Διαχείριση προελεύσεων δεδομένων ODBC

Διαχείριση προελεύσεων δεδομένων ODBC

Η Ανοικτή συνδεσιμότητα βάσεων δεδομένων (ODBC) είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να συνδέετε μια βάση δεδομένων της Microsoft Access σε μια εξωτερική προέλευση δεδομένων, όπως είναι ο Microsoft SQL Server. Το παρόν άρθρο περιέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τις προελεύσεις δεδομένων του ODBC, πώς να τις δημιουργήσετε και πώς να συνδέεστε σε αυτές χρησιμοποιώντας η Microsoft Access. Τα βήματα της διαδικασίας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τα συγκεκριμένα προϊόντα της βάσης δεδομένων και τα προγράμματα οδήγησης ODBC που χρησιμοποιούνται.

Σε αυτό το άρθρο

Πληροφορίες για τις προελεύσεις δεδομένων ODBC

Προσθήκη μιας προέλευσης δεδομένων ODBC

Σχετικά με τις προελεύσεις δεδομένων ODBC

Μια προέλευση δεδομένων είναι μια προέλευση δεδομένων συνδυασμένη με τις πληροφορίες σύνδεσης που απαιτούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Παραδείγματα προελεύσεων δεδομένων είναι ο SQL Server, το Oracle RDBMS, ένα υπολογιστικό φύλλο και ένα αρχείο κειμένου. Στα παραδείγματα πληροφοριών σύνδεσης περιλαμβάνονται η θέση του διακομιστή, το όνομα βάσης δεδομένων, το αναγνωριστικό σύνδεσης, ο κωδικός πρόσβασης και οι διάφορες επιλογές προγραμμάτων οδήγησης ODBC που περιγράφουν τον τρόπο σύνδεσης με την προέλευση δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από το διαχειριστή της βάσης δεδομένων στην οποία θέλετε να συνδεθείτε.

Στην αρχιτεκτονική ODBC, μια εφαρμογή όπως η Access συνδέεται με τη Διαχείριση προγραμμάτων οδήγησης ODBC, που με τη σειρά της χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα οδήγησης ODBC (για παράδειγμα, πρόγραμμα οδήγησης ODBC του Microsoft SQL) για τη σύνδεση σε μια προέλευση δεδομένων. Στην Access, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προελεύσεις δεδομένων ODBC για να συνδεθείτε σε προελεύσεις δεδομένων εκτός της Access που δεν έχουν ενσωματωμένα προγράμματα οδήγησης.

Για να συνδεθείτε σε αυτές τις προελεύσεις δεδομένων, πρέπει να κάνετε τα εξής:

 • Εγκαταστήστε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης ODBC στον υπολογιστή που περιέχει την προέλευση δεδομένων.

 • Ορίστε ένα όνομα προέλευσης δεδομένων (DSN) χρησιμοποιώντας είτε το εργαλείο Διαχείριση αρχείων προέλευσης δεδομένων ODBC για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες σύνδεσης στο μητρώο των Microsoft Windows ή σε ένα αρχείο DSN ή σε μια συμβολοσειρά σύνδεσης σε κώδικα της Visual Basic για να μεταβιβάσει τις πληροφορίες σύνδεσης απευθείας στη Διαχείριση προγραμμάτων οδήγησης ODBC.

Αρχεία προέλευσης δεδομένων υπολογιστή

Τα αρχεία προέλευσης δεδομένων υπολογιστή αποθηκεύουν πληροφορίες σύνδεσης στο μητρώο των Windows σε έναν συγκεκριμένο υπολογιστή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αρχεία προέλευσης δεδομένων υπολογιστή μόνο στον υπολογιστή στον οποίο έχουν καθοριστεί. Υπάρχουν δύο τύποι αρχείων προέλευσης δεδομένων υπολογιστή — χρήστη και συστήματος. Τα αρχεία προέλευσης δεδομένων υπολογιστή χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον τρέχοντα χρήστη και είναι ορατά μόνο από αυτόν το χρήστη. Τα αρχεία προέλευσης δεδομένων υπολογιστή συστήματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους χρήστες σε έναν υπολογιστή και είναι ορατά από όλους τους χρήστες του υπολογιστή και από τις υπηρεσίες ολόκληρου του συστήματος. Ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων υπολογιστή είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν θέλετε να παρέχετε πρόσθετη ασφάλεια, επειδή μόνο οι χρήστες που είναι συνδεδεμένοι μπορούν να προβάλουν ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων υπολογιστή και δεν μπορεί να αντιγραφεί από έναν απομακρυσμένο χρήστη σε έναν άλλο υπολογιστή.

Αρχεία προέλευσης δεδομένων

Τα αρχεία προέλευσης δεδομένων (ονομάζονται επίσης αρχεία DSN) αποθηκεύουν πληροφορίες σύνδεσης σε ένα αρχείο κειμένου, όχι στο μητρώο των Windows και είναι γενικά πιο ευέλικτα στη χρήση από τα αρχεία προέλευσης δεδομένων υπολογιστή. Για παράδειγμα, μπορείτε να αντιγράψετε ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων σε οποιονδήποτε υπολογιστή που διαθέτει το σωστό πρόγραμμα οδήγησης ODBC, ώστε η εφαρμογή να μπορεί να βασιστεί σε συνεπείς και ακριβείς πληροφορίες σύνδεσης σε όλους τους υπολογιστές που χρησιμοποιεί. Ή μπορείτε να τοποθετήσετε το αρχείο προέλευσης δεδομένων σε έναν μόνο διακομιστή, να τον χρησιμοποιείτε από κοινού με πολλούς υπολογιστές του δικτύου και να διατηρείτε εύκολα τις πληροφορίες σύνδεσης σε μία θέση.

Επίσης, από ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων μπορεί να αφαιρεθεί η δυνατότητα κοινής χρήσης. Ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων χωρίς δυνατότητα κοινής χρήσης περιέχεται σε έναν μόνο υπολογιστή και παραπέμπει σε ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων υπολογιστή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αρχεία προέλευσης δεδομένων χωρίς δυνατότητα κοινής χρήσης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε υπάρχοντα αρχεία προέλευσης δεδομένων υπολογιστή από αρχεία προέλευσης δεδομένων.

Συμβολοσειρές σύνδεσης

Σε μια λειτουργική μονάδα, μπορείτε να ορίσετε μια μορφοποιημένη συμβολοσειρά σύνδεσης που καθορίζει πληροφορίες σύνδεσης. Μια συμβολοσειρά σύνδεσης μεταβιβάζει τις πληροφορίες σύνδεσης απευθείας στη Διαχείριση προγραμμάτων οδήγησης ODBC και σας βοηθά να απλοποιήσετε την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, καταργώντας την απαίτηση ότι ένας διαχειριστής ή χρήστης του συστήματος πρέπει πρώτα να δημιουργήσει ένα DSN πριν να χρησιμοποιήσετε τη βάση δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον εργασίας ODBC, ανατρέξτε στην ενότητα Αναφορά προγραμματιστών ODBC στο MSDN.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη μιας προέλευσης δεδομένων ODBC

Πριν να προχωρήσετε, λάβετε και εγκαταστήστε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης ODBC για την προέλευση δεδομένων στην οποία θέλετε να συνδεθείτε.

Σημείωση:  Πρέπει να είστε μέλος της ομάδας διαχειριστών στον τοπικό σας υπολογιστή για να προσθέσετε ή να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας προέλευσης δεδομένων ODBC.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου.

 2. Στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εργαλεία διαχείρισης, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Προελεύσεις δεδομένων (ODBC).

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου του εργαλείου Διαχείριση αρχείων προέλευσης δεδομένων ODBC.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή DSN χρήστη, DSN συστήματος ή DSN αρχείου, ανάλογα με τον τύπο του αρχείου προέλευσης δεδομένων που θέλετε να προσθέσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Σχετικά με τις προελεύσεις δεδομένων ODBC.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 6. Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος ή Επόμενο.

  Εάν το πρόγραμμα οδήγησης που θέλετε δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε με το διαχειριστή της βάσης δεδομένων στην οποία συνδέεστε για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του σωστού προγράμματος οδήγησης.

 7. Ακολουθήστε τις οδηγίες και εισαγάγετε τις πληροφορίες σύνδεσης που απαιτούνται σε όλα τα παράθυρα διαλόγου που ακολουθούν.

Κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθεια στα παράθυρα διαλόγου του ODBC για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεμονωμένες ρυθμίσεις.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×