Как да се замени всички NAs в xdf файл

За замяна на всички NA стойности на нула или друго съдържание е необходимо за преобразуване на данни от входните данни функцията набор от изходни данни

rxDataStep.

Примерен скрипт за замяна на всички NA в xdf файл "AirlineDemoSmall.xdf" е показано по-долу:

# Create a data frame with missing valuesset.seed(17)
myDataF <- data.frame(x = rnorm(100), y = runif(100), z = rgamma(100, shape = 2))
xmiss <- seq.int(from = 5, to = 100, by = 5)
ymiss <- seq.int(from = 2, to = 100, by = 5)
myDataF$x[xmiss] <- NA
myDataF$y[ymiss] <- NA


# Convert into a xdf
myDataNA<-file.path(getwd(),"myDataNA.xdf")

trsfxdf<-rxDataStep(inData=myDataF,outFile=myDataNA,overwrite=TRUE)

writeLines("\n\nXdf Generated with random NA values")
print(rxGetInfo(myDataF, n = 15)$data)     # Test ouput data 
##
## Use from here if there is an existing xdf.
## replace myDataNA with your xdf file
##
writeLines("\n\nVariables that contains NA values (Missing Observations)")
(mySum <- rxSummary(~., data = myDataNA)$sDataFrame)

# Find variables that are missing
transVars <- mySum$Name[mySum$MissingObs > 0]
print(transVars) #Test detected variables

# create a function to replace NA vals with mean
NAreplace <- function(dataList) {
        replaceFun <- function(x) {
              x[is.na(x)] <- replaceValue
              return(x)
        }
 dataList <- lapply(dataList, replaceFun)
 return(dataList)
}
#
myDataRMV<-file.path(getwd(),"myDataRMV.xdf")       # Replace Missing Value 
trsfxdf<- rxDataStep(inData = myData1, outFile = myDataRMV,
     transformFunc = NAreplace, 
     transformVars = transVars,
     transformObjects = list(replaceValue = "REPLACED MISSING VALUE"),
     overwrite=TRUE)
writeLines("\n\nTransformed xdf with NA replaced by Value")
print(rxGetInfo(myDataRMV, n=15)$data)     # Test output data

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×