които се основават на стъпки от сектор 4 КБ.

Тази статия от БЗ представя нова инфраструктура за съхранение, която поддържа запитване за размер на физически сектор на устройството за съхранение. Освен това, тази статия от БЗ представя поддръжка за определени ключови системни компоненти за тези видове дискове, за да се подобри бързодействието, надеждността и общата съвместимост.

По-подробно техническо обсъждане на специалните съображения, които трябва да се имат предвид от разработчиците при тези видове дискове, не влиза в целите на тази статия от БЗ и ще бъде направено в съответен придружаващ документ от MSDN.

Проблеми, които решава този пакет с актуални корекции

Този пакет с актуални корекции решава следните проблеми, които досега не са били документирани в статии от Базата знания на Microsoft. Всеки от тези проблеми може да възникне, когато използвате диск с разширен формат.

Проблем 1 Когато щракнете върху бутона „Проверка за актуализации“ на сайта на Windows Update, получавате съобщение за грешка

Щракнете тук, за да се покаже или скрие подробната информация

API на ядрото на разширяема памет (ESENT) представлява ядро на настолна база данни с висока ефективност, която се използва от много приложения, включително Windows Update. Определени драйвери на устройства за съхранение имат други видове поддръжка за запитване за размера на физическия сектор на твърд диск, а когато такъв драйвер се надстройва, съобщеният размер на физически сектор може да се промени. Поради структурата на регистриране на ESENT приложенията, които са изградени върху ESENT, получават съобщение за грешка и спират да реагират, когато размерът на физически сектор е различен при различни сесии на операционната система.

Забележка Приложенията, които са изградени върху ESENT, включват Windows Update, Active Directory, Windows Desktop Search, сертифициращ орган (CA), WINS, DHCP и Windows Live Mail.

Когато щракнете върху бутона Проверка за актуализации на сайта на Windows Update, получавате следното съобщение за грешка:
Windows Update в момента не може да проверява за актуализации, понеже услугата не работи. Може да се наложи да рестартирате вашия компютър.


Освен това в регистрационния файл се записва следната грешка:

Име на регистрационен файл: Приложение
Източник: ESENT
Дата: <Дата и час>
ИД на събитието: 412
Категория на задача: Регистриране/възстановяване
Ниво: Грешка
Ключови думи: Classic
Описание:
wuaueng.dll (936) SUS20ClientDataStore: Unable to read the header of logfile (Не може да се прочете заглавката на регистрационния файл) C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\edb.log. Error -546.


Към тази актуална корекция е приложен актуализиран двоичен файл Esent.sys, който улеснява въздействието на промените в съобщения размер на сектор.

Забележка Esent.sys не поддържа физически размер на сектор, различен от 512 байта и 4 КБ.
Възстановяване на база данни
Следвайте тези стъпки, за да възстановите базата данни:
 1. Въведете следните команди в командния прозорец. Натискайте клавиша ENTER след въвеждане на всяка команда.
  • net stop "windows update"
  • cd /d %windir%\SoftwareDistribution\DataStore\Logs
  • esentutl /mh ..\DataStore.edb | findstr /i /c:"State:"
  Забележка Ако „Състояние: Чисто изключване“ се покаже в командния ред, преминете на стъпка 5.
 2. Създайте временна папка (например създайте папка с името Fixedfiles, като използвате командата mkdir c:\fixedfiles ).

  Забележка При следните стъпки заместете c:\fixedfiles със създадената от вас папка в тази стъпка.
 3. Получете копие от файла %windir%\system32\esent.dll от компютър, на който е инсталирана тази актуална корекция, и копирайте файла в c:\fixedfiles.
 4. Въведете следните команди в командния прозорец. Натискайте клавиша ENTER след въвеждане на всяка команда.
  • copy %windir%\system32\esentutl.exe c:\fixedfiles\
  • c:\fixedfiles\esentutl.exe /r edb
  • esentutl /mh ..\datastore.edb | findstr /i /c:"State:"
  Бележки
  • Ако „Състояние: Чисто изключване“ се покаже в командния ред, преминете на стъпка 5.
  • Ако тази стъпка не успее или ако „Състояние: Чисто изключване“ не се покаже в командния ред, вижте раздела „Деструктивен метод на възстановяване“ на тази статия.
 5. Създайте временна папка (например създайте папка с името Backuplogs, като използвате командата mkdir c:\backuplogs ).

