Импортиране или свързване към данни в база данни на SQL Server

Можете да свържете или импортирате данни от база данни на SQL, която е добре функционираща, управлявана база данни, използвана за критични приложения. За повече информация вижте SQL Server 2016.

 • Когато се свързвате към данни, Access създава двупосочна връзка, която синхронизира промените в данните в Access и SQL базата данни.

 • Когато импортирате данни, Access създава еднократно копие на данните и следователно промените в данните не се синхронизират в Access или SQL базата данни.

Общ преглед на свързването на Access с SQL Server

Преди да започнете

Искате ли нещата да минат гладко? Тогава извършете следните подготовки, преди да свържете или импортирате:

 • Намерете името на сървъра на базата данни на SQL Server, посочете необходимата информация за връзката и изберете метод за удостоверяване (Windows или SQL Server). За повече информация относно методите за удостоверяване вижте Свързване със сървъра (машина на базата данни) и защита на вашата база данни.

 • Идентифицирайте таблиците или изгледите, които искате да свържете или импортирате, и полетата с уникални стойности за свързаните таблици. Можете да се свържете или да импортирате повече от една таблица или изглед в една операция.

 • Помислете за броя на колоните във всяка таблица или изглед. Access не поддържа повече от 255 полета в таблица, така че Access свързва или импортира само първите 255 колони. За да заобиколите проблема, можете да създадете изглед в базата данни на SQL Server, за да получите достъп до колони над ограничението.

 • Определете общото количество данни, които ще се импортират. Максималният размер на база данни на Access е два гигабайта, като се извади необходимото място за системните обекти. Ако базата данни на SQL Server съдържа големи таблици, възможно е да не успеете да ги импортирате всички в една база данни на Access. В този случай помислете за свързване към данните вместо импортиране.

 • Защитете своята база данни на Access и информацията за връзка, която тя съдържа, с помощта на надеждно местоположение и парола за базата данни на Access. Това е особено важно, ако решите да запишете паролата на SQL Server в Access.

 • Планирайте осъществяването на допълнителни релации. Access не създава автоматично релации между свързани таблици в края на операцията по импортиране. Можете ръчно да създадете релациите между нови и съществуващи таблици с помощта на прозореца "Релации". За повече информация вижте Какво представлява прозорецът "Релации"? и Създаване, редактиране или изтриване на релация.

Етап 1: Първи стъпки

 1. Изберете Външни данни > Нов източник на данни > От база данни > От SQL Server.

 2. В диалоговия прозорец Получаване на външни данни – ODBC база данни направете едно от следните неща:

  • За да импортирате данни, изберете Импортиране на първичните данни в нова таблица в текущата база данни.

  • За да създадете връзка към данни, изберете Свързване към източника на данни чрез създаване на свързана таблица.

 3. Изберете OK.

Етап 2: Създаване или повторна употреба на DSN файл

Можете да създадете DSN файл или да използвате повторно съществуващ такъв. Използвайте DSN файл, когато искате да разчитате на една и съща информация за свързване при различни операции на свързване и импортиран или да споделяте с друго приложение, което също използва DSN файлове. Можете да създадете DSN файл директно, като използвате диспечера за връзка с данни. За повече информация вижте Администриране на ODBC източници на данни.

Въпреки че все още можете да използвате предишни версии на SQL ODBC драйвера, ви препоръчваме да използвате версия 13.1, която има много подобрения и която поддържа новите функции на SQL Server 2016. За повече информация вижте Microsoft ODBC драйвер за SQL Server в Windows.

 1. Направете едно от следните неща:

  • Ако DSN файлът, който искате да използвате, вече съществува, изберете го от списъка.

   Диалогов прозорец "Избор на източник на данни"

   В зависимост от това кой метод за удостоверяване сте въвели в информацията за връзка, може да се наложи да въведете паролата отново.

  • За да създадете нов DSN файл:

   1. Изберете Създай.

