Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

PROGRAM MICROSOFT TEAMS (zdarma) INSIDER

Publikováno: 5. dubna 2022

POKUD ŽIJETE VE SPOJENÝCH STÁTECH, ODDÍL 15 OBSAHUJE ZÁVAZNOU ARBITRÁŽNÍ DOLOŽKU A ZŘEKNUTÍ SE SKUPINOVÉ ŽALOBY. MÁ VLIV NA VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE ŘEŠENÍ JAKÉHOKOLI SPORU S MICROSOFTEM. PŘEČTĚTE SI HO.

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ

Děkujeme, že jste se zúčastnili programu Microsoft Teams (zdarma) Insider ("Program"). Tento Program umožňuje uživatelům Microsoft Teams přistupovat k předběžným verzím určitých technologií a používat je pro účely poskytování zpětné vazby společnosti Microsoft. Některé předběžné verze technologií nemusí být dostupné na vašem území nebo na všech platformách.

Před registrací si pečlivě projděte všechny podmínky programu, které mezi vámi a společností Microsoft Corporation vytvářejí právní smlouvu.

Přijetí podmínek. Registrací k účasti v programu zároveň stvrzujete, že jste dosáhli „hranice plnoletosti“ v místě, kde žijete, a souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami této Smlouvy. Tento souhlas je nutnou podmínkou účasti v Programu.

 1. Účast v programu. Dobrovolně se zapojujete do programu s vědomím, že jeho účelem je zpřístupnit vám experimentální software, software ve verzi Preview či beta nebo jiný dosud nevydaný software (dále jen „Software“), který můžete používat a poskytovat k němu zpětnou vazbu. Získáte přístup k softwaru, včetně související dokumentace, materiálů, aktualizací, dodatky a vylepšení („Služby“), abyste společnosti Microsoft mohli poskytovat užitečné informace o svých zkušenostech se Softwarem a Službami Programu.

  • Jste srozuměni s tím, že při používání experimentálních a předběžných verzí softwaru může občas dojít k selhání systému nebo ztrátě dat. Účastí berete na vědomí, že za časté zálohování dat a jejich obnovení v případě ztráty dat zodpovídáte vy.

  • Vaše účast v programu je dobrovolná a bezplatná, nenáleží vám za ni žádná odměna. Účastí nevzniká mezi vámi a společností Microsoft právní partnerství, vztah zastoupení ani pracovní poměr.

  • Vaše účast v programu nezavazuje společnost Microsoft k tomu, aby vám poskytovala Služby Programu.

  • Souhlasíte s tím, že u žádné předběžné verze softwaru nebudete provádět dekompilaci, zpětnou analýzu, převod ze zdrojového kódu, dešifrování ani se jinak pokoušet odvodit její zdrojový kód, s výjimkou situací (a pouze v jejich rozsahu), v nichž jsou aktivity ve výše uvedeném omezení (a) povoleny platnými právními předpisy; (b) povoleny licenčními podmínkami upravujícími používání opensourcových součástí, které mohou být součástí softwaru; nebo (c) nutné k ladění změn v kterýchkoli knihovnách licencovaných na základě licence GNU LGPL (Lesser General Public License), které jsou v softwaru zahrnuty a propojeny s ním.

 2. Program. Program se může výrazně lišit od komerčně vydaných verzí. Vzhledem k tomu, že předběžná verze softwaru může obsahovat další chyby nebo nepřesností, měli byste před její instalací vždy zálohovat zařízení.

  • Předběžné a experimentální verze softwaru a služeb. Program může mít ve srovnání s komerčně poskytovanými službami a softwarem zcela nezahrnuté, omezené nebo odlišné standardy zabezpečení, ochrany osobních údajů, přístupnosti, dostupnosti a spolehlivosti. Kdykoli a bez předchozího upozornění můžeme Program změnit nebo ukončit.

  • Obnovení. K obnovení funkčnosti může být nutné přeinstalovat aplikace, operační systém nebo znovu aktualizovat zařízení. V některých případech nemusí být návrat k předchozí verzi softwaru možný.

