За да изтриете страница, съдържаща текст, графики или празни абзаци, изберете съдържанието, което искате да изтриете, и натиснете Delete. Можете също да направите това:

  1. Щракнете върху или докоснете някъде в страницата, която искате да изтриете, натиснете Ctrl+G.

  2. В полето Въведете номер на страница въведете \page.

  3. Натиснете Enter на клавиатурата и след това изберете Затвори.

  4. Проверете дали е избрана страница със съдържание, след което натиснете клавиша Delete на клавиатурата.

  1. Щракнете върху или докоснете някъде в страницата, която искате да изтриете, натиснете Option+⌘+G.

  2. В полето Въведете номер на страница въведете \page.

  3. Натиснете Enter на клавиатурата и след това изберете Затвори.

  4. Проверете дали е избрана страница със съдържание, след което натиснете клавиша Delete на клавиатурата.

За да премахнете празни страници в средата или в края на документа, вижте Изтриване на празна страница.

Нуждаете се от още помощ?

Присъединете се към обсъждането
Попитайте общността
Получаване на поддръжка
Свържете се с нас

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×