    Диалогов прозорец "Създаване на нов източник на данни"
   2. Изберете ODBC Driver 13 за SQL Server и след това изберете Напред.

   3. Въведете име за DSN файла или щракнете върху Преглед за създаване на файла в друго местоположение.

 2. Щракнете върху Напред, за да прегледате обобщената информация, и след това щракнете върху Готово.

Етап 3: Използвайте съветника за създаване на нов източник на данни към SQL Server

В съветника Създаване на нов източник на данни към SQL Server направете следното:

 1. На страница едно въведете информация за идентификация:

  • В полето Описание по желание въведете документна информация за DSN файла.

  • В Сървър въведете името на SQL Server. Не щраквайте върху стрелката надолу.

 2. На втора страница изберете един от следните методи за удостоверяване:

  • С вградено удостоверяване за Windows    Свързване чрез потребителски акаунт за Windows. Ако желаете, въведете основно име за услугата (SPN). За повече информация вижте Основни имена за услуги (SPN) в клиентски връзки (ODBC).

  • Чрез удостоверяване на SQL Server...    Свързване с идентификационни данни, които са били зададени в базата данни чрез въвеждане на ИД за влизане и Парола.

 3. На страници три и четири изберете различните опции, за да персонализирате своята връзка. За повече информация за тези опции вижте Microsoft ODBC драйвер за SQL Server.

 4. Появява се екран, за да потвърдите настройките. Изберете Тест на източника на данни, за да потвърдите вашата връзка.

 5. Може да се наложи да влезете в базата данни. В диалоговия прозорец Влизане в SQL Server въведете ИД за влизане и парола. За да промените допълнителните настройки, изберете Опции.

Етап 4: изберете таблици и изгледи, към които да се свържете или импортирате

 1. В диалоговия прозорец Таблици за свързване или Импортиране на обекти под Таблици изберете всяка таблица (или изглед), която искате да свържете или импортирате, и след това щракнете върху OK.

  Списък с таблиците за свързване или импортиране
 2. При операция свързване решете дали да изберете Запиши паролата.

  Защита    Избирането на тази опция премахва нуждата да въвеждате идентификационни данни всеки път, когато отваряте Access и получавате достъп до данните. Но това съхранява нешифрована парола в базата данни на Access, което означава, че хората, които имат достъп до съдържанието на източника, могат да видят потребителското име и паролата. Ако изберете тази опция, настоятелно препоръчваме да съхранявате базата данни на Access в надеждно местоположение и да създадете парола за базата данни на Access. За повече информация вижте Как да решите дали да се доверите на база данни и Шифроване на база данни с помощта на парола за база данни.

  Забележка    Ако решите да не записвате паролата, но след това промените решението си, трябва да изтриете и да създадете отново свързаната таблица и след това да изберете Запиши паролата.

Етап 5: Създайте спецификации и задачи (само при импортиране)

Резултати

Когато връзката или операцията за импортиране завърши, таблиците се показват в навигационния екран със същото име като таблицата или изгледа на SQL Server, комбиниран с името на собственика. Например, ако SQL Name е DBO. Продукт името на Access е dbo_Product. Ако това име вече се използва, Access добавя "1" към новото име на таблицата – например dbo_Product1. Ако dbo_Product1 вече се използва, Access ще създаде dbo_Product2 и т. н. Но можете да преименувате таблиците с нещо по-смислено.

При операцията за импортиране Access никога не записва върху таблица в базата данни. Въпреки че не можете да добавяте директно данни на SQL Server към съществуваща таблица, можете да създадете заявка за добавяне, за да добавите данни, след като сте импортирали данни от подобни таблици.

При операцията за свързване, ако колоните са само за четене в таблица на SQL Server, те също са само за четене в Access.

Съвет    За да видите низа на връзката, посочете таблицата в навигационния екран на Access.