  • Automatické aktualizace. Souhlasíte s tím, že můžeme automaticky stahovat aktualizace předběžných verzí technologií a že pro vás může vzniknout nutnost aktualizovat předběžné verze technologií tak, aby bylo možné pokračovat v Programu. Souhlasíte s tím, že takové aktualizace přijmete v souladu s těmito podmínkami, pokud aktualizace nedoprovází jiné podmínky. Pokud nesouhlasíte, ukončete používání a odinstalujte předběžné verze technologií.

  • Podpora. K Programu může být poskytována omezená nebo žádná podpora.

  • Poplatky za přenos dat a přístup k internetu. Některé služby programu WIP mohou vyžadovat, aby vaše zařízení mělo přístup k internetu. Přístup k internetu a jeho používání (včetně poplatků) mohou podléhat podmínkám smlouvy s vaším mobilním operátorem nebo poskytovatelem internetu. Vždy nesete zodpovědnost za (i) porozumění podmínkám plánů a smluv, které uzavíráte, a jejich dodržování a (ii) za případné problémy vzniklé v souvislosti s používáním sítí – včetně veřejných a otevřených sítí – nebo s přístupem k nim.

 3. Zpětná vazba. Program vám poskytujeme, abyste nám mohli sdělit podrobné připomínky k tomu, co se vám líbí a nelíbí a jaké změny byste v těchto službách uvítali. Když nám zasíláte své připomínky, návrhy a další zpětnou vazbu k programu („zpětná vazba“), udělujete tím společnosti Microsoft a jejím partnerům právo využívat zpětnou vazbu jakýmkoli způsobem a k jakémukoli účelu.

  • Berete na vědomí, že společnost Microsoft bude shromažďovat, používat, uchovávat, zpracovávat a analyzovat diagnostická a technická data, chybové zprávy, výpisy stavy systému, údaje o používání a další související data z vašich zařízení, v nichž běží software v rámci tohoto Programu, a to s cílem vylepšovat své produkty a služby. Pokud jsou povoleny služby zjišťování polohy, mohou být shromažďovány také údaje o zeměpisné poloze vašeho zařízení v reálném čase a vyhledávací dotazy týkající se polohy.

  • Rovněž berete na vědomí, že zpětnou vazbu od vás mohou zobrazit ostatní účastníci programu.

 4. Shromažďování dat. Program může automaticky shromažďovat data a poskytovat je společnosti Microsoft. Tato data mohou obsahovat i vaše osobní údaje. Některá data shromážděná v souvislosti s programem můžeme rovněž sdílet s třetími stranami. Prohlášení společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů a tento odstavec se vztahuje na data shromažďovaná, použitá a sdílená v souvislosti s Programem.

 5. Komunikace s vámi. Společnost Microsoft může používat vaše kontaktní údaje k tomu, aby (i) s vámi komunikovala o tom, jak Program používáte a (ii) poskytovala vám další informace o Programu i dalších svých produktech a službách. Tato komunikace může probíhat prostřednictvím e-mailu, zpráv SMS, rychlých zpráv, webového chatu, telefonu, v uživatelském rozhraní nebo jinými prostředky a může obsahovat nabídky. Vždy se můžete rozhodnout, zda chcete propagační e-maily, SMS zprávy, telefonní hovory a poštu od společnosti Microsoft dostávat.

 6. Nepřevoditelnost. Software ani související dokumentaci a materiály, které od společnosti Microsoft v rámci vaší účasti v programu obdržíte, nesmíte předávat dále ani je sdílet, pokud se se společností Microsoft nedohodnete jinak, pokud nezískáte její svolení nebo pokud to není povoleno zákonem v místě, kde žijete (nebo kde se nachází hlavní sídlo vašeho podnikání), i přesto, že to tato smlouva zakazuje.

 7. Odhlášení z programu. Pokud změníte názor, můžete se z účasti v Programu kdykoli dobrovolně odhlásit prostřednictvím nastavení aplikace Microsoft Teams.

