Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Λίστα αλλαγών και ζητημάτων που επιδιορθώνονται στο .NET Framework 3.5 Service Pack 1

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τα ακόλουθα στοιχεία του Microsoft.NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1):
  • Άμεσες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το Service Pack
  • Νέες δυνατότητες και λειτουργίες
Σημείωση Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει επίσης αθροιστικές ενημερώσεις συντήρησης των εξαρτώμενων δευτερευόντων στοιχείων του .NET Framework 2.0 και του .NET Framework 3.0. Αυτό το άρθρο αφορά τις εκδόσεις 32-bit του .NET Framework και τις εκδόσεις 64-bit του .NET Framework.
Περισσότερες πληροφορίες
Το.NET Framework 3.5 SP1 είναι μια πλήρης αθροιστική ενημέρωση που περιέχει πολλές νέες δυνατότητες. Αυτές οι νέες δεινότητες δομούνται σταδιακά στο .NET Framework 2.0, το .NET Framework 3.0 και το .NET Framework 3.5. Περιλαμβάνει επίσης αθροιστικές ενημερώσεις συντήρησης των εξαρτώμενων δευτερευόντων στοιχείων του .NET Framework 2.0 και του .NET Framework 3.0.Αυτή η ενημέρωση πρέπει να εφαρμόζεται ως σημαντική ενημέρωση για το .NET Framework 2.0 και τις πιο πρόσφατες εκδόσεις και συνιστάται για όλα τα άλλα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα.