Актуализиране на дизайна на свързаната таблица

Не можете да добавяте, изтривате или променяте колоните или да променяте типа данни в свързана таблица. Ако искате да направите промени в дизайна, направете ги в базата данни на SQL Server. За да видите промените в конструкцията на Access, актуализирайте свързаните таблици:

 1. Изберете Външни данни > Диспечер на свързани таблици.

 2. Изберете всяка свързана таблица, която искате да актуализирате, изберете OK и след това изберете Затвори.

Сравняване на типове данни

Типовете данни на Access са с имена, различни от типовете данни на SQL Server. Например колоната SQL Server с типа данни bit се импортира или свързва в Access с тип данни Yes/No. За повече информация вижте Сравняване на типове данни на Access и на SQL Server.

Можете да работите с данни, съхранени в SQL Server – или като се свържете с тях, или като импортирате данните в база данни на Access. Свързването е по-добрата опция, ако споделяте данните с други, защото данните са съхранени в централизирано местоположение и можете да виждате най-актуалните данни, да добавяте или редактирате данните и да изпълнявате заявки или отчети в Access.

Стъпка 1: Подготовка за свързване

 1. Намерете базата данни на SQL Server, към която искате да се свържете. Ако е необходимо, се обърнете към администратора на базата данни за информация за връзката.

 2. Идентифицирайте таблиците и изгледите, към които ще се свързвате, в SQL базата данни. Можете да се свързвате към множество обекти едновременно.

Прегледайте данните на източника, като имате предвид следното:

 • Access поддържа до 255 полета (колони) в таблица, така че свързаната таблица ще включи само първите 255 полета на обекта, към който се свързвате.

 • Колоните, които са само за четене в таблица на SQL Server, също ще бъдат само за четене в Access.

 1. За да създадете свързаната таблица в нова база данни: щракнете върху Файл > Създай > Празна настолна база данни. За да създадете свързаните таблици в съществуваща база данни на Access, уверете се, че имате необходимите разрешения за добавяне на данни към базата данни.

  Забележка: Свързана таблица, създадена в съществуваща база данни на Access, получава същото име като в обекта източник. Така че, ако вече имате друга таблица със същото име, към новото име на свързаната таблица се добавя "1" – например "Контакти1". (Ако "Контакти1" също вече се използва, Access ще създаде "Контакти2", и т. н.)

Стъпка 2: Свързване към данните

Когато се свързвате към таблица или изглед в база данни на SQL Server, Access създава нова таблица (известна като свързана таблица), която отразява структурата и съдържанието на таблицата източник. Можете да промените данните или в SQL сървър, или в изглед на лист с данни, или в изглед за формуляр от Access, и промените се отразяват в SQL и Access. Всички структурни промени в свързаните таблици, като премахване или променяне на колони, трябва да бъдат направени от SQL сървъра, а не от Access.

 1. Отворете базата данни местоназначение на Access.

 2. В раздела Външни данни щракнете върху ODBC база данни.

 3. Щракнете върху Свързване към източника на данни чрез създаване на свързана таблица > OK и следвайте стъпките в съветника. В полето Избор на източник на данни, ако файлът .dsn, който искате да използвате, вече съществува, щракнете върху файла в списъка.

  За да създадете нов .dsn файл:

  В полето Избор на източник на данни щракнете върху Създай > SQL Server > Напред.

  1. Въведете име за .dsn файла или щракнете върху Преглед.

   Забележка: За да запишете .dsn файла, ви трябва разрешение за записване в папката.

  2. Щракнете върху Напред, за да прегледате обобщената информация, и щракнете върху Готово.

   Следвайте стъпките в съветника Създаване на нов източник на данни в SQL Server.

 4. Щракнете върху OK и под Таблици щракнете върху всяка таблица или изглед, към която искате да се свържете, и след това щракнете върху OK.

Ако виждате диалоговия прозорец Избор на уникален идентификатор на запис, значи Access не може да определи кое поле или полета еднозначно идентифицират всеки ред от данните източник. Изберете полето или комбинацията от полета, които са уникални за всеки ред, и ако не сте сигурни, консултирайте се с администратора на базата данни на SQL Server.

