Στο Word, μπορεί να επιλέξετε όλο το κείμενο σε ένα έγγραφο (Ctrl+A) ή να επιλέξετε συγκεκριμένο τμήμα κειμένου ή στοιχεία σε έναν πίνακα, χρησιμοποιώντας το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε κείμενο ή στοιχεία που βρίσκονται σε διαφορετικές θέσεις. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε μια παράγραφο σε μία σελίδα και μια πρόταση σε μια άλλη σελίδα.

Επιλογή όλου του κειμένου

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο μέσα στο έγγραφο.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+A στο πληκτρολόγιό σας για να επιλέξετε όλο το κείμενο στο έγγραφο.

Επιλογή συγκεκριμένου κειμένου

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια συγκεκριμένη λέξη, γραμμή κειμένου ή μία ή περισσότερες παραγράφους.

 1. Τοποθετήστε το δρομέα μπροστά από το πρώτο γράμμα της λέξης, πρότασης ή παραγράφου που θέλετε να επιλέξετε.

 2. Κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενώ σύρετε το δείκτη του ποντικιού για να επιλέξετε το κείμενο που θέλετε.

Άλλοι τρόποι για να επιλέξετε κείμενο

 • Για να επιλέξετε μία μόνο λέξη, κάντε διπλό κλικ σε αυτή.

 • Για να επιλέξετε μια γραμμή κειμένου, τοποθετήστε το δρομέα στην αρχή της γραμμής και πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Shift + κάτω βέλος.

 • Για να επιλέξετε μια παράγραφο, τοποθετήστε το δρομέα στην αρχή της παραγράφου και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Shift + κάτω βέλος.

Επιλογή κειμένου με χρήση του ποντικιού

Επιλογή κειμένου στο σώμα ενός εγγράφου

Σημειώσεις: Για να επιλέξετε ένα ολόκληρο έγγραφο, κάντε ένα από τα εξής:

 • Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή όλων.

 • Μετακινήστε το δείκτη προς τα αριστερά οποιουδήποτε κειμένου μέχρι να μετατραπεί σε ένα βέλος που δείχνει προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, κάντε τριπλό κλικ.

Για να επιλέξετε

Κάντε το εξής

Οποιοδήποτε τμήμα κειμένου

Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να αρχίζει η επιλογή, κρατήστε πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού και, στη συνέχεια, σύρετε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το κείμενο που θέλετε να επιλέξετε.

Μια λέξη

Κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της λέξης.

Μία γραμμή κειμένου

Μετακινήστε το δείκτη προς τα αριστερά της γραμμής μέχρι να μετατραπεί σε βέλος που δείχνει προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ.

Μια πρόταση

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της πρότασης.

Μια παράγραφο

Κάντε τριπλό κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της παραγράφου.

Πολλές παραγράφους

Μετακινήστε το δείκτη στα αριστερά της πρώτης παραγράφου, μέχρι να μετατραπεί σε βέλος που δείχνει προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού, ενώ σύρετε το δείκτη προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Ένα μεγάλο μπλοκ κειμένου

Κάντε κλικ στην αρχή της επιλογής, κάντε κύλιση στο τέλος της επιλογής και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να τελειώσει η επιλογή.

Ένα ολόκληρο έγγραφο

Μετακινήστε το δείκτη προς τα αριστερά οποιουδήποτε κειμένου μέχρι να μετατραπεί σε βέλος που δείχνει προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, κάντε τριπλό κλικ.

Κεφαλίδες και υποσέλιδα

Στο Προβολή διάταξης εκτύπωσης, κάντε διπλό κλικ στο απενεργοποιημένο κείμενο της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου. Μετακινήστε το δείκτη προς τα αριστερά της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου μέχρι να μετατραπεί σε βέλος που δείχνει προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ.

Υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους

Κάντε κλικ στο κείμενο της υποσημείωσης ή της σημείωσης τέλους, μετακινήστε το δείκτη στα αριστερά του κειμένου μέχρι να μετατραπεί σε βέλος που δείχνει προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ.

Ένα κατακόρυφο τμήμα κειμένου

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT ενώ σύρετε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το κείμενο.

Ένα πλαίσιο κειμένου

Μετακινήστε το δείκτη επάνω από το περίγραμμα του πλαισίου κειμένου, μέχρι να μετατραπεί σε βέλος με τέσσερις κεφαλές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ.

Επιλογή στοιχείων σε πίνακα

Για να επιλέξετε

Κάντε το εξής

Τα περιεχόμενα ενός κελιού

Κάντε κλικ στο κελί. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη. Στην ομάδα Πίνακας, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή κελιού.

