Κανόνες χρήσης για τα Ψηφιακά αγαθά ("Κανόνες")

Ισχύει για: Windows 10

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, οι όροι με κεφαλαία γράμματα καθορίζονται στη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών της Microsoft ("MSA") ή στους Όρους πώλησης της Microsoft (συλλογικά με την MSA, "Όροι"). Οι παρόντες Κανόνες περιλαμβάνουν εκείνους της πρώτης ενότητας παρακάτω, οι οποίοι ισχύουν για πολλά Ψηφιακά αγαθά ("Γενικοί κανόνες") και εκείνους του παρακάτω πίνακα, οι οποίοι ισχύουν συγκεκριμένα για το εκάστοτε Ψηφιακό αγαθό (ή την εκάστοτε Υπηρεσία που παρέχει το Ψηφιακό αγαθό) ("Πρόσθετοι κανόνες ειδικά για την Υπηρεσία"). Εκτός εάν αναφέρεται ρητά άλλως στους Πρόσθετους κανόνες ειδικά για την Υπηρεσία, οι Γενικοί κανόνες ισχύουν για όλα τα Ψηφιακά αγαθά. Αυτοί οι Κανόνες ενδέχεται να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή.

Γενικοί κανόνες

Όλα τα Ψηφιακά αγαθά παραχωρούνται με άδεια χρήσης, δεν πωλούνται. Για να έχετε δικαίωμα πρόσβασης ή χρήσης Ψηφιακών αγαθών θα πρέπει να συμμορφώνεστε με (α) όλους τους όρους άδειας χρήσης, τους περιορισμούς που διέπουν τις άδειες χρήσης, τους κώδικες συμπεριφοράς και τους όρους πληρωμής στους Όρους, (β) τις απαιτήσεις εξόφλησης όλου του ποσού για το Ψηφιακό αγαθό (γ) τους παρόντες Κανόνες και (δ) τυχόν πρόσθετους όρους που παρέχονται κατά την απόκτηση της άδειας χρήσης σας. Τα Ψηφιακά αγαθά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο όπως καθορίζεται ρητά στους Όρους ή τους παρόντες Κανόνες. Όλες οι άλλες χρήσεις απαγορεύονται (εκτός εάν επικοινωνήσετε με τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων και εξασφαλίσετε προηγούμενη, έγγραφη έγκριση για το αντίθετο). Οι Όροι και οι παρόντες Κανόνες ισχύουν ακόμα και αν η τιμή ή η οφειλόμενη πληρωμή για το Ψηφιακό αγαθό είναι μηδενική. Εάν οι παρόντες Κανόνες έρχονται σε διένεξη με τους Όρους (ή οποιουσδήποτε άλλους όρους), οι ενέργειες που επιτρέπονται για τα Ψηφιακά αγαθά θα διέπονται από τους παρόντες Κανόνες, με μία εξαίρεση: εάν στην ιστοσελίδα ή σε άλλη σελίδα του Store ή της εκάστοτε Υπηρεσίας ενός Ψηφιακού αγαθού καθορίζεται διαφορετικός αριθμός συσκευών ή άλλα δικαιώματα ή περιορισμοί που διαφέρουν από τους παρόντες Κανόνες, τότε ως προς τις ρητά αντικρουόμενες δηλώσεις θα υπερισχύουν οι δηλώσεις της εν λόγω ιστοσελίδας ή άλλης σελίδας, αλλά μόνο για το συγκεκριμένο Ψηφιακό αγαθό.

