Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Плащания в брой прерисуван сметки трябва да декларира в годината предназначено и не се основава на redrawn бил 347 декларация в испанска версия на Microsoft Dynamics NAV 2009 година. Този проблем възниква в следните продукти:

 • Испанска версия на Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Испанска версия на Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Причина

Този проблем възниква поради неправилна дата се приема от експортиране 347 декларация при прерисуван сметки

Решение

Информация за актуалната корекция

Вече се предлага от Microsoft предоставя поддържана актуална корекция. Обаче е предназначена само за коригиране на описания в тази статия. Прилагайте корекцията само към системи, изпитващи този конкретен проблем. Възможно е провеждането на допълнителни тестове на тази актуална корекция. Следователно ако не сте силно засегнати от този проблем, препоръчваме да изчакате следващия сервизен пакет за Microsoft Dynamics NAV 2009 или следващата версия на Microsoft Dynamics NAV, който ще съдържа тази корекция.

Забележка: При специални случаи таксите, които са за свързани с поддръжката обаждания могат да бъдат отменени, ако специалист по техническа поддръжка за Microsoft Dynamics и свързани с тях продукти определя, че конкретна актуализация може да разреши проблема. Обичайните такси за поддръжката ще важат за допълнителни въпроси и проблеми, които не спадат към съответната актуализация.

Информация за инсталирането

Microsoft предоставя примери само за илюстративни цели без гаранция за определени цели. Това включва, но не е ограничено до, подразбиращи се гаранции за продаваемост или годност за определена цел. Тази статия се предполага, че сте запознати с демонстрирания език за програмиране и инструментите, които се използват за създаване и процедури за отстраняване на грешки. Инженерите на поддръжката на Microsoft могат да помогнат обяснение на функциите на конкретна процедура. Въпреки това те няма да модифицират тези примери с цел осигуряване на допълнителна функционалност или създаване на процедури за удовлетворение на конкретните ви изисквания.

Забележка: Преди да инсталирате тази актуална корекция, уверете се, че всички потребители на клиента на Microsoft Dynamics NAV са излезли от системата. Това включва и услуги на Microsoft Dynamics NAV приложение сървър (NAS). Трябва да бъде само клиент потребител, който е влязъл при прилагане на тази актуална корекция.

За прилагане на тази актуална корекция, трябва да имате лиценз разработчик.

Препоръчително е потребителският акаунт в прозореца влизания в Windows или в прозореца на БД присвояването на "Супер" ИД на роля. Ако потребителският акаунт не може да бъде възложена ИД на роля на "Супер", трябва да проверите, че потребителският акаунт има следните права:

 • Разрешение за промяна на обекта, ще се променя.

 • Разрешението за изпълнение за системата обект номер 5210 обект и системата обект ID 9015

  обект.

Забележка: Не трябва да имате права на съхранените данни, освен ако трябва да извършите възстановяване на данни.

Промени код

Забележка винаги тест код корекции в управлявана среда, преди да приложите корекциите за производство компютри. Преди да приложите промяната, импортирайте всички SEPA актуализации.

За да разрешите този проблем, изпълнете следните стъпки:

 1. Променяте функцията IdentifyCashPayments в отчета се 347 декларация (10707) както следва:
  Съществуващ код 1

  ...LOCAL PROCEDURE IdentifyCashPayments@1100010(CustomerNo@1100000 : Code[20];VATRegistrationNo@1100002 : Text[20]);
  VAR
  CustLedgerEntry@1100001 : Record 21;
  BEGIN
  // es0020.begin
  CustLedgerEntry.SETCURRENTKEY("Document Type","Customer No.","Posting Date","Currency Code");
  CustLedgerEntry.SETRANGE("Document Type",CustLedgerEntry."Document Type"::Payment);
  ...

  Замени код 1

  ...LOCAL PROCEDURE IdentifyCashPayments@1100010(CustomerNo@1100000 : Code[20];VATRegistrationNo@1100002 : Text[20]);
  VAR
  CustLedgerEntry@1100001 : Record 21;

  // Add the following line.
  DocumentPostingDate@1170000000 : Date;

  BEGIN
  // es0020.begin
  CustLedgerEntry.SETCURRENTKEY("Document Type","Customer No.","Posting Date","Currency Code");
  CustLedgerEntry.SETRANGE("Document Type",CustLedgerEntry."Document Type"::Payment);
  ...