Когато операцията за свързване завърши, можете да видите новата свързана таблица или таблици в навигационния екран.

Прилагане на последната структура на обект на SQL Server

Когато отворите свързана таблица или обекта източник, виждате последните данни. Ако обаче са направени структурни промени в обект на SQL сървъра, ще трябва да актуализирате свързаните таблици, за да видите тези промени.

 1. Щракнете с десния бутон върху таблицата в навигационния екран и след това щракнете върху Диспечер на свързани таблици в контекстното меню.

 2. Поставете отметка в квадратчето до всяка свързана таблица, която искате да актуализирате, или щракнете върху Избери всички, за да изберете всички свързани таблици.

 3. Щракнете върху OK > Затвори.

Забележка: Тъй като типовете данни на Access се различават от типовете данни на сървъра, Access се свързва към най-подходящия тип данни за всяка колона. Можете само да преглеждате, но не и да променяте присвоените типове данни в Access.

За повече информация вж. Начини за споделяне на настолна база данни на Access.

Най-горе на страницата

Ако вашият отдел или работна група използва Microsoft SQL Server, за да съхранявате данни, може да се наложи да работите в Access с някои данни на SQL Server.

Можете да пренесете данни от обекти на SQL Server (таблици или изгледи) в Access по два начина – чрез импортиране или чрез свързване. Разликата между двата процеса е следната:

 • Когато импортирате данни, Access създава копие на данните на SQL Server и по-нататък всички промени, които са направени в данните във вашата база данни на Access, не се отразяват в базата данни на SQL Server. По същия начин по-нататък всички промени, направени в таблица или изглед на SQL Server не се отразяват в Access.

 • Когато се свързвате към данни на SQL Server, вие се свързвате директно към източника на данни, така че всички бъдещи промени, които са направени в данните в Access, се отразяват в SQL Server и обратно.

Тази статия описва как да импортирате или да се свързвате към данни на SQL Server.

Решете дали искате да импортирате или да се свържете

Ситуации, когато импортирането е подходящо

Обикновено импортирате данни на SQL Server в база данни на Access поради следните причини:

 • За да преместите окончателно да данни на SQL Server в база данни на Access, тъй като вече нямате нужда от данните в базата данни на SQL Server. След като импортирате данните в Access, можете да изтриете данните от базата данни на SQL Server.

 • Вашият отдел или работна група използват Access, но понякога сте препращани към база данни на SQL Server за допълнителни данни, които трябва да се обединят в една от вашите бази данни.

Тъй като импортирането на данни на SQL Server създава копие на данните във вашата база данни на Access, по време на процеса на импортиране можете да зададете таблици или изгледи, които искате да се копират.

Ситуации, когато свързването е подходящо

Обикновено се свързвате към данни на SQL Server поради следните причини:

 • За да се свържете директно с източник на данни с цел да можете да преглеждате и редактирате най-новата информация както в базата данни на SQL Server, така и във вашата база данни на Access.

 • Ако базата данни на SQL Server съдържа много на брой големи таблици, възможно е да не успеете да ги импортирате всички в един .accdb файл. Максималният размер на база данни на Access е два гигабайта, като се извади необходимото място за системните обекти.

 • Ако искате да изпълнявате заявки и създавате отчети, базирани на данни от SQL Server, без да правите копие на данните, помислете за свързване към SQL Server.

 • Вашият отдел или работна група използва Access за създаване на отчети и изпълнение на заявки, като използва SQL Server за съхраняване на данни. Отделните екипи създават таблици на SQL Server и изгледи за централизирано място за съхранение, но често тези данни трябва да бъдат прехвърлени в настолни програми за обединяване и отчитане. Свързването е подходящ избор, защото позволява на потребителите на бази данни на SQL Server и на бази данни на Access да добавят и актуализират данни и винаги да преглеждат и да работят с актуални данни.

