Регулаторна информация за HoloLens

Работете навсякъде от всяко устройство с Microsoft 365

Надстройте до Microsoft 365, за да работите навсякъде с най-новите функции и актуализации.

Надстройване сега

Бележка

Някои продукти може да не са налични във вашата страна или регион.

За допълнителна информация вижте Документи за околната среда и безопасност на продукта.

Това устройство не е предназначено за използване в машини, медицински или индустриални приложения. Всякакви промени, които не са изрично одобрени от Microsoft, могат да доведат до анулиране правото на потребителя да използва това устройство. Този продукт е предназначен за употреба със сертифицирано от NRTL (с UL, CSA, ETL и т.н.), и/или съвместимо с IEC/EN 60950-1 или IEC/EN 62368-1 (с марка CE) оборудване за информационни технологии. Не се включват части, изискващи обслужване. Това устройство се класифицира като търговски продукт за работа при +50ºF (10ºС) до 80ºF (+27ºC).

Това оборудване е подходящо за използване в Клас I, Раздел 2 Групи А, B, C и D, когато са маркирани или само в безопасни местоположения. 
9VDC 2A, 5VDC 3A
+10C < Ta < +35C
Groups A,B,C,D
Обърнете внимание, че батерията не е сменяема.  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ – НЕ ЗАРЕЖДАЙТЕ ИЛИ НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЖАКА ЗА СЛУШАЛКИ, ДОКАТО СТЕ В ОПАСНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

Изхвърляне на стари батерии и електрическо и електронно оборудване

Image showing the logo that appears on items that cannot be thrown in the trash. 

Този символ върху продукта, батериите му или опаковката му означава, че този продукт и всякакви батерии, съдържащи се в него, не трябва да бъдат изхвърляни с домашните отпадъци. Ваша отговорност е да ги предадете в съответен пункт за рециклиране на батерии и електрическо и електронно оборудване. Разделното изхвърляне и рециклиране помага за пестенето на природни ресурси и предотвратява потенциални негативни последствия за човешкото здраве и среда, породени от възможното наличие на опасни субстанции в батериите и електрическите и електронни уреди. За повече информация къде да изхвърляте батерии и електрически и електронни отпадъци, свържете се с градските или общински служби, жилищната фирма за извозване на отпадъци или магазина, където сте закупили този продукт. Свържете се с eRecycle@microsoft.com за допълнителна информация относно изхвърлянето на батерии и електрически или електронни уреди. Продукти, които се зареждат, съдържат литиево-йонна батерия.

Нормативна уредба за радио и телевизионни смущения

Хардуерните устройства на Microsoft може да излъчват енергия на радиочестоти (RF). Ако не е инсталирано и използвано в стриктно съответствие с инструкциите в печатната документация и/или с указанията на екрана, устройството може да причини смущения на други устройства за радиосъобщения (например AM/FM радиостанции, телевизори, бебефони, безжични телефони и др.). Въпреки това няма гаранция, че конкретна инсталация няма да доведе до RF смущения. За да разберете дали вашето хардуерно устройство причинява смущения на други устройства за радиокомуникация, изключете устройството и го изключете от външни източници на захранване. Ако смущенията спрат, вероятно са били причинени от устройството. Ако това хардуерно устройство причинява смущения, опитайте следните мерки, за да коригирате това:

  • Преместете антената на другото устройство за радиосъобщения (например AM/FM радиостанции, телевизори, бебефони, безжични телефони и т.н.), докато смущението се прекрати.

  • Преместете хардуерното устройство по-далеч от радиото или телевизора, или го преместете от другата страна на радиото или телевизора.

  • Включете устройството в различен електрически контакт, така че хардуерното устройство и радиото или телевизора да са включени в отделни вериги, контролирани от отделни бушони или шалтери.

  • Ако е необходимо, попитайте доставчика на устройството или опитен радиотелевизионен техник за други предложения. За повече информация относно проблеми със смущения, посетете уеб сайта на FCC на: http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/interference.html. Можете също така да се свържете с FCC на телефон 1-888-CALL FCC и да поискате повече информация за радиосмущенията.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Модел: 1688   FCC ID: C3K1688   IC: 3048A-1688
Модел: 1855   FCC ID: C3K1855   IC: 3048A-1855

Излагане на радиочестотна (RF) енергия

Модел: 1688, 1855
Това устройство съдържа радиопредаватели и е проектирано, произведено и тествано, за да отговаря на изискванията за излагане на RF на Федералната комисия за комуникации (FCC), Иновации, наука и икономическо развитие на Канада (ISED), и Европейските насоки за излагане на RF излъчване и специфичен коефициент на поглъщане.

За да се гарантира, че вашето излагане на RF енергията, генерирана от Wi-Fi и Bluetooth радиостанции, не надвишава ограниченията за експозиция, зададени от тези насоки, ориентирайте устройството съгласно инструкциите, дадени в отпечатаната документация.
 

Допълнителна информация относно RF безопасността можете да намерите на връзките по-долу:
Уеб сайт на FCC на https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0
Уеб сайт на ISED http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html

SAR информация за продукта е налична на sar.microsoft.com

Модел 1688, 1855: Това устройство работи в честотния диапазон 5150 – 5250 МХц и е само за употреба на закрито, за да се намали възможността за опасни смущения на мобилни сателитни системи на съвпадащи честоти.

A regulatory label

Отговаря на 21 ОРР 1040,10 и 1040,11, с изключение на съответствие с IEC 60825-1 Ed. 3., както е описано в документа Laser Notice № 56 от 8 май 2019 г.

За клиенти в САЩ и Канада

Декларация за съответствие на доставчика

Модел: 1688, 1855
Отговорна страна: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA.
Имейл: regcomp@microsoft.com

Това цифрово устройство от Клас В е в съответствие с част 15 от правилника на Федералната комисия за комуникации (FCC) на САЩ и с RSS стандартите за освобождаване от лиценз на Иновации, наука и икономическо развитие на Канада (ISED). Работата се подчинява на следните две условия: (1) Това устройство не трябва да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всички получавани смущения, включително такива, които могат да предизвикат нежелано функциониране.

Всякакви промени по това устройство, които не са изрично одобрени от Microsoft, могат да доведат до анулиране правото на потребителя да използва това устройство.

За клиенти в ЕИП, Обединеното кралство и Швейцария

Радиочестотните ленти на работа за модел 1855 и свързаната максимална номинална предавателна мощност и допуски са както следва:
WLAN 2400-2483,5 МХц, 18,30 dBm EIRP +/-1dB
WLAN 5,15-5,25 ГХц, 21,20 dBm EIRP +/-1 dB
WLAN 525-535 ГХц, 18,50 dBm EIRP +/-1 dB
WLAN 5,47-5,725 ГХц, 18,60 dBm EIRP +/-1 dB
WLAN 5,725-5,85 ГХц, 12,7 dBm EIRP +/-1 dB
Bluetooth 2400-2483,5 МХц, 14,9 dBm EIRP +/-2 dB

Фирма: Microsoft Ireland Operations Limited
Адрес: One Microsoft Place, South County Business Park, Dublin D18 P521
Страна: Ирландия
Телефон: +353 1 295 3826
Факс: +353 1 706 4110

CE маркировка
5,15 – 5,35 ГХц само за използване на закрито.

Опростена Декларация за съответствие за ЕС

С настоящото Microsoft Corporation декларира, че този продукт е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Пълният текст на Декларацията за съответствие за ЕС е достъпен на следния интернет адрес: aka.ms/eucompliancedoc

Пълната Декларация за съответствие съдържа и друга информация, например за софтуер и аксесоари, които могат да повлияят на радиосъответствието с горепосочената директива.

Енергопотребление на ЕС

Модел 1688: Това устройство е в съответствие с Регламент (ЕО) No 1275/2008 на Комисията от 17 декември 2008 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране за режим на готовност и в изключено състояние, както и в мрежови режим на готовност, потреблението на електрическа енергия на електрическото и електронното домакинство и офис оборудване.

Първа година на производство 2016
Потребление в изключено състояние (ватове) 0,28
Ефективност на захранващото устройство 80,8 %

За да поставите HoloLens в режим на най-ниско потребление (режим "Изключено"), използвайте един от следните методи:

  • Кажете "Hey Cortana", за да изведете цифровия помощник и да поискате изключване на устройството.

  • Натиснете и задръжте бутона за захранването натиснат в продължение на 4 секунди, след което го освободете.

За клиенти в Сингапур

Complies-IMDA-DA107473

За клиенти в Индия

Този продукт напълно отговаря на всички съответни глобални разпоредби, включително RoHS директива 2011/65/EU на ЕС по отношение на ограничени приложения на олово, кадмий, живак, шествалентен хром, полибромирани дифенилетери (PBDE) и полибромирани бифенили (PBB).

За клиенти в Китай

型号: 1855

产品中有害物质的名称及含量

部件名称

有害物质

六价铬

多溴联苯

多溴二苯醚

(Pb)

(Hg)

(Cd)

(Cr (VI))

(PBB)

(PBDE)

外壳

O

O

O

O

O

O

螺丝、铆钉及其它固件

X

O

O

O

O

O

电路板组件

X

O

O

O

O

O

显示模组

X

O

O

O

O

O

扬声器

O

O

O

O

O

O

电池电芯

O

O

O

O

O

O

摄像头模组

X

O

O

O

O

O

电源及电源线

X

O

O

O

O

O

配件

X

O

O

O

O

O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 。

O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572
规定的限量要求以下。
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T
26572 规定的限量要求。

注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

За клиенти в Япония

本製品の使用は、周波数 5.15 ~ 5.35 GHz での許諾された操作に対する有害な干渉を防ぐために、屋内のみに制限されています。W52/53 は屋内使用専用です。ただし、5.2 Ghz 帯域の高出力データ通信システムの基地局または陸上移動中継局への接続は除きます。

問い合わせ先情報:    Microsoft Corporation,
 One Microsoft Way,
 Redmond, WA 98052, САЩ.
米国:               (800) 426 9400
カナダ:               (800) 933 4750

За клиенти в Корея

해당무선기기는 운용중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스에는 사용할 수 없습니다. 이 기기는이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기 로서 주로 가정에서 사용하는 것을목적으로 하며, 모든 지역에서사용할수있습니다.

За клиенти в Тайван

Arrows_in_square

廢電池請回收

低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使 用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功。 第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發 現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使。
前項合法通信,指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信 或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

商品名稱: Microsoft HoloLens 2 穿載式電腦
製造號碼: 1855
商品型號: 1855
額定電壓: 5VDC
總額定消耗電功率或額定輸入電流: 2A/3A
生產地: 中國
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、
加大功率或變更原設計之特性及功能。第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法
通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電
信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機
設備之干擾。
製造商 :Microsoft Corporation
進口商 :台灣微軟股份有限公司
地址 :11065台北市忠孝東路五段68號18樓
客服專線 :0800-00-88-33; (02)2999-8833

限用物質含有情況標示聲明

設備名稱:穿戴式電腦,型號(型式):1855

 

 

 

單元Устройство

限用物質及其化學符號

鉛Олово

(Pb)

汞Живак

(Hg)

鎘Кадмий

(Cd)

六價鉻Шествалентен хром

(Cr+6)

多溴聯苯Полибромирани бифенили

(PBB)

多溴二苯醚Полибромирани дифенил етери (PBDE)

外殼

螺絲、鉚釘及其它固件

顯示模組

鏡頭模組

電路板組件

揚聲器

電池電芯

電源供應器與電源線

配件

備考1.〝超出0,1 wt %〞及〝超出0,01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。

Етикети на регулаторно устройство

Модел 1855:

Регулаторният етикет на устройството е под подложката за вежди. Той може да бъде отварян за преглеждане като се отстрани подложката за вежди.

Microsoft Corporation Redmond WA 98052-6399 USA Microsoft Ireland Dublin D18 P521 IRL
Произведено в Китай Model: 1855 FCC ID: C3K1855 IC: 3048A-1855 CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
CMIIT ID: 2019AJ4176 Microsoft HoloLens 2 穿戴式電腦 使用過度恐傷視力 製造號碼: 1855
型號: 1855 輸入: 9 V ⎓ 2 A, 5 V ⎓ 3 A 生產地: 中國 型号: 1855 输入: 9 V ⎓ 2 A, 5 V ⎓ 3 A

A regulatory label

Модел 1688:
Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA
Microsoft Ireland Sandyford, Ind Est, Dublin D18 KX32 IRL
Произведено в Китай Model: 1688
FCC ID: C3K1688 отговаря на
21 ОРР 1040,10 и 1040,11, с изключение на
за отклоненията съгласно Laser
Notice № 50 от 24 юни 2007 г.

A regulatory label

A regulatory label

A regulatory label

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×