Η ανοιχτή πρόσκληση για υποβολές στη Συλλογή των Windows έχει κλείσει

Γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται για ευχάριστα νέα, αλλά, δυστυχώς, η ανοιχτή πρόσκληση για τη Συλλογή εξατομίκευσης των Windows έχει πλέον κλείσει. Αυτό σημαίνει ότι δεν δεχόμαστε πλέον νέες υποβολές με τις υπέροχες εικόνες και τις φωτογραφίες σας. (Και μας λείπουν ήδη.) Έχετε ήδη υποβάλει κάτι; Ανατρέξτε στις συνήθεις ερωτήσεις και στους Όρους χρήσης.

Όροι χρήσης

 1. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ. Με την υποβολή της φωτογραφίας, της εικόνας ή του σχεδίου σας ("Εικόνα") στη Microsoft, παραχωρείτε στη Microsoft (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών και συγγενών εταιρειών της) μια παγκόσμια, απαλλαγμένη από την υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, πλήρως αποπληρωμένη, οριστική άδεια, σε υπηρεσίες και δυνατότητες εξατομίκευσης των προϊόντων στο λειτουργικό σύστημα των Windows και σε σχέση με αυτές (π.χ. σε θέματα και φόντα των Windows), καθώς και σε οποιεσδήποτε σχετικές τοποθεσίες Web της Microsoft, στη Συλλογή εξατομίκευσης των Windows και σε οποιαδήποτε υλικά μάρκετινγκ και διαφημιστικά υλικά για υπηρεσίες και δυνατότητες εξατομίκευσης αυτού του είδους: (α) για αντιγραφή, χρήση και δημιουργία παράγωγων έργων με βάση την Εικόνα, (β) για δημόσια εκτέλεση και παρουσίαση αντιγράφων και παράγωγων έργων με βάση την Εικόνα και (γ) για διανομή και αδειοδότηση αντιγράφων και παράγωγων έργων με βάση την Εικόνα στους πελάτες της Microsoft για προσωπική τους χρήση ("Άδεια χρήσης"). Παραιτείστε χωρίς όρους από: κάθε επιβολή τυχόν ηθικών και παρόμοιων δικαιωμάτων που ενδέχεται να έχετε όσον αφορά την Εικόνα, παγκοσμίως, καθώς και τυχόν δικαιωμάτων επιθεώρησης ή έγκρισης της μορφής με την οποία ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί η Εικόνα και, με το παρόν κείμενο, συναινείτε σε οποιαδήποτε τροποποίηση, συμπεριλαμβανομένων προσθηκών ή διαγραφών από την Εικόνα, η οποία θα παραβίαζε άλλως οποιαδήποτε ηθικά ή παρόμοια δικαιώματα, εάν λάμβανε χώρα χωρίς τη συναίνεσή σας.
 2. ΑΠΟΥΣΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ. Η Microsoft δεν είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιήσει την Εικόνα με οποιονδήποτε τρόπο και δύναται να διακόψει τη χρήση της Εικόνας ανά πάσα στιγμή, για οποιαδήποτε αιτία ή χωρίς αιτία. Η Microsoft δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημίες λόγω της απόφασης μη χρήσης (ή διακοπής χρήσης) της Εικόνας και θα έχει αποκλειστικό δικαίωμα προσδιορισμού της θέσης στην οποία θα χρησιμοποιηθεί η Εικόνα.
 3. ΑΠΟΔΟΣΗ. Εκχωρείτε στη Microsoft (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών και συγγενών εταιρειών της) το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα, την εικόνα, την εμφάνιση ή οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, για να σας προσδιορίσει ως τον καλλιτέχνη που δημιούργησε την Εικόνα (συλλογικά, "Απόδοση"). Εάν η Microsoft, οι θυγατρικές ή οι συγγενείς εταιρείες της χρησιμοποιήσουν την Εικόνα, μπορούν να προβούν στην Απόδοση κατά τη διακριτική τους ευχέρεια και θα έχουν αποκλειστικό δικαίωμα προσδιορισμού της τοποθέτησης, της έμφασης, της μορφής και του χρονικού διαστήματος για την εμφάνιση ή τη δημοσίευσή της.
 4. ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ. Αναγνωρίζετε ότι δεν έχετε προσδοκία οποιασδήποτε αποζημίωσης (χρηματικής ή άλλης) για τα δικαιώματα που εκχωρείτε στη Microsoft και τις θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες της, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους χρήσης ή για τη χρήση της Εικόνας (και οποιωνδήποτε φωτογραφιών ή περιεχομένου σε οποιαδήποτε Απόδοση).
 5. ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ. Εάν η Microsoft εμφανίσει, δημοσιεύσει ή εκτελέσει ακούσια την Εικόνα στα πλαίσια κάποιου προϊόντος ή τοποθεσίας Web της Microsoft που δεν περιλαμβάνεται στην Άδεια χρήσης η οποία ορίζεται στην ενότητα 1 παραπάνω, θα αποστείλετε γραπτή γνωστοποίηση στη Microsoft και η Microsoft θα καταβάλει εμπορικώς εύλογες προσπάθειες για την κατάργηση της Εικόνας από τέτοιου είδους προϊόντα ή τοποθεσίες Web της Microsoft. Συμφωνείτε ότι αυτή θα είναι η αποκλειστική σας αποζημίωση για τέτοιου είδους ακούσια εμφάνιση της Εικόνας.
 6. ΣΥΝΔΡΟΜΗ. Με έξοδα της Microsoft, θα περατώσετε και θα παραδώσετε τα όποια εργαλεία και θα αναλάβετε άλλες δράσεις τις οποίες ενδέχεται να ζητήσει εύλογα η Microsoft, ώστε να της επιτρέψετε να απολαύσει πλήρως τα δικαιώματα που εκχωρούνται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους χρήσης.