 • Вие сте потребител на Access, който отскоро е започнал да използва SQL Server. Разпространили сте няколко от вашите бази данни в SQL Server и повечето от таблиците в тези бази данни са свързани таблици. Отсега нататък вместо да създавате таблици в Access, ще създавате таблици и изгледи в SQL Server, след което ще свързвате към тях от базите данни на Access.

 • Искате да продължите да съхранявате вашите данни в SQL Server, но искате също да работите с най-новите данни в Access, за да изпълнявате заявки и отпечатвате отчети, които сте проектирали в Access.

Най-горе на страницата

Импортиране на данни от SQL Server

Подготовка за импортиране

По време на операцията за импортиране Access създава таблица и след това копира данните от базата данни на SQL Server в тази таблица. В края на операцията за импортиране можете да изберете да запишете като спецификация подробните данни, свързани с операцията за импортиране.

Забележка: Спецификацията за импортиране ви помага да повторите операцията за импортиране в бъдеще, без да се налага да преминавате всеки път през съветника за импортиране.

 1. Намерете базата данни на SQL Server, съдържаща данните, които искате да импортирате. Обърнете се към администратора на базата данни за информация за свързване.

 2. Идентифицирайте таблиците или изгледите, които искате да импортирате. Можете да импортирате няколко обекта в една операция за импортиране.

 3. Прегледайте данните на източника, като имате предвид следните съображения:

  • Access не поддържа повече от 255 полета в таблица, така че Access импортира само първите 255 колони.

  • Максималният размер за база данни на Access е два гигабайта, като се извади необходимото място за системните обекти. Ако базата данни на SQL Server съдържа много на брой големи таблици, възможно е да не успеете да ги импортирате всички в един .accdb файл. В този случай помислете дали вместо импортиране да не свържете данните с вашата база данни на Access.

  • Access не създава автоматично релации между свързаните таблици в края на операцията за импортиране. Трябва ръчно да създадете релации между различните нови и съществуващи таблици с помощта на опциите в прозореца Релации. За да покажете прозореца Релации:

   • Щракнете върху Инструменти за база данни > Релации.

 4. Отворете базата данни на Access, в която искате да импортирате данните от SQL Server.

  Проверете дали имате необходимите разрешения за добавяне на данни към базата данни на Access. Ако не искате да съхранявате данните в никоя от съществуващите бази данни, създайте нова празна база данни.

 5. Прегледайте таблиците, ако има такива, в базата данни на Access.

  Операцията за импортиране създава таблица със същото име като обекта на SQL Server. Ако това име вече се използва, Access добавя "1" към новото име на таблицата – например Contacts1. (Ако "Контакти1" също вече се използва, Access ще създаде "Контакти2", и т. н.)

  Забележка: Access никога не записва върху таблица в базата данни като част от операция за импортиране и вие не можете да добавяте съдържание на данни от SQL Server към съществуваща таблица.

Импортиране на данни

 1. Отворете базата данни местоназначение.

  В раздела Външни данни, в групата Импортиране и свързване щракнете върху База данни на ODBC.

 2. Щракнете върху Импортиране на първичните данни в нова таблица в текущата база данни и след това щракнете върху OK.

 3. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни, ако файлът .dsn, който искате да използвате, вече съществува, щракнете върху файла в списъка.

  Искам да създам нов .dsn файл

  Забележка: Стъпките в тази процедура може леко да се различават за вас, в зависимост от това какъв софтуер е инсталиран на вашия компютър.

  1. Щракнете върху Създай, за да създадете ново име за източник на данни (DSN).

   Стартира се съветникът за създаване на нов източник на данни.

  2. В съветника изберете SQL Server в списъка с драйвери и след това щракнете върху Напред.

  3. Въведете име за .dsn файла или щракнете върху Преглед за запис на файла в друго местоположение.

   Забележка: За да запишете .dsn файла, ви трябват разрешения за записване в папката.