Άμεσες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το Service Pack

Άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base)Περιγραφή
925492ΕΠΙΛΥΣΗ: Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν προσθέτετε μια αναφορά Web σε ένα έργο στο Visual Studio 2005: "Το προσαρμοσμένο εργαλείο 'MSDiscoCodeGenerator' απέτυχε"
928563ΕΠΙΛΥΣΗ: Η κλάση System.Net.HttpWebRequest δεν μπορεί να διατηρήσει μια συνεχή σύνδεση με ένα διακομιστή μεσολάβησης στο .NET Framework 2.0
943175ΕΠΙΛΥΣΗ: Η κλάση XmlSerializer προκαλεί ένα μη αναμενόμενο αποτέλεσμα κατά τη χρήση της κλάσης XmlSerializer για τη σειριοποίηση της ιδιότητας αρίθμησης στο .NET Framework 2.0
943412ΕΠΙΛΥΣΗ: Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε καθυστερήσεις κατά τον τερματισμό ενός λειτουργικού συστήματος εάν ο υπολογιστής εκτελεί μια διαχειριζόμενη υπηρεσία μαζί με το .NET Framework 2.0
943804ΕΠΙΛΥΣΗ: Ορισμένοι χαρακτήρες Unicode που επιστρέφονται από την ιδιότητα Application.ExecutablePath στο .NET Framework 2.0 εμφανίζονται ως "?"
944099ΕΠΙΛΥΣΗ: Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος κατά τη χρήση της υπηρεσίας παροχής δεδομένων SQL Native Client για σύνδεση με μια παρουσία του SQL Server 2005 που έχει ρυθμιστεί να χρησιμοποιεί κατοπτρισμό βάσης δεδομένων. "Εσωτερικό σφάλμα 6 υπηρεσίας παροχής δεδομένων .Net Framework"
944100ΕΠΙΛΥΣΗ: Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στους πίνακες που χρησιμοποιούνται σε μια συναλλαγή SQL Server σε περίπτωση τερματισμού του νήματος που εκτελεί τη συναλλαγή πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής στο .NET Framework 2.0
944157ΕΠΙΛΥΣΗ: Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε μια σημαντική καθυστέρηση κατά την πρώτη αίτηση σε μια εφαρμογή ASP.NET Web που εκτελείται σε Windows Server 2003
946102ΕΠΙΛΥΣΗ: Ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX δεν θα λαμβάνει συμβάντα πλοήγησης πληκτρολογίου όταν χρησιμοποιείτε ένα στοιχείο ελέγχου System.Windows.Forms.WebBrowser για φιλοξενία ιστοσελίδων
946223ΕΠΙΛΥΣΗ: Η γλώσσα εισαγωγής σε ένα πλαίσιο κειμένου στην επιφάνεια Microsoft Expression Design δεν λειτουργεί σωστά όταν αλλάζετε τη γλώσσας εισόδου σε μια γλώσσα της Ανατολικής Ασίας
946503ΕΠΙΛΥΣΗ: Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο εγκατάστασης για να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση μιας συγκρότησης που βρίσκεται σε απομακρυσμένο υπολογιστή: "Παρουσιάστηκε μια εξαίρεση κατά τη φάση Εγκατάσταση"
946660ΕΠΙΛΥΣΗ: Το χαρακτηριστικό κεφαλίδες ενός κελιού αποδίδεται λανθασμένα όταν το κελί συσχετίζεται με πολλαπλές επικεφαλίδες σε μια εφαρμογή Web ASP.NET 2.0
946927ΕΠΙΛΥΣΗ: Μια εγκατάσταση ενδέχεται να αποτύχει και να εμφανιστεί σφάλμα 1935 όταν ένα αρχείο .msi προσπαθεί να πραγματοποιήσει εγκατάσταση πολλών αρχείων πολιτικής σε έναν υπολογιστή όπου έχει εγκατασταθεί το .NET Framework 2.0
947148ΕΠΙΛΥΣΗ: Καλούνται εσφαλμένες μέθοδοι όταν καλείτε ορισμένες COM API που περιλαμβάνονται σε ένα.NET Framework 2.0 που βασίζεται σε εφαρμογή 64-bit
947317ΕΠΙΛΥΣΗ: Σε μια εφαρμογή Windows Forms που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας το.NET Framework 2.0, το αντικείμενο CurrencyManager ενεργοποιεί πρόσθετες εμφανίσεις ορισμένων συμβάντων κατά τη διαγραφή της τελευταίας γραμμής από έναν πίνακα
947461ΕΠΙΛΥΣΗ: Είναι διαθέσιμο ένα πακέτο ενημερώσεων για το .NET Framework 2,0 Service Pack 1
947581ΕΠΙΛΥΣΗ: Η τιμή της ιδιότητας "WsdlContractConversionContext.WsdlPortType" είναι null στο.NET Framework 3.0 Service Pack 1
948233Εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος εξαίρεσης System.InvalidOperationException κατά την εκτέλεση μιας εφαρμογής που βασίζεται σε Microsoft.NET Framework 2.0 μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης MS 07-040 σε έναν υπολογιστή
948646ΕΠΙΛΥΣΗ: Τα αντικείμενα δεν σειριοποιούνται σωστά κατά την σειριοποίηση και την αποσειριοποίηση αντικειμένων DataSet, χρησιμοποιώντας την παράμετρο μορφοποίησης SerializationFormat.Binary σε μια εφαρμογή που βασίζεται σε .NET Framework 2.0
948815Διαθεσιμότητα του πακέτου συνάθροισης άμεσων επιδιορθώσεων .NET Framework 2.0 μετά το Service Pack 1 για System.Data.dll και System.Data.OracleClient.dll
948873ΕΠΙΛΥΣΗ: Ενδέχεται να εμφανιστεί μια εξαίρεση System.Xml.XmlException όταν χρησιμοποιείτε μονόδρομες μεθόδους Web για την επικοινωνία με υπηρεσίες Web σε μια εφαρμογή που βασίζεται σε .NET Framework 3.0
948887ΕΠΙΛΥΣΗ: Προκύπτει εξαίρεση όταν μια εφαρμογή Web που βασίζεται σε .NET Framework 2.0 χρησιμοποιεί κλάση HttpWebRequest και λαμβάνει μια απόκριση HTTP 1.0 που περιέχει τον κωδικό κατάστασης HTTP 401
949272ΕΠΙΛΥΣΗ: Ενδέχεται να διακοπεί μια εφαρμογή Windows Forms, η οποία χρησιμοποιεί στοιχεία ελέγχου ActiveX και να παρουσιαστεί μια εξαίρεση αναφοράς null μετά την εγκατάσταση του.NET Framework 2.0 Service Pack 1
949777ΕΠΙΛΥΣΗ: Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος κατά την ανάπτυξη εκτελέσιμης εφαρμογής σε μια διαδρομή που περιέχει χαρακτήρες διαφυγής στο.NET Framework 2.0: "Απαιτούνται πληροφορίες απόλυτης διαδρομής"
950230ΕΠΙΛΥΣΗ: Εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος εξαίρεσης System.ArgumentException κατά τη χρήση του εργαλείου Sgen.exe και του προγράμματος μεταγλώττισης XmlSerializer JIT για τη δημιουργία μιας συγκρότησης XmlSerializer για ένα διακομιστή μεσολάβησης υπηρεσίας Web στο .NET Framework 2.0
950986ΕΠΙΛΥΣΗ: Στο.NET Framework 2.0 Service Pack 1, η μέθοδος ModuleBuilder.GetTypeToken επιστρέφει εσφαλμένο διακριτικό
951111ΕΠΙΛΥΣΗ: Εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα, όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο SvcUtil.exe για την εισαγωγή μεταδεδομένων υπηρεσίας στο .NET Framework 3.5: "Η εισαγωγή της έκφρασης πολιτικής δεν ολοκληρώθηκε, επειδή ξεπέρασε τη μέγιστη επιτρεπτή πολυπλοκότητα"
951113ΕΠΙΛΥΣΗ: Το σύνολο των τιμών επιστρέφει από τη γραμμή. Η μέθοδος GetColumnsInError είναι κενή όταν ένας υπολογιστής-πελάτης που διαθέτει εγκατεστημένο το.NET Framework 2.0 λαμβάνει ένα αντικείμενο DataSet από μια υπηρεσία WCF
952324ΕΠΙΛΥΣΗ: Δεν είναι δυνατή λήψη του αρχείου .application όταν αναπτύσσετε μια εφαρμογή με χρήση ανάπτυξης ClickOnce σε ένα ασφαλές περιβάλλον

