В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията PRICEMAT в Microsoft Excel.

Описание

Връща цената за $100 номинална стойност на ценна книга, която изплаща лихва при падежа.

Синтаксис

PRICEMAT(разчет; погасяване; издание; ставка; доходност; [база])

Важно: Датите трябва да бъдат въведени с помощта на функцията DATE или като резултати на други формули или функции. Например използвайте DATE(2008;5;23) за 23-ия ден на май 2008 г. Проблеми може да възникнат, ако датите са въведени като текст.

Синтаксисът на функцията PRICEMAT има следните аргументи:

 • Разчет    Задължително. Датата на сделката с ценната книга. Датата на сделката е датата след датата на издаване, когато книгата е продадена на купувача.

 • Погасяване    Задължително. Датата на падежа на ценната книга. Датата на падежа е датата, когато срокът на книгата изтича.

 • Издание    Задължително. Датата на издаването на ценната книга, изразена като сериен номер.

 • Ставка    Задължително. Лихвеният процент на ценната книга на датата на издаването.

 • Доходност    Задължително. Годишната доходност на ценната книга.

 • База    Незадължително. Типът на годишната база, която се използва.

База

Брой на дните

0 (нула) или пропуснато

US (NASD) 30/360

1

Действителен/действителен

2

Действителен/360

3

Действителен/365

4

Европейска 30/360

Забележки

 • Microsoft Excel съхранява датите като поредни числа, така че те могат да се използват в изчисления. По подразбиране 1 януари 1900 е с поредно число 1, а 1 януари 2008 е с поредно число 39448, понеже той е 39 448 дни след 1 януари 1900.

 • Датата на сделката е датата, когато един купувач закупи купон, например облигация. Датата на падежа е датата, когато купонът изтича. Нека например една 30-годишна облигация да е издадена на 1 януари 2008 г. и закупена от купувач шест месеца по-късно. Датата на издаване ще бъде 1 януари 2008 г., датата на сделката – 1 юли 2008 г, а датата на падежа – 1 януари 2038 г., 30 години след 1 януари 2008 г., датата на издаване.

 • Разчет, погасяване, издание и база се закръгляват надолу до цели числа.

 • Ако разчетът, падежът или проблемът не е валидна дата, PRICEMAT връща #VALUE! стойността на грешка.

 • Ако ставка < 0 или ако yld < 0, PRICEMAT връща #NUM! стойността на грешка.

 • Ако база < 0 или ако база > 4, PRICEMAT връща #NUM! стойността на грешка.

 • Ако разчетът ≥ по падежа, PRICEMAT връща #NUM! стойността на грешка.

 • PRICEMAT се изчислява по следния начин:

  Уравнение

  където:

  • B = брой на дните в една година в зависимост от годишната база.

  • DSM = брой на дните от сделката до падежа.

  • DIM = брой на дните от издаването до падежа.

  • A = брой на дните от издаването до сделката.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

15.02.2008

Дата на разчета

13.04.2008

Дата на погасяване

11.11.2007

Дата на издаване

6,10%

Процент на полугодишен купон

6,10%

Процент на доходността

0

30/360 база

Формула

Описание

Резултат

=PRICEMAT(A2;A3;A4;A5;A6;A7)

Цена за облигацията, като се използват аргументите, зададени в клетки A2:A7.

99,98 лв.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×