Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με τη Microsoft
Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε το λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου που περιγράφονται σε αυτό το θέμα της Βοήθειας αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου των Η.Π.Α.. Τα πλήκτρα σε άλλες διατάξεις πληκτρολογίου ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς στα πλήκτρα του πληκτρολογίου των Η.Π.Α.

Για συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πιέζετε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με το σύμβολο συν (+). Για συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πιέζετε ένα πλήκτρο και αμέσως μετά ένα άλλο, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με κόμμα (,).

Για να εκτυπώσετε αυτό το θέμα, πατήστε τη συντόμευση CTRL+P.

Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε αυτό το θέμα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+F, πληκτρολογήστε το κείμενο αναζήτησης στο πλαίσιο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου του Microsoft Word Online

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word Online είναι παρόμοιες με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Microsoft Word. Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο αφορούν τις πιο συνηθισμένες εργασίες στο Word Online. Για μια πλήρη λίστα των συντομεύσεων πληκτρολογίου στο Word, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για Microsoft Word.

Προβολή ανάγνωσης

Για να το κάνετε αυτό:

Πατήστε

Μετάβαση σε μια προβολή που είναι προσβάσιμη από λογισμικό προγράμματος ανάγνωσης οθόνης και στην επιλογή περιεχομένου μέσω του πληκτρολογίου (απαιτείται πρόγραμμα ανάγνωσης PDF)

Μεταβείτε με το πλήκτρο TAB στην εντολή Δημιουργία πιο προσβάσιμης προβολής (νέο παράθυρο ), ENTER

Εύρεση κειμένου

CTRL+F ή F3

Απόκρυψη του παραθύρου αναζήτησης

ESC

Εναλλαγή στο στοιχείο ελέγχου Ζουμ

CTRL+Z

Μετάβαση σε στοιχείο ελέγχου αριθμού σελίδας

CTRL+G

Μετάβαση σε συγκεκριμένη σελίδα

Πληκτρολογήστε αριθμό σελίδας (σε στοιχείο ελέγχου αριθμού σελίδας)

Εκτύπωση

CTRL+P

Προβολή επεξεργασίας

Για να το κάνετε αυτό:

Πατήστε

Μετακίνηση μεταξύ της Κορδέλας και του περιεχομένου του εγγράφου

CTRL+F6 ή CTRL+SHIFT+F6

Μετακίνηση από την επεξεργασία εγγράφου στην "Κεντρική " καρτέλα

CTRL+[

Μετακίνηση από την επεξεργασία εγγράφου στην εντολή κορδέλας που χρησιμοποιήσατε πιο πρόσφατα

CTRL+]

Ενεργοποίηση διαφορετικής καρτέλας της Κορδέλας

TAB, ENTER

Μετακίνηση μεταξύ των εντολών της Κορδέλας

TAB

Εκτέλεση της επιλεγμένης εντολής της Κορδέλας

ENTER

Σύμπτυξη ή ανάπτυξη της Κορδέλας

CTRL+F3

Μετακίνηση σημείου εισαγωγής

Για να το κάνετε αυτό:

Πατήστε

Δεξιά κατά ένα χαρακτήρα

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Αριστερά κατά έναν χαρακτήρα

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Δεξιά κατά μία λέξη

CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Αριστερά κατά μία λέξη

CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Κατά μία γραμμή προς τα επάνω

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Κατά μία γραμμή προς τα κάτω

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μία παράγραφο προς τα επάνω

CTRL+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μία παράγραφο προς τα κάτω

CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Αρχή της γραμμής

HOME

Τέλος της γραμμής

END

Αρχή της σελίδας

CTRL+HOME

Τέλος της σελίδας

CTRL+END

Επιλογή περιεχομένου: ανάπτυξη επιλογής

Για να το κάνετε αυτό:

Πατήστε

Δεξιά κατά ένα χαρακτήρα

SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Αριστερά κατά έναν χαρακτήρα

SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Δεξιά κατά μία λέξη

SHIFT+CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Αριστερά κατά μία λέξη

SHIFT+CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Κατά μία γραμμή προς τα επάνω

SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Κατά μία γραμμή προς τα κάτω

SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μία παράγραφο προς τα επάνω

SHIFT+CTRL+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μία παράγραφο προς τα κάτω

SHIFT+CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μέχρι την αρχή της παραγράφου

SHIFT+HOME

Μέχρι το τέλος της παραγράφου

SHIFT+END

Μέχρι την αρχή του εγγράφου

SHIFT+CTRL+HOME

Μέχρι το τέλος του εγγράφου

SHIFT+CTRL+END

Όλο το έγγραφο

CTRL+A

Επεξεργασία περιεχομένου

Για να το κάνετε αυτό:

Πατήστε

Αποκοπή

CTRL+X

Αντιγραφή

CTRL+C

Επικόλληση

CTRL+V

Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης

CTRL+K

Αναίρεση

CTRL+Z

Επανάληψη

CTRL+Y

Μετακίνηση από μια ανορθόγραφη λέξη σε άλλη

ALT+F7

Μορφοποίηση κειμένου

Για να το κάνετε αυτό:

Πατήστε

Έντονη γραφή

CTRL+B

Πλάγια γραφή

CTRL+I

Υπογράμμιση

CTRL+U

Λίστα με κουκκίδες

CTRL+ΤΕΛΕΙΑ

Στοίχιση αριστερά

CTRL+L

Στοίχιση δεξιά

CTRL+R

Στοίχιση στο κέντρο

CTRL+E

Αντιστοιχίες πληκτρολογίων Windows και Mac

Πλήκτρο

Πλήκτρο τροποποίησης

Windows

Mac

BACKSPACE

ALT

Backspace ανά λέξη

End

ALT

Μετακίνηση της διεύθυνσης IP στο κάτω μέρος του εγγράφου/διάρθρωσης

ENTER

ALT

Ιδιότητες σελίδας στον IE

TAB

CTRL-ALT

Εναλλαγή εργασιών

Κεντρική

ALT

Μετάβαση στην αρχική σελίδα

Μετακίνηση της διεύθυνσης IP στην αρχή του εγγράφου/διάρθρωσης

Αριστερά

ALT

Περιήγηση πίσω στον IE

Περιήγηση αριστερά κατά λέξη

PageDn

ALT

Μετακίνηση της διεύθυνσης IP στο κάτω μέρος του εγγράφου

PageUp

ALT

Μετακίνηση της διεύθυνσης IP στην αρχή του εγγράφου

Δεξιά

ALT

Περιήγηση προς τα εμπρός στον IE

Περιήγηση δεξιά κατά λέξη

TAB

ALT

Εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών

Loop προσβασιμότητας (μετακινεί την εστίαση μεταξύ του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη του προγράμματος περιήγησης και των στοιχείων σελίδας)

Κάτω βέλος

ALT-SHIFT

Μετακίνηση της τρέχουσας σελίδας κατά μία θέση προς τα κάτω στο παράθυρο περιήγησης

Επιλογή από τη διεύθυνση IP μέχρι το τέλος της παραγράφου

ENTER

ALT-SHIFT

Πλήρης οθόνη στον IE

TAB

CTRL-ALT-SHIFT

Εναλλαγή εργασιών

Αριστερά

ALT-SHIFT

Προεξοχή

Επιλογή προς τα αριστερά κατά λέξη

Δεξιά

ALT-SHIFT

Εσοχή

Επιλογή προς τα αριστερά κατά λέξη

TAB

ALT-SHIFT

Εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών

Loop προσβασιμότητας (μετακινεί την εστίαση μεταξύ του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη του προγράμματος περιήγησης και των στοιχείων σελίδας)

Επάνω βέλος

ALT-SHIFT

Μετακίνηση της τρέχουσας σελίδας κατά μία θέση προς τα κάτω στο παράθυρο περιήγησης

Επιλογή από τη διεύθυνση IP μέχρι το τέλος της παραγράφου

BACKSPACE

CMD

Backspace ανά λέξη

DELETE

CMD

Διαγραφή κατά λέξη

Κάτω βέλος

CMD

Μετακίνηση IP προς τα κάτω κατά παράγραφο

End

CMD

Μετακίνηση της διεύθυνσης IP στο κάτω μέρος του εγγράφου/διάρθρωσης

Κεντρική

CMD

Μετάβαση στο επάνω μέρος του εγγράφου/διάρθρωσης (στο Safari σε Mac με αυτόν τον τρόπο μεταβαίνει στην αρχική σελίδα του προγράμματος περιήγησης)

Αριστερά

CMD

Μετακίνηση της διεύθυνσης IP στην αρχή της γραμμής (στον Firefox σε Mac, αυτή η ενέργεια μετακινεί το πρόγραμμα περιήγησης πίσω στην προηγούμενη σελίδα)

Δεξιά

CMD

Μετακίνηση της διεύθυνσης IP στο τέλος της γραμμής (στο Firefox σε Mac, αυτή η ενέργεια μετακινεί το πρόγραμμα περιήγησης προς τα εμπρός)