Τα περιεχόμενα μιας γραμμής

Κάντε κλικ στη γραμμή. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη. Στην ομάδα Πίνακας, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή γραμμής.

Τα περιεχόμενα μιας στήλης

Κάντε κλικ στη στήλη. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη. Στην ομάδα Πίνακας, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή στήλης.

Τα περιεχόμενα πολλών κελιών, γραμμών ή στηλών

Κάντε κλικ σε ένα κελί, μια γραμμή ή μια στήλη και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού καθώς σύρετε το ποντίκι σε όλα τα κελιά, γραμμές ή στήλες που περιέχουν το περιεχόμενο που θέλετε να επιλέξετε. Για να επιλέξετε τα περιεχόμενα κελιών, γραμμών ή στηλών που δεν είναι το ένα δίπλα στο άλλο, κάντε κλικ στο πρώτο κελί, γραμμή ή στήλη, πατήστε το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή στα πρόσθετα κελιά, γραμμές ή στήλες που περιέχουν το περιεχόμενο που θέλετε να επιλέξετε.

Τα περιεχόμενα ενός ολόκληρου πίνακα

Κάντε κλικ στον πίνακα. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη. Στην ομάδα Πίνακας, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή πίνακα.

Επιλογή κειμένου σε διαφορετικές θέσεις

Σε έναν πίνακα μπορείτε να επιλέξετε κείμενο ή στοιχεία που δεν είναι το ένα δίπλα στο άλλο. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε μια παράγραφο σε μία σελίδα και μια πρόταση σε μια άλλη σελίδα.

 1. Επιλέξτε κάποιο κείμενο ή ένα στοιχείο σε έναν πίνακα.

 2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε οποιοδήποτε πρόσθετο κείμενο ή στοιχείο στον πίνακα που θέλετε.

Επιλογή κειμένου στην προβολή διάρθρωσης

Για να προβάλετε το έγγραφο σε προβολή διάρθρωσης, κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διάρθρωση στην ομάδα Προβολές εγγράφου.

Για να επιλέξετε

Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού

Μια επικεφαλίδα

Στα αριστερά της επικεφαλίδας μέχρι να μετατραπεί σε βέλος που δείχνει προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ.

Μια επικεφαλίδα, τη δευτερεύουσα επικεφαλίδα της και το σώμα του κειμένου

Στα αριστερά της επικεφαλίδας μέχρι να μετατραπεί σε βέλος που δείχνει προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ.

Μια παράγραφο σώματος κειμένου

Στα αριστερά της παραγράφου μέχρι να μετατραπεί σε βέλος που δείχνει προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ.

Πολλές επικεφαλίδες ή παραγράφους σώματος κειμένου

Στα αριστερά του κειμένου μέχρι να μετατραπεί σε βέλος που δείχνει προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Σημειώσεις: 

 • Στην προβολή διάρθρωσης, κάνοντας κλικ μία φορά προς τα αριστερά μιας παραγράφου, επιλέγετε ολόκληρη την παράγραφο αντί για μια μεμονωμένη γραμμή.

 • Εάν επιλέξετε μια επικεφαλίδα που περιλαμβάνει συμπτυγμένο δευτερεύον κείμενο, το συμπτυγμένο κείμενο επιλέγεται επίσης (ακόμα και αν δεν είναι ορατό). Οι αλλαγές που κάνετε στην επικεφαλίδα — όπως μετακίνηση, αντιγραφή ή διαγραφή — επηρεάζουν επίσης το συμπτυγμένο κείμενο.

Επιλογή κειμένου με χρήση του πληκτρολογίου

Επιλογή κειμένου στο σώμα ενός εγγράφου

Σημείωση: Για να επιλέξετε ένα ολόκληρο έγγραφο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+A.

Για να επιλέξετε

Κάντε το εξής

Ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ.

Ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ.

Μια λέξη από την αρχή έως το τέλος της

Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής στην αρχή της λέξης και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ.

Μια λέξη από το τέλος έως την αρχή της

Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στο τέλος της λέξης και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ.

Μια γραμμή από την αρχή έως το τέλος της

Πατήστε το πλήκτρο HOME και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+END.

Μια γραμμή από το τέλος έως την αρχή της

Πατήστε το πλήκτρο END και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+HOME.

Μία γραμμή προς τα κάτω

Πατήστε το πλήκτρο END και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ.

Μία γραμμή προς τα επάνω

Πατήστε το πλήκτρο HOME και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ.

