Използвайте разширените опции на Word, за да персонализирате задачите за редактиране, показването на документа, предпочитанията за печат и др.

За да изберете вашите разширени опции на Word, изберете Файл > Опции и в левия екран изберете Разширени.

Опции за редактиране

Настройте начина, по който избирате, замествате и форматирате думи и абзаци.

Word 2013 editing options

Изрязване, копиране и поставяне

Изберете как искате да поставяте съдържанието и форматирането в един и същ документ или между различни документи и приложения.

Word 2013 cut, copy, and paste options

Размер и качество на изображението

Прилагайте настройки за размер и качество на изображението за отворен документ или за всички нови документи.

Word 2013 image size and quality options

Диаграма

Позволете форматирането по избор и етикетите да остават с точките от данни дори ако диаграмата се промени.

Word 2013 chart options

Показване на съдържанието на документ

Изберете опциите за форматиране, текст и изображения.

Word 2013 show document content options

Показване

Изберете формата на мерните единици, покажете лентите за превъртане и изберете броя на документите, които се показват в списъка с последни документи.

Word 2013 display options

Печат

Оптимизирайте облика на версията на документа на хартиен носител или променете размера на хартията на принтера.

Word 2013 print options

Запис

Записвайте архивни копия, автоматично записвайте промените в шаблони или разрешете архивното записване.

Word 2013 save options

Запазване на качеството при споделяне на този документ

Уверете се, че изгледът на вашия документ е запазен, когато споделяте документа с някого, който използва друга версия на Word.

Word 2013 preserve fidelity options

Общи

Сред опциите в този раздел можете да промените мястото, където Word записва промените ви, като изберете Местоположения на файловете. Или да изберете да отваряте документите в изглед "Чернова".

Word 2013 General options

Опции за оформление за:

Променете оформлението, като например буквената разредка, за отворен документ или за всички нови документи.

Word 2013 Layout options for: choices

За да изберете вашите разширени опции на Word, изберете Файл > Опции и в левия екран изберете Разширени.

В тази статия

Опции за редактиране

Въвеждането подменя избрания текст     Изберете тази опция, за да изтриете избрания текст, когато започнете да въвеждате. Ако изчистите това квадратче за отметка, Microsoft Office Word вмъква новия текст пред избрания текст и не изтрива избрания текст.

При избиране автоматично избирай цялата дума     Изберете тази опция, за да изберете целите думи, когато изберете част от една дума и след това част от следващата дума. Включването на тази опция също така кара Word да избира думата и интервала след нея, когато щракнете двукратно върху нея.

Позволи плъзгане и пускане на текста     Изберете тази опция, за да можете да премествате или копирате избран текст чрез плъзгане. За да преместите текст, изберете текста и след това го плъзнете до новото местоположение. За да копирате текст, изберете текста и след това задръжте натиснат клавиша CTRL, докато плъзгате селекцията до новото й местоположение.

Използвай CTRL + щракване върху хипервръзката за извикването й     Изберете тази опция, за да улесните редактирането на текста на хипервръзките. Когато тази опция е включена, трябва да натискате CTRL, докато щраквате върху връзката, за да последвате връзката. Когато тази опция е изключена, щракването върху връзката кара Word да отиде до местоназначението на връзката, което затруднява редактирането на текста на връзката.

Автоматично създавай платно при вмъкване на автофигури     Изберете тази опция, за да поставите платно за рисуване около графични обекти или ръкописни чертежи и текст, когато ги вмъквате в документа си. Платното за рисуване ви помага за подреждането на графичните обекти и картини и за преместването им като едно цяло.

Използвай интелигентен избор на абзац     Изберете тази опция, за да изберете знака за абзац, когато избирате цял абзац. Ако включите знака за абзац, когато изрязвате и поставяте абзац, не оставяте празен абзац и вашето форматиране автоматично се запазва с абзаца.

Използвай интелигентно позициониране на курсора     Изберете тази опция, за да укажете, че курсорът се премества, докато превъртате нагоре или надолу. Когато натиснете клавиша СТРЕЛКА НАЛЯВО, СТРЕЛКА НАДЯСНО, СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ, след като превъртите, курсорът реагира на страницата, която се вижда в момента, а не на предишната си позиция.

Използвай клавиша Insert за управление на режима на припокриване     Изберете тази опция за включване или изключване на режима на въвеждане със заместване с натискане на INSERT.

 • Използвай режим на въвеждане с припокриване     Изберете тази опция, за да замествате съществуващия текст, докато въвеждате, знак по знак. Ако опцията Използвай клавиша Insert за управление на режима на припокриване е избрана, можете да включвате и изключвате тази опция с натискане на INSERT.

Добави двойна кавичка за азбучно номериране на иврит     Изберете тази опция, за да добавите двойни кавички (") при номериране.

Тази опция е налична само ако иврит е разрешен за редактиране на текста.

Предупреждавай за актуализиране на стил     Изберете тази опция, за да получите съобщение, когато директно променяте текст, към който е приложен стил, и след това прилагате отново стила към променения текст. Когато получите съобщението, можете да актуализирате стила на базата на последните промени или да приложите отново форматирането на стила.

Използвай нормален стил за списъци с водещи символи или номерирани     Изберете тази опция, за да базирате стиловете за списък на нормалния стил на абзац вместо на стила за списък на абзац.

Отчитай форматирането     Изберете тази опция, за да следите вашето форматиране, докато въвеждате. Това ви помага лесно да приложите същото форматиране другаде. Трябва да включите тази опция, преди да можете да използвате командата Избери текст с подобно форматиране в контекстното меню, което се появява, ако щракнете с десния бутон върху избрания текст. За да се покажете списък с форматирането, което сте използвали, щракнете върху Опции в екрана Стил и след това изберете квадратчетата за отметка Форматиране на ниво абзац, Форматиране на шрифт и Форматиране на водещи символи и номериране.

 • Маркирай несъответствията при форматиране     Изберете тази опция, за да маркирате форматирането със синя вълнообразна линия, когато е подобно, но не е точно същото като друго форматиране в документа ви. За да използвате тази опция, трябва също да изберете квадратчето за отметка Отчитай форматирането.

Актуализиране на стила, за да отговаря на селекцията    В списъка щракнете върху Запазване на досегашния модел на номериране и водещи символи, за да направите така, че всички абзаци в този стил, които не са номерирани, да останат неномерирани. Щракнете върху Добавяне на номериране или водещи символи към всички абзаци в този стил, за да номерирате всички абзаци, към които е приложен стилът.

Разреши свободно въвеждане     Изберете тази опция, за да вмъкнете текст, графики, таблици или други елементи в празно място на документ чрез двукратно щракване върху празната област. Функцията за свободно въвеждане автоматично вмъква абзаци и прилага подравняването, необходимо за позициониране на елемента, на мястото, където сте щракнали два пъти. Тази функция е налична само в изглед на оформление за печат и на оформление за уеб.

 • Стил на абзац по подразбиране Изберете стила, който се прилага към текст, когато използвате свободно въвеждане.

Показвай предложения за автодопълване    Изберете тази опция, за да видите пълните записи на автотекста, когато въведете първите четири знака на записа. Можете да натиснете ENTER, за да добавите пълния запис на автотекста в документа, или можете да продължите да въвеждате текста, който искате. Ако не искате да виждате предложенията на автотекста, изчистете това квадратче за отметка.

Движение на курсора     Тази опция задава посоката, в която се премества курсорът, когато натискате клавишите със стрелки на клавиатурата.

Тази опция е налична само ако е разрешен език с въвеждане "от дясно наляво" за редактиране на текста.

 • Логически Изберете тази опция, за да премествате курсора според посоката на срещнатия текст. Например когато използвате клавишите със стрелки, за да се премествате през арабски и след това през английски текст в едно и също изречение, курсорът се движи в посока от дясно наляво през арабския текст и след това започва от най-левия знак в английската дума, като продължава движението си в посока от ляво надясно.

 • Визуално Изберете тази опция за преместване на курсора до поредния визуален знак. Например когато използвате клавишите със стрелки, за да се премествате от дясно наляво през арабски и след това през английски текст в едно и също изречение, клавишът със стрелка се движи в посока от дясно наляво независимо от посоката на текста.

Визуален избор на курсора     Тази опция задава как се избира текст, когато разширявате селекцията.

Тази опция е налична само ако е разрешен език с въвеждане "от дясно наляво" за редактиране на текста.

 • Блоково Изберете тази опция за пренасяне на текста от ред на ред, когато избирате надолу, като всички избрани редове са с една и съща ширина.

 • Непрекъснато Изберете тази опция за пренасяне на текста от ред на ред, когато избирате надолу, като ширината на последния ред на блока може да е различна.

Използвай проверка на поредност     Изберете тази опция, за да проверите дали току-що въведеният знак се появява в правилния ред, за да се използва като тонов маркер, диакритичен знак или гласна и да бъде поставен над, под, пред или зад съгласната, с която върви.

Тази опция е налична само ако е разрешен език със сложни писмени знаци за редактиране на текста.

 • Въвеждане и заместване Изберете тази опция, за да заместите предварително въведения знак с току-що въведения знак, ако двата знака не могат да съществуват заедно в един и същ клъстер на текста.

Азиатските шрифтове се отнасят и за текст на латиница     Изберете тази опция, за да промените знаците на латиница на избрания азиатски шрифт, когато прилагате азиатски шрифт към избран текст. Изчистете отметката от това квадратче, ако искате знаците на латиница да останат с шрифта за латиница, докато прилагате азиатски шрифт към останалата част от документа.

Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста.

Автоматично превключвай клавиатурата, за да съответства на езика на околния текст     Изберете тази опция, за да промените езика на клавиатурата и шрифта на базата на езика на текста, където е поставен курсорът. Ако изчистите тази опция, ще се променя само шрифтът.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста и е инсталиран редактор за въвеждане на език за източноазиатски знаци.

Включено управление на IME     Изберете тази опция, за да стартирате редактора за въвеждане на език (IME). Изчистете отметката от това квадратче, за да спрете IME.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста и е инсталиран редактор за въвеждане на език за източноазиатски знаци.