  4. Щракнете върху Напред, прегледайте обобщената информация и след това щракнете върху Готово, за да затворите съветника.

   Показва се диалоговият прозорец Създаване на нов източник на данни към SQL Server.

  5. В полето Описание въведете описание на източника на данни. Тази стъпка е по желание.

  6. Под С кой SQL Server искате да се свържете, в полето Сървър въведете или изберете името на SQL Server, към който искате да се свържете, и след това щракнете върху Напред, за да продължите.

  7. Можете да поискате информация от администратора на бази данни на SQL Server, като например дали да използвате удостоверяване за Microsoft Windows NT или удостоверяване за SQL Server. За да продължите, натиснете Напред.

  8. Ако искате да се свържете към конкретна база данни, уверете се, че квадратчето Промени базата данни по подразбиране на е отметнато. След това изберете базата данни и таблиците, с които искате да работите, и щракнете върху Напред.

  9. Щракнете върху Готово.

  10. Прегледайте обобщената информация и щракнете върху Тестов източник на данни.

  11. Прегледайте резултатите от теста и след това щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец.

   Ако тестването е успешно, щракнете върху OK отново, или щракнете върху Отказ, за да промените настройките си.

 4. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец Избор на източник на данни.

  Access показва диалоговия прозорец Импортиране на обекти.

 5. Под Таблици щракнете върху всяка таблица или изглед, които искате да импортирате, и след това щракнете върху OK.

 6. Ако се покаже диалоговият прозорец Избор на уникален идентификатор на запис, значи Access не може да определи кое поле или полета еднозначно идентифицират всеки ред от конкретен обект. В този случай изберете полето или комбинацията от полета, които са уникални за всеки ред, и след това щракнете върху OK. Ако не сте сигурни, консултирайте се с администратора на бази данни на SQL Server.

  Access импортира данните. Ако имате намерение да повторите операцията за импортиране по-късно, можете да запишете стъпките на импортирането като спецификация за импортиране и лесно да изпълните отново същите стъпки за импортиране по-късно. Имате нужда от инсталиран Microsoft Office Outlook на компютъра ви, за да създадете задача.

 7. Щракнете върху Затвори под Запиши стъпките на импортирането в диалоговия прозорец Получаване на външни данни - база данни за ODBC. Access завършва операцията за импортиране и показва новата таблица или таблици в навигационния екран.

Ако искате да запишете импортиране като задача за повторно използване, продължете към следващия раздел.

Най-горе на страницата

Свързване към данни на SQL Server

Тъй като данните се съхраняват в таблици, когато се свържете към таблица или изглед в база данни на SQL Server, Access създава нова таблица (известна като "свързана таблица"), която отразява структурата и съдържанието на обекта източник. Можете да променяте данни в SQL Server или в изглед на лист с данни, или в изглед на формуляр в Access. Промените, които правите в данните в едно местоположение, се отразяват в другото. Обаче ако искате да направите структурни промени, например премахване или променяне на колона, вие трябва да го направите от базата данни на SQL Server, или от проект на Access, който е свързан с тази база данни. Също така не можете да добавяте, изтривате или модифицирате полетата в свързана таблица, докато работите в Access.

Подготовка за свързване

 1. Намерете базата данни на SQL Server с данни, към които искате да се свържете. Ако е необходимо, обърнете се към администратора на бази данни за информация относно свързването.

 2. Идентифицирайте таблиците и изгледите, към които искате да се свържете. Можете да се свържете към множество обекти с една операция на свързване.

 3. Прегледайте данните на източника, като имате предвид следните съображения:

  • Access не поддържа повече от 255 полета в таблица, така че свързаната таблица ще включва само първите 255 полета на обекта, към който се свързвате.

  • Колоните, които са само за четене в обект на SQL Server, ще продължат да бъдат само за четене и в Access.

  • Вие няма да можете да добавяте, изтривате или модифицирате колони в свързаната таблица в Access.