  Забележка При следните стъпки заместете c:\backuplogs със създадената от вас папка в тази стъпка.
 6. Въведете следните команди в командния прозорец. Натискайте клавиша ENTER след въвеждане на всяка команда.
  • move * c:\backuplogs
  • net start "windows update"
 7. Изпълнете Windows Update.
Деструктивен метод на възстановяване
Важно Ако използвате този метод, ще загубите хронологията си на Windows Update. Ето защо не ви препоръчваме да използвате този метод освен ако не можете да възстановите базата данни. За да използвате деструктивния метод на възстановяване, изпълнете следните стъпки:
 1. Въведете следните команди в командния прозорец. Натискайте клавиша ENTER след въвеждане на всяка команда.
  • net stop "windows update"
  • cd /d windir%\SoftwareDistribution\DataStore
  • rmdir /s/q Logs
  • del DataStore.mdb
  • net start "windows update"
 2. Изпълнете Windows Update.

Проблем 2 Възниква проблем, когато се изпълняват малки записи

Щракнете тук, за да се покаже или скрие подробната информация

Преди излизането на дискове с разширен формат NTFS приемаше, че размерът на логически сектор, който се показваше от интерфейса на диска, е равен на размера на физически сектор на диска. Въпреки че първоначално системата NTFS е създадена да поддържа теоретично и по-големи размери на сектори, NTFS приемаше, че тези два размера на секторите са еднакви. Когато NTFS изпълнява буферирано записване в края на файл в Windows 7 и Windows Server 2008 R2, NTFS допълва операцията на записване до края на размера на сектора, който е показан от интерфейса на диска (логическия размер на диск). Това поведение гарантира записването на пълни сектори. Тъй като размерът на логически сектор на диск 512e обаче е 512 байта, буферираното записване не се извършва с целия размер на физически сектор на твърдия диск. Това кара диска с разширен формат вътрешно да актуализира логическия 512-байтов сектор в рамките на физическия сектор от 4 КБ, което може да доведе до проблеми в бързодействието и надеждността.

Тази актуална корекция въвежда поведение на NTFS, което да гарантира, че буферираните записвания в края на файла се допълват до съобщения размер на физически сектор на диска.

Този проблем може да се прояви във всекидневните приложения на диск с разширен формат. Този проблем възниква най-често, когато изпълнявате множество малки операции на записване, например при използване на инструмента за командния ред ImageX в Windows 7 или в Windows Server 2008 R2, за да нанесете системен образ на Microsoft Windows (.wim файл) върху диск с разширен формат. Без актуалната корекция на ImageX отнема значително повече време да изпълни операцията, отколкото ако тази операция е трябвало да се извърши с традиционен твърд диск.

Забележка Тази корекция зависи от това дали драйверът на устройството за съхранение и дискът съобщават правилния размер на физически сектор. NTFS не поддържа дискове, които съобщават размери на физически сектор, различни от 512 байта или 4 КБ, нито дискове, чийто размер на логически сектор не е 512 байта.

Проблем 3 Приложенията не могат да заявяват физическия размер на сектора на външно устройство за съхранение

Щракнете тук, за да се покаже или скрие подробната информация

USBStor е драйверът за порт за USB устройство за съхранение на Microsoft, който се зарежда автоматично за устройство, което отговаря на класа USB устройства за съхранение на данни с голям обем. Драйверът USBStor в комплекта на Windows 7 не поддържа искането IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY със структурата STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR за извличане на данните на дескриптора за подравняване на достъпа до устройството за съхранение за прикачен диск. Тази структура съдържа информация за размер на физически и логически сектор, като без тази информация NTFS и другите приложения не могат да изпълняват операции на записване на цели сектори на USB устройството за съхранение, което може неблагоприятно да повлияе на бързодействието и надеждността.