Настройки на IME     Щракнете, за да отворите диалоговия прозорец Свойства на IME име. Използвайте този диалогов прозорец, за да зададете или промените текста, клавиатурата, конвертирането на знаци и други опции за активния IME.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста и е инсталиран редактор за въвеждане на език за източноазиатски знаци.

Най-горе на страницата

Изрязване, копиране и поставяне

Поставяне вътре в самия документ     Тази опция показва поведението по подразбиране, което възниква, когато поставяте съдържание в същия документ, от който сте го копирали. В падащия списък изберете една от следните опции:

 • Запази форматирането на източника (по подразбиране)      Тази опция запазва стиловете на знаците и директното форматиране, които са били приложени към копирания текст. Директното форматиране включва характеристики като размера на шрифта, курсива или друго форматиране, което не е включено в стила на абзаца.

 • Обединяване на форматирането     Тази опция отхвърля голямата част от форматирането, което е било приложено директно към копирания текст, но запазва форматирането, което се счита за акцентиране, като например получер и курсив, когато е приложено само към част от селекцията. Текстът приема характеристиките на стила на абзаца, в който се поставя. Текстът също така приема всякакво директно форматиране или свойства на стила на знаците от текста, който се намира непосредствено пред курсора при поставянето на текста.

 • Запази само текста     Тази опция отхвърля цялото форматиране и всички елементи, които не са текст, като например картини или таблици. Текстът приема характеристиките на стила на абзаца, в който е поставен, и приема всякакво директно форматиране или свойства на стила на знаците от текста, който се намира непосредствено пред курсора при поставянето на текста. Графичните елементи се отхвърлят, а таблиците се конвертират в поредица от абзаци.

Поставяне между документи     Тази опция показва поведението по подразбиране, което възниква, когато поставяте съдържание, копирано от друг документ в Word. В падащия списък изберете една от следните опции:

 • Запази форматирането на източника (по подразбиране)     Тази опция запазва форматирането, което е било приложено към копирания текст. Всяка дефиниция на стил, която е свързана с копираният текст, се копира в документа местоназначение.

 • Обединяване на форматирането     Тази опция отхвърля голямата част от форматирането, което е било приложено директно към копирания текст, но запазва форматирането, което се счита за акцентиране, като например получер и курсив, когато е приложено само към част от селекцията. Текстът приема характеристиките на стила на абзаца, в който се поставя. Текстът също така приема всякакво директно форматиране или свойства на стила на знаците от текста, който се намира непосредствено пред курсора при поставянето на текста.

 • Запази само текста     Тази опция отхвърля цялото форматиране и всички елементи, които не са текст, като например картини или таблици. Текстът приема характеристиките на стила на абзаца, в който е поставен, и приема всякакво директно форматиране или свойства на стила на знаците от текста, който се намира непосредствено пред курсора при поставянето на текста. Графичните елементи се отхвърлят, а таблиците се конвертират в поредица от абзаци.

Поставяне между документи, когато дефинициите на стил са в конфликт     Тази опция показва поведението по подразбиране, което възниква, когато поставяте съдържание, което е копирано от друг документ в Word, и стилът, който е присвоен на копирания текст, е дефиниран по различен начин в документа, където се поставя текстът. В падащия списък изберете една от следните опции:

 • Запази форматирането на източника     Тази опция запазва външния вид на копирания текст, като присвоява нормален стил на поставения текст и прилага директното форматиране. Директното форматиране включва характеристики като размера на шрифта, курсива или друго форматиране, за наподобяване на дефиницията на стила на копирания текст.

 • Използвай стиловете на местоназначението (по подразбиране)     Тази опция запазва името на стила, който е свързан с копирания текст, но тя използва дефиницията на стила на документа, в който се поставя текстът. Например копирате текст със стил "Заглавие 1" от един документ в друг. В първия документ стилът "Заглавие 1" е дефиниран като "Arial, получер, 14 пункта", а в документа, където поставяте текста, стилът "Заглавие 1" е дефиниран като "Cambria, получер, 16 пункта". Когато използвате опцията Използвай стиловете на местоназначението, поставеният текст използва стил "Заглавие 1", който е Cambria, получер, 16 пункта.

 • Обединяване на форматирането     Тази опция отхвърля дефиницията на стила и голямата част от форматирането, което е било приложено директно към копирания текст, но запазва форматирането, което се счита за акцентиране, като например получер и курсив, когато е приложено само към част от селекцията. Текстът приема в дефиницията на стила в документа, където се поставя текстът.

 • Запази само текста     Тази опция отхвърля цялото форматиране и всички елементи, които не са текст, като например картини или таблици. Текстът приема характеристиките на стила на абзаца, в който е поставен, и приема всякакво директно форматиране или свойства на стила на знаците от текста, който се намира непосредствено пред курсора при поставянето на текста. Графичните елементи се отхвърлят, а таблиците се конвертират в поредица от абзаци.

Поставяне от други програми     Тази опция показва поведението по подразбиране, което възниква, когато поставяте съдържание, копирано от други програми. В падащия списък изберете една от следните опции:

 • Запази форматирането на източника (по подразбиране)     Тази опция запазва форматирането на копирания текст.

 • Обединяване на форматирането     Тази опция отхвърля голямата част от форматирането, което е било приложено директно към копирания текст, но запазва форматирането, което се счита за акцентиране, като например получер и курсив, когато е приложено само към част от селекцията. Текстът приема характеристиките на стила на абзаца, в който се поставя. Текстът също така приема всички характеристики на директното форматиране от текста, който се намира непосредствено пред курсора при поставянето на текста.

 • Запази само текста     Тази опция отхвърля цялото форматиране и всички елементи, които не са текст, като например картини или таблици. Текстът приема характеристиките на стила на абзаца, в който е поставен, и приема всякакво директно форматиране или свойства на стила на знаците от текста, който се намира непосредствено пред курсора при поставянето на текста. Графичните елементи се отхвърлят, а таблиците се конвертират в поредица от абзаци.

Вмъкване/поставяне на картини като     Тази опция показва как Word вмъква картините спрямо текста във вашия документ. Можете да вмъквате изображения, така че да са вградени в текста, да разрешите преместването на изображения заедно с текста или обтичането на текст около, пред или зад изображението. В падащия списък изберете една от следните опции:

 • В текста     Тази опция вмъква графиката в абзац, все едно че е текст. Тази опция се използва по подразбиране. Когато добавяте или изтривате текст, графиката се премества. Можете да плъзнете графиката, за да промените позицията й – по същия начин, по който плъзгате текст.

 • Квадрат     Тази опция пренася текста около всички страни на квадрат, който се намира около графиката. Графиката не се движи, като добавяте или изтривате текст, но можете да плъзнете графиката, за да промените позицията й.

 • Плътно     Тази опция пренася текста около графиката в неправилна форма по контура на действителното изображение. Графиката не се движи, като добавяте или изтривате текст, но можете да плъзнете графиката, за да промените позицията й.

 • Зад текста     Тази опция вмъква графиката, така че тя "плава" в свой собствена слой зад текста. Няма граница около графиката. Графиката не се движи, като добавяте или изтривате текст, но можете да плъзнете графиката, за да промените позицията й.

 • Пред текста     Тази опция вмъква графиката, така че тя "плава" в свой собствен слой пред текста. Няма граница около графиката. Графиката не се движи, като добавяте или изтривате текст, но можете да плъзнете графиката, за да промените позицията й.

 • През     Тази опция пренася текста около графиката, включително попълва пространството, създадено от вдлъбната фигура, като например полумесец. Графиката не се движи, като добавяте или изтривате текст, но можете да плъзнете графиката, за да промените позицията й.

 • Отгоре и отдолу     Тази опция забранява обтичането на текста отстрани на графиката. Графиката не се движи, като добавяте или изтривате текст, но можете да плъзнете графиката, за да промените позицията й.

Запази водещи символи и номера при поставяне на текст с опция "Запази само текста"     Изберете тази опция, за да конвертирате номерирането и водещите символи в текстови символи.

Добави контролни символи при изрязване и копиране    Изберете тази опция, за да запазите движението на курсора от дясно наляво, когато изрязвате или копирате текст от документ на Word и го поставяте като обикновен текст (например в Notepad).

Използвай клавиша Insert за поставяне     Изберете тази опция, за да използвате клавиша INSERT за вмъкване на съдържанието на клипборда на Office в документа.

Показвай бутона "Опции за поставяне" при поставяне на съдържание     Изберете тази опция, за да се показва бутонът Опции за поставяне, когато поставяте съдържание. Можете да използвате бутона Опции за поставяне, за да заместите или да промените настройките, които правите в тази секция на диалоговия прозорец Опции на Word.

Използвай интелигентно изрязване и поставяне     Изберете тази опция, за да се коригира автоматично форматирането, като поставяте текст. След като изберете това квадратче за отметка, можете да щракнете върху Настройки, за да зададете допълнителни опции за поставяне.

 • Настройки     Щракнете върху тази опция, за да отворите диалоговия прозорец Настройки. Използвайте този диалогов прозорец, за да зададете поведението по подразбиране при обединяване, изрязване и поставяне на текст. Можете да заместите поведението по подразбиране, като използвате бутона Опции за поставяне, който се показва, когато поставяте съдържание от клипборда в документа си. Този бутон е наличен само когато е включена опцията Използвай интелигентно изрязване и поставяне.

  • Използвай опциите по подразбиране за     Щракнете върху елемент в списъка, за да изберете предварителна конфигурация от опции в диалоговия прозорец. За да изберете собствена конфигурация от опции, щракнете върху По избор в този списък.

  • Нагласяй автоматично интервалите между изречения и думи     Изберете тази опция, за да премахнете излишните интервали, когато изтривате текст, или да добавите необходимите интервали, когато поставяте текст от клипборда.

  • Нагласяй автоматично разредката на абзаците при поставяне     Изберете тази опция, за да предотвратите създаването на празни абзаци и оставянето на несъгласувани разстояния между абзаците.

  • Поправяй форматирането и подравняването на таблици при поставяне     Изберете тази опция, за да контролирате форматирането и подравняването на таблици. Когато тази опция е включена, единичните клетки се поставят като текст, частите от таблици се поставят като редове в съществуваща таблица (а не като вложена таблица), а когато добавяте таблица към съществуваща таблица, поставяната таблица се настройва така, че да съответства на съществуващата таблица.