TAB

CMD

Εναλλαγή εργασιών (όπως Windows Alt-Tab)

Επάνω βέλος

CMD

Μετακίνηση IP προς τα επάνω κατά παράγραφο

ESC

CMD-ALT

Διαχείριση Εργασιών (Εξαναγκασμένος τερματισμός εφαρμογών)

Κεντρική

CMD-ALT

Στο Safari σε Mac, αυτή η περιήγηση μεταβαίνει στην αρχική σελίδα του προγράμματος περιήγησης

Αριστερά

CMD-ALT

Στο Chrome σε Mac, αυτή η ενέργεια περιηγείται μεταξύ των καρτελών του προγράμματος περιήγησης

DELETE

CMD-SHIFT

Το Iin Firefox σε Mac απαλείφει το cache του προγράμματος περιήγησης

Κάτω βέλος

CMD-SHIFT

Επιλογή προς τα κάτω κατά παράγραφο

End

CMD-SHIFT

Επιλογή μέχρι το κάτω μέρος του εγγράφου/σελίδας

Κεντρική

CMD-SHIFT

Επιλογή στο επάνω μέρος του εγγράφου/σελίδας (στο Safari σε Mac, αυτή η επιλογή μεταβαίνει στην αρχική σελίδα του προγράμματος περιήγησης)

Αριστερά

CMD-SHIFT

Επιλογή μέχρι την αρχή της γραμμής

Δεξιά

CMD-SHIFT

Επιλογή μέχρι το τέλος της γραμμής

TAB

CMD-SHIFT

Εναλλαγή εργασιών (όπως Windows Alt-Tab)

Επάνω βέλος

CMD-SHIFT

Επιλογή προς τα επάνω κατά παράγραφο

ESC

CTRL-SHIFT

Διαχείριση Εργασιών

Δεξιά

CTRL-SHIFT

Επιλογή προς τα δεξιά κατά λέξη

Κάτω βέλος

CTRL

Μετακίνηση IP προς τα κάτω κατά παράγραφο

Μετακίνηση της διεύθυνσης IP στο τέλος της γραμμής

Αριστερά

CTRL-SHIFT

Επιλογή προς τα αριστερά κατά λέξη

ESC

CTRL

Άνοιγμα μενού Έναρξης/Οθόνη Έναρξης

DELETE

CTRL-ALT

Άνοιγμα μενού οθόνης κλειδώματος

Αριστερά

CTRL

Μετακίνηση IP προς τα αριστερά κατά λέξη

Εμφανίζει έναν πίνακα εργαλείων γραφικών στοιχείων

PageDn

CTRL

Στο Firefox και το Chrome σε Mac, αυτό πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών καρτελών

PageUp

CTRL

Στο Firefox και το Chrome σε Mac, αυτό πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών καρτελών