Без тази актуална корекция приложенията не могат да запитват за размера на физически сектор на външното устройство за съхранение.

Актуализиран USBStor драйвер (Usbstor.sys), който поддържа искането IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY, заедно със структурата STORAGE_ACCESS_ALGINMENT_DESCRIPTOR, е приложен към тази актуална корекция.

Забележка Искането IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY води до транслиране в командата SCSI SBC3 READ_CAPACITY(16). Прикаченото USB устройство трябва правилно да съобщава информацията за размера на сектор посредством командата SBC3 READ_CAPACITY(16). Прикаченото USB устройство трябва също така да гарантира, че в отговор на първоначалната команда INQUIRY като дескриптор на версия се връща 0x04C0 (SBC3, няма указана версия).

За повече информация за кода за управление на IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY посетете следния сайт на Microsoft: За повече информация за структурата STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR посетете следния сайт на Microsoft:

Проблем 4 Приложенията не могат да заявяват физическия размер на сектора на устройство за съхранение

Щракнете тук, за да се покаже или скрие подробната информация

Storport е модел на драйвер на устройство за съхранение, което се използва от много производители на контролери за съхранение. Той е включен към Windows 7 и Windows Server 2008 R2. Storport не поддържа искането IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY със структурата STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR за извличане на данните на дескриптора за подравняване на достъпа до устройството за съхранение за прикачен диск. Тази структура съдържа информация за размера на физически и логически сектор. Без тази информация NTFS и други приложения не могат да изпълняват подравнени записвания на диска. Това може да повлияе върху бързодействието и надеждността.

Без тази актуална корекция приложенията не могат да запитват за размера на физически сектор на устройството за съхранение.

Актуализиран Storport драйвер (Storport.sys), който поддържа искането IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY, заедно със структурата STORAGE_ACCESS_ALGINMENT_DESCRIPTOR, е приложен към тази актуална корекция.

Забележка Искането IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY води до транслиране в командата SCSI SBC3 READ_CAPACITY(16). Драйверът за минипорт, който директно се включва в Storport драйвера, трябва да поддържа командата SBC3 READ_CAPACITY(16). Освен това, дискът трябва правилно да съобщава информацията за размера на сектор посредством командата SBC3 READ_CAPACITY(16).

За повече информация за кода за управление на IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY посетете следния сайт на Microsoft: За повече информация за структурата STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR посетете следния сайт на Microsoft:

Проблем 5 Драйверите за устройства за съхранение не поддържат правилно съобщаване на размера на сектор за дискове с разширен формат

Щракнете тук, за да се покаже или скрие подробната информация

Много драйвери за устройства за съхранение не поддържат правилно съобщаване на размера на сектор за дискове с разширен формат. В тази актуална корекция са включени актуализации за следните драйвери:
 • IaStorV.sys
 • Amdsata.sys
 • Nvraid.sys
 • Nvsata.sys
Забележка Другите драйвери за устройства за съхранение на други производители може да не се актуализират и да не поддържат тези нови команди на SBC3. За допълнителна информация се обърнете към производителя на контролера на устройството за съхранение.

Освен това този пакет с актуални корекции включва решения, които са документирани в следните статии от Базата знания на Microsoft:
981208 Лоша производителност при прехвърляне на множество малки файлове на компютър с Windows 7 или Windows Server 2008 R2 (Това може да е на английски)