  • Умно поведение на стиловете     Избирането на тази опция не оказва влияние. За фина настройка на поведението на стиловете, когато поставяте съдържание, използвайте опциите за Поставяне в секцията Изрязване, копиране и поставяне в Разширени.

  • Обединявай форматирането при поставяне от Microsoft PowerPoint     Изберете тази опция, за да управлявате резултатите, когато поставяте съдържание от презентация на PowerPoint. Когато тази опция е включена, форматирането на околния текст или таблица се прилага към поставяния текст, най-често използваният стил за водещи символи, номера или списъци се прилага към поставяния списък, а обликът на елементите, като например таблици, хипервръзки, изображения, OLE обекти и фигури, се запазва от източника в PowerPoint.

  • Поправяй форматирането при поставяне от Microsoft Excel     Изберете тази опция, за да управлявате резултатите, когато поставяте данни от Excel. Когато тази опция е включена, поставяните данни се слагат в таблица, а диаграмите се поставят като картини, а не като OLE обекти.

  • Обединявай поставените списъци със съседните списъци     Изберете тази опция, за да форматирате списък с елементи така, че да съответства на заобикалящия го списък, когато поставяте елементи в списък.

Най-горе на страницата

Размер и качество на изображението

Размер и качество на изображението    Изберете документа, към който да се прилагат тези настройки. В списъка щракнете върху името на документ, който вече е отворен, или щракнете върху Всички нови документи, за да се прилага настройката към всички документи, които ще създадете.

Отхвърли редактирането на данни    Изберете тази опция, за да запишете само редактираната картина. Данните от първоначалната картина, преди да е редактирана, няма да бъдат налични.

Не компресирай изображенията във файла    Изберете тази опция, за да запазите картините в пълния им размер. Тази опция може да направи голям размера на файла на документа.

Задай резултатите по подразбиране на целта като    Тази опция определя разделителната способност на компресираните изображения. Изберете стойност за пиксели на инч (ppi) от списъка.

 • 220 пиксели на инч    Изберете тази опция, ако планирате да отпечатате документа си.

 • 150 пиксели на инч    Изберете тази опция за документи, които ще бъдат четени на екрана.

 • 96 пиксели на инч    Изберете тази опция, за документи, които искате да изпратите по имейл.

Най-горе на страницата

Показване на съдържанието на документ

Покажи фоновите цветове и изображенията в изгледа "Оформление за печат"     Изберете тази опция, за да покажете фоновите цветове и изображения.

Покажи обтечения текст вътре в прозореца на документа     Изберете тази опция за обтичане на текста в прозореца на документа, така че да е по-лесен за четене на екрана.

Покажи контейнерите на картини     Изберете тази опция, за да се показва празно поле вместо всяка картина в документите ви. Тази опция ускорява процеса на преглеждане на документите, които съдържат голям брой изображения.

Покажи рисунки и текстови полета на екрана     Изберете тази опция за показване на обектите, които са създадени с инструментите за рисуване на Word, в изглед на оформление за печат или изглед на оформление за уеб. Изчистете отметката от това квадратче, за да скриете чертежите и евентуално да ускорите показването на документите, които съдържат много чертежи. Чертежите ще бъдат отпечатани дори ако изчистите отметката от това квадратче.

Покажи анимацията на текста     Изберете тази опция, за да покажете анимациите на текста на екрана. Изчистете отметката от квадратчето, за да видите как ще изглежда текстът, когато се отпечата.

Забележка: Използвайте тази опция, когато преглеждате анимиран текст в документи, които са създадени във версия на Word, която е по-стара от Word 2007. Текущата версия на Word вече не предоставя възможност за създаване на анимиран текст.

Покажи управляващите знаци     Изберете тази опция, за да покажете контролните знаци за писане "от дясно наляво".

Тази опция е налична само ако е разрешен език с въвеждане "от дясно наляво" за редактиране на текста.

Покажи показалци     Изберете тази опция, за да покажете показалците на екрана. Ако присвоите показалец на елемент, елементът с показалец се появява в квадратни скоби ([…]). Ако присвоите показалец на местоположение, показалецът се показва като отвесна черта. Квадратните скоби и отвесната черта не се показват в отпечатаните документи.

Покажи границите на текста     Изберете тази опция, за да покажете пунктирани линии около текстовите полета, колоните и абзаците. Границите са за целите на оформлението; те не се показват в отпечатаните документи.

Покажи маркерите за изрязване     Изберете тази опция, за да покажете ъглите на полетата.

Покажи кодовете на полетата вместо стойностите им     Изберете тази опция, за да покажете кодовете на полетата вместо резултатите от тях в документите. Например може да видите { TIME @\"д ММММ ГГГГ" } вместо 4 февруари 2008 г. Изчистете това квадратче за отметка, за да виждате резултатите в полетата.

Независимо от настройката можете винаги да превключвате между показването на кодовете на полетата и резултатите от тях, като натиснете ALT+F9.

Оцветяване на полетата     Тази опция показва дали и кога полетата са оцветени. В списъка изберете Винаги или При избиране за оцветяване на вашите полета. Оцветяването на полетата ги прави лесни за идентифициране. Оцветяването се появява на екрана, но не и в отпечатания документ.

Цифри     Тази опция определя как цифрите ще се появяват в документи. Изберете елемент от списъка.

Тази опция е налична само ако е разрешен арабски език за редактиране на текста.

 • Арабски Изберете тази опция, за да се показват цифрите във формат, който е близък на говорещите на английски и други европейски езици.

 • Хинди Изберете тази опция, за да се показват цифрите във формат, който е близък на говорещите на арабски език и хинди.

 • Контекст Изберете тази опция, за да се показват цифрите според езика на околния текст.

 • Система Изберете тази опция, за да се показват цифрите според регионалните настройки в контролния панел.

Имена на месеци     Тази опция определя как западните (григориански) имена на месеците се показват в арабски текст. Изберете елемент от списъка.

Тази опция е налична само ако е разрешен арабски език за редактиране на текста.

 • Арабски Изберете тази опция, за да използвате естествените арабски имена на месеците.

 • Английска транслитерация Изберете тази опция, за да се изписват западните (григориански) имена на месеците според изговарянето им на английски с помощта на арабски текст.

 • Френска транслитерация Изберете тази опция, за да се изписват западните (григориански) имена на месеците според изговарянето им на френски с помощта на арабски текст.

Диакритични знаци     Тази опция показва диакритичните знаци в документа.

Тази опция е налична само ако е разрешен език, който използва диакритични знаци, за редактиране на текста.

 • Използвай този цвят за диакритични знаци Изберете тази опция, за да зададете цвят за показване на всички диакритични знаци, независимо от цвета на диакритичните знаци в първоначалния документ. В списъка изберете цвят.

Използвай чернови шрифт в изгледите "Чернова" и "Структура"      На компютри с изключително ограничени ресурси изберете тази опция, за да ускорите показването на документите на екрана.

 • Име     Изберете шрифта, който да използвате за чернови на документите си. Тази опция е налична само когато изберете квадратчето за отметка Използвай чернови шрифт в изгледите "Чернова" и "Структура".

 • Размер     Изберете размера в пунктове на шрифта за чернова. Тази опция е налична само когато изберете квадратчето за отметка Използвай чернови шрифт в изгледите "Чернова" и "Структура".

Изглед на документ     Тази опция задава посоката на текста за нови документи.

Тази опция е налична само ако е разрешен език с въвеждане "от дясно наляво" за редактиране на текста.

 • От дясно наляво Изберете тази опция, за да разположите документите в посока "от дясно наляво". Например абзаците започват от дясната страна на документа с посока на текста наляво.

 • От ляво надясно Изберете тази опция, за да разположите документите в посока "от ляво надясно". Например абзаците започват от лявата страна на документа с посока на текста надясно.

Заместване на шрифт     Щракнете върху тази опция, за да отворите диалоговия прозорец Заместване на шрифт. Използвайте тази опция, за да определите дали активният документ използва някакви шрифтове, които не са налични на компютъра ви. Ако документът използва шрифтове, които не са на вашия компютър, можете да използвате диалоговия прозорец, за да укажете заместващ шрифт.

Най-горе на страницата

Показване

Показвай този брой последни документи     Въведете броя на елементите, между 1 и 50, които да се показват в списъка Последни документи.

Забележка: Само на първите девет файла в списъка се присвоява бърз клавиш. Можете да отворите тези документи, като натиснете от 1 до 9, след като натиснете ALT+F.

Показвай мерните единици в     Изберете мерна единица, която искате да използвате за хоризонталната линийка и размерите, които въвеждате в диалоговите прозорци.

Ширина на екран на областта на стил в изгледи "Чернова" и "Структура"     Въведете положително десетично число, като например 0,5, в полето, за да отворите областта за стил, която показва имената на стиловете, приложени към текста. За да затворите областта за стил, въведете 0.

Покажи единиците в ширина от знаци     Изберете тази опция, за да използвате ширината на знаците като основа за подравняването на текста, като например по вертикалната и хоризонталната линийка.

Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста.

Покажи пикселите при HTML функции     Изберете тази опция, за да използвате пиксела като мерна единица по подразбиране в диалогови прозорци, които са свързани с HTML функции.

Покажи всички прозорци в лентата на задачите     Изберете тази опция, за да се показва икона на лентата на задачите на Windows за всеки отворен прозорец в програма от Microsoft Office. Изчистването на отметката от това квадратче поставя една икона за всяка отворена програма в лентата на задачите.

Покажи клавишните комбинации в екранните пояснения     Изберете тази опция, за да покажете клавишните комбинации в екранните пояснения.

Покажи хоризонтален плъзгач     Изберете тази опция, за да покажете хоризонталния плъзгач в долната част на прозореца на документа.

Покажи вертикален плъзгач     Изберете тази опция, за да покажете вертикалния плъзгач отстрани на прозореца на документа.

 • Ляв плъзгач Изберете тази опция, за да поставите вертикалния плъзгач от лявата страна на прозореца на документа. Използвайте тази опция, когато работите с документи, които използват предимно текст "от дясно наляво".

  Тази опция е налична само ако е разрешен език с въвеждане "от дясно наляво" за редактиране на текста.