 7. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ. Εκτός από τα όσα αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3, κανένας συμβαλλόμενος δεν θα επικοινωνήσει με τον Τύπο ή με το κοινό σχετικά με την παρούσα Άδεια χρήσης και αυτούς τους Όρους χρήσης, χωρίς την πρότερη συγκατάθεση του αντισυμβαλλόμενου.
 8. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. Εγγυάστε και συμφωνείτε: (α) ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων της Εικόνας, (β) ότι έχετε πλήρη ισχύ και εξουσία εκχώρησης των δικαιωμάτων και των αδειών χρήσης σύμφωνα με τους παρόντες Όρους χρήσης, (γ) ότι η διανομή και η χρήση της Εικόνας, όπως επιτρέπεται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους χρήσης, δεν παραβιάζει τυχόν πνευματική ιδιοκτησία, προσωπικά δεδομένα, δικαιώματα δημοσιότητας ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων, ούτε παραβιάζει κάποιο νόμο στη χώρα στην οποία δημιουργήθηκε η Εικόνα ή απαιτεί την έγκριση, την εξέταση ή την καταβολή αποζημίωσης σε οποιοδήποτε άτομο και (δ) ότι διαθέτατε όλα τα απαραίτητα και σχετικά δικαιώματα όσον αφορά οποιοδήποτε πρόσωπο που απεικονίζεται στην Εικόνα, προκειμένου να δημιουργήσετε την Εικόνα.
 9. ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ. Δυνάμει της παραγράφου 8, κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν παρέχει εγγυήσεις (ρητές, σιωπηρές ή άλλες), συμπεριλαμβανομένων σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας, μη προσβολής δικαιωμάτων τρίτων, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή κυριότητας, σε σχέση με την απόδοσή του ή με οτιδήποτε άλλο προβλέπεται δυνάμει των παρόντων Όρων χρήσης. Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν ειδικές, συναφείς, ποινικές ή αποθετικές ζημίες οποιουδήποτε είδους για οποιαδήποτε αιτία που σχετίζεται με την Εικόνα, οποιαδήποτε Απόδοση ή την Άδεια χρήσης, ακόμα και εάν τέτοιου είδους ζημίες ήταν ευλόγως αναμενόμενες. Η συνολική ευθύνη της Microsoft και των θυγατρικών και συγγενών εταιρειών της σύμφωνα με τους παρόντες Όρους χρήσης δεν θα υπερβαίνει τα 500 δολάρια Η.Π.Α.
 10. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ. Το κάθε συμβαλλόμενο μέρος δύναται να καταγγείλει την Άδεια χρήσης ανά πάσα στιγμή κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης 60 ημερών προς το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Η Microsoft θα διακόψει τη διάθεση της Εικόνας αμέσως μόλις αυτό καταστεί εμπορικά εφικτό έπειτα από το πέρας της περιόδου 60 ημερών της έγγραφης ειδοποίησης. Οι ενότητες 9, 10 και 11 θα εξακολουθήσουν να ισχύουν έπειτα από την καταγγελία της παρούσας Άδειας χρήσης. Για την αποφυγή αμφιβολιών, τα δικαιώματα των πελατών της Microsoft στην Εικόνα που έχει διανεμηθεί στους εν λόγω πελάτες πριν από τη λήξη ή την καταγγελία της παρούσας Άδειας χρήσης θα εξακολουθήσουν να ισχύουν έπειτα από τη λήξη ή την καταγγελία της παρούσας Άδειας χρήσης.
 11. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. Όλες οι ειδοποιήσεις στο πλαίσιο των παρόντων Όρων χρήσης (i) είναι έγγραφες, (ii) είναι στα Αγγλικά (εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά), (iii) θεωρούνται παραδοθείσες με την παραλαβή τους, (iv) αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσίας παραδόσεων, εταιρείας παράδοσης μηνυμάτων ή συστημένου ταχυδρομείου (με προπληρωμένα ταχυδρομικά τέλη και αίτηση απόδειξης παράδοσης), (v) εάν αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα αποστέλλονται στη διεύθυνση winpgal@microsoft.com ή, εάν αποστέλλονται μέσω συμβατικού ταχυδρομείου, θα αποστέλλονται στη διεύθυνση "Attn: Program Manager, Windows 7 Themes, Microsoft" (με ένα αντίγραφο μέσω φαξ στο τμήμα Νομικών και Εταιρικών Υποθέσεων, στον αριθμό (425) 936-7329).
 12. ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ. Οι παρόντες Όροι χρήσης διέπονται από το δίκαιο της πολιτείας της Ουάσινγκτον (Η.Π.Α.) και οι συμβαλλόμενοι συναινούν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ομοσπονδιακών ή πολιτειακών δικαστηρίων της κομητείας King.

Συνήθεις ερωτήσεις

Ακολουθούν μερικές απαντήσεις σε ερωτήσεις που ίσως έχετε σχετικά με την υποβολή των εικόνων ή των φωτογραφιών σας στη συλλογή των Windows.

 
Τι θα συμβεί αν επιλεγούν τα έργα μου;
Θα ειδοποιηθώ;
Θα εμφανίζεται το όνομά μου;
Θα διατηρήσω τα πνευματικά δικαιώματα των έργων μου;
Θα τροποποιήσετε την εικόνα μου;
Τι θα κάνετε με τις προσωπικές πληροφορίες μου;
Αν αλλάξω γνώμη αργότερα, μπορώ να ζητήσω την κατάργηση της φωτογραφίας ή της εικόνας μου από τη Συλλογή;

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 17776 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια