Μετακίνηση αρχείων από έναν υπολογιστή Windows 7 με χρήση της δυνατότητας Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά

Ισχύει για: Windows 7Windows 10

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά του υπολογιστή σας, για να μπορέσετε να μεταφέρετε όλα τα αγαπημένα αρχεία σας από έναν υπολογιστή Windows 7 σε έναν υπολογιστή Windows 10. Αυτή είναι η καλύτερη επιλογή, όταν υπάρχει εξωτερική συσκευή αποθήκευσης. Δείτε πώς θα μετακινήσετε τα αρχεία σας χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά.

To see if video captioning is available in your language, select the Closed captions icon after the video starts.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αρχείων από έναν υπολογιστή Windows 7


Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα στον υπολογιστή Windows 7:

 1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου > Σύστημα και ασφάλεια > Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά.
 2. Επιλέξτε Ρύθμιση αντιγράφου ασφαλείας.
 3. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης στον υπολογιστή Windows 7 και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ανανέωση.
 4.  Στην περιοχή Προορισμός αντιγράφου ασφαλείας, επιλέξτε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.
 5. Επιλέξτε Να έχω τη δυνατότητα να επιλέξω > Επόμενο.
 6. Από προεπιλογή, θα δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα αρχεία στους φακέλους Έγγραφα, Μουσική, Εικόνες και Βίντεο. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για επιπλέον αρχεία αναπτύσσοντας τις θέσεις στην περιοχή Υπολογιστής και επιλέγοντας τους φακέλους για τους οποίους θα δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας.
 7. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Περιλαμβάνεται ένα είδωλο &συστήματος των μονάδων δίσκων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.
 8. Επιλέξτε Αλλαγή χρονοδιαγράμματος.
 9. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εκτέλεση αντιγράφου ασφαλείας σε χρονοδιάγραμμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.
 10. Επιλέξτε Αποθήκευση ρυθμίσεων και δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας, για να ξεκινήσει η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων σας στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.
 11. Αφαιρέστε προσεκτικά τη μονάδα δίσκου, ώστε να αποφύγετε την απώλεια ή την καταστροφή αρχείων. Για να αφαιρέσετε τη συσκευή, επιλέξτε Εξαγωγή πριν να αποσυνδέσετε τη μονάδα δίσκου από τον υπολογιστή.

Επαναφορά αρχείων στον υπολογιστή Windows 10


Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα στον υπολογιστή Windows 10:

 1. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης όπου δημιουργήθηκαν αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας στον υπολογιστή Windows 10.
 2. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  και κατόπιν επιλέξτε Ρυθμίσεις .
 3. Επιλέξτε Ενημέρωση και ασφάλεια  > Αντίγραφα ασφαλείας > Μεταβείτε στην ενότητα "Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά" (Windows 7).
 4.  Διαλέξτε Επιλογή άλλου αντιγράφου ασφαλείας από το οποίο θα γίνει επαναφορά αρχείων.
 5. Επιλέξτε το αντίγραφο ασφαλείας που δημιουργήθηκε από τον υπολογιστή Windows 7 και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.
 6. Διαλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επιλογή όλων των αρχείων από αυτό το αντίγραφο ασφαλείας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.
 7.  Από προεπιλογή, η επαναφορά των αρχείων από το αντίγραφο ασφαλείας θα γίνεται στην ίδια θέση στον υπολογιστή Windows 10. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική θέση για να μετακινήσετε τα αρχεία, επιλέγοντας Στην ακόλουθη θέση και, στη συνέχεια, παρέχοντας τη διαδρομή προς μια νέα θέση προορισμού.
 8. Επιλέξτε Επαναφορά για να ξεκινήσει η επαναφορά αρχείων στον υπολογιστή Windows 10.