Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

XML-diagram

I Microsoft Excel kan du let importere XML-data (Extensible Markup Language), der er oprettet i andre databaser og programmer, for at knytte XML-elementer fra et XML-skema til regnearksceller, og du kan eksportere reviderede XML-data, så de kan arbejde sammen med andre databaser og programmer. Du kan opfatte disse XML-funktioner som at gøre Office Excel til en XML-datafilgenerator med en velkendt brugergrænseflade.

Denne artikel indeholder

Formålet med at bruge XML i Excel

XML er en teknologi, der er designet til styring og deling af strukturerede data i en læsbar tekstfil. XML følger industristandarderne og kan behandles af forskellige databaser og programmer. Programudviklere kan bruge XML til at oprette deres egen skræddersyede kode og egne datastrukturer og skemaer. Kort sagt gør XML det meget nemmere at definere, overføre, validere og fortolke data på tværs af databaser, programmer og virksomheder.

XML-data og -skemafiler

Excel arbejder primært med to typer XML-filer:

 • XML-datafiler (.xml), der indeholder den skræddersyede kode og de strukturerede data.

 • Skemafiler (.xsd), som indeholder skemakoder, der gennemtvinger regler, f.eks. datatype og validering.

XML-standarden definerer også TE000127433 i form af .xslt-filer, der bruges til at anvende typografier og transformere XML-data til forskellige præsentationsformater. Du kan anvende disse transformationer, før du importerer XML-filer til Excel, og efter du har eksporteret XML-filer fra Excel. Hvis XSLT-filer er sammenkædet med de XML-datafiler, du importerer til Excel, har du ikke mulighed for at vælge, om formateringen skal anvendes eller ej, før dataene føjes til regnearket, men kun når du åbner en XML-fil med kommandoen Åbn i Excel. Vælg filtypen XML-filer (*.xml), før du klikker på knappen Åbn for at få vist XML-filerne i mappen.

Vigtige XML- og Excel-scenarier

Hvis du bruger XML og Excel, kan du styre projektmapper og data på mange måder, der tidligere var umulige eller meget besværlige. Hvis du bruger XML-tilknytninger, kan du nemt tilføje, identificere og udtrække bestemte forretningsdata fra Excel-dokumenter. Det betyder, at en faktura, der indeholder en kundes navn og adresse, eller en rapport, der indeholder økonomiske nøgletal for sidste kvartal, ikke længere blot er statiske dokumenter. Du kan nemt importere disse oplysninger fra databaser og programmer, revidere dem og eksportere dem til samme eller andre databaser og programmer.

I nedenstående afsnit beskrives nøglescenarier, som XML-funktionerne er designet til at kunne håndtere:

 • Du kan udvide funktionaliteten af eksisterende Excel-skabeloner ved at knytte XML-elementer til eksisterende celler. Det gør det lettere at få XML-data ind i og ud af skabelonerne uden at skulle omdesigne dem.

 • Du kan bruge XML-data som input til eksisterende beregningsmodeller ved at knytte XML-elementer til eksisterende regneark.

 • Du kan importere XML-datafiler til en ny projektmappe.

 • Du kan importere XML-data fra en webtjeneste til et Excel-regneark.

 • Du kan eksportere data i tilknyttede celler til XML-datafiler uafhængigt af andre data i projektmappen.

Toppen af siden

Grundlæggende brug af XML-data i Excel

I nedenstående diagram vises, hvordan de forskellige filer og handlinger fungerer sammen, når du bruger XML sammen med Excel. Processen består af fem grundfaser.

Oversigt over, hvordan Excel fungerer sammen med XML-data

Boble 1 Føj en XML-skemafil (.xsd) til en projektmappe

Billedtekst 2 Tilknytning af XML-skemaelementer til individuelle celler eller XML-tabeller

Billedtekst 3 Importere en XML-datafil (.xml) og binde XML-elementerne til tilknyttede celler

Boble 4 Angivelse af data, flytning af tilknyttede celler og udnyttelse af Excel-funktionalitet, samtidig med at XML-struktur og -definitioner bevares

Boble 5 Eksportere reviderede data fra tilknyttede celler til en XML-datafil

Arbejde med XML-tilknytninger

Du kan oprette eller åbne en projektmappe i Excel, vedhæfte en XML-skemafil (.xsd) til projektmappen og derefter bruge opgaveruden XML-kilde til at knytte XML-elementer i skemaet til individuelle celler eller tabeller. Når du har knyttet XML-elementerne til regnearket, kan du importere og eksportere XML-data til og fra de tilknyttede celler.