Τα Ψηφιακά αγαθά παραχωρούνται με άδεια χρήσης αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση (η οποία αποκλείει τη χρήση για σκοπούς προώθησης), σε συνηθισμένο επίπεδο για αυτού του είδους τη χρήση. Η Microsoft δύναται να διακόψει τη διανομή οποιουδήποτε Ψηφιακού αγαθού, καθώς και να αυξήσει ή να μειώσει τις δυνατότητες για οποιοδήποτε Ψηφιακό αγαθό, ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να χάσετε την πρόσβαση σε Ψηφιακά αγαθά ή σε δυνατότητες αυτών ή μπορεί να αλλάξει η φύση της πρόσβασής σας (π.χ. μπορεί να χάσετε την οικογενειακή πρόσβαση, εάν υπάρχει), εάν (α) παραβιάσετε τους Όρους ή τους παρόντες Κανόνες, (β) χρησιμοποιήσετε ή προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε Ψηφιακά αγαθά κατά τρόπο που δεν συνάδει με τους Όρους, τους παρόντες Κανόνες ή την περιορισμένη άδεια χρήσης που σας έχει παραχωρηθεί, (γ) παρακάμψετε ή προσπαθήσετε να παρακάμψετε τεχνικά μέτρα που έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να περιορίζεται η πρόσβαση ή να επιβάλλονται περιορισμοί για τις άδειες χρήσης, (δ) δεν εξοφλήσετε ένα επαναλαμβανόμενο ποσό συνδρομής, (ε) δεν μπορέσετε να διατηρήσετε μια τρέχουσα μέθοδο πληρωμής για το λογαριασμό σας, (στ) αλλάξετε χώρα ή περιοχή, (ζ) δεν μπορέσετε να διατηρήσετε μια τρέχουσα διεύθυνση email που να είναι συσχετισμένη με το λογαριασμό σας, (η) δεν συνδέεστε αρκετά συχνά σε μια δεδομένη Υπηρεσία προκειμένου να ανανεώνονται οι ηλεκτρονικές άδειες χρήσης για τα Ψηφιακά αγαθά, όπως περιγράφεται στους Πρόσθετους κανόνες ειδικά για την Υπηρεσία παρακάτω, (θ) ακυρώσουμε ή τερματίσουμε την εν λόγω Υπηρεσία ή διακόψουμε την υποστήριξη για την εν λόγω υπηρεσία ή (ι) απολέσουμε τα δικαιώματα που μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε να διανέμουμε το Ψηφιακό αγαθό σε εσάς ή να το διανέμουμε κατά τον ίδιο τρόπο. Εκτός εάν επιτρέπεται ξεχωριστά παρακάτω, δεν επιτρέπεται η μεταφορά ή η μεταπώληση αδειών χρήσης για κανένα Ψηφιακό αγαθό. Εάν πωλήσετε μια συσκευή που περιέχει Ψηφιακά αγαθά, ο αγοραστής δεν θα αποκτήσει δικαιώματα χρήσης των Ψηφιακών αγαθών. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογίες για σκοπούς επαλήθευσης της συμμόρφωσής σας με τους παρόντες Κανόνες.

Ορισμένες Υπηρεσίες απαιτούν την καταχώρηση των συσκευών από τις οποίες θα έχετε πρόσβαση σε Ψηφιακά αγαθά καθώς και να αποκτάτε πρόσβαση στην Υπηρεσία από την εν λόγω συσκευή, προκειμένου να διατηρείται η πρόσβαση. Στις καταχωρημένες συσκευές μπορεί να περιλαμβάνονται προσωπικοί υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές, tablet, κονσόλες Xbox και ορισμένες φορητές ή κινητές συσκευές, στο βαθμό που η εν λόγω συσκευή είναι συμβατή με το δεδομένο Ψηφιακό αγαθό. Οι άδειες χρήσης για ορισμένα Ψηφιακά αγαθά (π.χ. περιεχόμενο της Μουσικής Groove) ενδέχεται να ανανεωθούν, εάν επανασυνδεθείτε στην Υπηρεσία και, σε εκείνη τη χρονική στιγμή, δεν έχετε υπερβεί τα όρια της συσκευής. Μπορεί να χρειαστεί να συνδεθείτε από υπολογιστή, για να ανανεώσετε άδειες χρήσης για άλλα Ψηφιακά αγαθά. Μια τέτοια απώλεια μπορεί να είναι προσωρινή ή μόνιμη, όπως καθορίζεται από τη Microsoft. Εάν καταχωρήσετε πάρα πολλές συσκευές, η Microsoft μπορεί να καταργήσει αυτόματα την καταχώρηση μιας συσκευής για να αποδεσμευτεί χώρος για μια νέα. Η Microsoft μπορεί να περιορίσει τη συχνότητα με την οποία θα μπορείτε να καταχωρείτε μη αυτόματα ή να καταργείτε την καταχώρηση μιας δεδομένη συσκευής, ώστε να αποφεύγονται απόπειρες υπέρβασης των ορίων των συσκευών. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, μπορείτε να διαχειρίζεστε τις καταχωρημένες συσκευές σας από τη σελίδα ρυθμίσεων για το λογαριασμό Microsoft ή για μια συγκεκριμένη υπηρεσία. Δεν έχουν όλες οι συσκευές τις ίδιες δυνατότητες και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα όλα τα Ψηφιακά αγαθά ή οι Υπηρεσίες (ή συγκεκριμένες λειτουργίες αυτών) σε μια δεδομένη συσκευή. Η μεμονωμένη Υπηρεσία μπορεί να περιλαμβάνει μια λίστα με τύπους συμβατών συσκευών, αλλά οι ηλεκτρονικές καταναλωτικές συσκευές εξελίσσονται διαρκώς και ως εκ τούτου αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη να ελέγχετε αν μια δεδομένη συσκευή είναι συμβατή με το Ψηφιακό αγαθό που θέλετε να αγοράσετε προτού το αγοράσετε. Εάν η Υπηρεσία περιλαμβάνει τη δυνατότητα αναπαραγωγής ενός Ψηφιακού αγαθού μέσω ροής, θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στην Υπηρεσία από την καταχωρημένη συσκευή στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε ροή και, επιπροσθέτως των περιορισμών που καθορίζονται στους Όρους, προκειμένου να είναι δυνατή η από μέρους σας λήψη και αναπαραγωγή μέσω ροής θα πρέπει να υπάρχει σύνδεση στο Internet με επαρκές εύρος ζώνης, την οποία θα πρέπει να εξασφαλίσετε οι ίδιοι, με δικό σας κόστος. Ορισμένα Ψηφιακά αγαθά μπορεί να παραχωρούνται με άδεια χρήσης μόνο για την εδαφική περιοχή που είναι συσχετισμένη με το λογαριασμό σας Microsoft. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η λήψη ή η αναπαραγωγή μέσω ροής (κατά περίπτωση) τέτοιων Ψηφιακών αγαθών όταν βρίσκεστε εκτός αυτής της εδαφικής περιοχής.

Η λήψη ή η ροή ορισμένων Ψηφιακών αγαθών, κατά περίπτωση, μπορεί να είναι δυνατή μόνο σε συσκευές που είναι συσχετισμένες με το λογαριασμό σας Microsoft, με την επιφύλαξη των περιορισμών που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Όλοι οι κανόνες σε αυτόν τον πίνακα ισχύουν επιπροσθέτως των παραπάνω Γενικών κανόνων.

Πρόσθετοι κανόνες ειδικά για την Υπηρεσία και περιγραφές

 

Μέγιστος αριθμός συσκευών / χρηστών
(εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικός αριθμός στη σελίδα του Store ή σε άλλη ιστοσελίδα για την αγορά, την ενοικίαση ή τη συνδρομή για το Ψηφιακό αγαθό)
Κατάργηση καταχώρησης
(πόσο συχνά μπορείτε να καταχωρείτε και να καταργείτε την καταχώρηση συσκευών)
Απαιτούμενη πρόσβαση
(πόσο συχνά θα πρέπει να αποκτάτε πρόσβαση σε μια δεδομένη Υπηρεσία από μια δεδομένη συσκευή, ώστε να διατηρείτε ή να ανανεώνετε τα αρχεία αδειών χρήσης στην εν λόγω συσκευή)
Μεταφορά / Αντιγραφή / Λοιπά
Groove Music Pass 10 καταχωρημένες συσκευές Όχι περισσότερο από μία φορά κάθε 30 ημέρες ανά συσκευή Τουλάχιστον μία φορά κάθε 30 ημέρες Μια συνδρομή στην Υπηρεσία Groove Music Pass σάς επιτρέπει να κάνετε αναπαραγωγή μέσω ροής ή λήψη όσων τραγουδιών επιθυμείτε σε συνδρομητική βάση έναντι μιας πάγιας μηνιαίας χρέωσης. Ανατρέξτε στη διεύθυνση Microsoft.com/groove για μια τρέχουσα λίστα των συσκευών που είναι συμβατές με το Groove. Δεν μπορείτε να εγγράψετε CD από τα τραγούδια του Groove Music Pass. Εκτός από τους παραπάνω Κανόνες, ενδέχεται επίσης να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε τη συνδρομή σας, εάν διαπιστώσουμε ότι: (α) αναπαράγετε μουσική μέσω ροής σε περισσότερες από μία συσκευές κάθε φορά, (β) πραγματοποιείτε εγγραφή ή εξαγωγή μουσικής (είτε σε CD είτε με άλλον τρόπο) ή (γ) χρησιμοποιείτε μουσική ως ήχο κουδουνίσματος κινητού τηλεφώνου.
Μουσική MP3

 Λογικός αριθμός συσκευών

Δεν ισχύει 

Δεν ισχύει Δεν ισχύει
Ψηφιακά παιχνίδια Xbox One 1 "κύρια" κονσόλα Xbox One και 1 χρήστης περιαγωγής Δεν ισχύει Δεν ισχύει Κάθε παιχνίδι που κατεβάζετε από το Store διαθέτει μια άδεια χρήσης που συνδέεται με τη συσκευή και μια άδεια χρήσης που συνδέεται με το χρήστη. Μπορείτε να καθορίσετε μία κονσόλα ως την "κύρια" κονσόλα σας και η άδεια χρήσης συσκευής θα συνδέεται αυτόματα με αυτήν, ακόμα κι αν οι αγορές πραγματοποιούνται από διαφορετική κονσόλα. Η άδεια χρήσης που βασίζεται στο χρήστη συσχετίζεται με το λογαριασμό Microsoft. Μια κονσόλα μπορεί να είναι η "κύρια" κονσόλα για πολλά άτομα. Μπορείτε να αλλάζετε την κύρια κονσόλα έως 5 φορές ανά έτος. Όταν το κάνετε αυτό, όλες οι άδειες χρήσης στη συσκευή θα μετακινούνται αυτόματα στη νέα κύρια κονσόλα και θα λειτουργούν μόνο σε αυτήν. Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί το παιχνίδι σας (ή άλλο περιεχόμενο με άδεια χρήσης για τη συγκεκριμένη συσκευή) στην κύρια κονσόλα με την άδεια χρήσης της συσκευής. Σε οποιαδήποτε άλλη κονσόλα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε όλα τα παιχνίδια για τα οποία έχετε άδεια χρήσης που συνδέεται με το χρήστη, εάν συνδεθείτε με το λογαριασμό Microsoft, αρκεί να μην είστε ταυτόχρονα συνδεδεμένοι και στην κύρια κονσόλα. Αυτοί οι κανόνες αναφέρονται ως "Κανόνες χρήσης κύριας κονσόλας". Ορισμένα "Πρόσθετα" και άλλο περιεχόμενο παιχνιδιών με δυνατότητα λήψης μπορεί να περιορίζεται για προσωπική σας χρήση.

Παιχνίδια Xbox 360

1 κονσόλα Xbox 360 Δεν ισχύει Δεν ισχύει Εσείς (και οποιοδήποτε άλλο άτομο) μπορείτε να χρησιμοποιείτε ένα παιχνίδι ή άλλο περιεχόμενο στην πρώτη κονσόλα Xbox 360 στην οποία το έχετε κατεβάσει. Μπορείτε να μεταφέρετε το εν λόγω παιχνίδι ή άλλο περιεχόμενο σε μια άλλη κονσόλα Xbox 360 χρησιμοποιώντας μια μονάδα μνήμης ή άλλη συσκευή αποθήκευσης, αλλά μπορείτε να το παίζετε στη συγκεκριμένη κονσόλα μόνο ενώ είστε συνδεδεμένοι στη συγκεκριμένη κονσόλα με το λογαριασμό Microsoft.
Παιχνίδια Xbox Play Anywhere 1 "κύρια" κονσόλα Xbox One, 1 καθορισμένος υπολογιστής Windows 10 και απεριόριστοι υπολογιστές Windows 10 και κονσόλες Xbox One όταν είστε συνδεδεμένοι (και όχι ταυτόχρονα συνδεδεμένοι στην κύρια κονσόλα ή στον καθορισμένο υπολογιστή) Δεν ισχύει Δεν ισχύει Το πρόγραμμα Xbox Play Anywhere ισχύει μόνο για συγκεκριμένα υποστηριζόμενα ψηφιακά παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που φέρουν το εικονίδιο Xbox Play Anywhere στην τοποθεσία www.xbox.com ή σε ένα Store (βλ. www.xboxplayanywhere.com για μια πλήρη λίστα). Η αγορά παιχνιδιών Xbox Play Anywhere είναι δυνατή από ένα Store ή μέσω ενός ψηφιακού κωδικού από συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής πώλησης. Πριν από τη λήψη ενός παιχνιδιού Xbox Play Anywhere στον υπολογιστή, ελέγξτε τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος του εκδότη του παιχνιδιού, για να βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι συμβατός. Ανεξάρτητα από τον αριθμό των συσκευών στις οποίες είναι εγκατεστημένο το παιχνίδι, μπορείτε να είστε συνδεδεμένοι στο παιχνίδι από μία μόνο συσκευή κάθε φορά. Οι "Κανόνες χρήσης κύριας κονσόλας" για το Xbox One που αναφέρονται παραπάνω ισχύουν και για τα παιχνίδια Xbox Play Anywhere.
Games with Gold 1 "κύρια" κονσόλα Xbox One και 1 χρήστης περιαγωγής Δεν ισχύει Δεν ισχύει Πληροφορίες χρήσης για τα παιχνίδια Games with Gold στο πλαίσιο μιας συνδρομής Xbox Live Gold.
Xbox Game Pass 1 "κύρια" κονσόλα Xbox One και 1 χρήστης περιαγωγής Δεν ισχύει Δεν ισχύει Κανόνες χρήσης για παιχνίδια στο πλαίσιο μιας συνδρομής Xbox Game Pass
Υπηρεσία βίντεο Δεν ισχύει Δεν ισχύει Δεν ισχύει Ακόμα και αν αγοράσετε βίντεο υψηλής ευκρίνειας, η πραγματική ανάλυση του βίντεο ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το περιεχόμενο, το υλικό και το εύρος ζώνης Internet. Μπορείτε να είστε συνδεδεμένοι στην Υπηρεσία βίντεο από μία μόνο κονσόλα Xbox κάθε φορά.
Βίντεο με παρακρατούμενα δικαιώματα Λήψη σε έως 5 υπολογιστές, 2 κονσόλες Xbox και 3 καταχωρημένες συμβατές κινητές συσκευές Όχι περισσότερο από μία φορά κάθε 30 ημέρες ανά συσκευή Τουλάχιστον μία φορά κάθε 90 ημέρες Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στην Υπηρεσία βίντεο για τη ροή βίντεο με παρακρατούμενα δικαιώματα και η αναπαραγωγή μέσω ροής είναι δυνατή μόνο σε καταχωρημένες συσκευές. Μπορείτε να αναπαράγετε μέσω ροής