 8. Ukončení. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo kdykoli ukončit váš přístup k Programu nebo kterékoli z jeho částí, a to bez upozornění a z jakéhokoli důvodu. Ukončením používání Programu či přístupu k němu nebo ukončením této Smlouvy ztrácíte právo vlastnit a používat veškeré části Programu a musíte odstranit veškeré kopie softwaru, obsahu a dalších materiálů poskytnutých v rámci Programu. I po ukončení této Smlouvy přetrvává platnost oddílů 8, 9, 10, 11, 12 a 14..

 9. Další podmínky. Vaše používání předběžných verzí technologií podléhá také Smlouvě o poskytování služeb společnosti Microsoft, která obsahuje Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. V případě rozporu mezi Smlouvou o poskytování služeb společnosti Microsoft (včetně Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů) a těmito podmínkami, mají během doby trvání Programu přednost tyto podmínky. Použití poslední obecně dostupné Microsoft Teams (zdarma) podléhá smlouvě o Microsoft službách.

 10. Vyhrazení práv. Společnost Microsoft může disponovat patenty, patentovými přihláškami, ochrannými známkami, autorskými právy nebo jinými právy k duševnímu vlastnictví, jež se týkají problematiky zahrnuté v Programu. Poskytnutí Programu vás žádným způsobem neopravňuje ani vám neuděluje licenci k těmto patentům, ochranným známkám, autorským právům ani jinému duševnímu vlastnictví s výjimkou těch, které jsou případně výslovně uvedeny v písemných licenčních smlouvách společnosti Microsoft. Společnost Microsoft si vyhrazuje veškerá práva, která v této smlouvě nejsou výslovně udělena. Tato smlouva neuděluje žádná další práva, ať už odvozeně, nepřímo, nebo jinak.

 11. Záruka. Společnost Microsoft ani její partneři, prodejci, distributoři, dodavatelé a partneři neposkytují v souvislosti se softwarem nebo s vaší účastí v Programu žádné záruky, ať už výslovné nebo předpokládané, garance ani podmínky. Berete na vědomí, že Program používáte na vaše vlastní nebezpečí a že Program poskytujeme „jak stojí a leží“, „se všemi chybami“ a „dle dispozice“. Nesete celé riziko používání Programu. V rozsahu, jaký dovolují místní zákony, vylučujeme veškeré předpokládané záruky, včetně záruk vztahujících se k obchodovatelnosti, uspokojivé kvalitě, vhodnosti k určitému účelu, odbornému úsilí a neporušení práva. Místní zákony vám mohou zaručovat určitá práva. Nic v této smlouvě neobsahuje záměr tato práva ovlivnit, jsou-li platná.

 12. Odškodnění. Pokud máte jakýkoli nárok na odškodnění související s Programem, souhlasíte s tím, že jediným nápravným prostředkem je náhrada – vyplacená společností Microsoft nebo některým partnerem, prodejcem, distributorem, poskytovatelem aplikací či služeb třetí strany, afilací nebo dodavatelem – přímých škod do výše částky, kterou jste za Program zaplatili (nebo do 10 amerických dolarů, pokud jste Program získali zdarma). Nemáte nárok na náhradu žádných dalších škod nebo ztrát, včetně přímých a následných škod, ušlého zisku a zvláštních, nepřímých, náhodných nebo trestních škod. Tato omezení a vyloučení platí i v případě, že tento nápravný prostředek plně nekompenzuje ztráty, selhává ve svém základním účelu nebo pokud jsme o možnosti vzniku škod věděli nebo měli vědět. Tato omezení a výjimky platí v maximálním možném rozsahu, jaký umožňuje zákon, a týkají se všeho, včetně jakýchkoli nároků vyplývajících z Programu nebo z vaší účasti v Programu.

 13. Aktualizace smlouvy. Tuto smlouvu můžeme příležitostně změnit. Oznámení o této změně zveřejníme na webu podpory Programu. Pokud budete v používání Programu pokračovat i po datu, kdy změna vstoupí v platnost, vyjádříte tím souhlas se změněnými podmínkami. Jestliže se změnami nesouhlasíte, musíte ukončit používání Programu. Doporučujeme navštívit webovou stránku Programu alespoň jednou za 30 dní a přečíst si na ní případná oznámení o změnách.

 14. Rozhodné právo. Veškeré nároky a spory týkající se Programu, včetně softwaru, vaší účasti v programu a této Smlouvy, včetně porušení smluvních nároků a nároků vyplývajících ze zákonů na ochranu spotřebitele, zákonů o spravedlivé hospodářské soutěži, o předpokládané záruce, proti neoprávněnému obohacení nebo jiným deliktům, se bez ohledu na případný konflikt zákonných norem řídí zákony státu nebo země, kde žijete (nebo kde se nachází hlavní sídlo vašeho podnikání). Ve Spojených státech amerických upravuje veškerá ustanovení týkající se rozhodčího řízení zákon Federal Arbitration Act (FAA).

 15. Spory. Závazné ustanovení o rozhodčím řízení a zřeknutí se hromadné žaloby platné v případě, že žijete v USA (nebo se zde nachází hlavní místo podnikání vaší firmy). Doufáme, že ke sporu mezi námi nedojde, ale pokud se tak stane, obě strany souhlasí s tím, že se nejprve během 60 dní pokusí jej vyřešit neformálně. Jestliže se to nepodaří, souhlasí obě smluvní strany se závazným individuálním rozhodčím řízením u asociace American Arbitration Association (AAA) podle zákona Federal Arbitration Act a s tím, že spor nebude předán soudu k řešení soudcem nebo porotou. Namísto toho jej povede neutrální rozhodce, jehož rozhodnutí bude konečné, s výjimkou omezeného práva na přezkum daného zákonem FAA. Hromadné žaloby, hromadná rozhodčí řízení, žaloby podávané soukromým právním zástupcem jménem státu ani žádné jiné řízení, ve kterém některá ze stran jedná v zastoupení, nejsou povoleny. Povoleno není ani slučování jednotlivých řízení bez souhlasu všech stran. Zájmena „my“, „náš“ a jejich tvary označují společnost Microsoft a její afilace a partnery.

  1. Zahrnuté spory – vše kromě duševního vlastnictví. Pojem „spor“ chápeme v nejširším možném významu. Zahrnuje veškeré stížnosti nebo rozepře mezi smluvními stranami týkající se této Smlouvy, softwaru, veškerých reklamních, marketingových nebo komunikačních aktivit, nabízených nebo prodávaných služeb nebo vaší účasti v Programu, a to podle jakékoliv právní teorie včetně smluv, záruk, deliktů, statutů nebo nařízení, s výjimkou sporů týkajících se vymáhání nebo platnosti práv k duševnímu vlastnictví, ať už vašich vlastních či poskytovatelů vašich licencí, nebo našich vlastních či poskytovatelů našich licencí.

   1. Nejprve zašlete poštou oznámení o sporu. V případě sporu, který se nepodaří vyřešit se zástupcem služeb zákazníkům, zašlete poštou oznámení sporu na adresu Microsoft Corporation, ATTN: CELA Arbitration, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Uveďte své jméno, adresu a kontaktní údaje, popište problém i řešení, jaké navrhujete. Formulář je k dispozici zde. V případě sporu s vámi budeme postupovat stejně. Pokud spor nebude vyřešen ani po uplynutí 60 dnů, může kterákoli ze smluvních stran zahájit rozhodčí řízení.

   2. Možnost soudu zabývajícího se drobnými nároky. Pokud splňujete požadavky příslušného soudu, můžete nás namísto zaslání oznámení sporu žalovat u soudu zabývajícího se drobnými nároky v místě, kde žijete (nebo kde se nachází hlavní místo vašeho podnikání) nebo v okrese King County, Washington, USA.