Μια παράγραφο από την αρχή έως το τέλος της

Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στην αρχή της παραγράφου και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ.

Μια παράγραφο από το τέλος έως την αρχή της

Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στο τέλος της παραγράφου και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ.

Ένα έγγραφο από το τέλος έως την αρχή του

Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στο τέλος του εγγράφου και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+HOME.

Ένα έγγραφο από την αρχή έως το τέλος του

Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στην αρχή του εγγράφου και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+END.

Από την αρχή ενός παραθύρου έως το τέλος του

Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στην αρχή του παραθύρου και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN.

Ολόκληρο το έγγραφο

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+A.

Ένα κατακόρυφο τμήμα κειμένου

Πατήστε CTRL+SHIFT+F8 και μετά χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους. Πατήστε το πλήκτρο ESC για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επιλογής.

Τον πλησιέστερο χαρακτήρα.

Πατήστε το πλήκτρο F8 για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επιλογής και, στη συνέχεια, πατήστε το ΑΡΙΣΤΕΡΟ ή το ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ. Πατήστε το πλήκτρο ESC για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επιλογής.

Μια λέξη, πρόταση, παράγραφο ή έγγραφο

Πατήστε το πλήκτρο F8 για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επιλογής και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F8 μία φορά για να επιλέξετε μια λέξη, δύο φορές για να επιλέξετε μια πρόταση, τρεις φορές για να επιλέξετε μια παράγραφο ή τέσσερις φορές για να επιλέξετε το έγγραφο. Πατήστε το πλήκτρο ESC για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επιλογής.

Επιλογή στοιχείων σε πίνακα

Για να επιλέξετε

Κάντε το εξής

Τα περιεχόμενα του κελιού στα δεξιά

Πατήστε το πλήκτρο TAB.

Τα περιεχόμενα του κελιού στα αριστερά

Πατήστε SHIFT+TAB.

Τα περιεχόμενα γειτονικών κελιών

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ πατάτε επανειλημμένα το κατάλληλο πλήκτρο βέλους μέχρι να επιλέξετε το περιεχόμενο όλων των κελιών που θέλετε.

Τα περιεχόμενα μιας στήλης

Κάντε κλικ στο επάνω ή κάτω κελί της στήλης. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ πατάτε επανειλημμένα το πλήκτρο ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ μέχρι να επιλέξετε τα περιεχόμενα της στήλης.

Τα περιεχόμενα ενός ολόκληρου πίνακα

Κάντε κλικ στον πίνακα και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+5 στο αριθμητικό πληκτρολόγιο (με το πλήκτρο NUM LOCK απενεργοποιημένο).

Κατάργηση επιλογής ολόκληρης της λέξης

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και στη συνέχεια στο στοιχείο Επιλογές.

 2. Επιλέξτε Για προχωρημένους.

 3. Στην περιοχή Επιλογές επεξεργασίας, καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή Αυτόματη επιλογή ολόκληρης της λέξης κατά την επιλογή.

Σημαντικό: ΤοOffice 2007 δεν υποστηρίζεται πλέον. Κάντε αναβάθμιση σε Microsoft 365 για να εργαστείτε οπουδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή και συνεχίστε να λαμβάνετε υποστήριξη.

Αναβάθμιση τώρα

Επιλογή κειμένου με χρήση του ποντικιού

Επιλογή κειμένου στο σώμα ενός εγγράφου

Σημείωση: Για να επιλέξετε ένα ολόκληρο έγγραφο, κάντε ένα από τα εξής:

 • Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή όλων.

  Εικόνα κορδέλας του Word

 • Μετακινήστε το δείκτη προς τα αριστερά οποιουδήποτε κειμένου μέχρι να μετατραπεί σε ένα βέλος που δείχνει προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, κάντε τριπλό κλικ.

Για να επιλέξετε

Κάντε το εξής

Οποιοδήποτε τμήμα κειμένου

Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να αρχίζει η επιλογή, κρατήστε πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού και, στη συνέχεια, σύρετε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το κείμενο που θέλετε να επιλέξετε.

Μια λέξη

Κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της λέξης.

Μία γραμμή κειμένου

Μετακινήστε το δείκτη προς τα αριστερά της γραμμής μέχρι να μετατραπεί σε βέλος που δείχνει προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ.

Μια πρόταση

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της πρότασης.

Μια παράγραφο

Κάντε τριπλό κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της παραγράφου.