Покажи вертикални линийки в изглед "Оформление за печат"     Изберете тази опция, за да покажете вертикалната линийка отстрани на прозореца на документа. Също така трябва да сте избрали квадратчето за отметка Линийка в групата Покажи/Скрий на раздела Изглед на лентата – компонент на Потребителски интерфейс с функционални елементи за Microsoft Office.

 • Покажи дясна линийка в изглед "Оформление за печат" Изберете тази опция, за да покажете вертикалната линийка от дясната страна на прозореца на документа.

  Тази опция е налична само ако е разрешен език с въвеждане "от дясно наляво" за редактиране на текста.

Оптимизирай позиционирането на знаците за оформлението, а не четливостта      Изберете тази опция, за да покажете точно позиционирането на знаците, както ще се появи в отпечатания документ, като се вземат предвид текстовите блокове. Възможно е разредката между знаците да се развали, когато тази опция е включена. За най-добра четливост на екрана изключете тази опция.

Забрани хардуерното графично ускорение    Изберете тази опция, за да спрете да използвате графичната карта на компютъра за рендиране на триизмерни фигури, текстови ефекти и ефекти на фигура.

Най-горе на страницата

Печат

Използвай качество на чернова     Изберете тази опция, за да отпечатате документа с минимално форматиране, което може да ускори процеса на печат. Много принтери не поддържат тази функция.

Печатай фоново     Изберете тази опция, за да отпечатвате документите във фонов режим, което ви позволява да продължите да работите, докато печатате. Тази опция изисква повече свободна памет, за да ви позволи да работите и да печатате едновременно. Ако работата с вашия документ, докато печатате, стане неприемливо бавна, изключите тази опция.

Печатай страниците в обратен ред     Изберете тази опция, за да отпечатате страниците в обратен ред, започвайки с последната страница във вашия документ. Не използвайте тази опция, когато отпечатвате пликове.

Печатай XML етикети     Изберете тази опция, за да отпечатате XML етикети за XML елементите, които се прилагат към XML документ. Трябва да имате схема, прикачена към документа, и трябва да приложите елементи, които са предоставени от прикачената схема. Етикетите се показват в отпечатания документ.

Печатай кодовете на полетата вместо стойностите им     Изберете тази опция, за да отпечатате – например м { TIME @\"д ММММ ГГГГ" } вместо 4 февруари 2008 г.

Позволявай актуализиране преди печат на полета, които съдържат проследени промени    Изберете тази опция, за да е сигурно, че всички кодове на полета, които сте вмъкнали, докато проследените промени са били включени, ще се отпечатат с променения текст.

Печатай отпред на листа за двустранно отпечатване     Изберете тази опция, за да отпечатате върху предната част на всеки лист при отпечатване на принтер, който няма възможност за двустранен печат. Страниците ще се отпечатат в обратен ред, така че когато обърнете тестето, за да отпечатате на гърба, страниците ще се отпечатат в правилния ред.

Печатай отзад на листа за двустранно отпечатване     Изберете тази опция, за да отпечатате върху задната част на всеки лист при отпечатване на принтер, който няма възможност за двустранен печат. Страниците ще се отпечатат във възходящ ред, така че да съответстват на тестето страници, които са били отпечатани на предната част на листа в обратен ред.

Мащабирай съдържанието за размери хартия A4 или 8,5 x 11"     Изберете тази опция, за да се коригират автоматично документите, които са създадени за хартия с размер 8,5 на 11 инча, така че да пасват на хартия с размер A4, и да се коригират документите, които са създадени за хартия с размер A4, така че да пасват на хартия с размер 8,5 от 11 инча. Тази опция влиза в сила само ако хартията с размер A4 или 8,5 на 11 инча в принтера не отговаря на размера на хартията, която е зададена в раздела Оформление на страниците на Word. Тази опция засяга само разпечатките; тя не засяга форматирането.

Област по подразбиране     Тази опция показва тавата за принтера, която се използва по подразбиране. За да следвате настройките в принтера, изберете Използване на настройките на принтера. За да изберете конкретна област, изберете я в списъка. Изборът в списъка зависи от конфигурацията на принтера ви.

Най-горе на страницата

При отпечатване на този документ

При отпечатване на този документ     Изберете документа, към който да се прилагат тези настройки за печат. В списъка изберете името на документ, който вече е отворен, или изберете Всички нови документи, за да се прилага настройката към всички документи, които ще създадете.

Печатай PostScript върху текста     Изберете тази опция, за да отпечатате PostScript код, когато даден документ съдържа полета PRINT.

Печатай само данните от формуляра     Изберете тази опция, за да отпечатате данните, които са въведени в онлайн формуляр, без да отпечатвате формуляра.

Най-горе на страницата

Запис

Напомни преди записване на нормален шаблон     Изберете тази опция, за да се показва съобщение, когато затваряте Word, с въпрос дали искате да запишете всички направени промени в шаблона по подразбиране. Тъй като промените в шаблона по подразбиране ще засегнат всички нови документи, които създавате, може да искате да бъдете уведомявани, когато шаблонът бъде променян. Изчистването на отметката от това квадратче автоматично записва промените, без да получавате подкани.

Винаги създавай резервно копие     Изберете тази опция, за да се създава архивно копие на документа всеки път, когато записвате документа. Всяко архивно копие замества предишното. Word добавя фразата "Архив на" към името на файла и прилага разширението на файл .wbk към всички архивни копия. Архивните копия се записват в същата папка като първоначалния документ.

Копирай отдалечено съхранените файлове на компютъра и актуализирай отдалечения файл при записване     Изберете тази опция, за да се съхранява временно локално копие на файл, който съхранявате в мрежата или на преносимо устройство. Когато записвате локалното копие, Word записва вашите промени в първоначалното копие. Ако първоначалният файл не е достъпен, Word ви подканва да запишете файла в друго местоположение, за да се избегне загуба на данни.

Разреши фоново записване     Изберете тази опция, за да се записва документът, докато работите. Индикатор за напредъка се появява в лентата на състоянието, когато Word извършва запис във фонов режим.

Най-горе на страницата

Запазване на качеството при споделяне на този документ

Запазване на качеството при споделяне на този документ     Изберете документа, към който да се прилагат тези настройки. В списъка изберете името на документ, който вече е отворен, или изберете Всички нови документи, за да се прилага настройката към всички документи, които ще създадете.

Запиши данните на формуляра като текстов файл с разделители     Изберете тази опция, за да запишете данните, които се въвеждат в онлайн формуляр, като един разделен с табулатори текстов файл във формат на обикновен текст. Можете след това да импортирате съдържанието на този файл в база данни.

Включи лингвистични данни     Изберете тази опция, за да запишете лингвистични данни, например говор и ръкописен текст.

Най-горе на страницата

Общи

Обратна връзка със звук     Изберете тази опция за добавяне на звуци към определени действия или събития в Word и други програми в 2007 Microsoft Office system. Например Word може да издава звук, когато завърши процес. За да промените звука, който е свързан със събитие, отворете папката за звуци и аудиоустройства в контролния панел. Вашият компютър трябва да има звукова карта, за да изпълни повечето звуци.

Обратна връзка с анимация     Изберете тази опция, за да анимирате движението на показалеца в Word и други програми на Office. Тази опция също така предоставя анимирани курсори за действия, например печат, записване, автоматично форматиране и операции, свързани с търсене и заместване.

Потвърди конвертирането на файловия формат при отваряне     Изберете тази опция, за да изберете конвертора на файлове, използван от Word, за да отваря файлове, които са създадени в друга програма. Изчистете това квадратче, ако искате Word да избира конвертор автоматично.

Актуализирай автоматичните връзки при отваряне     Изберете тази опция, за да се актуализира автоматично всяко съдържание, което е свързано с други файлове, при всяко отваряне на документ.

Разреши отварянето на документ в изглед "Чернова"     Изберете тази опция, за да можете да отворите документ в изглед "Чернова".

Забележка: За да направите така, че документът да се отваря в изглед "Чернова" по подразбиране, трябва да включите тази опция и след това в раздела Изглед в групата Изгледи на документи да щракнете върху Чернова. Направете някакви промени в документа и след това запишете документа.

Разреши фоново престраниране     Изберете тази опция, за да се престранират документите автоматично, докато работите. Тази опция е налична само в изгледите на чернова и структура. Изчистването на отметката от това квадратче не позволява актуализирането на номерата на страници (когато се показват в лентата на състоянието), докато не превключите на изгледа "Оформление за печат".

Покажи грешките в допълнителния потребителски интерфейс     Изберете тази опция, за да се показват съобщенията за грешка от програми, които персонализират потребителския интерфейс. Тази опция е особено полезна за авторите на софтуерни решения, защото дава информация за откриване на грешки в персонализациите на потребителския интерфейс.

Показвай съдържанието на Office.com, подадено от потребители    Изберете тази опция, за да видите шаблони и изображения, създадени от потребители, в допълнение към съдържанието, предоставено от Microsoft Office.

Пощенски адрес     Въведете адреса, който искате Word да използва като адрес на подателя по подразбиране за пликове и писма.

Местоположения на файловете     Щракнете върху това, за да видите местоположението за съхранение по подразбиране за документи, шаблони и други елементи, които създавате и използвате в Word. В диалоговия прозорец Местоположения на файловете щракнете върху елемента, който искате да промените, и след това щракнете върху Промени, за да зададете ново местоположение по подразбиране.

Местоположенията по подразбиране за шаблони и папката "Стартиране" се третират като надеждни местоположения. Ако промените местоположението, се уверете, че новата папка е защитено местоположение.

Уеб опции     Щракнете върху това, за да отворите диалоговия прозорец Уеб опции. Използвайте този диалогов прозорец, за да зададете опции за използване на Word за създаване на уеб страници.

Най-горе на страницата

Съвместимост

Документи на Word 6.0/95 на английски     Тази опция задава вашите предпочитания за преобразуване на текст. По-старите версии на Word понякога се използват заедно с програми на други разработчици, създадени за поддръжка на китайски или корейски в английски версии на Microsoft Windows. Ако използването на тези добавки води до неправилно показване на текста в документ, който се опитвате да отворите, можете да използвате тези опции, за да преобразувате документа, така че текстът да се показва правилно. След като успешно отворите файла, непременно върнете тази опция на Отвори нормално; в противен случай правилно съхранени файлове могат да бъдат отворени неправилно.

Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста.

 • Съдържат азиатски текст Изберете тази опция, ако знаете, че документът съдържа източноазиатски текст, така че текстът да се показва правилно.

 • Отвори нормално Изберете тази опция, след като файлът е отворен за правилно показване на текста.

 • Автоматично откривай азиатски текст Изберете тази опция, ако не сте сигурни дали документът съдържа източноазиатски текст. Word се опитва да открива източноазиатски текст и да го показва правилно.

Най-горе на страницата

Опции за съвместимост за

Опции за съвместимост за     Изберете документа, към който да се прилагат тези настройки. В списъка изберете името на документ, който вече е отворен, или изберете Всички нови документи, за да се прилага настройката към всички документи, които ще създадете.

Оформи този документ като че ли е създаден в     Изберете текстообработващата програма, която очаквате да се използва за отваряне на документа. Настройките в списъка Опции за оформление се променят според текстообработваща програма, която сте избрали. За да зададете своя собствена конфигурация от настройки, изберете По избор.

Опции за оформление     Описва опциите за оформление на документа. Поставете отметки в квадратчетата за желаните от вас опции.

Най-горе на страницата

Важно:  Office 2007 вече не се поддържа. Надстройте до Microsoft 365, за да работите навсякъде от всяко устройство и да продължите да получавате поддръжка.

Надстройване сега

За да изберете вашите разширени опции на Word, щракнете върху бутона Microsoft Office Командата "Край на записването" в групата "Код" на раздела "Разработчик" > Опции на Word и в левия екран изберете Разширени.

В тази статия

Опции за редактиране

Въвеждането подменя избрания текст     Изберете тази опция, за да изтриете избрания текст, когато започнете да въвеждате. Ако изчистите това квадратче за отметка, Microsoft Office Word вмъква новия текст пред избрания текст и не изтрива избрания текст.

При избиране автоматично избирай цялата дума     Изберете тази опция, за да изберете целите думи, когато изберете част от една дума и след това част от следващата дума. Включването на тази опция също така кара Word да избира думата и интервала след нея, когато щракнете двукратно върху нея.

Позволи плъзгане и пускане на текста     Изберете тази опция, за да можете да премествате или копирате избран текст чрез плъзгане. За да преместите текст, изберете текста и след това го плъзнете до новото местоположение. За да копирате текст, изберете текста и след това задръжте натиснат клавиша CTRL, докато плъзгате селекцията до новото й местоположение.

Използвай CTRL + щракване върху хипервръзката за извикването й     Изберете тази опция, за да улесните редактирането на текста на хипервръзките. Когато тази опция е включена, трябва да натискате CTRL, докато щраквате върху връзката, за да последвате връзката. Когато тази опция е изключена, щракването върху връзката кара Word да отиде до местоназначението на връзката, което затруднява редактирането на текста на връзката.

Автоматично създавай платно при вмъкване на автофигури     Изберете тази опция, за да поставите платно за рисуване около графични обекти или ръкописни чертежи и текст, когато ги вмъквате в документа си. Платното за рисуване ви помага за подреждането на графичните обекти и картини и за преместването им като едно цяло.

Използвай интелигентен избор на абзац     Изберете тази опция, за да изберете знака за абзац, когато избирате цял абзац. Ако включите знака за абзац, когато изрязвате и поставяте абзац, не оставяте празен абзац и вашето форматиране автоматично се запазва с абзаца.

Използвай интелигентно позициониране на курсора     Изберете тази опция, за да укажете, че курсорът се премества, докато превъртате нагоре или надолу. Когато натиснете клавиша СТРЕЛКА НАЛЯВО, СТРЕЛКА НАДЯСНО, СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ, след като превъртите, курсорът реагира на страницата, която се вижда в момента, а не на предишната си позиция.

Използвай клавиша Insert за управление на режима на припокриване     Изберете тази опция за включване или изключване на режима на въвеждане със заместване с натискане на INSERT.

 • Използвай режим на въвеждане с припокриване     Изберете тази опция, за да замествате съществуващия текст, докато въвеждате, знак по знак. Ако опцията Използвай клавиша Insert за управление на режима на припокриване е избрана, можете да включвате и изключвате тази опция с натискане на INSERT.

Добави двойна кавичка за азбучно номериране на иврит     Изберете тази опция, за да добавите двойни кавички (") при номериране.

Тази опция е налична само ако иврит е разрешен за редактиране на текста.

Предупреждавай за актуализиране на стил     Изберете тази опция, за да получите съобщение, когато директно променяте текст, към който е приложен стил, и след това прилагате отново стила към променения текст. Когато получите съобщението, можете да актуализирате стила на базата на последните промени или да приложите отново форматирането на стила.

Използвай нормален стил за списъци с водещи символи или номерирани     Изберете тази опция, за да базирате стиловете за списък на нормалния стил на абзац вместо на стила за списък на абзац.

Отчитай форматирането     Изберете тази опция, за да следите вашето форматиране, докато въвеждате. Това ви помага лесно да приложите същото форматиране другаде. Трябва да включите тази опция, преди да можете да използвате командата Избери текст с подобно форматиране в контекстното меню, което се появява, ако щракнете с десния бутон върху избрания текст. За да се покажете списък с форматирането, което сте използвали, щракнете върху Опции в екрана Стил и след това изберете квадратчетата за отметка Форматиране на ниво абзац, Форматиране на шрифт и Форматиране на водещи символи и номериране.

 • Маркирай несъответствията при форматиране     Изберете тази опция, за да маркирате форматирането със синя вълнообразна линия, когато е подобно, но не е точно същото като друго форматиране в документа ви. За да използвате тази опция, трябва също да изберете квадратчето за отметка Отчитай форматирането.

Разреши свободно въвеждане     Изберете тази опция, за да вмъкнете текст, графики, таблици или други елементи в празно място на документ чрез двукратно щракване върху празната област. Функцията за свободно въвеждане автоматично вмъква абзаци и прилага подравняването, необходимо за позициониране на елемента, на мястото, където сте щракнали два пъти. Тази функция е налична само в изглед на оформление за печат и на оформление за уеб.

 • Стил на абзац по подразбиране Изберете стила, който се прилага към текст, когато използвате свободно въвеждане.

Движение на курсора     Тази опция задава посоката, в която се премества курсорът, когато натискате клавишите със стрелки на клавиатурата.

Тази опция е налична само ако е разрешен език с въвеждане "от дясно наляво" за редактиране на текста.

 • Логически Изберете тази опция, за да премествате курсора според посоката на срещнатия текст. Например когато използвате клавишите със стрелки, за да се премествате през арабски и след това през английски текст в едно и също изречение, курсорът се движи в посока от дясно наляво през арабския текст и след това започва от най-левия знак в английската дума, като продължава движението си в посока от ляво надясно.

 • Визуално Изберете тази опция за преместване на курсора до поредния визуален знак. Например когато използвате клавишите със стрелки, за да се премествате от дясно наляво през арабски и след това през английски текст в едно и също изречение, клавишът със стрелка се движи в посока от дясно наляво независимо от посоката на текста.

Визуален избор на курсора     Тази опция задава как се избира текст, когато разширявате селекцията.

Тази опция е налична само ако е разрешен език с въвеждане "от дясно наляво" за редактиране на текста.

 • Блоково Изберете тази опция за пренасяне на текста от ред на ред, когато избирате надолу, като всички избрани редове са с една и съща ширина.

 • Непрекъснато Изберете тази опция за пренасяне на текста от ред на ред, когато избирате надолу, като ширината на последния ред на блока може да е различна.

Използвай проверка на поредност     Изберете тази опция, за да проверите дали току-що въведеният знак се появява в правилния ред, за да се използва като тонов маркер, диакритичен знак или гласна и да бъде поставен над, под, пред или зад съгласната, с която върви.

Тази опция е налична само ако е разрешен език със сложни писмени знаци за редактиране на текста.

 • Въвеждане и заместване Изберете тази опция, за да заместите предварително въведения знак с току-що въведения знак, ако двата знака не могат да съществуват заедно в един и същ клъстер на текста.

Азиатските шрифтове се отнасят и за текст на латиница     Изберете тази опция, за да промените знаците на латиница на избрания азиатски шрифт, когато прилагате азиатски шрифт към избран текст. Изчистете отметката от това квадратче, ако искате знаците на латиница да останат с шрифта за латиница, докато прилагате азиатски шрифт към останалата част от документа.

Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста.

Автоматично превключвай клавиатурата, за да съответства на езика на околния текст     Изберете тази опция, за да промените езика на клавиатурата и шрифта на базата на езика на текста, където е поставен курсорът. Ако изчистите тази опция, ще се променя само шрифтът.

Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста и е инсталиран редактор за въвеждане на език за източноазиатски знаци.

Използвай наследен режим на IME за разрешаване на режим на припокриване     Изберете тази опция, за да позволите знаците, които въвеждате, да заместват съществуващите знаци (въвеждане със заместване), докато използвате редактора за въвеждане на език (IME) на компютър, на който се изпълнява операционната система Microsoft Windows XP. Ако Word е инсталиран на компютър, на който се изпълнява Windows Vista, тази опция не се показва, защото режимът на въвеждане със заместване се поддържа автоматично.

Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста и е инсталиран редактор за въвеждане на език за източноазиатски знаци.

Включено управление на IME     Изберете тази опция, за да стартирате редактора за въвеждане на език (IME). Изчистете отметката от това квадратче, за да спрете IME.

Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста и е инсталиран редактор за въвеждане на език за източноазиатски знаци.

TrueInline на IME     Изберете тази опция, за да използвате интерфейс на естествен език на компютри с разрешен IME.

Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста и е инсталиран редактор за въвеждане на език за източноазиатски знаци.

Настройки на IME     Щракнете, за да отворите диалоговия прозорец Свойства на IME име. Използвайте този диалогов прозорец, за да зададете или промените текста, клавиатурата, конвертирането на знаци и други опции за активния IME.

Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста и е инсталиран редактор за въвеждане на език за източноазиатски знаци.

