Форматиране на числа като проценти

Научете как да показвате числа като проценти в Excel и вижте примери за няколко основни похвата за изчисляване на проценти в работния лист.

В тази статия

Как Excel работи с проценти

Показване на числа като проценти

Съвети за показване на проценти

Примери за изчисляване на проценти

Пример 1: Увеличаване или намаляване на число с процент

Пример 2: Изчисляване на количество на базата на процент

Пример 3: Изчисляване на процента въз основа на две количества

Пример 4: Изчисляване на сума на базата на друга сума и процент

Пример 5: Изчисляване на разликата между две числа и показването й като процент

Как Excel работи с проценти

Макар че форматирането на числа като проценти е просто, резултатите, които получавате след прилагане на формата, може да се различават в зависимост от това, дали числата вече съществуват в работната книга.

 • Форматиране на клетки, които вече съдържат числа    Ако приложите формата "Процент" към съществуващи числа в работна книга, Excel умножава тези числа по 100, за да ги преобразува в проценти. Например ако дадена клетка съдържа числото 10, Excel умножава това число по 100, което означава, че ще видите 1000,00%, след като приложите формата "Процент". Това може да не е очакваното от вас. За да показвате правилно проценти, преди да форматирате числата като проценти, се уверете, че те са изчислени като проценти и че са показани в десетичен формат. Процентите се изчисляват с помощта на уравнението количество/обща сума = процент. Ако например клетката съдържа формулата =10/100, резултатът от това изчисление е 0,1. Ако след това форматирате 0,1 като процент, числото ще се покаже правилно като 10%. За да научите повече за изчисляването на проценти, вижте Примери за изчисляване на проценти.

 • Форматиране на празни клетки    Ако приложите формата "Процент" към клетки и след това въведете числа в тези клетки, поведението е различно. Числата, които са по-големи или равни на 1, се преобразуват в проценти по подразбиране. Числата, които са по-малки от 1, се умножават по 100, за да се преобразуват в проценти. Например въвеждането както на 10, така и на 0,1 дават резултат 10,00%. (Ако не искате да показвате двете нули след десетичния знак, лесно може да се избавите от тях, както е обяснено в следващата процедура.)

Най-горе на страницата

Показване на числа като проценти

За да приложите бързо форматиране за процент към избрани клетки, щракнете върху Стил "Процент" изображение на бутон в групата Число на раздела Начало или натиснете Ctrl+Shift+%. Ако искате по-голям контрол върху формата или искате да промените други аспекти на форматирането на селекцията, можете да изпълните следните стъпки.

 1. Изберете клетките, които искате да форматирате.

  Как се избират клетки, диапазони, редове или колони

  За да изберете

  Направете следното

  Единична клетка

  Щракнете върху клетката или натиснете клавишите със стрелки, за да се преместите в клетката.

  Диапазон от клетки

  Щракнете върху първата клетка в диапазона и плъзнете до последната клетка или задръжте натиснат клавиша Shift, докато натискате клавишите със стрелки, за да разширите селекцията.

  Можете също да изберете първата клетка от диапазона и след това да натиснете F8, за да разширите селекцията чрез клавишите със стрелки. За да спрете разширяването на селекцията, натиснете отново F8.

  Голям диапазон от клетки

  Щракнете върху първата клетка в диапазона, а след това при натиснат клавиш Shift щракнете върху последната клетка в диапазона. Можете да превъртите, за да направите последната клетка видима.

  Всички клетки в работен лист

  Щракнете върху бутона Избери всички.

  Бутон "Избери всички"

  За да изберете целия работен лист, можете също да натиснете Ctrl+A.

  Забележка: Ако в работния лист има данни, натискането на Ctrl+A избира текущия диапазон. С повторно натискане на Ctrl+A се избира целият работен лист.

  Несъседни клетки или диапазони от клетки

  Изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това при натиснат клавиш Ctrl изберете другите клетки или диапазони.

  Можете също да изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това да натиснете Shift+F8, за да добавите друга несъседна клетка или диапазон към селекцията. За да спрете добавянето на клетки или диапазони към нея, натиснете отново SHIFT+F8

  Забележка: Не можете да отмените селекцията на клетка или диапазон от клетки в несъседна селекция, без да отмените цялата селекция.

  Цял ред или колона

  Щракнете върху заглавието на реда или колоната.

  Работен лист, показващ заглавие на ред и заглавие на колона

  1. Заглавие на ред

  2. Заглавие на колона

  Можете също да изберете клетки в ред или колона, като изберете първата клетка, а след това да натиснете клавишите Ctrl+Shift+стрелка (стрелка надясно или стрелка наляво за редове, стрелка нагоре или стрелка надолу за колони).

  Забележка: Ако редът или колоната съдържат данни, клавишите Ctrl+Shift+стрелка избират реда или колоната до последната използвана клетка. Натискането на клавишите Ctrl+Shift+стрелка втори път избира целия ред или колона.

  Съседни редове или колони

  Плъзнете по заглавията на редовете или на колоните. Или, изберете първия ред или колона, след това задръжте натиснат клавиша SHIFT и изберете последния ред или колона.

  Несъседни редове или колони

  Щракнете върху заглавието на колона или ред от първия ред или колона в селекцията, а след това натиснете и задръжте Ctrl и щракнете върху заглавието на колона или ред на други редове или колони, които искате да добавите към селекцията.

  Първа или последна клетка от ред или колона

  Изберете клетка от реда или колоната и след това натиснете клавишите Ctrl+стрелка (стрелка надясно или стрелка наляво за редове, стрелка нагоре или стрелка надолу за колони).

  Първа или последна клетка на работен лист или таблица на Microsoft Office Excel

  Натиснете Ctrl+Home, за да изберете първата клетка в работния лист или в списък на Excel.

  Натиснете Ctrl+End, за да изберете последната клетка в работен лист или списък на Excel, който съдържа данни или форматиране.

  Клетките до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл)

  Изберете първата клетка и след това натиснете Ctrl+Shift+End, за да разширите селекцията до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл).

  Клетките до началото на работния лист

  Изберете първата клетка и след това натиснете Ctrl+Shift+Home, за да разширите селекцията до началото на работния лист.

  Повече или по-малко клетки от активната селекция

  Задръжте натиснат клавиша Shift и щракнете върху последната клетка, която искате да включите в новата селекция. Правоъгълният диапазон между активна клетка и клетката, върху която щракнете, става новата селекция.

  За да отмените селекция на клетки, щракнете върху произволна клетка в работния лист.

 2. В раздела Начало, в групата Число щракнете върху иконата до Число, за да се покаже диалоговият прозорец Форматиране на клетки.

  Бутон за стартиране на диалогов прозорец в групата "Число"

 3. В диалоговия прозорец Форматиране на клетки, в списъка Категория щракнете върху Процент.

  Категорията "Процент" в диалоговия прозорец "Форматиране на клетки"

 4. В полето Цифри след десетичния знак въведете броя на цифрите след десетичния знак, които искате да покажете. Например ако искате да видите 10% вместо 10,00%, въведете 0 в полето Цифри след десетичния знак.

Най-горе на страницата

Съвети за показване на проценти

 • За да върнете началното състояние на числовия формат на избраните клетки, щракнете върху Общ в списъка Категория. Клетки, които са форматирани с формата Общ, нямат специфичен числов формат.

 • Ако искате отрицателните проценти да се открояват – искате например да се показват с червен цвят – можете да създадете потребителски формат на числата (диалогов прозорец Форматиране на клетки, раздел Число, категория По избор). Форматът би трябвало да е нещо подобно на това: 0.00%;[Red]-0.00%. Когато е приложен към клетки, този формат показва положителните проценти с цвета на текста по подразбиране, а отрицателните проценти – с червен. Частта, която следва знака за точка и запетая, представя формата, който се прилага към отрицателна стойност.

  Потребителски числов формат

  По същия начин можете да показвате отрицателните проценти в скоби, като създадете потребителски формат, подобен на този: 0,00%_);(0,00%). За повече информация относно начините за създаване на потребителски формати вж. Създаване или изтриване на потребителски числов формат.

