Η μορφοποίηση υπό όρους σάς διευκολύνει να επισημαίνετε συγκεκριμένες τιμές ή να κάνετε συγκεκριμένα κελιά εύκολα αναγνωρίσιμα. Η δυνατότητα αυτή αλλάζει την εμφάνιση μιας περιοχής κελιών με βάση μια συνθήκη (ή κριτήριο). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μορφοποίηση υπό όρους για να επισημάνετε τα κελιά που περιέχουν τιμές που πληρούν μια συγκεκριμένη συνθήκη. Μπορείτε επίσης να μορφοποιήσετε μια ολόκληρη περιοχή κελιών ώστε κάθε μορφή να διαφέρει καθώς αλλάζει η τιμή κάθε κελιού.

Το παράδειγμα που ακολουθεί εμφανίζει πληροφορίες θερμοκρασίας με μορφοποίηση υπό όρους που εφαρμόζεται στο ανώτερο 20% και το κατώτερο 20% των τιμών:

Θερμοκρασίες, το πρώτο 20% σκιασμένο, το τελευταίο 20% έγχρωμο

Δείτε επίσης ένα παράδειγμα εφαρμογής μορφοποίησης υπό όρους με κλίμακα 3 χρωμάτων:

Υψηλότερες θερμοκρασίες σκιασμένες ως θερμές, μεσαίες θερμοκρασίες λιγότερο θερμές, ψυχρές θερμοκρασίες μπλε

Εφαρμογή μορφοποίησης υπό όρους

 1. Επιλέξτε την περιοχή κελιών, τον πίνακα ή ολόκληρο το φύλλο όπου θέλετε να εφαρμόσετε μορφοποίηση υπό όρους.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

Για να επισημάνετε

Κάντε το εξής

Τιμές σε συγκεκριμένα κελιά. Ορισμένα παραδείγματα είναι: ημερομηνίες μετά από αυτή την εβδομάδα, αριθμοί μεταξύ 50 και 100, το πιο χαμηλό 10% των βαθμών.

Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Κανόνες επισήμανσης κελιών ή Κανόνες επάνω/κάτω και, στη συνέχεια, κάντε την κατάλληλη επιλογή.

Τη σχέση των τιμών σε μια περιοχή κελιών. Αναπτύσσει μια έγχρωμη ζώνη κατά μήκος των κελιών. Ορισμένα παραδείγματα είναι: συγκρίσεις τιμών ή πληθυσμών στις μεγαλύτερες πόλεις.

Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ράβδοι δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο γέμισμα που θέλετε.

Τη σχέση των τιμών σε μια περιοχή κελιών. Εφαρμόζει μια κλίμακα χρωμάτων όπου η ένταση του χρώματος του κελιού αναπαριστά τη θέση της τιμής σε σχέση με το επάνω ή το κάτω μέρος της περιοχής. Ένα παράδειγμα είναι: κατανομές πωλήσεων σε περιοχές.

Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Κλίμακες χρωμάτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην κλίμακα που θέλετε.

Μια περιοχή κελιών που περιέχει τρεις έως πέντε ομάδες τιμών, όπου κάθε ομάδα έχει το δικό της όριο. Για παράδειγμα, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα σύνολο τριών εικονιδίων που αναπαριστούν πωλήσεις κάτω από 80.000 €, κάτω από 60.000 € και κάτω από 40.000 €. Μπορείτε επίσης να αντιστοιχίσετε ενός σύστημα αξιολόγησης αυτοκινήτων με 5 βαθμούς και να εφαρμόσετε ένα σύνολο πέντε εικονιδίων.

Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Σύνολα εικονιδίων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε ένα σύνολο.

Εφαρμογή μορφοποίησης υπό όρους σε κείμενο

 1. Επιλέξτε την περιοχή κελιών, τον πίνακα ή ολόκληρο το φύλλο όπου θέλετε να εφαρμόσετε μορφοποίηση υπό όρους.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Κανόνες επισήμανσης κελιών και κατόπιν επιλέξτε Κείμενο που περιέχει.

 3. Στο πλαίσιο δίπλα στην ένδειξη περιέχει, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να επισημάνετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Δημιουργία προσαρμοσμένου κανόνα μορφοποίησης υπό όρους

 1. Επιλέξτε την περιοχή κελιών, τον πίνακα ή ολόκληρο το φύλλο όπου θέλετε να εφαρμόσετε μορφοποίηση υπό όρους.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, επιλέξτε Μορφοποίηση υπό όρους > Δημιουργία κανόνα.