  Съществуващ код 2

  ...CustLedgerEntry.SETCURRENTKEY("Document Type","Customer No.","Posting Date","Currency Code");
  CustLedgerEntry.SETRANGE("Document Type",CustLedgerEntry."Document Type"::Payment);
  CustLedgerEntry.SETRANGE("Customer No.",CustomerNo);

  // Delete the following lines.
  CustLedgerEntry.SETRANGE("Posting Date",FromDate,ToDate);
  IF CustLedgerEntry.FINDSET THEN
  REPEAT
  IF (CustLedgerEntry."Bal. Account Type" = CustLedgerEntry."Bal. Account Type"::"G/L Account") AND
  (CustLedgerEntry."Bal. Account No." <> '')
  THEN BEGIN
  IF IsCashAccount(CustLedgerEntry."Bal. Account No.") THEN
  CreateCashTotals(CustLedgerEntry."Entry No.",VATRegistrationNo);
  END ELSE
  IF ((CustLedgerEntry."Bal. Account No." = '') OR
  (CustLedgerEntry."Bal. Account Type" <> CustLedgerEntry."Bal. Account Type"::"G/L Account"))
  THEN BEGIN
  IF IdentifyCashPaymentsFromGL(CustLedgerEntry) THEN
  CreateCashTotals(CustLedgerEntry."Entry No.",VATRegistrationNo);
  END;
  // End of the deleted lines.

  UNTIL CustLedgerEntry.NEXT = 0;
  // es0020.end
  END;
  ...

  Замени код 2

  ...CustLedgerEntry.SETCURRENTKEY("Document Type","Customer No.","Posting Date","Currency Code");
  CustLedgerEntry.SETRANGE("Document Type",CustLedgerEntry."Document Type"::Payment);
  CustLedgerEntry.SETRANGE("Customer No.",CustomerNo);

  // Add the following lines.
  // we need payments made in future.
  // CustLedgerEntry.SETRANGE("Posting Date",FromDate,ToDate);
  IF CustLedgerEntry.FINDSET THEN
  REPEAT
  DocumentPostingDate := GetPaymentDocumentPostingDate(CustLedgerEntry);
  IF (CheckCashTotalsPossibility(CustLedgerEntry,DocumentPostingDate)) THEN
  CreateCashTotals(CustLedgerEntry."Entry No.",VATRegistrationNo,DocumentPostingDate);
  // End of the added lines.

  UNTIL CustLedgerEntry.NEXT = 0;
  // es0020.end
  END;
  ...
 2. Променяте функцията CreateCashTotals в отчета се 347 декларация (10707) както следва:
  Съществуващ код 1

  ...UNTIL CustLedgerEntry.NEXT = 0;
  // es0020.end
  END;

  // Delete the following line.
  LOCAL PROCEDURE CreateCashTotals@2(CustLedgerEntryNo@1100000 : Integer;VATRegistrationNo@1100001 : Text[20]) : Boolean;

  VAR
  CustLedgerEntry@1100091 : Record 21;
  DtldCustLedgEntry@1100094 : Record 379;
  DtldCustLedgEntry2@1100095 : Record 379;
  ...

  Замени код 1

  ...UNTIL CustLedgerEntry.NEXT = 0;
  // es0020.end
  END;

  // Add the following line.
  LOCAL PROCEDURE CreateCashTotals@2(CustLedgerEntryNo@1100000 : Integer;VATRegistrationNo@1100001 : Text[20];DocumentPostingDate@1170000000 : Date) : Boolean;

  VAR
  CustLedgerEntry@1100091 : Record 21;
  DtldCustLedgEntry@1100094 : Record 379;
  DtldCustLedgEntry2@1100095 : Record 379;
  ...

  Съществуващ код 2

  ...THEN BEGIN
  IF CustLedgerEntry.GET(DtldCustLedgEntry2."Cust. Ledger Entry No.") THEN
  UpdateCustomerCashBuffer(VATRegistrationNo,

  // Delete the following line.
  DATE2DMY(CustLedgerEntry."Posting Date",3),-(DtldCustLedgEntry2."Amount (LCY)"));

  END;
  UNTIL DtldCustLedgEntry2.NEXT = 0;
  END ELSE BEGIN
  ...