Når du føjer en XML-skemafil (.xsd) til projektmappen, oprettes en XML-tilknytning. Generelt set bruges XML-tilknytninger til at oprette tilknyttede celler og styre relationen mellem tilknyttede celler og individuelle elementer i XML-skemaet. Disse XML-tilknytninger bruges også til at binde indholdet af tilknyttede celler til elementer i skemaet, når du importerer eller eksporterer XML-datafiler (.xml).

Du kan oprette to slags tilknyttede celler: Enkelttilknyttede celler og celler, der gentages (vises som XML-tabeller). Du kan gøre designet af regnearket mere fleksibelt ved at trække de tilknyttede celler til et vilkårligt sted i regnearket og i en vilkårlig rækkefølge   – der endda kan være forskellig fra XML-skemaet. Du kan også vælge, hvilke elementer der skal tilknyttes.

Du skal kende følgende hovedregler om XML-tilknytninger:

 • En projektmappe kan indeholde en eller flere XML-tilknytninger.

 • Du kan kun knytte ét element til én placering i en projektmappe ad gangen.

 • Hver XML-tilknytning er en uafhængig enhed, selvom flere XML-tilknytninger i samme projektmappe refererer til samme skema.

 • En XML-tilknytning kan kun indeholde ét rodelement. Hvis du tilføjer et skema, der definerer mere end ét rodelement, bliver du bedt om at vælge det rodelement, der skal bruges i den nye XML-tilknytning.

Bruge opgaveruden XML-kilde

Du skal bruge opgaveruden XML-kilde til at styre XML-tilknytninger. For at åbne den skal du klikke på Kilde i gruppen XML under fanen Udvikler. I nedenstående diagram vises hovedfunktionerne i denne opgaverude.

Opgaveruden XML-kilde

1.  Angiver XML-tilknytninger, som blev tilføjet til projektmappen

2.  Viser en hierarkisk liste over XML-elementer i den aktuelt angivne XML-tilknytning

3.  Angiver indstillinger for arbejdet i opgaveruden XML-kilde og med XML-data, f.eks. visning af eksempeldata og styring af overskrifter

4.  Åbner dialogboksen XML-tilknytninger, hvor du kan tilføje, slette eller omdøbe XML-tilknytninger

5.  Kontrollerer, om du kan eksportere XML-data via den aktuelle XML-tilknytning

Toppen af siden

Elementtyper og deres ikoner

I nedenstående tabel vises en oversigt over hver type XML-element, som Excel kan håndtere, sammen med det ikon, der bruges til at repræsentere hver type element.

Elementtype

Ikon

Overordnet element

Knapflade

Påkrævet overordnet element

Knapflade

Gentaget overordnet element

Ikonbillede

Påkrævet gentaget overordnet element

Ikonbillede

Underordnet element

Knapflade

Påkrævet underordnet element

Ikonbillede

Gentaget underordnet element

Ikonbillede

Påkrævet gentaget underordnet element

Ikonbillede

Attribut 2

Ikonbillede

Påkrævet attribut

Ikonbillede

Simpelt indhold i en kompleks struktur

Ikonbillede

Påkrævet simpelt indhold i en kompleks struktur

Knapflade

Toppen af siden

Arbejde med enkelttilknyttede celler

En enkelttilknyttet celle er en celle, der er knyttet til et XML-element, der ikke gentages. Du kan oprette en enkelttilknyttet celle ved at trække et ikke-gentaget XML-element fra opgaveruden XML-kilde til en enkelt celle i regnearket.