 4. Идентифицирайте базата данни на Access, в която искате да създадете свързаните таблици. Уверете се, че имате необходимите разрешения за добавяне на данни към базата данни. Ако не искате да съхранявате данните в никоя от съществуващите бази данни, създайте нова празна база данни, като щракнете върху раздела Файл и после в раздела Създай щракнете върху Празна база данни.

 5. Прегледайте таблиците в базата данни на Access. Когато се свързвате към таблица или изглед на SQL Server, Access създава свързана таблица със същото име като обекта източник. Ако това име вече се използва, Access ще добави "1" към новото име на свързаната таблица – например Contacts1. (Ако "Контакти1" също вече се използва, Access ще създаде "Контакти2", и т. н.)

 6. За да свържете към данните, отворете базата данни местоназначение.

 7. В раздела Външни данни, в групата Импортиране и свързване щракнете върху База данни на ODBC.

 8. Щракнете върху Свързване към източника на данни чрез създаване на свързана таблица и след това щракнете върху OK.

 9. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни щракнете върху .dsn файла, който искате да използвате, или щракнете върху Създай, за да създадете ново име за източник на данни (DSN).

 10. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни, ако файлът .dsn, който искате да използвате, вече съществува, щракнете върху файла в списъка.

  Искам да създам нов .dsn файл

  Забележка: Стъпките в тази процедура може леко да се различават за вас, в зависимост от това какъв софтуер е инсталиран на вашия компютър.

  1. Щракнете върху Създай, за да създадете ново име за източник на данни (DSN).

   Стартира се съветникът за създаване на нов източник на данни.

  2. В съветника изберете SQL Server в списъка с драйвери и след това щракнете върху Напред.

  3. Въведете име за .dsn файла или щракнете върху Преглед за запис на файла в друго местоположение.

   Забележка: За да запишете .dsn файла, ви трябват разрешения за записване в папката.

  4. Щракнете върху Напред, прегледайте обобщената информация и след това щракнете върху Готово, за да затворите съветника "Създаване на нов източник на данни".

   Стартира се съветникът за създаване на нов източник на данни към SQL Server.

  5. В полето Описание въведете описание на източника на данни. Тази стъпка е по желание.

  6. Под С кой SQL Server искате да се свържете, в полето Сървър въведете или изберете името на компютъра с SQL Server, към който искате да се свържете, и след това щракнете върху Напред, за да продължите.

  7. За тази страница на съветника може да поискате информация от администратора на бази данни на SQL Server, като например дали да използвате удостоверяване за Windows NT, или удостоверяване за SQL Server. За да продължите, натиснете Напред.

  8. На следващата страница на съветника можете да се наложи да получите повече информация от администратора на бази данни на SQL Server. Ако искате да се свържете към конкретна база данни, уверете се, че квадратчето Промени базата данни по подразбиране на е отметнато, изберете база данни на SQL Server, с която искате да работите, и след това щракнете върху Напред.

  9. Щракнете върху Готово. Прегледайте обобщената информация и щракнете върху Тестов източник на данни.

  10. Прегледайте резултатите от теста и след това щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец Тест за ODBC източник на данни на SQL Server.

   Ако тестването е успешно, щракнете върху OK отново, за да завършите съветника, или щракнете върху Отказ, за да се върнете към съветника и да промените вашите настройки.

 11. Щракнете върху OK.

  Access показва диалоговия прозорец Свързване на таблици.

 12. Под Таблици щракнете върху всяка таблица или изглед, с които желаете да се свържете, и след това щракнете върху OK.

  1. Ако се покаже диалоговият прозорец Избор на уникален идентификатор на запис, значи Access не може да определи кое поле или полета еднозначно идентифицират всеки ред на източника на данни. В този случай изберете полето или комбинацията от полета, които са уникални за всеки ред, и след това щракнете върху OK. Ако не сте сигурни, консултирайте се с администратора на бази данни на SQL Server.

Access завършва операцията за свързване и показва новата свързана таблица или таблици в навигационния екран.