Πολλές παραγράφους

Μετακινήστε το δείκτη στα αριστερά της πρώτης παραγράφου, μέχρι να μετατραπεί σε βέλος που δείχνει προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού, ενώ σύρετε το δείκτη προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Ένα μεγάλο μπλοκ κειμένου

Κάντε κλικ στην αρχή της επιλογής, κάντε κύλιση στο τέλος της επιλογής και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να τελειώσει η επιλογή.

Ένα ολόκληρο έγγραφο

Μετακινήστε το δείκτη προς τα αριστερά οποιουδήποτε κειμένου μέχρι να μετατραπεί σε βέλος που δείχνει προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, κάντε τριπλό κλικ.

Κεφαλίδες και υποσέλιδα

Στο Προβολή διάταξης εκτύπωσης, κάντε διπλό κλικ στο απενεργοποιημένο κείμενο της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου. Μετακινήστε το δείκτη προς τα αριστερά της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου μέχρι να μετατραπεί σε βέλος που δείχνει προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ.

Υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους

Κάντε κλικ στο κείμενο της υποσημείωσης ή της σημείωσης τέλους, μετακινήστε το δείκτη στα αριστερά του κειμένου μέχρι να μετατραπεί σε βέλος που δείχνει προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ.

Ένα κατακόρυφο τμήμα κειμένου

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT ενώ σύρετε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το κείμενο.

Ένα πλαίσιο κειμένου

Μετακινήστε το δείκτη επάνω από το περίγραμμα του πλαισίου κειμένου, μέχρι να μετατραπεί σε βέλος με τέσσερις κεφαλές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ.

Επιλογή στοιχείων σε πίνακα

Για να επιλέξετε

Κάντε το εξής

Τα περιεχόμενα ενός κελιού

Κάντε κλικ στο κελί. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη. Στην ομάδα Πίνακας, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή κελιού.

Τα περιεχόμενα μιας γραμμής

Κάντε κλικ στη γραμμή. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη. Στην ομάδα Πίνακας, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή γραμμής.

Τα περιεχόμενα μιας στήλης

Κάντε κλικ στη στήλη. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη. Στην ομάδα Πίνακας, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή στήλης.

Τα περιεχόμενα πολλών κελιών, γραμμών ή στηλών

Κάντε κλικ σε ένα κελί, μια γραμμή ή μια στήλη και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού καθώς σύρετε το ποντίκι σε όλα τα κελιά, γραμμές ή στήλες που περιέχουν το περιεχόμενο που θέλετε να επιλέξετε. Για να επιλέξετε τα περιεχόμενα κελιών, γραμμών ή στηλών που δεν είναι το ένα δίπλα στο άλλο, κάντε κλικ στο πρώτο κελί, γραμμή ή στήλη, πατήστε το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή στα πρόσθετα κελιά, γραμμές ή στήλες που περιέχουν το περιεχόμενο που θέλετε να επιλέξετε.

Τα περιεχόμενα ενός ολόκληρου πίνακα

Κάντε κλικ στον πίνακα. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη. Στην ομάδα Πίνακας, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή πίνακα.

Επιλογή κειμένου σε διαφορετικές θέσεις

Σε έναν πίνακα μπορείτε να επιλέξετε κείμενο ή στοιχεία που δεν είναι το ένα δίπλα στο άλλο. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε μια παράγραφο σε μία σελίδα και μια πρόταση σε μια άλλη σελίδα.

 1. Επιλέξτε κάποιο κείμενο ή ένα στοιχείο σε έναν πίνακα.

 2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε οποιοδήποτε πρόσθετο κείμενο ή στοιχείο στον πίνακα που θέλετε.

Επιλογή κειμένου στην προβολή διάρθρωσης

Για να προβάλετε το έγγραφο σε προβολή διάρθρωσης, κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διάρθρωση στην ομάδα Προβολές εγγράφου.

Για να επιλέξετε

Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού

Μια επικεφαλίδα

Στα αριστερά της επικεφαλίδας μέχρι να μετατραπεί σε βέλος που δείχνει προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ.

Μια επικεφαλίδα, τη δευτερεύουσα επικεφαλίδα της και το σώμα του κειμένου

Στα αριστερά της επικεφαλίδας μέχρι να μετατραπεί σε βέλος που δείχνει προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ.

Μια παράγραφο σώματος κειμένου

Στα αριστερά της παραγράφου μέχρι να μετατραπεί σε βέλος που δείχνει προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ.

Πολλές επικεφαλίδες ή παραγράφους σώματος κειμένου

Στα αριστερά του κειμένου μέχρι να μετατραπεί σε βέλος που δείχνει προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Σημειώσεις: 

 • Στην προβολή διάρθρωσης, κάνοντας κλικ μία φορά προς τα αριστερά μιας παραγράφου, επιλέγετε ολόκληρη την παράγραφο αντί για μια μεμονωμένη γραμμή.