  Замени код 2

  ...THEN BEGIN
  IF CustLedgerEntry.GET(DtldCustLedgEntry2."Cust. Ledger Entry No.") THEN
  UpdateCustomerCashBuffer(VATRegistrationNo,

  // Add the following line.
  DATE2DMY(DocumentPostingDate,3),-(DtldCustLedgEntry2."Amount (LCY)"));

  END;
  UNTIL DtldCustLedgEntry2.NEXT = 0;
  END ELSE BEGIN
  ...

  Съществуващ код 3

  ...END ELSE BEGIN
  IF CustLedgerEntry.GET(DtldCustLedgEntry."Applied Cust. Ledger Entry No.") THEN
  UpdateCustomerCashBuffer(VATRegistrationNo,

  // Delete the following line.
  DATE2DMY(CustLedgerEntry."Posting Date",3),DtldCustLedgEntry."Amount (LCY)");

  END;
  UNTIL DtldCustLedgEntry.NEXT = 0;
  // es0020.end
  ...

  Замени код 3

  ...END ELSE BEGIN
  IF CustLedgerEntry.GET(DtldCustLedgEntry."Applied Cust. Ledger Entry No.") THEN
  UpdateCustomerCashBuffer(VATRegistrationNo,

  // Add the following line.
  DATE2DMY(DocumentPostingDate,3),DtldCustLedgEntry."Amount (LCY)");

  END;
  UNTIL DtldCustLedgEntry.NEXT = 0;
  // es0020.end
  ...
 3. Променяте функцията GetPaymentDocumentPostingDate в отчета се 347 декларация (10707) както следва:
  Съществуващ код

  ...IF Vendor."Country/Region Code" = CountryCode THEN
  FromJournal := TRUE;
  END;
  ...

  Замени код

  ...IF Vendor."Country/Region Code" = CountryCode THEN
  FromJournal := TRUE;
  END;

  // Add the following lines.
  LOCAL PROCEDURE GetPaymentDocumentPostingDate@1170000000(CustLedgerEntry@1170000000 : Record 21) PostingDate : Date;
  VAR
  CustLedgerEntryRelated@1170000001 : Record 21;
  BEGIN
  WITH CustLedgerEntry DO BEGIN;
  TESTFIELD("Document Type","Document Type"::Payment);
  PostingDate := "Posting Date";
  END;

  // If payment for Bill then we need get Posting Date of the Document related to the Bill
  WITH CustLedgerEntryRelated DO BEGIN
  SETRANGE("Closed by Entry No.",CustLedgerEntry."Entry No.");
  SETRANGE("Document Type","Document Type"::Bill);
  IF FINDFIRST THEN BEGIN
  RESET;
  SETRANGE("Document No.","Document No.");
  SETFILTER("Document Type",'%1|%2',"Document Type"::Invoice,"Document Type"::"Credit Memo");
  FINDFIRST;
  PostingDate := "Posting Date";
  END
  END;

  EXIT(PostingDate);
  END;

  PROCEDURE CheckCashTotalsPossibility@1170000008(CustLedgerEntry@1170000000 : Record 21;DocumentPostingDate@1170000001 : Date) : Boolean;
  BEGIN
  IF (DocumentPostingDate < FromDate) OR (DocumentPostingDate > ToDate) THEN
  EXIT(FALSE);

  WITH CustLedgerEntry DO
  IF ("Bal. Account Type" = "Bal. Account Type"::"G/L Account") AND ("Bal. Account No." <> '') THEN BEGIN
  IF IsCashAccount("Bal. Account No.") THEN
  EXIT(TRUE);
  END ELSE
  IF ("Bal. Account No." = '') OR ("Bal. Account Type" <> "Bal. Account Type"::"G/L Account") THEN
  IF IdentifyCashPaymentsFromGL(CustLedgerEntry) THEN
  EXIT(TRUE);

  EXIT(FALSE);
  END;
  // End of the added lines.
  ...


Необходими условия:

Трябва да имате един от следните продукти, за да приложите тази спешна корекция:

 • Испанска версия на Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Испанска версия на Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Информация за премахване

Не можете да премахнете тази актуална корекция.

Статус

Microsoft потвърждава, че това е проблем в продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Отнася се за".

Забележка: Това е статия "Бърза публикация", създадени директно от организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията тук се предоставя "както-е" в отговор на появили се проблеми. В резултат на скоростта на предоставянето му материалите могат да съдържат печатни грешки и могат да бъдат коригирани по всяко време без предизвестие. Вижте Условияза други съображения.

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×