Når du trækker et ikke-gentaget XML-element til regnearket, kan du bruge et i-mærke til at medtage XML-elementets navn som overskrift over eller lige til venstre for den enkelttilknyttede celle, eller du kan bruge en eksisterende celleværdi som overskrift.

Du kan også bruge en formel i en enkelttilknyttet celle, hvis cellen er knyttet til et XML-element med en XSD-datatype (XML Schema Definition), som Excel fortolker som et tal, en dato eller et klokkeslæt.

Toppen af siden

Arbejde med celler, der gentages i XML-tabeller

XML-tabeller har udseende og funktionalitet i stil med Excel-tabeller. En XML-tabel er en Excel-tabel, der er knyttet til et eller flere XML-elementer, der er gentaget. Hver kolonne i XML-tabellen repræsenterer et XML-element.

Der oprettes en XML-tabel, når du:

 • Bruger kommandoen Importer (i gruppen XML under fanen Udvikler) til at importere en XML-datafil.

 • Brug kommandoen Åbn fra Excel til at åbne en XML-datafil – og vælg derefter Som EN XML-tabel i dialogboksen Åbn XML .

 • Bruger kommandoen Fra XML-dataimport (fra kommandoknappen Fra andre kilder i gruppen Hent eksterne data under fanen Data) til at importere en XML-datafil  – og derefter vælger XML-tabel i eksisterende regneark eller Nyt regneark i dialogboksen Importer data.

 • Trækker et eller flere elementer, der gentages, fra opgaveruden XML-kilde til et regneark.

Når du opretter en XML-tabel, bruges XML-elementnavnene automatisk som kolonneoverskrifter. Du kan ændre dem til de ønskede kolonneoverskrifter. De oprindelige XML-elementnavne bruges dog altid, når du eksporterer data fra tilknyttede celler.

To af indstillingerne under knappen Indstillinger i opgaveruden XML-kilde er praktiske, når du arbejder med XML-tabeller:

 • Flet automatisk elementer, der tilknyttes     Når denne indstilling er valgt, oprettes én XML-tabel ud fra flere felter, når de slippes i regnearket. Denne indstilling virker, når felterne slippes ved siden af hinanden i den samme række. Når denne indstilling ikke er valgt, viser hvert element som en særskilt XML-tabel.

 • Dataene har overskrifter     Når denne indstilling er valgt, bruges eksisterende overskriftsdata som kolonneoverskrifter for gentagne elementer, du knytter til regnearket. Hvis denne indstilling ikke er valgt, bruges XML-elementnavnene som kolonneoverskrifter.

Med XML-tabeller kan du nemt importere, eksportere, sortere, filtrere og udskrive data på basis af en XML-datakilde. XML-tabeller har dog visse begrænsninger for deres arrangement i regnearket.

 • XML-tabeller er rækkebaseret, og de har en fast placering fra overskriftsrækken og ned. Du kan ikke tilføje nye elementer over eksisterende rækker.

 • Du kan ikke transponere en XML-tabel, så nye elementer tilføjes i højre side.

Du kan bruge formler i kolonner, der er knyttet til XML-elementer med XSD-datatypen (XML Schema Definition), som Excel fortolker som et tal, en dato eller et klokkeslæt. Ligesom i Excel-tabeller udfyldes formler i XML-tabeller ned igennem kolonnen, når der tilføjes nye rækker i tabellen.

Sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med XML-tilknytninger

En XML-tilknytning og dens datakildeoplysninger gemmes sammen med Excel-projektmappen, og ikke sammen med et bestemt regneark. En ondsindet bruger kan komme til at se disse potentielt følsomme tilknytningsoplysninger ved hjælp af en VBA-makro (Microsoft Visual Basic for Applications). Hvis du gemmer projektmappen i et makroaktiveret Excel Office Open XML-filformat, kan disse tilknytningsoplysninger også ses i Microsoft Notesblok eller et andet tekstredigeringsprogram.