Проблем 6 Проблем с инструмента Fsutil.exe

Щракнете тук, за да се покаже или скрие подробната информация

Тази актуализация актуализира и инструмента Fsutil.exe. Актуализираният инструмент генерира нов текст "Bytes Per Physical Sector" (Байтове за физически сектор) в резултатите. Например, когато изпълните командата fsutil fsinfo ntfsinfo C:, за да получите информация за устройство C:, получавате резултат, който прилича на следното:
Сериен номер на том NTFS:    0xfe6e5dcc6e5d7e79 Версия:             3.1 Брой сектори:         0x000000001d1927ff Общо клъстери:         0x0000000003a324ff Свободни клъстери:         0x0000000001f8bae8 Общо запазени:         0x00000000000007f0 Байта за сектор:        512 байта за физически сектор:    4096 байта за клъстер:        4096 байта за сегмент FileRecord: 1024 клъстера за сегмент FileRecord: 0 Mft Валидна дължина на данни:      0x0000000020980000 Mft Начално местоположение:         0x00000000000c0000 Mft2 Начално местоположение:         0x0000000000000002 Mft Начало на зона:         0x000000000109c060 Mft Край на зона:         0x00000000010a8880 RM идентификатор:          974AD058-3B3D-11DE-9300-000FFEE93BEF
Забележки Стойността за "байтове за физически сектор" може да бъде всяко от следните:
 • 512 – за по-стари основни устройства 512
 • 4096 – за устройства с разширен формат
 • <Не се поддържа> - ако хардуерът или драйверът не поддържа кода за управление IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY
Разрешение

Информация за актуализация

Как да получите тази актуализация

Ако не сте сигурни коя е инсталираната версия на Windows, следвайте тези стъпки:
Click here to view or hide step-by-step instructions with pictures
 1. Щракнете върху Старт, въведете msinfo32 в полето Начало на търсене или Търсене на програми и файлове, след което натиснете ENTER.
 2. Ще намерите вашата операционна система до реда Име на ОС и типа на архитектурата до реда Тип на системата.


От Центъра на Microsoft за изтегляния можете да изтеглите следните файлове:
Операционна системаАктуализация
Всички поддържани базирани на x86 версии на Windows 7ИзтеглянеИзтеглете пакета за актуализация сега.
Всички поддържани базирани на x64 версии на Windows 7ИзтеглянеИзтеглете пакета за актуализация сега.
Всички поддържани базирани на x64 версии на Windows Server 2008 R2ИзтеглянеИзтеглете пакета за актуализация сега.
За повече информация за изтеглянето на файлове за поддръжка на Microsoft щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft:
119591 Как да получите файлове на Microsoft за поддръжка от онлайн услуги (Това може да е на английски)
Този файл е проверен за вируси от Microsoft. Microsoft използва най-актуалния софтуер за откриване на вируси, който е достъпен към датата на публикуване на файла. Файлът се съхранява на сървъри с повишена защита, които възпрепятстват всички неупълномощени промени във файла.

Предварителни условия

За да приложите тази актуална корекция, на компютъра ви трябва да се изпълнява една от следните операционни системи:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
За допълнителна информация за придобиването на сервизен пакет за Windows 7 или Windows Server 2008 R2 щракнете върху следния номер на статия, за да я прегледате в Базата знания на Microsoft:
976932 Информация относно Service Pack 1 за Windows 7 и за Windows Server 2008 R2

Изискване за рестартиране

След като приложите тази актуална корекция, трябва да рестартирате компютъра.

Информация за заместване на актуализации

Тази актуализация не замества издадена по-рано актуализация.