ένα στοιχείο βίντεο με παρακρατούμενα δικαιώματα σε μία μόνο συσκευή τη φορά, αν και μπορείτε να αναπαράγετε μέσω ροής έως και τρία διαφορετικά στοιχεία βίντεο με παρακρατούμενα δικαιώματα ταυτόχρονα. Μπορείτε να κάνετε λήψη βίντεο με παρακρατούμενα δικαιώματα σε δύο κονσόλες Xbox με δυνατότητα λήψης. Μπορείτε να το προβάλετε στην πρώτη κονσόλα από αυτές χωρίς να είστε συνδεδεμένοι στην Υπηρεσία βίντεο, αλλά για να προβάλετε το βίντεο από τη δεύτερη κονσόλα, θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στην Υπηρεσία βίντεο σε αυτήν. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή ή η μετακίνηση του περιεχομένου από τη δεύτερη κονσόλα. Σε μερικές χώρες/περιοχές, μπορεί να προσφέρουμε συνδρομή Season Pass, η οποία περιλαμβάνει ήδη διαθέσιμα και μελλοντικά επεισόδια του κύκλου ενός τηλεοπτικού προγράμματος. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή ή η μετακίνηση βίντεο με παρακρατούμενα δικαιώματα από την αρχική θέση αποθήκευσής του.
Βίντεο κατ' απαίτηση Λήψη σε μία μόνο συσκευή Δεν ισχύει Δεν ισχύει Πρέπει να ξεκινήσετε την προβολή του στοιχείου βίντεο κατ' απαίτηση εντός 14 ημερών από την παραγγελία σας και να ολοκληρώσετε την προβολή εντός των επόμενων 24 ωρών (εκτός εάν καθορίστηκε άλλη περίοδος κατά τη στιγμή της αγοράς). Όταν λήξει αυτή η περίοδος, δεν θα μπορείτε να προβάλετε το βίντεο κατ' απαίτηση χωρίς να αγοράσετε άλλη άδεια χρήσης. Το βίντεο κατ' απαίτηση που λαμβάνεται σε μια συσκευή μπορεί να προβληθεί μόνο στη συγκεκριμένη συσκευή και δεν είναι δυνατή η λήψη ή η ροή αυτού σε καμία άλλη συσκευή. Εάν δεν ληφθεί, το βίντεο κατ' απαίτηση μπορεί να αναπαραχθεί μέσω ροής σε οποιαδήποτε συμβατή συσκευή, αλλά σε μόνο μία συσκευή κάθε φορά. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή ή η μετακίνηση βίντεο κατ' απαίτηση από την αρχική θέση αποθήκευσής του.
Βιβλία Λήψη σε έως και 6 καταχωρημένες συσκευές Windows 10 Όχι περισσότερες από δύο φορές (δύο φορές ανά συσκευή ή από μία φορά σε καθεμία από τις δύο συσκευές) κάθε 30 ημέρες Δεν ισχύει Η διαθεσιμότητα ορισμένων δυνατοτήτων της Υπηρεσίας (όπως η αντιγραφή και η επικόλληση ή εκτύπωση αποσπασμάτων, καθώς και το μέγεθος των αποσπασμάτων) ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το βιβλίο, με βάση τις ρυθμίσεις του εκδότη. Οι διαθέσιμες δυνατότητες αναφέρονται στο Store. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην μπορείτε να κατεβάσετε ξανά ένα βιβλίο που έχετε ήδη αγοράσει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ενδέχεται να σας προσφέρουμε ένα προϊόν αντικατάστασης ή μια ενημέρωση. Δεν είναι δυνατή η εγγραφή μέρους ή ολόκληρου του περιεχομένου ενός βιβλίου σε δίσκο.
Εφαρμογές 10 συσκευές Windows 10 Δεν ισχύει Δεν ισχύει Ανεξαρτήτως των παραπάνω Γενικών κανόνων, οι εφαρμογές παρέχονται χωρίς χρέωση και είναι δυνατή η λήψη τους σε συσκευές που δεν έχουν καταχωρηθεί στο λογαριασμό Microsoft.