Hvis du vil blive ved med at bruge tilknytningsoplysningerne, men vil fjerne potentielt følsomme oplysninger om datakilden, kan du slette datakildens definition af XML-skemaet i projektmappen, men stadig eksportere XML-dataene, ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Gem datakildedefinitionen i projektmappen i dialogboksen Egenskaber for XML-tilknytning der åbnes med kommandoen Egenskaber for tilknytning i gruppen XML under fanen Udvikler.

Hvis du sletter et regneark, før du sletter en tilknytning, bliver tilknytningsoplysningerne om datakilderne og måske andre følsomme oplysninger stadig gemt i projektmappen. Hvis du skal opdatere projektmappen for at fjerne følsomme oplysninger, skal du sørge for at slette XML-tilknytningen, før du sletter regnearket, så tilknytningsoplysningerne fjernes permanent fra projektmappen.

Toppen af siden

Arbejde med et afledt skema

Hvis du importerer XML-data uden først at tilføje et tilsvarende XML-skema for at oprette en XML-tilknytning, forsøger Excel at aflede et skema for dig på basis af den kode, der er defineret i XML-datafilen. Det afledte skema gemmes sammen med projektmappen, og du kan bruge skemaet til at arbejde med XML-data, hvis projektmappen ikke har en tilhørende XML-skemafil.

Når du arbejder med importerede XML-data, der har et afledt skema, kan du også tilpasse opgaveruden XML-kilde. Vælg indstillingen Vis data i opgaverude fra knappen Indstillinger for at få vist den første række af data som eksempeldata på elementlisten, hvis du har importeret XML-data, der er knyttet til XML-tilknytningen i den aktuelle excel-session.

Du kan ikke eksportere det afledte Excel-skema som en separat XML-skemadatafil (.xsd). Der findes ganske vist XML-skemaeditorer og andre måder at oprette en XML-skemafil på, men du har måske ikke direkte adgang til dem, eller du ved måske ikke, hvordan de skal bruges.

Eksportere XML-data

Du kan eksportere XML-data ved at eksportere indholdet af tilknyttede celler i regnearket. Når du eksporterer data, anvendes følgende regler til at fastlægge, hvilke data der skal gemmes hvordan:

 • Tomme elementer oprettes ikke, hvis der er tomme celler til et valgfrit element, mens der oprettes tomme elementer, hvis der findes tomme celler for et påkrævet element.

 • Der bruges UTF-8-kode (Unicode Transformation Format-8) til at skrive dataene.

 • Alle navneområder defineres i XML-rodelementet.

 • Excel overskriver eksisterende navneområdepræfikser. Standardnavneområdet tildeles præfikset ns0. Efterfølgende navneområder tildeles navneområder som ns1, ns2 til ns<antal> , hvor <antal> er antallet af navneområder, der skrives til XML-filen.

 • Kommentarnoder bevares ikke.

Du kan få vist dialogboksen Egenskaber for XML-tilknytning (klik på Egenskaber for tilknytning i gruppen XML under fanen Udvikler ). og brug derefter indstillingen Valider data mod skema for import og eksport (aktiv som standard) til at angive, om Excel skal validere data mod XML-tilknytningen ved eksport af data. Klik på denne indstilling, hvis du vil sikre, at de XML-data, du eksporterer, overholder XML-skemaet.

Bruge Office Open XML-filformatet med aktive Excel-makroer

Du kan gemme en Excel-projektmappe i en række forskellige filformater, herunder den Excel-makroaktiverede Office Open XML-formatfil (.xlsm). Excel har et defineret XML-skema, der definerer indholdet af en Excel-projektmappe, herunder XML-koder, der gemmer alle projektmappeoplysninger, f.eks. data og egenskaber, og definerer projektmappens overordnede struktur. Brugerdefinerede programmer kan bruge denne Excel-makroaktiverede Office XML-formatfil. Udviklere kan f.eks. oprette et brugerdefineret program for at søge efter data i flere projektmapper, der er gemt i dette format, og oprette et rapporteringssystem baseret på de fundne data.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community eller få support i community'er.

Se også

Importér XML-data

Tilknytte XML-elementer i celler i en XML-tilknytning

Eksportér XML-data

Tilføje eller overskrive tilknyttede XML-data

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×