Най-горе на страницата

Изрязване, копиране и поставяне

Поставяне вътре в самия документ     Тази опция показва поведението по подразбиране, което възниква, когато поставяте съдържание в същия документ, от който сте го копирали. В падащия списък изберете една от следните опции:

 • Запази форматирането на източника (по подразбиране)      Тази опция запазва стиловете на знаците и директното форматиране, които са били приложени към копирания текст. Директното форматиране включва характеристики като размера на шрифта, курсива или друго форматиране, което не е включено в стила на абзаца.

 • Спазвай форматирането на местоназначението     Тази опция отхвърля голямата част от форматирането, което е било приложено директно към копирания текст, но запазва форматирането, което се счита за акцентиране, като например получер и курсив, когато е приложено само към част от селекцията. Текстът приема характеристиките на стила на абзаца, в който се поставя. Текстът също така приема всякакво директно форматиране или свойства на стила на знаците от текста, който се намира непосредствено пред курсора при поставянето на текста.

 • Запази само текста     Тази опция отхвърля цялото форматиране и всички елементи, които не са текст, като например картини или таблици. Текстът приема характеристиките на стила на абзаца, в който е поставен, и приема всякакво директно форматиране или свойства на стила на знаците от текста, който се намира непосредствено пред курсора при поставянето на текста. Графичните елементи се отхвърлят, а таблиците се конвертират в поредица от абзаци.

Поставяне между документи     Тази опция показва поведението по подразбиране, което възниква, когато поставяте съдържание, копирано от друг документ в Word. В падащия списък изберете една от следните опции:

 • Запази форматирането на източника (по подразбиране)     Тази опция запазва форматирането, което е било приложено към копирания текст. Всяка дефиниция на стил, която е свързана с копираният текст, се копира в документа местоназначение.

 • Спазвай форматирането на местоназначението     Тази опция отхвърля голямата част от форматирането, което е било приложено директно към копирания текст, но запазва форматирането, което се счита за акцентиране, като например получер и курсив, когато е приложено само към част от селекцията. Текстът приема характеристиките на стила на абзаца, в който се поставя. Текстът също така приема всякакво директно форматиране или свойства на стила на знаците от текста, който се намира непосредствено пред курсора при поставянето на текста.

 • Запази само текста     Тази опция отхвърля цялото форматиране и всички елементи, които не са текст, като например картини или таблици. Текстът приема характеристиките на стила на абзаца, в който е поставен, и приема всякакво директно форматиране или свойства на стила на знаците от текста, който се намира непосредствено пред курсора при поставянето на текста. Графичните елементи се отхвърлят, а таблиците се конвертират в поредица от абзаци.

Поставяне между документи, когато дефинициите на стил са в конфликт     Тази опция показва поведението по подразбиране, което възниква, когато поставяте съдържание, което е копирано от друг документ в Word, и стилът, който е присвоен на копирания текст, е дефиниран по различен начин в документа, където се поставя текстът. В падащия списък изберете една от следните опции:

 • Запази форматирането на източника     Тази опция запазва външния вид на копирания текст, като присвоява нормален стил на поставения текст и прилага директното форматиране. Директното форматиране включва характеристики като размера на шрифта, курсива или друго форматиране, за наподобяване на дефиницията на стила на копирания текст.

 • Използвай стиловете на местоназначението (по подразбиране)     Тази опция запазва името на стила, който е свързан с копирания текст, но тя използва дефиницията на стила на документа, в който се поставя текстът. Например копирате текст със стил "Заглавие 1" от един документ в друг. В първия документ стилът "Заглавие 1" е дефиниран като "Arial, получер, 14 пункта", а в документа, където поставяте текста, стилът "Заглавие 1" е дефиниран като "Cambria, получер, 16 пункта". Когато използвате опцията Използвай стиловете на местоназначението, поставеният текст използва стил "Заглавие 1", който е Cambria, получер, 16 пункта.

 • Спазвай форматирането на местоназначението     Тази опция отхвърля дефиницията на стила и голямата част от форматирането, което е било приложено директно към копирания текст, но запазва форматирането, което се счита за акцентиране, като например получер и курсив, когато е приложено само към част от селекцията. Текстът приема в дефиницията на стила в документа, където се поставя текстът.

 • Запази само текста     Тази опция отхвърля цялото форматиране и всички елементи, които не са текст, като например картини или таблици. Текстът приема характеристиките на стила на абзаца, в който е поставен, и приема всякакво директно форматиране или свойства на стила на знаците от текста, който се намира непосредствено пред курсора при поставянето на текста. Графичните елементи се отхвърлят, а таблиците се конвертират в поредица от абзаци.

Поставяне от други програми     Тази опция показва поведението по подразбиране, което възниква, когато поставяте съдържание, копирано от други програми. В падащия списък изберете една от следните опции:

 • Запази форматирането на източника (по подразбиране)     Тази опция запазва форматирането на копирания текст.

 • Спазвай форматирането на местоназначението     Тази опция отхвърля голямата част от форматирането, което е било приложено директно към копирания текст, но запазва форматирането, което се счита за акцентиране, като например получер и курсив, когато е приложено само към част от селекцията. Текстът приема характеристиките на стила на абзаца, в който се поставя. Текстът също така приема всички характеристики на директното форматиране от текста, който се намира непосредствено пред курсора при поставянето на текста.

 • Запази само текста     Тази опция отхвърля цялото форматиране и всички елементи, които не са текст, като например картини или таблици. Текстът приема характеристиките на стила на абзаца, в който е поставен, и приема всякакво директно форматиране или свойства на стила на знаците от текста, който се намира непосредствено пред курсора при поставянето на текста. Графичните елементи се отхвърлят, а таблиците се конвертират в поредица от абзаци.

Вмъкване/поставяне на картини като     Тази опция показва как Word вмъква картините спрямо текста във вашия документ. Можете да вмъквате изображения, така че да са вградени в текста, да разрешите преместването на изображения заедно с текста или обтичането на текст около, пред или зад изображението. В падащия списък изберете една от следните опции:

 • В текста     Тази опция вмъква графиката в абзац, все едно че е текст. Тази опция се използва по подразбиране. Когато добавяте или изтривате текст, графиката се премества. Можете да плъзнете графиката, за да промените позицията й – по същия начин, по който плъзгате текст.

 • Квадрат     Тази опция пренася текста около всички страни на квадрат, който се намира около графиката. Графиката не се движи, като добавяте или изтривате текст, но можете да плъзнете графиката, за да промените позицията й.

 • Плътно     Тази опция пренася текста около графиката в неправилна форма по контура на действителното изображение. Графиката не се движи, като добавяте или изтривате текст, но можете да плъзнете графиката, за да промените позицията й.

 • Зад текста     Тази опция вмъква графиката, така че тя "плава" в свой собствена слой зад текста. Няма граница около графиката. Графиката не се движи, като добавяте или изтривате текст, но можете да плъзнете графиката, за да промените позицията й.

 • Пред текста     Тази опция вмъква графиката, така че тя "плава" в свой собствен слой пред текста. Няма граница около графиката. Графиката не се движи, като добавяте или изтривате текст, но можете да плъзнете графиката, за да промените позицията й.

 • През     Тази опция пренася текста около графиката, включително попълва пространството, създадено от вдлъбната фигура, като например полумесец. Графиката не се движи, като добавяте или изтривате текст, но можете да плъзнете графиката, за да промените позицията й.

 • Отгоре и отдолу     Тази опция забранява обтичането на текста отстрани на графиката. Графиката не се движи, като добавяте или изтривате текст, но можете да плъзнете графиката, за да промените позицията й.

Запази водещи символи и номера при поставяне на текст с опция "Запази само текста"     Изберете тази опция, за да конвертирате номерирането и водещите символи в текстови символи.

Използвай клавиша Insert за поставяне     Изберете тази опция, за да използвате клавиша INSERT за вмъкване на съдържанието на клипборда на Office в документа.

Покажи бутоните на опциите за поставяне     Изберете тази опция, за да се показва бутонът Опции за поставяне, когато поставяте съдържание. Можете да използвате бутона Опции за поставяне, за да заместите или да промените настройките, които правите в тази секция на диалоговия прозорец Опции на Word.

Използвай интелигентно изрязване и поставяне     Изберете тази опция, за да се коригира автоматично форматирането, като поставяте текст. След като изберете това квадратче за отметка, можете да щракнете върху Настройки, за да зададете допълнителни опции за поставяне.

 • Настройки     Щракнете върху тази опция, за да отворите диалоговия прозорец Настройки. Използвайте този диалогов прозорец, за да зададете поведението по подразбиране при обединяване, изрязване и поставяне на текст. Можете да заместите поведението по подразбиране, като използвате бутона Опции за поставяне, който се показва, когато поставяте съдържание от клипборда в документа си. Този бутон е наличен само когато е включена опцията Използвай интелигентно изрязване и поставяне.

  • Използвай опциите по подразбиране за     Щракнете върху елемент в списъка, за да изберете предварителна конфигурация от опции в диалоговия прозорец. За да изберете собствена конфигурация от опции, щракнете върху По избор в този списък.

  • Нагласяй автоматично интервалите между изречения и думи     Изберете тази опция, за да премахнете излишните интервали, когато изтривате текст, или да добавите необходимите интервали, когато поставяте текст от клипборда.

  • Нагласяй автоматично разредката на абзаците при поставяне     Изберете тази опция, за да предотвратите създаването на празни абзаци и оставянето на несъгласувани разстояния между абзаците.

  • Поправяй форматирането и подравняването на таблици при поставяне     Изберете тази опция, за да контролирате форматирането и подравняването на таблици. Когато тази опция е включена, единичните клетки се поставят като текст, частите от таблици се поставят като редове в съществуваща таблица (а не като вложена таблица), а когато добавяте таблица към съществуваща таблица, поставяната таблица се настройва така, че да съответства на съществуващата таблица.

  • Умно поведение на стиловете     Избирането на тази опция не оказва влияние. За фина настройка на поведението на стиловете, когато поставяте съдържание, използвайте опциите за Поставяне в секцията Изрязване, копиране и поставяне в Разширени.

  • Обединявай форматирането при поставяне от Microsoft Office PowerPoint     Изберете тази опция, за да управлявате резултатите, когато поставяте съдържание от презентация на PowerPoint. Когато тази опция е включена, форматирането на околния текст или таблица се прилага към поставяния текст, най-често използваният стил за водещи символи, номера или списъци се прилага към поставяния списък, а обликът на елементите, като например таблици, хипервръзки, изображения, OLE обекти и фигури, се запазва от източника в PowerPoint.

  • Поправяй форматирането при поставяне от Microsoft Office Excel     Изберете тази опция, за да управлявате резултатите, когато поставяте данни от Excel. Когато тази опция е включена, поставяните данни се слагат в таблица, а диаграмите се поставят като картини, а не като OLE обекти.

  • Обединявай поставените списъци със съседните списъци     Изберете тази опция, за да форматирате списък с елементи така, че да съответства на заобикалящия го списък, когато поставяте елементи в списък.

Най-горе на страницата

Показване на съдържанието на документ

Покажи фоновите цветове и изображенията в изгледа "Оформление за печат"     Изберете тази опция, за да покажете фоновите цветове и изображения.

Покажи обтечения текст вътре в прозореца на документа     Изберете тази опция за обтичане на текста в прозореца на документа, така че да е по-лесен за четене на екрана.

Покажи контейнерите на картини     Изберете тази опция, за да се показва празно поле вместо всяка картина в документите ви. Тази опция ускорява процеса на преглеждане на документите, които съдържат голям брой изображения.

Покажи рисунки и текстови полета на екрана     Изберете тази опция за показване на обектите, които са създадени с инструментите за рисуване на Word, в изглед на оформление за печат или изглед на оформление за уеб. Изчистете отметката от това квадратче, за да скриете чертежите и евентуално да ускорите показването на документите, които съдържат много чертежи. Чертежите ще бъдат отпечатани дори ако изчистите отметката от това квадратче.

Покажи анимацията на текста     Изберете тази опция, за да покажете анимациите на текста на екрана. Изчистете отметката от квадратчето, за да видите как ще изглежда текстът, когато се отпечата.

Използвайте тази опция, когато преглеждате анимиран текст в документи, които са създадени във версия на Word, която е по-стара от Word 2007. Текущата версия на Word вече не предоставя възможност за създаване на анимиран текст.

Покажи управляващите знаци     Изберете тази опция, за да покажете контролните знаци за писане "от дясно наляво".

Тази опция е налична само ако е разрешен език с въвеждане "от дясно наляво" за редактиране на текста.

Покажи показалци     Изберете тази опция, за да покажете показалците на екрана. Ако присвоите показалец на елемент, елементът с показалец се появява в квадратни скоби ([…]). Ако присвоите показалец на местоположение, показалецът се показва като отвесна черта. Квадратните скоби и отвесната черта не се показват в отпечатаните документи.

Покажи умни етикетчета     Изберете тази опция, за да покажете лилава пунктирана линия под текста, който се разпознава като умно етикетче.

Покажи границите на текста     Изберете тази опция, за да покажете пунктирани линии около текстовите полета, колоните и абзаците. Границите са за целите на оформлението; те не се показват в отпечатаните документи.

Покажи маркерите за изрязване     Изберете тази опция, за да покажете ъглите на полетата.

Покажи кодовете на полетата вместо стойностите им     Изберете тази опция, за да покажете кодовете на полетата вместо резултатите от тях в документите. Например може да видите { TIME @\"д ММММ ГГГГ" } вместо 4 февруари 2008 г. Изчистете това квадратче за отметка, за да виждате резултатите в полетата.

Независимо от настройката можете винаги да превключвате между показването на кодовете на полетата и резултатите от тях, като натиснете ALT+F9.

Оцветяване на полетата     Тази опция показва дали и кога полетата са оцветени. В списъка изберете Винаги или При избиране за оцветяване на вашите полета. Оцветяването на полетата ги прави лесни за идентифициране. Оцветяването се появява на екрана, но не и в отпечатания документ.

Цифри     Тази опция определя как цифрите ще се появяват в документи. Изберете елемент от списъка.

Тази опция е налична само ако е разрешен арабски език за редактиране на текста.

 • Арабски Изберете тази опция, за да се показват цифрите във формат, който е близък на говорещите на английски и други европейски езици.

 • Хинди Изберете тази опция, за да се показват цифрите във формат, който е близък на говорещите на арабски език и хинди.

 • Контекст Изберете тази опция, за да се показват цифрите според езика на околния текст.

 • Система Изберете тази опция, за да се показват цифрите според регионалните настройки в контролния панел.

Имена на месеци     Тази опция определя как западните (григориански) имена на месеците се показват в арабски текст. Изберете елемент от списъка.

Тази опция е налична само ако е разрешен арабски език за редактиране на текста.

 • Арабски Изберете тази опция, за да използвате естествените арабски имена на месеците.

 • Английска транслитерация Изберете тази опция, за да се изписват западните (григориански) имена на месеците според изговарянето им на английски с помощта на арабски текст.

 • Френска транслитерация Изберете тази опция, за да се изписват западните (григориански) имена на месеците според изговарянето им на френски с помощта на арабски текст.

Диакритични знаци     Тази опция показва диакритичните знаци в документа.

Тази опция е налична само ако е разрешен език, който използва диакритични знаци, за редактиране на текста.

 • Използвай този цвят за диакритични знаци Изберете тази опция, за да зададете цвят за показване на всички диакритични знаци, независимо от цвета на диакритичните знаци в първоначалния документ. В списъка изберете цвят.

Използвай чернови шрифт в изгледите "Чернова" и "Структура"      На компютри с изключително ограничени ресурси изберете тази опция, за да ускорите показването на документите на екрана.

 • Име     Изберете шрифта, който да използвате за чернови на документите си. Тази опция е налична само когато изберете квадратчето за отметка Използвай чернови шрифт в изгледите "Чернова" и "Структура".

 • Размер     Изберете размера в пунктове на шрифта за чернова. Тази опция е налична само когато изберете квадратчето за отметка Използвай чернови шрифт в изгледите "Чернова" и "Структура".

Изглед на документ     Тази опция задава посоката на текста за нови документи.

Тази опция е налична само ако е разрешен език с въвеждане "от дясно наляво" за редактиране на текста.

 • От дясно наляво Изберете тази опция, за да разположите документите в посока "от дясно наляво". Например абзаците започват от дясната страна на документа с посока на текста наляво.

 • От ляво надясно Изберете тази опция, за да разположите документите в посока "от ляво надясно". Например абзаците започват от лявата страна на документа с посока на текста надясно.

Заместване на шрифт     Щракнете върху тази опция, за да отворите диалоговия прозорец Заместване на шрифт. Използвайте тази опция, за да определите дали активният документ използва някакви шрифтове, които не са налични на компютъра ви. Ако документът използва шрифтове, които не са на вашия компютър, можете да използвате диалоговия прозорец, за да укажете заместващ шрифт.

Най-горе на страницата

Показване

Показвай този брой последни документи     Въведете броя на елементите, между 1 и 50, които да се показват в списъка Последни документи.

Само на първите девет файла в списъка се присвоява бърз клавиш. Можете да отворите тези документи, като натиснете от 1 до 9, след като натиснете ALT+F.

Показвай мерните единици в     Изберете мерна единица, която искате да използвате за хоризонталната линийка и размерите, които въвеждате в диалоговите прозорци.

Ширина на екран на областта на стил в изгледи "Чернова" и "Структура"     Въведете положително десетично число, като например 0,5, в полето, за да отворите областта за стил, която показва имената на стиловете, приложени към текста. За да затворите областта за стил, въведете 0.

Покажи единиците в ширина от знаци     Изберете тази опция, за да използвате ширината на знаците като основа за подравняването на текста, като например по вертикалната и хоризонталната линийка.

Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста.

Покажи пикселите при HTML функции     Изберете тази опция, за да използвате пиксела като мерна единица по подразбиране в диалогови прозорци, които са свързани с HTML функции.

Покажи всички прозорци в лентата на задачите     Изберете тази опция, за да се показва икона на лентата на задачите на Windows за всеки отворен прозорец в програма от Microsoft Office. Изчистването на отметката от това квадратче поставя една икона за всяка отворена програма в лентата на задачите.

Покажи клавишните комбинации в екранните пояснения     Изберете тази опция, за да покажете клавишните комбинации в екранните пояснения.

Покажи хоризонтален плъзгач     Изберете тази опция, за да покажете хоризонталния плъзгач в долната част на прозореца на документа.

Покажи вертикален плъзгач     Изберете тази опция, за да покажете вертикалния плъзгач отстрани на прозореца на документа.

 • Ляв плъзгач Изберете тази опция, за да поставите вертикалния плъзгач от лявата страна на прозореца на документа. Използвайте тази опция, когато работите с документи, които използват предимно текст "от дясно наляво".

  Тази опция е налична само ако е разрешен език с въвеждане "от дясно наляво" за редактиране на текста.

Покажи вертикални линийки в изглед "Оформление за печат"     Изберете тази опция, за да покажете вертикалната линийка отстрани на прозореца на документа. Също така трябва да сте избрали квадратчето за отметка Линийка в групата Покажи/Скрий на раздела Изглед на лентата – компонент на Потребителски интерфейс с функционални елементи за Microsoft Office.

 • Покажи дясна линийка в изглед "Оформление за печат" Изберете тази опция, за да покажете вертикалната линийка от дясната страна на прозореца на документа.

  Тази опция е налична само ако е разрешен език с въвеждане "от дясно наляво" за редактиране на текста.

Оптимизирай позиционирането на знаците за оформлението, а не четливостта      Изберете тази опция, за да покажете точно позиционирането на знаците, както ще се появи в отпечатания документ, като се вземат предвид текстовите блокове. Възможно е разредката между знаците да се развали, когато тази опция е включена. За най-добра четливост на екрана изключете тази опция.

Най-горе на страницата

Печат

Използвай качество на чернова     Изберете тази опция, за да отпечатате документа с минимално форматиране, което може да ускори процеса на печат. Много принтери не поддържат тази функция.

Печатай фоново     Изберете тази опция, за да отпечатвате документите във фонов режим, което ви позволява да продължите да работите, докато печатате. Тази опция изисква повече свободна памет, за да ви позволи да работите и да печатате едновременно. Ако работата с вашия документ, докато печатате, стане неприемливо бавна, изключите тази опция.

Печатай страниците в обратен ред     Изберете тази опция, за да отпечатате страниците в обратен ред, започвайки с последната страница във вашия документ. Не използвайте тази опция, когато отпечатвате пликове.

Печатай XML етикети     Изберете тази опция, за да отпечатате XML етикети за XML елементите, които се прилагат към XML документ. Трябва да имате схема, прикачена към документа, и трябва да приложите елементи, които са предоставени от прикачената схема. Етикетите се показват в отпечатания документ.

Печатай кодовете на полетата вместо стойностите им     Изберете тази опция, за да отпечатате – например м { TIME @\"д ММММ ГГГГ" } вместо 4 февруари 2008 г.

Печатай отпред на листа за двустранно отпечатване     Изберете тази опция, за да отпечатате върху предната част на всеки лист при отпечатване на принтер, който няма възможност за двустранен печат. Страниците ще се отпечатат в обратен ред, така че когато обърнете тестето, за да отпечатате на гърба, страниците ще се отпечатат в правилния ред.

Печатай отзад на листа за двустранно отпечатване     Изберете тази опция, за да отпечатате върху задната част на всеки лист при отпечатване на принтер, който няма възможност за двустранен печат. Страниците ще се отпечатат във възходящ ред, така че да съответстват на тестето страници, които са били отпечатани на предната част на листа в обратен ред.

Мащабирай съдържанието за размери хартия A4 или 8,5 x 11"     Изберете тази опция, за да се коригират автоматично документите, които са създадени за хартия с размер 8,5 на 11 инча, така че да пасват на хартия с размер A4, и да се коригират документите, които са създадени за хартия с размер A4, така че да пасват на хартия с размер 8,5 от 11 инча. Тази опция влиза в сила само ако хартията с размер A4 или 8,5 на 11 инча в принтера не отговаря на размера на хартията, която е зададена в раздела Оформление на страниците на Word. Тази опция засяга само разпечатките; тя не засяга форматирането.

Област по подразбиране     Тази опция показва тавата за принтера, която се използва по подразбиране. За да следвате настройките в принтера, изберете Използване на настройките на принтера. За да изберете конкретна област, изберете я в списъка. Изборът в списъка зависи от конфигурацията на принтера ви.

Най-горе на страницата

При отпечатване на този документ

При отпечатване на този документ     Изберете документа, към който да се прилагат тези настройки за печат. В списъка изберете името на документ, който вече е отворен, или изберете Всички нови документи, за да се прилага настройката към всички документи, които ще създадете.

Печатай PostScript върху текста     Изберете тази опция, за да отпечатате PostScript код, когато даден документ съдържа полета PRINT.

Печатай само данните от формуляра     Изберете тази опция, за да отпечатате данните, които са въведени в онлайн формуляр, без да отпечатвате формуляра.

Най-горе на страницата

Запис

Напомни преди записване на нормален шаблон     Изберете тази опция, за да се показва съобщение, когато затваряте Word, с въпрос дали искате да запишете всички направени промени в шаблона по подразбиране. Тъй като промените в шаблона по подразбиране ще засегнат всички нови документи, които създавате, може да искате да бъдете уведомявани, когато шаблонът бъде променян. Изчистването на отметката от това квадратче автоматично записва промените, без да получавате подкани.

Винаги създавай резервно копие     Изберете тази опция, за да се създава архивно копие на документа всеки път, когато записвате документа. Всяко архивно копие замества предишното. Word добавя фразата "Архив на" към името на файла и прилага разширението на файл .wbk към всички архивни копия. Архивните копия се записват в същата папка като първоначалния документ.

Копирай отдалечено съхранените файлове на компютъра и актуализирай отдалечения файл при записване     Изберете тази опция, за да се съхранява временно локално копие на файл, който съхранявате в мрежата или на преносимо устройство. Когато записвате локалното копие, Word записва вашите промени в първоначалното копие. Ако първоначалният файл не е достъпен, Word ви подканва да запишете файла в друго местоположение, за да се избегне загуба на данни.

Разреши фоново записване     Изберете тази опция, за да се записва документът, докато работите. Индикатор за напредъка се появява в лентата на състоянието, когато Word извършва запис във фонов режим.

Най-горе на страницата

Запазване на качеството при споделяне на този документ

Запазване на качеството при споделяне на този документ     Изберете документа, към който да се прилагат тези настройки. В списъка изберете името на документ, който вече е отворен, или изберете Всички нови документи, за да се прилага настройката към всички документи, които ще създадете.

Записвай умните етикетчета като XML свойства в уеб страниците     Изберете тази опция, за да запишете всички умни етикетчета в документ като XML в HTML файл.

Запиши данните на формуляра като текстов файл с разделители     Изберете тази опция, за да запишете данните, които се въвеждат в онлайн формуляр, като един разделен с табулатори текстов файл във формат на обикновен текст. Можете след това да импортирате съдържанието на този файл в база данни.

Включи лингвистични данни     Изберете тази опция, за да запишете лингвистични данни, например говор и ръкописен текст.

Включи умни етикетчета     Изберете тази опция, за да запишете умните етикетчета като част от вашия документ.

Най-горе на страницата

Общи

Обратна връзка със звук     Изберете тази опция за добавяне на звуци към определени действия или събития в Word и други програми в 2007 Microsoft Office system. Например Word може да издава звук, когато завърши процес. За да промените звука, който е свързан със събитие, отворете папката за звуци и аудиоустройства в контролния панел. Вашият компютър трябва да има звукова карта, за да изпълни повечето звуци.

Обратна връзка с анимация     Изберете тази опция, за да анимирате движението на показалеца в Word и други програми на Office. Тази опция също така предоставя анимирани курсори за действия, например печат, записване, автоматично форматиране и операции, свързани с търсене и заместване.

Потвърди конвертирането на файловия формат при отваряне     Изберете тази опция, за да изберете конвертора на файлове, използван от Word, за да отваря файлове, които са създадени в друга програма. Изчистете това квадратче, ако искате Word да избира конвертор автоматично.

Актуализирай автоматичните връзки при отваряне     Изберете тази опция, за да се актуализира автоматично всяко съдържание, което е свързано с други файлове, при всяко отваряне на документ.

Разреши отварянето на документ в изглед "Чернова"     Изберете тази опция, за да можете да отворите документ в изглед "Чернова".

За да направите така, че документът да се отваря в изглед "Чернова" по подразбиране, трябва да включите тази опция и след това в раздела Изглед в групата Изгледи на документи да щракнете върху Чернова. Направете някакви промени в документа и след това запишете документа.

Разреши фоново отваряне на уеб страници     Изберете тази опция, за да отваряте уеб страници във фонов режим, докато работите. Индикатор за напредъка се появява в лентата на състоянието, когато Word отваря страницата във фонов режим.

Разреши фоново престраниране     Изберете тази опция, за да се престранират документите автоматично, докато работите. Тази опция е налична само в изгледите на чернова и структура. Изчистването на отметката от това квадратче не позволява актуализирането на номерата на страници (когато се показват в лентата на състоянието), докато не превключите на изгледа "Оформление за печат".

Покажи грешките в допълнителния потребителски интерфейс     Изберете тази опция, за да се показват съобщенията за грешка от програми, които персонализират потребителския интерфейс. Тази опция е особено полезна за авторите на софтуерни решения, защото дава информация за откриване на грешки в персонализациите на потребителския интерфейс.

Пощенски адрес     Въведете адреса, който искате Word да използва като адрес на подателя по подразбиране за пликове и писма.

Местоположения на файловете     Щракнете върху това, за да видите местоположението за съхранение по подразбиране за документи, шаблони и други елементи, които създавате и използвате в Word. В диалоговия прозорец Местоположения на файловете щракнете върху елемента, който искате да промените, и след това щракнете върху Промени, за да зададете ново местоположение по подразбиране.

Местоположенията по подразбиране за шаблони и папката "Стартиране" се третират като надеждни местоположения. Ако промените местоположението, се уверете, че новата папка е защитено местоположение.

Уеб опции     Щракнете върху това, за да отворите диалоговия прозорец Уеб опции. Използвайте този диалогов прозорец, за да зададете опции за използване на Word за създаване на уеб страници.

Опции за услуги     Щракнете върху това, за да отворите диалоговия прозорец Опции за услуги. Използвайте този диалогов прозорец, за да зададете опции за споделени работни области.

Най-горе на страницата

Съвместимост

Документи на Word 6.0/95 на английски     Тази опция задава вашите предпочитания за преобразуване на текст. По-старите версии на Word понякога се използват заедно с програми на други разработчици, създадени за поддръжка на китайски или корейски в английски версии на Microsoft Windows. Ако използването на тези добавки води до неправилно показване на текста в документ, който се опитвате да отворите, можете да използвате тези опции, за да преобразувате документа, така че текстът да се показва правилно. След като успешно отворите файла, непременно върнете тази опция на Отвори нормално; в противен случай правилно съхранени файлове могат да бъдат отворени неправилно.

Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста.

 • Съдържат азиатски текст Изберете тази опция, ако знаете, че документът съдържа източноазиатски текст, така че текстът да се показва правилно.

 • Отвори нормално Изберете тази опция, след като файлът е отворен за правилно показване на текста.

 • Автоматично откривай азиатски текст Изберете тази опция, ако не сте сигурни дали документът съдържа източноазиатски текст. Word се опитва да открива източноазиатски текст и да го показва правилно.

Най-горе на страницата

Опции за съвместимост за

Опции за съвместимост за     Изберете документа, към който да се прилагат тези настройки. В списъка изберете името на документ, който вече е отворен, или изберете Всички нови документи, за да се прилага настройката към всички документи, които ще създадете.

Оформи този документ като че ли е създаден в     Изберете текстообработващата програма, която очаквате да се използва за отваряне на документа. Настройките в списъка Опции за оформление се променят според текстообработваща програма, която сте избрали. За да зададете своя собствена конфигурация от настройки, изберете По избор.

Опции за оформление     Описва опциите за оформление на документа. Поставете отметки в квадратчетата за желаните от вас опции.

Най-горе на страницата

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×