В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията ODDLPRICE в Microsoft Excel.

Описание

Връща цената за $100 номинална стойност на ценна книга, която има нерегулярен (кратък или дълъг) период на последния купон.

Синтаксис

ODDLPRICE(разчет; погасяване; последна_лихва; ставка; доходност; изкупуване; честота; [база])

Важно: Датите трябва да бъдат въведени с помощта на функцията DATE или като резултати на други формули или функции. Например използвайте DATE(2008;5;23) за 23-ия ден на май 2008 г. Проблеми може да възникнат, ако датите са въведени като текст.

Синтаксисът на функцията ODDLPRICE има следните аргументи:

 • Разчет    Задължително. Датата на сделката с ценната книга. Датата на сделката е датата след датата на издаване, когато книгата е продадена на купувача.

 • Погасяване    Задължително. Датата на падежа на ценната книга. Датата на падежа е датата, когато срокът на книгата изтича.

 • Последна_лихва    Задължително. Датата на първия купон на ценната книга.

 • Ставка    Задължително. Лихвеният процент на ценната книга.

 • Доходност    Задължително. Годишната доходност на ценната книга.

 • Изкупуване    Задължително. Погасителната стойност на книгата за $100 номинална стойност.

 • Честота    Задължително. Броят на купонните плащания за година. За годишни плащания честота = 1; за шестмесечни честота = 2; за тримесечни честота = 4.

 • База    Незадължително. Типът на годишната база, която се използва.

База

Брой на дните

0 или пропуснато

US (NASD) 30/360

1

Действителен/действителен

2

Действителен/360

3

Действителен/365

4

Европейска 30/360

Забележки

 • Microsoft Excel съхранява датите като поредни числа, така че те могат да се използват в изчисления. По подразбиране 1 януари 1900 е с поредно число 1, а 1 януари 2008 е с поредно число 39448, понеже той е 39 448 дни след 1 януари 1900.

 • Датата на сделката е датата, когато един купувач закупи купон, например облигация. Датата на падежа е датата, когато купонът изтича. Нека например една 30-годишна облигация да е издадена на 1 януари 2008 г. и закупена от купувач шест месеца по-късно. Датата на издаване ще бъде 1 януари 2008 г., датата на сделката – 1 юли 2008 г, а датата на падежа – 1 януари 2038 г., 30 години след 1 януари 2008 г., датата на издаване.

 • Разчет, погасяване, последна_лихва и база се закръгляват надолу до цели числа.

 • Ако разчетът, падежът или last_interest не е валидна дата, ODDLPRICE връща #VALUE! стойността на грешка.

 • Ако ставка < 0 или ако yld < 0, ODDLPRICE връща #NUM! стойността на грешка.

 • Ако база < 0 или база > 4, ODDLPRICE връща #NUM! стойността на грешка.

 • Трябва да бъде изпълнено следното условие за дата; В противен случай ODDLPRICE връща #NUM! стойност на грешката:

  погасяване > разчет > последна_лихва

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание на аргумента

7 февруари 2008 г.

Дата на разчета

15 юни 2008 г.

Дата на погасяване

15 октомври 2007 г.

Дата на последно изплащане на лихвата

3,75%

Процент на купона

4,05%

Процент на доходността

100 лв.

Погасителна стойност

2

Честотата е полугодишна

0

30/360 база

Формула

Описание

Резултат

=ODDLPRICE(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9)

Цената за 100 лв. на ценна книга, която има нечетен (кратък или дълъг) последен период на купона, за облигация с използване на условията в клетки A2:A10 като аргументи на функцията.

99,88 лв.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си

Преглед на обучението >

Получавайте първи новите функции

Присъединете се към Microsoft приобщени >

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×