Γνωστά ζητήματα

Ζήτημα 1

Μετά την εγκατάσταση του .NET Framework 3.5 SP1 στα Windows XP ή στον Windows Server 2003, παρουσιάζεται ένας αυθαίρετος φάκελος που δημιουργείται στη ρίζα της μονάδας δίσκου C. Αυτός ο φάκελος περιέχει δύο υποφακέλους που ονομάζονται amd64 και i386. Και οι δύο αυτοί υποφάκελοι περιλαμβάνουν τα ακόλουθα αρχεία:
  • Filterpipelineprintproc.dll
  • Msxpsdrv.cat
  • Msxpsdrv.inf
  • Msxpsinc.gpd
  • Msxpsinc.ppd
  • Mxdwdrv.dll
  • Xpssvcs.dll
Εκκρεμούσε η διαγραφή αυτών των αρχείων από την εγκατάσταση του XPSEPSC.

Αντιμετώπιση

Γα να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, διαγράψτε το φάκελο με μη αυτόματο τρόπο.

Ζήτημα 2

Στο Βοηθό .NET Framework για Firefox το κουμπί Κατάργηση εγκατάστασης (Uninstall) είναι απενεργοποιημένο.Στο .NET Framework 3.5 SP1, ο Βοηθός .NET Framework επιτρέπει στον Firefox να χρησιμοποιεί την τεχνολογία ClickOnce που περιλαμβάνει το .NET Framework. Ο Βοηθός .NET Framework προστίθεται σε επίπεδο υπολογιστή ώστε η λειτουργία του να μπορεί να χρησιμοποιείται από όλους τους χρήστες σε επίπεδο υπολογιστή και όχι σε επίπεδο χρήστη. Συνεπώς, το κουμπί Κατάργηση εγκατάστασης (Uninstall) δεν είναι διαθέσιμο στο μενού Πρόσθετα Firefox (Firefox Add-ons) επειδή δεν επιτρέπεται στους τυπικούς χρήστες να καταργούν την εγκατάσταση στοιχείων επιπέδου υπολογιστή.

Αντιμετώπιση

Έχει δημιουργηθεί μια ενημέρωση προκειμένου να επιλυθεί αυτό το ζήτημα και να καταστεί αυτή η έκδοση του Βοηθού .NET Framework για Firefox συμβατή με την επόμενη έκδοση του προγράμματος περιήγησης Firefox. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

Νέες δυνατότητες και λειτουργίες

Είναι διαθέσιμη μια ενημέρωση για το .NET Framework 3.5 Service Pack 1 Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 951847 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/12/2011 14:46:00 - Αναθεώρηση: 6.0

Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 3.0, Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 (x86), Microsoft .NET Framework 2.0

  • kbexpertiseadvanced kbhowto kbinfo kbcip KB951847
Σχόλια