 3. Επιλέξτε ένα στυλ, για παράδειγμα, "Κλίμακα 3 χρωμάτων", επιλέξτε τις συνθήκες που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μορφοποίηση μόνο των μοναδικών ή των διπλότυπων κελιών

 1. Επιλέξτε την περιοχή κελιών, τον πίνακα ή ολόκληρο το φύλλο όπου θέλετε να εφαρμόσετε μορφοποίηση υπό όρους.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Κανόνες επισήμανσης κελιών και κατόπιν επιλέξτε Διπλότυπες τιμές.

 3. Στο αναδυόμενο μενού τιμές στην επιλεγμένη περιοχή, επιλέξτε μοναδικές ή διπλότυπες.

Αντιγραφή μορφοποίησης υπό όρους σε επιπλέον κελιά

 1. Επιλέξτε το κελί που διαθέτει τη μορφοποίηση υπό όρους που θέλετε να αντιγράψετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση  Κουμπί "Πινέλο μορφοποίησης" και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα κελιά όπου θέλετε να αντιγράψετε τη μορφοποίηση υπό όρους.

Εύρεση κελιών που διαθέτουν μορφοποίηση υπό όρους

Εάν έχει εφαρμοστεί μορφοποίηση υπό όρους μόνο σε ένα τμήμα του φύλλου σας, μπορείτε να εντοπίσετε γρήγορα τα κελιά που έχουν μορφοποιηθεί ώστε να μπορείτε να αντιγράψετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τη μορφοποίηση από αυτά τα κελιά.

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί.

  Εάν θέλετε να βρείτε μόνο κελιά με συγκεκριμένη μορφοποίηση υπό όρους, ξεκινήστε επιλέγοντας ένα κελί που έχει αυτή τη μορφοποίηση.

 2. Στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση σε.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ειδική και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους.

 4. Εάν θέλετε να εντοπίσετε μόνο τα κελιά που έχουν τη συγκεκριμένη μορφοποίηση υπό όρους του κελιού που επιλέξατε στο βήμα 1, στην περιοχή Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Όμοια.

Απαλοιφή μορφοποίησης υπό όρους από επιλεγμένη περιοχή

 1. Επιλέξτε τα κελιά που διαθέτουν τη μορφοποίηση υπό όρους που θέλετε να καταργήσετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Απαλοιφή κανόνων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  Συμβουλή: Για να καταργήσετε όλες τις μορφοποιήσεις υπό όρους και όλες τις υπόλοιπες μορφοποιήσεις κελιών για τα επιλεγμένα κελιά, στο μενού Επεξεργασία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Απαλοιφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Mορφοποιήσεις.

Αλλαγή κανόνα μορφοποίησης υπό όρους

Μπορείτε να προσαρμόσετε τους προεπιλεγμένους κανόνες για μορφοποιήσεις υπό όρους ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις σας. Μπορείτε να αλλάξετε τους τελεστές σύγκρισης, τα όρια, τα χρώματα και τα εικονίδια.

 1. Κάντε κλικ στην περιοχή που περιέχει τον κανόνα μορφοποίησης υπό όρους που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, επιλέξτε Μορφοποίηση υπό όρους > Διαχείριση κανόνων.

 3. Επιλέξτε τον κανόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία κανόνα.

 4. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και μετά κάντε ξανά κλικ στο κουμπί OK.

Διαγραφή κανόνα μορφοποίησης υπό όρους

Μπορείτε να διαγράψετε τις μορφοποιήσεις υπό όρους που δεν χρειάζεστε πλέον.

 1. Κάντε κλικ στην περιοχή που περιέχει τον κανόνα μορφοποίησης υπό όρους που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, επιλέξτε Μορφοποίηση υπό όρους > Διαχείριση κανόνων.

 3. Επιλέξτε τον κανόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κάντε κλικ, για να διαγράψετε τον επιλεγμένο κανόνα στην κάτω αριστερή γωνία.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Χρήση τύπου για την εφαρμογή μορφοποίησης υπό όρους στο Excel για Mac

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×