Важно: Всеки път, когато отворите свързана таблица или обект източник, ще видите показани в него най-новите данни. Обаче структурни промени, направени в обект на SQL Server, не се отразяват автоматично в свързана таблица.

Актуализиране на свързана таблица чрез прилагане на последната структура на обект на SQL Server

 1. Щракнете с десния бутон върху таблицата в навигационния екран и след това щракнете върху Диспечер на свързани таблици в контекстното меню.

 2. Поставете отметка в квадратчето до всяка свързана таблица, която искате да актуализирате, или щракнете върху Избери всички, за да изберете всички свързани таблици.

 3. Щракнете върху OK.

  Ако актуализацията е успешна, Access показва съобщение в този смисъл. В противен случай Access показва съобщение за грешка.

 4. Щракнете върху Затвори, за да затворите диспечера на свързани таблици.

Най-горе на страницата

Какво друго трябва да знам?

Най-горе на страницата

Как Access вижда типовете данни на SQL Server

Тъй като типовете данни на Access се различават от типовете данни на SQL Server, Access трябва да определи най-подходящия тип данни за Access за всяка колона от всяка таблица или изглед на SQL Server, към който импортирате или да се свържете. Например колона на SQL Server от тип данни се импортира или е свързана в Access с тип данни "да/не". Друг пример: колона на SQL Server от типа данни nvarchar (255) (или по-малки) е импортирана или свързана с текстана типа данни, но колоната от типа на данните nvarchar (256) (или по-голяма) се импортира като поле за паметна бележка на Access. След завършването на операция за импортиране или свързване можете да отворите таблицата в изглед за проектиране и да потвърдите кои типове данни са присвоени на нейните полета. Можете да промените типовете данни на полета в импортирани таблици. Но не можете да променяте типовете данни на полета в свързани таблици, освен чрез промяната им в базата данни на SQL Server или в проект на Access, който е свързан с тази база данни.

Следващата таблица съдържа основните типове данни на SQL Server. Втората и третата колони показват как Access тълкува всеки тип.

Тип данни на SQL Server

Тип данни на Access

Размер на полето в Access

bigint

Text

255

binary( размер на поле )

Binary

Същият като размера на полето в SQL Server

bit

Yes/No

char( размер на поле ), където размерът на полето е по-малък или равен на 255

Text

Същият като размера на полето в SQL Server

char( размер на поле ), където размерът на полето е по-голям от 255

Memo

datetime

Date/Time

decimal( точност , мащаб )

Number

Decimal (свойствата на Access Точност и Мащаб съвпадат с точността и мащаба на SQL Server)

float

Number

Double

image

OLE Object

int

Number

Long Integer

money

Currency

nchar( размер на полето ), където размерът на полето е по-малък или равен на 255

Text

Същият като размера на полето в SQL Server

nchar( размер на поле ), където размерът на полето е по-голям от 255

Memo

ntext

Memo

numeric( точност , мащаб )

Number

Decimal (свойствата на Access Точност и Мащаб съвпадат с точността и мащаба на SQL Server)

nvarchar ( размер на полето ), където размер на полето е по-малък или равен на 255

Text

Същият като размера на полето в SQL Server

nvarchar( размер на поле ), където размерът на полето е по-голям от 255

Memo

nvarchar(MAX)

Memo

real

Number

Single

smalldatetime

Date/Time

smallint

Number

Integer

smallmoney

Currency

sql_variant

Text

255

text

Memo

timestamp

Binary

8

tinyint

Number

Byte

uniqueidentifier

Number

Replication ID

varbinary

Binary

Същият като размера на полето в SQL Server

varbinary(MAX)

OLE Object

varchar( размер на поле ), където размерът на полето е по-малък или равен на 255

Text

Същият като размера на полето в SQL Server

varchar( размер на поле), където размерът на полето е по-голям от 255

Memo

varchar(MAX)

Memo

xml

Memo

Най-горе на страницата

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×