Можете да отваряте и записвате файлове във файловия формат На презентация на OpenDocument (.odp), който се използва от някои приложения за презентации, като например Apache OpenOffice Impress и LibreOffice Impress.

Записване на презентация на PowerPoint във формат OpenDocument за презентации

Важно: Ако искате да запазите версия на PowerPoint на вашия файл, трябва да запишете файла като презентация на PowerPoint, например, в .pptx формат, и след това отново да го запишете във формата OpenDocument за презентации (.odp).

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Запиши като.

 3. В списъка Запиши като тип щракнете върху Презентация на OpenDocument.

 4. Дайте име на файла и го запишете.

Отваряне на презентация във формат OpenDocument в PowerPoint

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Отвори.

 3. За да виждате само файлове, записани във формат OpenDocument, в списъка Тип файл щракнете върху Презентация на OpenDocument.

 4. Щракнете върху файла, който искате да отворите, и след това изберете Отвори.

  Съвет: За да отворите даден файл, може също да щракнете двукратно върху него, след като го намерите.

Забележка: Когато отворите файл с презентация във формат OpenDocument в PowerPoint, той може да няма същото форматиране, както в приложението, в което е създаден. Причината за това са различията между приложенията, които използват формата OpenDocument.

Научете повече за формата OpenDocument

Когато отваряте или записвате презентации във формат openDocument presentation (.odp), е възможно известно форматиране да се загуби. Това се дължи на различните функции и опции, като например форматирането, които приложенията за презентации на OpenDocument и PowerPoint поддържат.

Поддържани функции в . ODP формат

Таблицата по-долу показва кои функции на PowerPoint се поддържат изцяло, частично или не се поддържат въобще във формата OpenDocument за презентации (.odp).

 • Поддържа се     Както форматът на PowerPoint, така и форматът OpenDocument за презентации поддържат тази функция. Съдържанието, форматирането и използваемостта няма да бъдат загубени.

 • Частично поддържана     Както форматът на PowerPoint, така и форматът OpenDocument за презентации поддържат тази функция, но форматирането и използваемостта може да бъдат засегнати. Не се губят текст или данни, но форматирането и начинът на работа с текст или графики може да са различни.

 • Не се поддържа    Тази функция не се поддържа във формата OpenDocument. Ако планирате да запишете своята презентация във формат OpenDocument, не използвайте тези функции.

Област

Подобласт

PowerPoint поддръжка

Анимации

Анимации за

вход/изход

Поддържа се частично

Анимациите, които не се поддържат от формата ODF, се променят на анимации за появяване и изчезване.

Анимации

Цветови анимации

Не се поддържа

Анимации

Анимации с мащабиране

Не се поддържа

Анимациите за взривяване, електрическа крушка, разрастване и свиване и вертикална височина не се поддържат.

Анимации

Забавяне на анимация

Поддържа се

Анимации

Времена на анимации

Поддържа се

Анимации

Текстови анимации

Поддържа се

Анимации

Задействани анимации

Поддържа се

Анимации

Звуци в

анимации

Не се поддържа

Анимации

Мултимедийни анимации

Поддържа се

Анимации

SmartArt

Не се поддържа

Анимации

Части на диаграма

Поддържа се частично

Анимациите на части от диаграма се конвертират в анимация на цялата диаграма.

Анимации

Анимации на

OLE действие

Не се поддържа

Анимации

Анимации на образец/оформление

Не се поддържа

Преходи

Преходи

Поддържа се частично

Следните преходи не се поддържат: "Щори", "Изрязване", "Обелване", "Гребен" и "Важна новина".

Преходи

Звуци при преход

Не се поддържа

Мултимедия в съдържание (филми/звуци)

Изрязване и поставяне на показалци

Поддържа се частично

Съдържание

Вграждане на WAV файлове

Поддържа се

Съдържание

OLE

Поддържа се

Съдържание

ActiveX контроли

Не се поддържа

Съдържание

Таблици

Поддържа се частично

В PowerPoint 2013 и по-нови версии таблиците, записани във формат .odp, може да не се рендират по същия начин от други ODF приложения, но ще останат таблици. В PowerPoint 2010 таблиците, записани във формат .odp, стават изображения и не могат да се редактират допълнително.

Съдържание

Долни/горни колонтитули

Поддържа се частично

Когато запишете файл с горни или долни колонтитули в .odp формата, горните и долните колонтитули стават текстови полета.

Съдържание

Полета за дата и час

Поддържа се частично

Всички типове дата и час са включени, но те може да бъдат конвертирани в тип по подразбиране от други ODF приложения. По същия начин типовете дата и час от други ODF приложения могат да бъдат конвертирани в тип по подразбиране по PowerPoint.

Съдържание

Скриване на фигура

Поддържа се

Съдържание

Скриване на слайд

Поддържа се

Макроси, програмируемост

Макроси, ОМ, програмируемост

Не се поддържа

Настройки на презентация

Размер на страница

Поддържа се частично

Въпреки че размерът на страниците се записва заедно с презентацията, настройките в "Размер на страница" в диалоговия прозорец "Настройка на страниците" не са точни. Диалоговият прозорец се опитва да покаже размера на страница по подразбиране.

Настройки на презентация

Шоута по избор

Поддържа се

Настройки на презентация

Дикторски текст, времена

Поддържа се

Настройки на презентация

Настройки на показване

Поддържа се частично

Настройки на презентация

Print Settings

Не се поддържа

Настройки на презентация

Настройки на изгледи       

Не се поддържа

Сътрудничество

Коментари

Не се поддържа

Диаграми

Диаграми

Поддържа се частично

Проектиране на презентация

Образци

Поддържа се частично

Информацията за темата се губи и се поставя в образци/оформления. Шрифтовете, цветовете и ефектите в новите фигури вече не се наследяват.

Когато отворите презентацията след записване в .odp формат, се използва темата по подразбиране, но би трябвало да няма промени в презентацията. Обаче това кара всички бъдещи редактирания да се извършват сякаш е приложена темата по подразбиране.

Проектиране на презентация

Оформления

Поддържа се частично

Оформленията се обработват подобно на образците при отваряне в други приложения на формата ODF.

Проектиране на презентация

Контейнери

Поддържа се частично

Информацията за темата се губи от контейнерите.

Проектиране на презентация

Забележки

Поддържа се

Проектиране на презентация

Образци за бележки

Поддържа се

Проектиране на презентация

Образци за изложение

Поддържа се

Шифроване

Шифроване

Не се поддържа

Защита

Защита

Не се поддържа

Текст

Форматиране на международен текст

Поддържа се частично

Неподдържаните функции са:

 • Кинсоку

 • Вертикално завъртане на текст (270, натрупан)

 • Нови редове за източноазиатски

 • Кумимоджи

 • Някои международни системи за номерация се назначават като водещи символи или западна номерация

 • Разпределено подравняване

Текст

Подравняване

Поддържа се частично

Разпределеното подравняване не се поддържа.

Може да се забележат някои визуални разлики в подравняването, фиксирането с котви или обтичането на текста в други приложения на форматите ODF.

Текст

Колони

Не се поддържа

Текст

Завъртане на текст

Поддържа се частично

Завъртането на 270 градуса и наслагването на текст не се поддържат.

Текст

Хипервръзки

Поддържа се частично

Обикновените хипервръзки се поддържат, но хипервръзките при задържане на мишката над тях не се поддържат.

Текст

Списъци

Поддържа се

Другите приложения на формата ODF може да променят номерирането/водещите символи или да не ги поддържат изобщо.

Текст

Основно форматиране

Поддържа се

Курсив, получер, подчертаване и задраскване се поддържат в приложенията на форматите ODF.

Поддържат се различни шрифтове или размери.

Текст

Разширени ефекти на форматиране/графики

Поддържа се частично

Неподдържаните функции са:

 • Текст, запълнен с картина, преливане, шарка или незапълнен текст.

 • Някои от външните ефекти със сянка върху текста.

 • Текст с картина, преливане, шарка или незапълнени контури.

 • Текстът не може да има контури, различни от цвета на запълване.

Текст

Автопобиране

Не се поддържа

Текст

Препълване

Поддържа се

Препълването може да се вижда различно в различните приложения на форматите ODF.

Таблицата по-долу показва кои графични функции на PowerPoint се поддържат изцяло, частично или изобщо не се поддържат във формата OpenDocument (.odp).

Основни фигури

PowerPoint поддръжка

Фигури

Поддържа се

Текстови полета

Поддържа се

Обектите в текстови полета се пропускат, когато отворите файл във формат OpenDocument.

WordArt

Поддържа се частично

ODF не поддържа опциите за WordArt. Текстът и основният цвят на текста се запазват, но ефектите на WordArt и форматирането се губят.

Опции за 3D фигури

Не се поддържа

Картини

Поддържа се

Поддържат се с изключение на опциите за вмъкване и свързване, които не се поддържат от ODF.

SmartArt диаграми

Поддържа се

Конвертират се в група фигури.

ActiveX контроли

Не се поддържа

Обекти в диаграми

Поддържа се частично

Някои типове обекти се поддържат, но не всички се поддържат.

Ръкописна анотация

Поддържа се

Ръкописната анотация се конвертира в изображение на разширен метафайл (EMF).

Група обекти

Поддържа се

Видимост на обектите

Поддържа се

Граници на обекти

Поддържа се

Не всички стилове на граници се поддържат. Неподдържаните стилове се записват като стила на граница по подразбиране (черна плътна линия).

Запълвания на обекти

Поддържа се

Поддържат се с изключение на запълването на фона на слайд.

Запълванията с преливане с повече от две стъпки изгубват всички стъпки след първите две.

Форматиране на линии

Поддържа се

Не всички стилове на линии и краища на линии се поддържат във формата ODF. Стиловете, които не се поддържат, се записват съответно като черната плътна линия по подразбиране или като край тип отворена стрелка.

Изрязване на картина

Поддържа се

Изрязването на картина с фигура не се поддържа.

Преоцветяване на картина

Поддържа се частично

Някои видове преоцветяване на картина имат еквивалент във формата ODF, например черно-бяло. Другите видове преоцветяване нямат еквивалент и се изравняват. Картината изглежда по същия начин, но преоцветяването вече не може да бъде променяно.

Опции за триизмерни картини

Не се поддържа

Стилове на картина

Поддържа се частично

Границите се поддържат частично, но може да не изглеждат по същия начин.

Теми

Не се поддържа

Хипервръзка върху фигура

Не се поддържа

Съвети

 • Преди да изпратите файла на друг човек, добра идея е да го затворите и отново да го отворите, за да видите как ще изглежда във формата OpenDocument за презентации (.odp).

 • За да запазите разширеното форматиране на обекти, което не се поддържа от формата OpenDocument за презентации, конвертирайте обекта в картина.

 • В PowerPoint 2010 г., когато работите с таблици, довършете таблицата, преди да затворите PowerPoint. Таблиците се конвертират в изображения, когато затворите PowerPoint 2010 г. и впоследствие не могат да бъдат редактирани.

 • Избягвайте използването на анимации за акцентиране (тоест, анимации, които не са за анимации за вход или изход), които включват промяна на цвета или мащаба, тъй като тези части от анимациите се губят, когато запишете презентацията във файловия формат .odp.

Вж. също

Редактиране на файлове на OpenDocument .odp PowerPoint .pptx файлове в PowerPoint за уеб

Записване на презентация в друг файлов формат

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си

Преглед на обучението >

Получавайте първи новите функции

Присъединете се към Microsoft приобщени >

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×