  2. Postup rozhodčího řízení. Asociace AAA povede všechna rozhodčí řízení podle svých pravidel pro rozhodčí řízení v obchodních sporech (případně, jste-li soukromá osoba a používáte Služby Programu, včetně jakéhokoli softwaru, pro osobní či domácí účely nebo vede-li se spor o částku do 75 000 dolarů, bez ohledu na to, zda jste soukromá osoba a jak služby či software používáte, podle svých pravidel pro rozhodčí řízení ve spotřebitelských sporech). Další informace získáte na adrese adr.org nebo na telefonním čísle +1 800 778 7879. Chcete-li zahájit rozhodčí řízení, odešlete zde dostupný formulář na adresu asociace AAA a zašlete nám kopii. Ve sporu o částku do 25 000 dolarů budou jednání probíhat po telefonu, pokud rozhodce nenajde dobrý důvod vést je osobně. Případná osobní jednání se uskuteční v místě, kde žijete (nebo v hlavním sídle vašeho podnikání), nebo v okrese King County ve státě Washington, USA. Volba je na vás. Rozhodce může vám osobně přiznat stejnou náhradu škody jako soud. Rozhodce může přiznat nárok v rámci určovací nebo soudní žaloby pouze vám osobně, k uspokojení vašich individuálních nároků. Podle pravidel asociace AAA rozhoduje rozhodce ve své vlastní jurisdikci, včetně rozhodnutí o možnosti rozhodčího řízení u jakéhokoli nároku. Soud má však výlučné oprávnění k prosazení zákazu hromadného rozhodčího řízení nebo jednání v zastoupení.

  3. Poplatky a platby v rozhodčím řízení.

   1. Spory o částku do 75 000 dolarů. Neprodleně vám uhradíme poplatky za podání sporu a zaplatíme poplatky a výdaje náležející asociaci AAA a rozhodci. Pokud odmítnete naši poslední písemnou nabídku na vyrovnání učiněnou před jmenováním rozhodce, spor projde všemi fázemi až k rozhodnutí rozhodce (tzv. „náhrada“) a rozhodce vám přizná náhradu vyšší než tato poslední písemná nabídka, zavazujeme se: (1) zaplatit vám náhradu nebo 1 000 dolarů, podle toho, která z částek je vyšší; (2) uhradit vám v přiměřené výši případně vynaložené poplatky za právní zastupování; a (3) uhradit veškeré výdaje (včetně poplatků a nákladů na znalce vystupující jako svědkové), které váš právní zástupce rozumně vynaložil při šetření, přípravě a obhajování vašeho nároku v rozhodčím řízení.

   2. Spory o částky vyšší než 75 000 dolarů. Uhrazení poplatků za podání sporů a odměny za práci asociace AAA a rozhodce se bude řídit pravidly asociace AAA.

  4. Nutnost vznést nárok do jednoho roku. Jakýkoli nárok nebo spor (s výjimkou sporů o duševní vlastnictví – viz oddíl 14.1) musí daná smluvní strana u soudu zabývajícího se drobnými nároky nebo u rozhodce podat do jednoho roku od okamžiku, kdy je podání možné. V opačném případě bude nárok trvale promlčen.

  5. Odmítnutí budoucích změn rozhodčího řízení. Můžete odmítnout všechny změny, které provedeme v oddílu 14 (s výjimkou změn adres), a to zasláním oznámení pomocí poštovního úřadu U.S. Mail do 30 dnů od změny na adresu v oddílu 14.1. Pokud k tomu dojde, použije se nejnovější verze oddílu 14 před změnou, kterou jste odmítli.

  6. Oddělitelnost. Pokud je některá část oddílu 15 (Spory. Závazné ustanovení o rozhodčím řízení a zřeknutí se hromadné žaloby) shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, zůstane zbývající část v platnosti (s náhradou přiznanou rozhodčím řízením před zahájením soudního řízení), s výjimkou, že pokud by zjištění částečné nezákonnosti nebo nevymahatelnosti umožnilo hromadné rozhodčí řízení nebo rozhodčí řízení v zastoupení, bude oddíl 15 nevymahatelný v celém rozsahu.

  7. Rozpor s pravidly asociace AAA. V rozsahu, ve kterém je tato smlouva v rozporu s pravidly asociace AAA pro rozhodčí řízení v obchodních nebo spotřebitelských sporech, má přednost tato smlouva.

Kontaktujte nás

Pokud potřebujete další pomoc, kontaktujte podporu nebo položte otázku v Komunitě Microsoft Teams.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×