Информация за файловете

Щракнете тук, за да се покаже или скрие подробната информация
Англоезичната (САЩ) версия на тази актуализация инсталира файлове с атрибути, които са изброени в следващите таблици. Датите и часовете за тези файлове са дадени в координирано световно време (UTC). Датите и часовете на тези файлове се показват в локалния ви компютър в локалното ви време с отчитане на текущото отместване за лятно часово време (DST). Освен това датите и часовете могат да се променят, когато изпълните определени операции върху файловете.
Бележки за файлове на Windows 7 и Windows Server 2008 R2
Важно Актуалните корекции за Windows 7 и Windows Server 2008 R2 се съдържат в едни и същи пакети. Обаче актуалните корекции в страницата "Искане за актуална корекция" са изброени и под двете операционни системи. За да заявите пакета с актуални корекции, който се отнася до едната или и двете операционни системи, изберете актуалната корекция, която е в списъка под "Windows 7/Windows Server 2008 R2" на страницата. Винаги проверявайте в секцията "Отнася се за" в статиите, за да определите действителната операционна система, за която се отнася всяка актуална корекция.
За всички поддържани базирани на x86 версии на Windows 7
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:43x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:43x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:52x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:52x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:38x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:38x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:27x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:27x86
Iastorv.sys8.6.2.1013332,16011-Mar-201105:43x86
Iastorv.sys8.6.2.1013332,16011-Mar-201105:52x86
Iastorv.sys8.6.2.1014332,16011-Mar-201105:38x86
Iastorv.sys8.6.2.1014332,16011-Mar-201105:28x86
Esent.dll6.1.7600.167781,686,01611-Mar-201105:39x86
Esent.dll6.1.7600.209211,686,01611-Mar-201105:48x86
Esent.dll6.1.7601.175771,699,32811-Mar-201105:33x86
Esent.dll6.1.7601.216801,699,32811-Mar-201105:20x86
Fsutil.exe6.1.7600.1677874,24011-Mar-201105:37x86
Fsutil.exe6.1.7600.2092174,24011-Mar-201105:46x86
Fsutil.exe6.1.7601.1757774,24011-Mar-201105:31x86
Fsutil.exe6.1.7601.2168074,24011-Mar-201105:18x86
Ntfs.sys6.1.7600.167781,210,24011-Mar-201105:44x86
Ntfs.sys6.1.7600.209211,210,75211-Mar-201105:52x86
Ntfs.sys6.1.7601.175771,211,26411-Mar-201105:39x86
Ntfs.sys6.1.7601.216801,211,26411-Mar-201105:28x86
Storport.sys6.1.7600.16778146,30411-Mar-201105:44x86
Storport.sys6.1.7600.20921148,86411-Mar-201105:52x86
Storport.sys6.1.7601.17577148,86411-Mar-201105:39x86
Storport.sys6.1.7601.21680148,86411-Mar-201105:28x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:44x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:44x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:52x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:52x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:39x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:39x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:28x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:28x86
Usbstor.sys6.1.7600.1677875,77611-Mar-201104:08x86
Usbstor.sys6.1.7600.2092175,77611-Mar-201104:14x86
Usbstor.sys6.1.7601.1757776,28811-Mar-201104:01x86
Usbstor.sys6.1.7601.2168076,28811-Mar-201103:48x86
За всички поддържани базирани на x64 версии на Windows 7 и на Windows Server 2008 R2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:22x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:22x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:25x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:25x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:41x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:41x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:18x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:18x64
Iastorv.sys8.6.2.1013410,49611-Mar-201106:23x64
Iastorv.sys8.6.2.1013410,49611-Mar-201106:25x64
Iastorv.sys8.6.2.1014410,49611-Mar-201106:41x64
Iastorv.sys8.6.2.1014410,49611-Mar-201106:19x64
Esent.dll6.1.7600.167782,566,14411-Mar-201106:18x64
Esent.dll6.1.7600.209212,566,14411-Mar-201106:17x64
Esent.dll6.1.7601.175772,565,63211-Mar-201106:33x64
Esent.dll6.1.7601.216802,565,63211-Mar-201106:10x64
Fsutil.exe6.1.7600.1677896,76811-Mar-201106:15x64
Fsutil.exe6.1.7600.2092196,76811-Mar-201106:15x64
Fsutil.exe6.1.7601.1757796,76811-Mar-201106:30x64
Fsutil.exe6.1.7601.2168096,76811-Mar-201106:07x64
Ntfs.sys6.1.7600.167781,657,21611-Mar-201106:23x64
Ntfs.sys6.1.7600.209211,685,88811-Mar-201106:25x64
Ntfs.sys6.1.7601.175771,659,77611-Mar-201106:41x64
Ntfs.sys6.1.7601.216801,659,77611-Mar-201106:19x64
Storport.sys6.1.7600.16778187,26411-Mar-201106:23x64
Storport.sys6.1.7600.20921187,77611-Mar-201106:25x64
Storport.sys6.1.7601.17577189,82411-Mar-201106:41x64
Storport.sys6.1.7601.21680189,82411-Mar-201106:19x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:23x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:23x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:25x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:25x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:41x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:41x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:19x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:19x64
Usbstor.sys6.1.7600.1677891,13611-Mar-201104:31x64
Usbstor.sys6.1.7600.2092191,13611-Mar-201104:29x64
Usbstor.sys6.1.7601.1757791,64811-Mar-201104:37x64
Usbstor.sys6.1.7601.2168091,64811-Mar-201104:21x64
Esent.dll6.1.7600.167781,686,01611-Mar-201105:39x86
Esent.dll6.1.7600.209211,686,01611-Mar-201105:48x86
Esent.dll6.1.7601.175771,699,32811-Mar-201105:33x86
Esent.dll6.1.7601.216801,699,32811-Mar-201105:20x86
Fsutil.exe6.1.7600.1677874,24011-Mar-201105:37x86
Fsutil.exe6.1.7600.2092174,24011-Mar-201105:46x86
Fsutil.exe6.1.7601.1757774,24011-Mar-201105:31x86
Fsutil.exe6.1.7601.2168074,24011-Mar-201105:18x86
Статус
Microsoft потвърждава, че това е проблем в продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Отнася се за".
Допълнителна информация
За допълнителна информация относно терминологията за софтуерна актуализация щракнете върху следния номер на статия в Базата знания на Microsoft:
824684 Описание на стандартната терминология, използвана за описание на софтуерните актуализации на Microsoft
Microsoft добавя примерен код към WDK, който дава подробни данни как разработчиците могат да извлекат съобщената информация за подравняване за достъп до устройство за съхранение от структурата STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR, когато извършите повикване до кода за управление IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff800831(v=VS.85).aspx

