Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στην υπηρεσία του Windows Installer." (Windows Installer Service could not be accessed) κατά την εγκατάσταση μιας εφαρμογής

Συμπτώματα
Μετά την αναβάθμιση σε Windows Installer version 2.0, η υπηρεσία Windows Installer Service ενδέχεται να μην ξεκινήσει και ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στην υπηρεσία του Windows Installer. Αυτό μπορεί να συμβεί, εάν εκτελείτε τα Windows σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας ή εάν ο Windows Installer δεν έχει εγκατασταθεί σωστά. Επικοινωνήστε με το προσωπικό της υπηρεσίας υποστήριξης για βοήθεια.

(The Windows Installer Service could not be accessed. This can occur if you are running Windows in safe mode, or the Windows Installer is not correctly installed. Contact your support personnel for assistance.)
Σημείωση Αυτή η συμπεριφορά δεν παρουσιάζεται στα ακόλουθα προϊόντα:
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να παρουσιαστεί όταν ισχύει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Στα δικαιώματα DCOM, το προεπιλεγμένο επίπεδο ελέγχου ταυτότητας έχει οριστεί σε Κανένα (None) και το προεπιλεγμένο επίπεδο Απομίμησης (Impersonation) έχει οριστεί σε Ανώνυμη (Anonymous).
 • Ο λογαριασμός συστήματος δεν έχει πλήρη δικαιώματα σε ένα φάκελο ή κλειδί μητρώου στα οποία προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση ο Windows Installer. Αυτό αφορά το NTFS.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Ανάλογα με το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία ή όλες τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Μέθοδος 1: Καταργήστε την καταχώρηση και καταχωρήστε ξανά τον Windows Installer.
 • Μέθοδος 2: Επαληθεύστε τα δικαιώματα DCOM.
 • Μέθοδος 3: Παραχωρήστε δικαιώματα "Πλήρους ελέγχου" (Full Control) στο λογαριασμό SYSTEM.
 • Μέθοδος 4: Επαληθεύστε τα δικαιώματα μητρώου.
 • Μέθοδος 5: Επιδιορθώστε τα κατεστραμμένο κλειδί ασφαλείας για την υπηρεσία MsiServer.

Προτού ξεκινήσετε: Βεβαιωθείτε ότι το Service Pack είναι εγκατεστημένο

Εάν χρησιμοποιείτε Windows 2000, βεβαιωθείτε ότι το SP 2 είναι εγκατεστημένο.
Εάν χρησιμοποιείτε Windows NT 4.0, βεβαιωθείτε ότι το SP 6 είναι εγκατεστημένο.

Εάν δεν εγκασταστήσετε τα κατάλληλα Service Pack, τα βήματα της ενότητας "Περισσότερες πληροφορίες" (More Information) αυτού του άρθρου ενδέχεται να μην λειτουργήσουν όπως αναμένεται.
Περισσότερες πληροφορίες

Μέθοδος 1: Καταργήστε την καταχώρηση και καταχωρήστε ξανά τον Windows Installer

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε MSIEXEC /UNREGISTER και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Ακόμα και όταν εκτελέσετε σωστά αυτήν τη διαδικασία, ίσως φανεί ότι δεν έχει συμβεί τίποτα.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε MSIEXEC /REGSERVER και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Ακόμα και όταν εκτελέσετε σωστά αυτήν τη διαδικασία, ίσως φανεί ότι δεν έχει συμβεί τίποτα ή ενδέχεται να εμφανιστεί για λίγο μια κλεψύδρα. Μετά την εκτέλεση αυτής της εντολής, η λειτουργία έχει ολοκληρωθεί.
 3. Δοκιμάστε να εκτελέσετε ξανά την εφαρμογή που βασίζεται στον Windows Installer.

Μέθοδος 2: Επαλήθευση των δικαιωμάτων DCOM

Αυτή η μέθοδος περιλαμβάνει την αλλαγή του προεπιλεγμένου επιπέδου απομίμησης DCOM σε Identify, την κατάργηση του αρχείου Msisip.dll και, στη συνέχεια, την επανεγκατάσταση του SP 3 για Windows 2000.

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε dcomcnfg και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στην καρτέλα Προεπιλεγμένες ιδιότητες (Default Properties):
  • Στη λίστα Προεπιλεγμένο επίπεδο ελέγχου ταυτότητας (Default Authentication Level), κάντε κλικ στο στοιχείο Σύνδεση (Connect).
  • Στη λίστα Προεπιλεγμένο επίπεδο απομίμισης (Default Impersonation Level), κάντε κλικ στο στοιχείο Αναγνώριση (Identify) και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε explorer /select, %windir%\system32\msisip.dll και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Μετονομάστε το αρχείο Msisip.dll σε Msisip.old.
 5. Εγκαταστήστε εκ νέου το Windows 2000 Service Pack 3

Μέθοδος 3: Παραχώρηση δικαιωμάτων "Πλήρους ελέγχου" (Full Control) στο λογαριασμό SYSTEM

 1. Ξεκινήστε την "Εξερεύνηση των Windows" (Windows Explorer), κάντε δεξιό κλικ στη ριζική μονάδα σκληρού δίσκου του υπολογιστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή "Users", "Υπολογιστές" ή "Groups" (Select Users, Computers, or Groups), κάντε κλικ στο λογαριασμό SYSTEM, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Πλήρης έλεγχος (Full Control) στην περιοχή Αποδοχή (Allow) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Κάντε κλικ στο φάκελο TEMP και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός SYSTEM έχει δικαιώματα πλήρους ελέγχου.

Μέθοδος 4: Επαλήθευση των δικαιωμάτων μητρώου

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) και πληκτρολογήστε Regedt32.
 2. Για κάθε μία από τις ομάδες μητρώου, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Επιλέξτε την ομάδα.
  • Στα Windows XP, στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Δικαιώματα (Permissions).

   Στα Windows 2000 και τα Windows NT 4, στο μενού Ασφάλεια (Security), κάντε κλικ στην εντολή Δικαιώματα (Permissions).
 3. Βεβαιωθείτε ότι έχει προστεθεί ο λογαριασμός SYSTEM και ότι διαθέτει δικαιώματα πλήρους ελέγχου. Διαφορετικά, προσθέστε το λογαριασμό SYSTEM με δικαιώματα πλήρους ελέγχου.

Μέθοδος 5: Επιδιόρθωση του κατεστραμμένου κλειδιού ασφαλείας για την υπηρεσία MsiServer

 1. Ξεκινήστε τον υπολογιστή που χρησιμοποιεί Windows 2000.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit.exe και, στη συνέχεια, μετονομάστε το ακόλουθο κλειδί Old_Security:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIServer\Security
 3. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή (πρέπει να το κάνετε).
 4. Εκτελέστε ξανά το Instmsiw.exe για τον installer 2.0. Με τον τρόπο αυτό διορθώνεται το κατεστραμμένο κλειδί ασφαλείας για την υπηρεσία MSI.
خصائص

رقم الموضوع: 319624 - آخر مراجعة: 11/09/2006 10:22:42 - المراجعة: 6.1

Microsoft Windows Installer 1.0, Microsoft Windows Installer 1.1, Microsoft Windows Installer 1.2, Microsoft Windows Installer 2.0

 • kbpubtypekc kbprb KB319624
تعليقات