 • Можете също да използвате условно форматиране (раздел Начало, група Стилове, Условно форматиране), за да персонализирате начина за показване на отрицателни проценти в работната книга. Създаденото от вас правило за условно форматиране трябва да прилича на показаното в следващия пример. Това специално правило нарежда на Excel да прилага формат (червен текст) към дадена клетка, ако стойността в клетката е по-малка от нула. За повече информация за условното форматиране вж. Добавяне, промяна, намиране или изчистване на условни формати.

  Правило за условно форматиране, което показва числата по-малки от 0 с червен текст

Най-горе на страницата

Примери за изчисляване на проценти

Този раздел показва няколко прости технически похвати за изчисляване на проценти.

Пример 1: Увеличаване или намаляване на число с процент

Сценарий    Ако харчите средно 25 лв. за храна седмично и искате да намалите този разход с 25%, колко трябва да харчите? Ако пък искате да увеличите разходите за храна на седмица от 25 лв. с 25%, колко ще бъдат те?

Ако B2 е сумата, която харчите за храна, а C2 е процентът, с който искате да намалите сумата, можете да въведете =B2*(1-C2) в D2, за да намерите резултата:

Пример на формула за изчисляване на процент

В тази формула 1 се използва за представяне на 100%. По същия начин, ако искате да увеличите сумата с определен процент, бихте въвели =B2*(1+C2) в D2:

Пример на формула за изчисляване на процент

Най-горе на страницата

Пример 2: Изчисляване на количество на базата на процент

Сценарий    Ако купите компютър за 800 лв. и се дължи още данък добавена стойност 20%, колко трябва да платите за данъка? В този пример искате да разберете колко са 20% от 800.

Ако в B2 е цената, а в C2 е данъкът добавена стойност, можете да въведете формулата =B2*C2 в D2, както е показано тук:

Пример на формула за изчисляване на процент

Тази формула умножава 800 по 0,089 (съответният процент в десетична форма), за да намери дължимия данък добавена стойност.

Най-горе на страницата

Пример 3: Изчисляване на процента въз основа на две количества

Сценарий    Ако например един студент е оценен с 42 точки от всичко 50 за даден тест, какъв е процентът на правилните отговори?

В този сценарий, ако числото в B2 е за точките на правилните отговори, а числото в C2 е пълният възможен брой точки, можете да въведете формулата =B2/C2 в D2, за да намерите бележката за успеха.

пример на формула за изчисляване на процент

Тази формула дели 42 на 50, за да намери процента на верните отговори. (В показания тук пример оценката е форматирана като процент без показване на цифри след десетичния знак.)

Най-горе на страницата

Пример 4: Изчисляване на сума на базата на друга сума и процент

Сценарий    Например намалената цена на риза е 15 лв, което е с 25% по-малко от първоначалната. Каква е първоначалната цена? В този пример търсим 75% от кое число е равно на 15.

Ако B2 е продажната цена, а C2 е 0,75, което е 100% минус 25% отстъпка (в десетична форма), можете да въведете формулата =B2/C2 в D2, за да намерите първоначалната цена:

Пример на формула за изчисляване на процент

Тази формула дели продажната цена на платения процент, за да намери първоначалната цена.

Най-горе на страницата

Пример 5: Изчисляване на разликата между две числа и показването й като процент

Сценарий    Приходите на отдела ви например са 2342 лв. през ноември и 2500 лв. през декември. Каква е разликата в проценти между приходите през двата месеца? За целта използвайте операторите за изваждане (-) и деление (/) в една формула.

Ако B2 представя приходите за ноември, а C2 представя приходите за декември, можете да използвате формулата =(C2-B2)/(B2) в D2, за да намерите разликата:

Пример на формула за изчисляване на процент

Тази формула дели разликата между второто и първото число на абсолютната стойност на първото число, за да получи процентната разлика. (В показания тук пример разликата е форматирана като процент с две цифри след десетичния знак.)

Най-горе на страницата

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×