Въпреки че Microsoft предприема стъпки за подобряване на поддръжката за дискове с разширен формат, които работят заедно с Windows 7 и Windows Server 2008 R2, от разработчиците на софтуер зависи дали да актуализират своите приложения. Наблюдава се обща тенденция на отрасъла за устройства за съхранение да премине към по-големи размери на сектор в предстоящите години, като приложенията трябва да се погрижат да са готови за този преход. Microsoft подготвя допълнителна документация на MSDN и TechNet, която ще обучи разработчиците и ИТ професионалисти на специалните съображения, които трябва да се взимат предвид при поддръжка на дискове с разширен формат. В таблицата по-долу са дадени подробни данни за поддръжката от Microsoft за различните формати на твърди дискове.

Поддръжка за различните формати на твърди дискове въз основа на версията на ОС
Често срещани именаРазмер на физически секторРазмер на логически секторВерсия на Windows с поддръжка
По-стари 512 основни, 512 основни, по-стари 512 байта512 байтаВсички версии на Windows
Разширен формат, емулация на 512 байта, 512e, 4k/512e4 КБ512 байтаWindows 7 с MS KB 982018
Windows 7 SP1
Windows Server 2008 R2 с MS KB 982018
Windows Server 2008 R2 SP1
4 К основен, 4k/4k4 КБ4 КБНе се поддържа от Windows 7 SP1 или Windows Server 2008 R2 SP1 насам. Microsoft провежда разследване за допустимостта за поддържане на тези видове дискове в бъдеще и ще издаде необходимите статии в БЗ, когато стане необходимо.
ДругиНе 4 КБ или 512 байта.Не 4 КБ или 512 байта.Не се поддържа
Забележка Поддръжката за дискове с разширен формат разчита на съобщаването от диска за себе, когато той има физически сектори от 4 КБ, и разчита на съобщаването от драйвера на устройство за съхранение за размера на физически сектор.

За повече информация посетете следните уеб сайтове: За повече информация за дисковете с разширен формат посетете уеб сайта на IDEMA: Microsoft предоставя информация за контакт на трети страни, за да ви помогне да получите техническа поддръжка. Тази информация за контакти може да се променя без уведомяване. Microsoft не гарантира точността на информацията за контакти с други производители.
خصائص

رقم الموضوع: 982018 - آخر مراجعة: 05/29/2014 12:44:00 - المراجعة: 2.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter

 • kbsurveynew kbhotfixserver kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbcip KB982018
تعليقات
d(m);" src="http://c1.microsoft.com/c.gif?">