End

CTRL

Μετακίνηση της διεύθυνσης IP στο τέλος του εγγράφου/διάρθρωσης

TAB

CTRL

Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών καρτελών

Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών καρτελών

Επάνω βέλος

CTRL

Μετακίνηση IP προς τα επάνω κατά παράγραφο

Μετακίνηση της διεύθυνσης IP στην αρχή της γραμμής

BACKSPACE

CTRL-ALT

Backspace ανά λέξη

Backspace ανά γράμμα

Κεντρική

CTRL

Μετακίνηση της διεύθυνσης IP στην αρχή του εγγράφου/διάρθρωσης

Κάτω βέλος

CTRL-ALT

Στον IE, γίνεται κύλιση της σελίδας προς τα κάτω

End

CTRL-ALT

στον IE, αυτή η επιλογή πραγματοποιεί κύλιση στο κάτω μέρος της σελίδας

Κεντρική

CTRL-ALT

στον IE, αυτή η επιλογή πραγματοποιεί κύλιση στο επάνω μέρος της σελίδας

PageDn

CTRL-ALT

στον IE, γίνεται κύλιση προς τα κάτω

PageUp

CTRL-ALT

στον IE, γίνεται κύλιση προς τα επάνω

Δεξιά

CTRL

Μετακίνηση IP προς τα αριστερά κατά λέξη

Επάνω βέλος

CTRL-ALT

Στον IE, γίνεται κύλιση της σελίδας προς τα κάτω

BACKSPACE

CTRL-ALT-SHIFT

Backspace ανά λέξη

Backspace ανά γράμμα

End

CTRL-ALT-SHIFT

στον IE, αυτή η επιλογή πραγματοποιεί κύλιση στο κάτω μέρος της σελίδας

Κεντρική

CTRL-ALT-SHIFT

στον IE, αυτή η επιλογή πραγματοποιεί κύλιση στο επάνω μέρος της σελίδας

PageDn

CTRL-ALT-SHIFT

στον IE, γίνεται κύλιση προς τα κάτω

PageUp

CTRL-ALT-SHIFT

στον IE, γίνεται κύλιση προς τα επάνω

ESC

ALT

Ελαχιστοποίηση παραθύρου

Κάτω βέλος

CTRL-SHIFT

Επιλογή προς τα κάτω κατά παράγραφο

Επιλογή μέχρι το τέλος της γραμμής

ESC

ALT-SHIFT

Ελαχιστοποίηση παραθύρου

Κεντρική

CTRL-SHIFT

Επιλογή προς τα επάνω κατά παράγραφο

Επιλογή μέχρι την αρχή της γραμμής

Insert

Κανένα

Μετάβαση σε λειτουργία αντικατάστασης

TAB

CTRL-SHIFT

Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών καρτελών

Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών καρτελών

Επάνω βέλος

CTRL-SHIFT

Επιλογή προς τα επάνω κατά παράγραφο

Επιλογή μέχρι την αρχή της γραμμής

BACKSPACE

Κανένα

Backspace ανά γράμμα

Backspace ανά γράμμα

DELETE

Κανένα

Διαγραφή κατά επιστολή

Διαγραφή κατά επιστολή

Κάτω βέλος

Κανένα

Μετακίνηση IP προς τα κάτω κατά γραμμή

Μετακίνηση IP προς τα κάτω κατά γραμμή

End

Κανένα

Μετακίνηση της διεύθυνσης IP στο τέλος της γραμμής

Μετακίνηση της διεύθυνσης IP στο τέλος της γραμμής

ENTER

Κανένα

Εισαγωγή νέας γραμμής

Εισαγωγή νέας γραμμής

BACKSPACE

CTRL

Backspace ανά λέξη

Home

Κανένα

Μετακίνηση της διεύθυνσης IP στην αρχή της γραμμής

Στο Safari και το Chrome, αυτή η ενέργεια μετακινεί την IP στην αρχή της παραγράφου

Αριστερό βέλος

Κανένα

Μετακίνηση IP προς τα αριστερά κατά γράμμα

Μετακίνηση IP προς τα αριστερά κατά γράμμα

PageDn

Κανένα

Μετακίνηση ip προς τα κάτω κατά μία οθόνη

Μετακίνηση ip προς τα κάτω κατά μία οθόνη

PageUp

Κανένα

Μετακίνηση ip προς τα επάνω κατά μία οθόνη

Μετακίνηση ip προς τα επάνω κατά μία οθόνη

Δεξιό βέλος

Κανένα

Μετακίνηση της διεύθυνσης IP προς τα δεξιά κατά γράμμα

Μετακίνηση της διεύθυνσης IP προς τα δεξιά κατά γράμμα

TAB

Κανένα

Εσοχή ή μετάβαση στο επόμενο κελί πίνακα

Εσοχή, μετάβαση στο επόμενο κελί πίνακα ή εισαγωγή πίνακα

Επάνω βέλος

Κανένα

Μετακίνηση ip προς τα επάνω κατά μία γραμμή

Μετακίνηση ip προς τα επάνω κατά μία γραμμή

BACKSPACE

SHIFT

Backspace ανά γράμμα

Backspace ανά γράμμα

Κάτω βέλος

SHIFT

Επιλογή προς τα κάτω κατά γραμμή

Επιλογή προς τα κάτω κατά γραμμή

End

SHIFT

Επιλογή μέχρι το τέλος της γραμμής

Επιλογή μέχρι το τέλος της γραμμής

ENTER

SHIFT

Εισαγωγή αλλαγής γραμμής

Εισαγωγή αλλαγής γραμμής

Κεντρική

SHIFT

Επιλογή μέχρι την αρχή της γραμμής

Επιλογή μέχρι την αρχή της γραμμής

Αριστερά

SHIFT

Επιλογή προς τα αριστερά κατά γράμμα

Επιλογή προς τα αριστερά κατά γράμμα

Δεξιά

SHIFT

Επιλογή προς τα δεξιά κατά γράμμα

Επιλογή προς τα δεξιά κατά γράμμα

TAB

SHIFT

Προεξοχή, μετάβαση στο κελί του προηγούμενου πίνακα

Προεξοχή, μετάβαση στο κελί του προηγούμενου πίνακα

Επάνω βέλος

SHIFT

Επιλογή προς τα επάνω κατά γραμμή

Επιλογή προς τα επάνω κατά γραμμή

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×