 • Εάν επιλέξετε μια επικεφαλίδα που περιλαμβάνει συμπτυγμένο δευτερεύον κείμενο, το συμπτυγμένο κείμενο επιλέγεται επίσης (ακόμα και αν δεν είναι ορατό). Οι αλλαγές που κάνετε στην επικεφαλίδα — όπως μετακίνηση, αντιγραφή ή διαγραφή — επηρεάζουν επίσης το συμπτυγμένο κείμενο.

Επιλογή κειμένου με χρήση του πληκτρολογίου

Επιλογή κειμένου στο σώμα ενός εγγράφου

Σημείωση: Για να επιλέξετε ένα ολόκληρο έγγραφο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+A.

Για να επιλέξετε

Κάντε το εξής

Ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ.

Ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ.

Μια λέξη από την αρχή έως το τέλος της

Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής στην αρχή της λέξης και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ.

Μια λέξη από το τέλος έως την αρχή της

Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στο τέλος της λέξης και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ.

Μια γραμμή από την αρχή έως το τέλος της

Πατήστε το πλήκτρο HOME και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+END.

Μια γραμμή από το τέλος έως την αρχή της

Πατήστε το πλήκτρο END και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+HOME.

Μία γραμμή προς τα κάτω

Πατήστε το πλήκτρο END και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ.

Μία γραμμή προς τα επάνω

Πατήστε το πλήκτρο HOME και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ.

Μια παράγραφο από την αρχή έως το τέλος της

Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στην αρχή της παραγράφου και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ.

Μια παράγραφο από το τέλος έως την αρχή της

Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στο τέλος της παραγράφου και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ.

Ένα έγγραφο από το τέλος έως την αρχή του

Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στο τέλος του εγγράφου και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+HOME.

Ένα έγγραφο από την αρχή έως το τέλος του

Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στην αρχή του εγγράφου και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+END.

Από την αρχή ενός παραθύρου έως το τέλος του

Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στην αρχή του παραθύρου και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN.

Ολόκληρο το έγγραφο

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+A.

Ένα κατακόρυφο τμήμα κειμένου

Πατήστε CTRL+SHIFT+F8 και μετά χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους. Πατήστε το πλήκτρο ESC για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επιλογής.

Τον πλησιέστερο χαρακτήρα.

Πατήστε το πλήκτρο F8 για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επιλογής και, στη συνέχεια, πατήστε το ΑΡΙΣΤΕΡΟ ή το ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ. Πατήστε το πλήκτρο ESC για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επιλογής.

Μια λέξη, πρόταση, παράγραφο ή έγγραφο

Πατήστε το πλήκτρο F8 για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επιλογής και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F8 μία φορά για να επιλέξετε μια λέξη, δύο φορές για να επιλέξετε μια πρόταση, τρεις φορές για να επιλέξετε μια παράγραφο ή τέσσερις φορές για να επιλέξετε το έγγραφο. Πατήστε το πλήκτρο ESC για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επιλογής.

Επιλογή στοιχείων σε πίνακα

Για να επιλέξετε

Κάντε το εξής

Τα περιεχόμενα του κελιού στα δεξιά

Πατήστε το πλήκτρο TAB.

Τα περιεχόμενα του κελιού στα αριστερά

Πατήστε SHIFT+TAB.

Τα περιεχόμενα γειτονικών κελιών

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ πατάτε επανειλημμένα το κατάλληλο πλήκτρο βέλους μέχρι να έχετε επιλέξει το περιεχόμενο όλων των κελιών που θέλετε.

Τα περιεχόμενα μιας στήλης

Κάντε κλικ στο επάνω ή κάτω κελί της στήλης. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ πατάτε επανειλημμένα το πλήκτρο ΕΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΥΣ μέχρι να επιλέξετε τα περιεχόμενα της στήλης.

Τα περιεχόμενα ενός ολόκληρου πίνακα

Κάντε κλικ στον πίνακα και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+5 στο αριθμητικό πληκτρολόγιο (με το πλήκτρο NUM LOCK απενεργοποιημένο).

Κατάργηση επιλογής ολόκληρης της λέξης

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Word.

 2. Επιλέξτε Για προχωρημένους.

 3. Στην περιοχή Επιλογές επεξεργασίας, καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή Αυτόματη επιλογή ολόκληρης της λέξης κατά την επιλογή.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;

Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Έχετε πρόσθετα σχόλια; (Προαιρετικό)

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×